- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
27
-
05
26
-
05
25
-
05
24
-
05
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
Tổng số lần về
00  21   1 111111  1      1 1  1            11    2   11  11   1             1       1      25
01 1  1     1  1  2    1                 1111 1      1    12    1   1   1    1 1     11 11  25
02                1 1     1 1       1     111      1   1 1            1 1    1  1          217
03 11 1111121    1    1 1 1 1      1  1      1 11 1 112      1  2  1   11    1    1         33
042    11  1              1  11  1    1      1 1     21     1 11 1    1 1   1  121    11 1 130
05     11     11 1      1                     11 1 1  2  1    1        1 1  1  11  1   1    21
06    1  1 1        1                        1     1     211  2  11  1     111 1          1 20
07  1         1     1 2     1   11     11  1  1       1 1  1   1     1  13  11 1 1     1 1  27
081       1  1   1    1 11     1   11     1        1  11 31  11     11         1      1  1 126
09        2        1   21       1     1    1     1 21  12    1        1  1               1  20
10 1       1  1   11  1     11     1     1 1     1            1    1    1   1          1  1 18
11 1  1        1 1    1   1  1    1    2      1         1             11    1      1 1    1 18
121  21 1  11  1   1      1     1        11    1     1111    1      1       1   1      1    23
13 1111  11  1       1   1    1    1  11  21   1  1     1 1 1      11 1            21  1 1 130
14 1 1   1              11 112  111   11         1   1         1    1     2       2 1     3 26
15   1       1  1    1          1    11      11   1        1             1          1   1 1 15
161 1 11 11 1   1  1 2      11            1   21    1 211  1      11   1   1     111       232
17   2 1       1    2    1131 1 1  1    4   2 11 1  1        1    11  111          1     1  33
18 1    21      1     1 11  1    1  11   2    1 1      2     1 11       1        1  1 1    126
19       1            1 1            1 1      1                  11 1 11    1              113
20 12  1 11 1   1   1            1 1       1              1 111 1       12  1    2 1   1    25
21  1 1 1 1           1       1   1            1 3                            111   1   1   16
2211  1 1   11   1  1     1  1   1  11 1         111    3 1 1          21 1   1 1           28
23 1 1   1    1   1     113  11    1     1      1                1 21 1        1 1 1 1    1 25
24   1  1   1 1         1  1 1   1   1    1  1  2 1 1           1         1  1  1           19
25     11         111    1      1   2  1        1        1   12   1   111       1    11     22
26         1  2  1 1         11  2     1   1            1      1  1       31      1         19
27 2      1 1 1        1   1   1 1   1 1 11  1       11          1     1      1      1  1 1 22
282   11    11  1       11 1    11   11    1      1 111    1    1    1      1 11     2   11 29
29111  11 1  1111  1       1      1        11  1         1 1 111 1   1 2   1        11 11 1 31
30   11    1  2    1 1 21 11 1 1   1  2  1 1        12 1121                  1        11   131
31    1  1    1  1      2 1     1      1          1         1 1     21 1    1 1 11       22 24
32  1   11     11      1 1    22   11     12          1     1  11 2  1 2  11   11 1     2   32
33       1 111 11  12   1 1   11         2 1 111               1 21         2     1  11 1   29
3411                  1    1    111   1              1 11  1    1      11     1    1   12  121
352    1 11         3    1 11     1    1       1     1 1 1     1 12  1          1       1   24
36            11 2111         1       1 1      1   1                 1 1         2      1   17
37 1       1 2  1    1         1  11    1        1   1      1    11  2      2    11 2 3     26
38                      11         1      1 1    11   1   1      1  11        1     1       14
39          1     1 11 1   11  1     1 1    1   1211  11   1  2      1      11  1   1 1  2  29
40  12111  1  11   1   11     2 11  1  111   1       1      1 1    1  11  1  111  2112      37
411           1   1  111      1  11  1   1   1 1 111 1    1 21      111 111     1 1 2  1  2 34
422                  1      1  1 1  1    1   1     1             1 2   1    1   1 1  1111   21
43  1    1       121      11  11      1      1   1        1      1  1 11  1        1  1 1 1124
44     1      1    11  1   11        1          1      1 11                              1  13
45          1 1  1      1   1          1 11  1    1       1                   1  1  1 1     15
46      1    11       1   1  1 2  1 12 1         1          11    1            1     1     221
47  1       1      2           111   1   1  11  111 2                 11 111      1  1      23
48 11  2             1          1 2   1                    2      1        1 21             16
