- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
27
-
05
26
-
05
25
-
05
24
-
05
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
25
-
04
24
-
04
23
-
04
22
-
04
21
-
04
20
-
04
19
-
04
18
-
04
17
-
04
Tổng số lần về
00 1  2    3   1  1  1  1 1 111  1    11  11  1    1    2    1     111   1111 11  2   1  11 38
01 1   1 1     1 11    1         1  2 11    1 1  2        1  3       1 1          1 1  11  127
02 11 1  1 1 2     11    1            12 1    1  11 1 113 1    1       1 1      111  1 111  34
03          1 1 1                         1 1          1   1       1  1   1   1 11    11  1 16
0411   1 1  1  1 1  1 1  11     1     1    1 2    1          2     1 1  1                1  23
05 1      11    1      11       1 11      1    1  11    1   11  1 1    1    111     1   1   24
061 1                  2             2 111 1   2              1             1 11       1  2120
071     2  1 111    1   2 1  1     11  1 12  1   1  1    111  1 111          1    1      1  31
0811  1           1     1   1 1 1 1   1       1     1  1       2        1                1 118
09      11  1   1  1     111  1 11   1     1 1 1    2       1                        22     22
10 1 1        1   11           1     1  211  1       12            1  1 1      1     1      20
111 11     1      1   11  1   1  1            1   1                  11  1                1 16
12 1        1   1  1 11 1      1         11    11   1      1 11     1          1 11 1 1   1124
13       1   1     1   1   2  1 21   1 1 1           1     1   11 1 1 1         1 1       1 23
1411      1      1   1     1     1  1   1      11  12            1     1 1 1  1      1   1  21
15    1   1 2 111       1       11      11                12 21   1   1  1  1    1       1  24
16             1       211 11     1   1    1    1  1 1      1     1   1  1        1        220
171  1   1          11  1     1   1      3                     11   1  2 1     1     1  1   20
18      1             1   1       1  11      1       22        11       1   11 111 11 1 1   23
19  1 12 1 13 11     11 2    11             1        1  11  1  1         211    1 1 1 211 1136
2011        11     12 1    2 11    1 3 12  1    2    2    1                  1        1  11 29
21  1    1  2    1      1   1  2        1        1        1 1 1  1        1   1 1  1        19
221   1  1       1    11          1            1  111            1 1     1 21               17
232111    2      1  11       11  1 1       1  111   1         11  11   11 2 11    2 1  1 11136
24    1   1    21      1          1 111 1        11                   1   11   1         1 119
25 2  2  1 111       11                      11 1   11     1    1   1 1   1             1   21
26 2    1 1   1   1 1   1 1         1             12  1  1    111  11   1        1     1    23
27     1            1    1  11  1           1  1   1  1       1   11 1        1   11 1    1 19
28   1        1      21   21 112   2  11 1                    1 1   1 1        1 1 1 1      25
29  1  1  1       1  1   1 1    1 1           1   1  1   1         1    1      1 1  1  1 1  20
301 31 22  1 1 1 1 1  1        11           12  13                1   11   11 11    1  111  35
311    1     111 1  1 11        1            2         1      1    1   11 1  1   1  1   2   23
32    1 1   1              1    1    1        2    1 11      111   1   1 1   1     1   11  122
33   1 11   2  1        211 1 1 2   1 1          1   11        2        11  1  1  2 1      129
34 1        1   111 1 1  11       2      1    2   2      11 1           1       1 11 11     25
35                1   1  1    1       1  1     11     1 1    1 1 1 111   11     2     11 1  23
36   1   12       1    1   1     1      1   1  1 1   1 1    1 2     1 1     1   1  1    1 1 24
371111      1     11 1    1    1          11 1 1 2     1 2              1  1   1      1   1 24
38    111      1  11               1  12  1         1 112      1      11   1  1      1 1    23
39      1 1 1   11   1 11    1 21    212      11        1      1    12  1   1 1      111    30
401  11111      1         22 1  11 1    11  1   1 1      1  1 1     1       1    1  1       27
41        1  1  1 11 1        111       1         1        1   1         1   21   1  111    21
42  2            2   1      1   1   2    1 1  11   1  1       2   1 2   1      1 3 1     1  27
43   1     1     1             11      1       1  12   1             1 11 11 1              17
44  1       1         12       2 1               11   111 12     1   1 1  11       1       123
45  1      1             1  1           1   22 1   1 1 11 1  1       1  1 1 1 11 1          23
46 11 1   1   1  1        1  1    1        11   11     1 11  1   2          1      1  1     22
47           1      1     1  1           1         11   2 1  1 1 1 1 1               1  1   17
48   1    1 1 1  11  1 1  11  1  1  1   1        1    1                   2   1   1 12     124
