- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
24
-
03
23
-
03
22
-
03
21
-
03
20
-
03
19
-
03
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
14
-
03
13
-
03
12
-
03
11
-
03
10
-
03
09
-
03
08
-
03
07
-
03
06
-
03
05
-
03
04
-
03
03
-
03
02
-
03
01
-
03
28
-
02
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
22
-
02
17
-
02
16
-
02
15
-
02
14
-
02
13
-
02
12
-
02
11
-
02
10
-
02
09
-
02
08
-
02
07
-
02
06
-
02
05
-
02
04
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
30
-
01
29
-
01
28
-
01
27
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
02
-
01
01
-
01
31
-
12
30
-
12
29
-
12
28
-
12
27
-
12
26
-
12
25
-
12
Tổng số lần về
00    1  1         1    1    1        1       11  1  1     1  1 2 11 1   1      1     1  11 22
01     1 11  1  1         1         112    1  1     1           1 1   11 1   1  1 1 1 1 211 27
021   1 1             11  11   1  11   1    1    111    1  11          1    2 1 1  2      1 26
031     1   1 1      2       1       11      1        1   1  12      1    1  2         11 1 22
04   1121       111         1  11  1  11 1 1 1       11 1   1   1 1  1 1 11    1 1 1    1  132
05    1    1    1  1 1       11     1            1 11  2         1      11     1     1      18
06    1                       11  11  1      1 1  2               111 1     1    11      1  18
07  1          1  1      1      11 1         12     11 12 11 1        1   1               1 21
08 1         11      11     11   1   11    1      1    2      1 1    1       11   1    11   22
09         1     1 1212    12 22          1 1       1  1 1      1    1       11      1     126
10  1           1   1          1     1     1      11   11 1      1     1  1      11      11 18
11   1          111        1   1     1  11   1  2       2     1 11  1   12          1      123
12 1       1 1 1   1      1  1   2  11 1   1  1  1       1                  1  1     11 1   21
131  1 11112 1  1 1  2 1       1  1 1    12 1   1  1      1        1 1   1    2  1          30
141          1   1 1 1 1  1   1 1    1 1 1 11     1  11 1    1 11              1  11  1 1   26
151      11 1   1        2     11  1  1   1 1 1    1  1 1        1       1            1     20
161     1  1         2 11   11     1   1 2   1   2   1         1  2     1     1       2  1  25
17  32       11 1  21  1  1      1  1         1  11         1  3  12  11 1    1 1   1    1  32
18    1        1        2  1      1    1   11     111 1     11    1  1    111      1  1     22
19               1          2     11    1   1   1   2      2     1           11     1    1  17
20 1 1  12   1    1 11 1 1     1        1 1            1     1     1      121   1   2    11 26
21 1   2     1 1    1             121   21  1    1  1    1        1     1 111  2 1          25
22        1           21  1 1 1  111 11      1     1 1  2    11       2 1  1       2  1 1 1 28
231 1         1 1     1 11            1  1    1             2 1  1 111         1          1 19
241121           1            1  2   11          1 1 11  11    1       11    1  2      13   27
25         11  1    1   1      11               11    1  1  2           1 2  1 1   1    1  121
26  11   1             1 1   1   1      1     1    11 11 1 11 1      1 1                 11 21
27  3  11 2       1   1 1   1 1        1 1 1   1 12 11     11    1   2   1       1   1   1  30
281                   1          1 1     1           1   1    1    11 3   2   1  1    1     18
29 1     11  1 1 2 1 1     2    1      1     11  21111  1 2  1       1   2 1 1  2  11   1   35
302 111312   1      1 1 1     1     2   111            111         1 1  11     1    1 1    132
311 1 1    2   1   1      2          21    1 1    1    1111  1  22     1 1  3   1 1 11 1   135
32    1  1  1    1  1    1 1  11 2 1   1                   112 11 3            1   11 12    28
33  112     1 1       1  1   1    1 1  1  1  111            1     2 1  1 1 1 1    1  112   130
34   1 2      1  11 1 1 11 1 1           1 12          1 1 1    11                    1 1   23
35  1    11  12 1    1          1 1    1 1 111  1 1    21     1        1       211 1   11   29
36           1     1 131  11    2  1          121    11           11       11    1      1   24
37          1   1 1          1     1 1      11   1     1 1 2    1  1              1 111 1 1 21
38    1                1   1      1   1     1   3 1    1     111 1    1        1    21   1 122
39  1   1  1     1        22                    1  1       1 11    111  2 111   1  1        23
40 1 2   1        1                 1   1    1     1            2     1      111 1       21 19
41     1       1  1     1      1                      11                2              1  1 11
42               1         1            1    1    1            1    1    1                 19
43  2      1   1    1  1 1   1          2 1 1           11      1        11      1  11      20
44     2      1 1    1  1  1      1            2 1     1         1   1      111  12         20
4511   1 1      111    11  1           1111     1 2  1   2  1 3  1          1  11   1   1   30