49  1  1      111 1       1   1   1      1    2              1 1  1 11  2     1      21211  27
50   1 1    1   1  11  1   1  1          11    2       1   11    1 1      1 1  1  1 11      24
51  1         1  1   12     1     1 1   1 1 1      1     2         2                      1 18
52 1      1   11 11  1 1  1      11 1      1     11   1   2     11  1   111  1    2       1 28
531  1    11     1 1 1   1  11          11   11    1      1 1      1 1     21     1  1      24
54 1         1   1        1  1    111            1  1  1 11   1    1      111   1     1  1 122
55  1    1  11 1   1 1       1   1  1 1     1     1     111 1  11 1 1 2    2 2  1     1 1  131
56       12    2 1 1                1 1 1  1 1 1          1  1      1         2   1   1     20
572   1 1  1   1 1  11  1    11  1 1 1    11    11 11 1    11 2      2       11111          33
58  1            1      1       112 11 1   1      1    1 1  1   2 121 1    1      11     11 27
591    1       21       111   1 2      12    1      2       1    1            1 1  1  1     23
60 1  1 2  1                  1    1 11 1   112  2 11     1    1  1 3 11   11          1 1  30
611        21       1  111 11      11 1    2 11      1 1  1  1    1       11  1112          29
62    1      1  1     12          11 1 12     12    11  1  1 1          1  1 2         2 11 28
63               11 1    2      1 1 1           11       1 1             1 1   1  1         16
64      1    1  1    1   1 2 1       2   1   1     1            2 1 1       212        1   124
65    2 111 1   1 1   1  1 1            1 2     11     1     1     1 11  1         2        24
66  1   1 1     1  1  1         11     11         1 1 1 1 1    1      1 1      11    2   1  23
67  1 1   22        1   2          1  1   1    11 1   1   1   1 1111 1         1   1        25
6811            11    1    1            1       1     1      1 1       1  11 1  1      1   118
69 1                   1 1 1 1  2 11 1      1 1 1 1     1          1  11 2  1       12     125
70   1   2 111                  11 2 111  1    11      1   1 1 13   1 1   1           11    28
71112  1  11     22   2   1    1  2 211     2                  21   1 2        1   1    111 34
72   1      1       1        1 1   1    1 1    11     1  1   1  1        1      1211   2   123
73 111      1  1 1     1  1 1        11  1    12    1       2    1   1   1     1    11 1    25
74     11   11  1 11 1      1        1  1   1 211  1    1     11     1  1 1  1              24
75    2      1     1         21  1  1     11111 1    21  1         1    1    11  1 1        25
76         1 1    1   1        11  11          1  11   21     1          1 1    1  1   111  22
77    1   11 1 1  1   1     1     1         2 1    1  1    3  11 11 1  11  1 1 2 1111 1111  36
78  1     11   2         111    11 1  1   11         2                    1           11    19
791    1   1  11   2   211   1        1        1  1  1         2   1    12      12 1      1 27
80 1   21 112       1 1 1 1      1      1       1  1  21   1 11         1        1     11  127
8111   1  1      11  1        1  11     2       1 1  1      1     1      1     1  1 1 1  1 124
82    111 1     1   1       1  2   1  11    11  1  1    11 111 1 1 1    1 2                 27
83                   1   1  112 1 1    1  2         1  1      1  1 1          12      1    222
84   111    1  1  1        1  11   1  111        1        11     21         1      1      1 22
85   1 111      1 1 11               1   2        11   1 11   1 211        1            2   24
86 1            1    11    1 111       1          11       11        2     1     1 11      120
871     1 1 1 1111     2  11 1 2     1 1   1     1      1       1            11 21 1 1    1 29
88 1111       1 1               1             1 1  1    1          3     1   1      1    11 19
89   1   1 1         2 1    1 1     1      1 1 1   11     1  111     111 111      1 1    1 128
901           2 1 1   12  2  1  1 1      1   21 1  1   1    1 1   1       11  2             27
91        1  1       2  11     2  1         111  1   1    1  1 1  1               1 11   1  22
92           1    1  1   1         1  1  1 1        1   1  11   1     2 1 1 1 11 1        1 22
93  1   1             1     1  1            2     1 2  11   111     1        1   11     2   21
94    1 1    2  1 111    2          2    11              1     111   1    11  11   22 1  1  29
95             1 1     1   11               2   1   11     111      1   1   1       1     1 18
961  11  2      1       11  1 11    1 11 1  1     1111 11               111  1        1     27
97   3   1       11 1  1   1     1   1  1 11    1   11  22   1  1    1 1   1  2   1  1  1   31
98   1   1  12       1      1      11   111  1  1   2 1  1  11 1 1       3       1  1   2   29
99     1 1   1     1  1      1  1          11                    1  1 1    1          1    115