49         1        1      1    11 1  1   1 1   2 1        121  1  2   1    1  1          1124
50       11 1111 2   1 1          1     1 1 11             1 1  11     11  1  1 1          125
512  1   1 1 1     1          122        112    1  1  1   1 1  1   1 1   1      1 1 1    21132
521     13      1     2 1  1     1 11 1  1111      1  11  1 1      1 11     12     111  1   33
5311         1          1  221    1     1  1  1  1   1 1      112      1 1   1            1 24
54      1          211   21   2 1  1  1  1  1 1    111      11       1   211 1 11       1   30
55 11  11 1    1   12       1       1 1       1     1  1     1 2111 1  1                 1  24
56      1     11    1 1            2       1    1      1 11       1 1   1     2 1          119
57   121   1 21         2 1  1  1   1 2      1 1 1      11 111   121              1  1      30
58   112   1 111       1 1211 1  1 21  1  2       1        11    1            1     111  1  31
591  1 2   1       2  1          11  1     11      1 1 1 1  11  12   122  1  1 1   1  1     32
60         1 1          11   1         1  1 11       2    1   1 2 1     1 1 1    1     11   22
61   1   1 1         1     11  1 1  11   1 12               1     1        11   1         1 20
62      1         1    1 2   1 1      1    11      1 3            111       1      1 11 1  123
63  1        1     1  1  1    11  1           1       1            11   21 121      1   1 1 22
64   1        1 2 1 2  1       1  1                 11  121           1          1 1 1 1    21
65 1  111121 11   1 111      11    1   2 1       11   11         1               1          26
66    11 1    2     11   1  1  11 1 21 1      1   1   2     1     11 1 1  1 1       1  11   30
67     11   1  1 1    1     1      1 1  1111 1 1 11     1   1 1   1  11 1 11               127
68 1    1  2 1    1 111     1        1  1  1 1      1    112    111 132        12   1    1  33
69     1                                1          11  1 1 11    11 1         1  1    23 1  19
70 1  1   1     1  1                   1  1 1        11        1    1    1 1    1       11  17
71  111  1      1   1            1  1                 2             1   111     1    1 1    17
72    1   1  1 11      2         1        1   1   11 1    1   1     21       11 1     1     22
73 111  1          1  1        1    1   1   11 1111    11   2  1      11      1     112    128
7411           111     1     11                        1        1 1  1   1 1111 21 2  11 1  25
751      11    11   1       1      11  21 1  1 1 1  1 1  1   12 11         1   1  1 2       29
76 1 1    1   1 1   11      1       1          12 1   1   11   1     1     2       1        21
77    1        112             1     111  1    1    1   1  11    12       1                120
78   1 1       11           111 1 11  12 1         1    121                    2 1    3     25
79  1   2      1        1  211   1        111  1   1 1 1        1   11  2     1    1       226
80         1       1           1  1   1 1 1   2   1       1  1  1 21     11     11 1        21
81                 1         11  111     11  1   1     11 3  1 1     1211   11  1   1       26
82 1 1 11 2  1    1       11     11  1   1  1 1     1     211   1          1  1     1  1   127
831 1 1  11 1      1         1 1 11 1 2        13 1    1  1              1 1 1  1       1   26
84    1 11 1   11      111               1     21 11        11         1         112    11  24
851           1 1 1    1          1           1    1    1  1  1     1    1 1 211          1 19
86   1      1   112 1 1  11 1    1  12  1  1 11 1 1    11  1 1  1 1           11 1 1      3 34
872       1   1      1   1 211     1 1       1     1 1   1 1   1      1              1      20
881   11     111    1        1               1      2   1             1      1 1  31     1 121
89  11  1  1     1    1     1        2 11  11   1             2       1 1 121  1     2 1    26
90      1  1  1      211  1 1     1             1   1    1    1  1    11 1  1 1  1  1     1 23
91    1                 1 2 1      1       11 1             11   1 1               1   1    15
92     2        1 2   1 1                   11  1   2  1        11 2   1          21     11 23
93  1    1      2 12      1 1    21  1  1 1 11   1    1         12 1 1  112  1   1     1 1  32
94  2    1       1 1         11  1 11 1          1     112 1                11  1          121
95        1 11 1 1   1  12   11 1  11    111     11      1 1    1                 1 1  1 1  26
96          121        112         1  111 11    1      1   2  1        1  11 1     111  1 2 29
97  11   1 1  1  111       21 1      1  1  1     1  1            1 1           1   11   2   24
98   1        2          2   1 2   1          11   1  1  3     11 1   11     11  2   1  2  129
99           1   111 1       11   212                   1   1    1  2          11         1 20