46 1  11          1211  1  1  1       1   3       11      2  1               11   2  1 1   127
47   12     1 1  1   1 1    1  1 11 1      2   1     1          1       1       11 21  1   126
48 11           1  1     1 2          1 11   1     1   2     11                      1 1  1 19
4911           21  11   1   1     1  1 1  1    11   1            1 112  11  1  1    1   1  128
50      1  11       11 1  11        1      11 1      11  1               1      1     2     19
51           1     1    1          11 1   1   111   1 1      1   2    1              1 1    18
52                1 1    1  211 1      1    1 1 2  1      111     1     1      1            20
53     21          1   2         1    1  1     1    112 2  1  1     1                 1     20
54           111  11   1  1  1  2  2    11 1        1     1  11           2        111   1 126
55  1     1 1      1 1 1  1  111  12 1 1            11    11     1    1        11 11 11    128
561        2                  1          1     1 1     11   1    1  11 1      1  11   1  1  19
5721 1    1                 1   21   1 1        1  1  1          1  2  1    1               19
58 1  1   1  111   1    1   1      1  1 1 1      1      1 1  1     3  1 1 11         1  11  27
59 2      1 1       1  1      1 1    1  1   12   1 1     11    1   11 2    3      12      1 29
60   1  1 11 1    1 1     1               2    1   1         1 2     1  1 1             1 3 22
61   1   11         1 1     1   1 1 1          11     1       1   1    1  12  1 12 1   1    24
62 1   11         1 1 2  31      1 11 1    11     1     1 1          1  1   11            1 25
63  1      12 1  1       1   1 1 1    211 1    1  11      1   1      1 12     11  1         27
64      1 1         2    21  1  1         1  2      11      12  1              1  1     1   21
65    1      1   2            1           1         1 1  1 1   1      121            1   1  17
661 1   1 11       2 1 112    1    2     11  1   1        11      2 1 11       1       1  1 29
67 1    1             1 211  1   1  11    11   1    1       1    1                 1        18
68    1               1     12  2          2         1 1                11 1 1112  111     123
69  11   1                  1    1   1     1       1     1 1   1  11            1       1  217
70          11212 1     1111 11        11         1   11            2       1    1    11  1228
71             2 1        21      1    2    221 1    2         1    1  1   1             1  22
72   11   1 2 1         1  1   1 1  11    1     1     1  112    1 1    1  1  21   1      11130
73 1  1 1212 11        1  1  2      1   1       1            1     1    1  11   1 1    11  127
74211  1  2 21     1   1      11   1    12  2  1    1 1  1  11 1 1 1         1  2    1  1   34
751 1   1   1    1    1 1  1  1    1         1 12  1    1      21 1 1 1      1    1      2  26
761  1  1 12 11 212       1      1   1 1   11                   1 12    11 1  1     11      29
77                   1   11   2  2       3    1    1  1                   1  1 1111         19
7811     1   1 1    1    1    1     1   1 2      21 1       11  11  11     2121       1    130
7911 1    1   1111111 11 1 1 1 1 2    11   11 1         1 1         11      1    1   1      31
80     1  1 1 11       11 12   11    11   1     11 1 11 11  1            2     11 1 1  1 11 32
81    2 1 1 1           1   1     1    1   1        11  1 111   1   1       1 1    1        21
82    11 1  1  1 2 12             1                21       1         1    1  1  2        1 21
831     12      1           2       1       12     1 11             1      1     1 1   1   120
841   11   1   11      1     1   1     11  1        1 1 11 11 1     1 1     2          2 21 28
85      2      2  2  11 1      211     12  1   11 1     1 1   1 1      1 11  12  1   1      32
86      2 1 2 2      1    1       11    21       1   1         2  1   1   211        12     27
87       1     11   1   11     1  2     111    1         2         2  11    1 1  1     11   24
88 1      1   1  1     1    1  1     12  1   1   11   2   1 111 1  1 1 1        1      1    26
89    11      11     1      1   1  1 11     1 11     1         2      21 1   111     1     125
90 1       1 1  11 1 11  1                 1   1 1  1       11 1 1     1 11       1         21
91   2          111             2   1               1     31  2212  1   11 1  1  1  1 11    29
92 2  1    1 1               1    2             1             1    1    2 2  1   1   1      18
93 2  1    11 1 1   11       12      1       1111      1    1     1 111   111  1  11 1   11133
94      1   11 1 12   2   112     1 11        11 1  1    1 1 111 12  1             11      132
95     1 1 21 1              1 2     1 1   1  1  11  1 1  11 1   1  11 1   1      1 2 1     29
96   4   21 1  1  12          111 2 2       1 1            1        1           1111        27
97  1  1                1   1   1   11 1      11  11     2      1              1    111 1   20
981          2  1     11      1     1         11 1    12   1                 11   1    1 2 122
99      11    1   1  1      1   1 1 1 1       2      1      1  1   1  12     1     111 1  1 25