- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
27
-
05
26
-
05
25
-
05
24
-
05
23
-
05
Tổng số lần về
00    11 11   1                            11       2       211    1  11      1 11          19
01 1 1   2   1  1 11  1 1          1    11          1 1 2  1     2   1 1  1      1    1   1 26
02       2  1  1 11 1 1 11    1         1 2   1111 1  111 1       1111      1    11         30
0311                  1       11 1 2 1       1         1    1 1 1     1  1  1              118
0411   1   11 2             1  1 1          1   1 1   11 211 1  111  2   11  211            31
05                     111 1              1 1        11  1 1    1  1               1 31  1  18
06       1    1        2          1  1  1  1     2   1            1    2 1 1     1    1     18
07 1   11          1 1      2  1  4 11   111                  111         1       1  1      23
08     11  1      1 1        1           2      1     1           1   1      1 1 1  1  11   18
09  1   1 1          1     1  1 1 1 1 11      1     1    1   1  1          1        1  1  1 20
10      1   1    1   1        1         1111   1    1  11           211        12   1 1 2   24
11         1     1   2   1 1                           1   1   1             1 1 1 11    1  15
12   1 1 11  2            1     1      1   2 1     11                       1    11211 1    22
13   1             1            1                 1       1    1     1     1    1   1   1   11
14  1  11       2 11 1      1 1 12    1 1      21111  11   1       1   1    1   1 1 1       30
15                 1 1     1      2        1    1     2    1   1     1                 1    13
16       11  111   1  1   1  1   1  2   21    1  2   1 111 1      11   1   1  1 1 1        131
17         111  11      11      11111 1 1   1       1  1  1  1 2    1    111           1   127
18        11 11 1          11     1  11      1  1  1  1            1 1  1 1 1    11  1 11 1 25
19 31   1 11    1    1    11 1   1  1    1       11      1         1      1  21  1  121     28
20   12          1 111  1  11      1  1          21           1    1         1 1    1       20
21 1       1         1       1        21 1 1    1       2      1   1    1  11  1  21 111 2  26
22   1  1 1       1 1  2   1     1 1       1   11  1     1 12      11 1  1        1        124
23  1   1  11  1 11   1  1   11  1  1 13    1 1                       1 1  2  1 1     21    28
24    11111       1    1 1       11 1  1     1 1    11       1   2 1 1     1      12       227
25   2  11   211              1      1               1    1          1 11  21    1 1   11   22
26     1 1  2         1   11    11   1    1  1    1  11       1    11               1       19
27  11  1 1     2            132 1 1     2    1    1      11    1     1   1   1           1 25
28    11  111 11     1     1      1    1  1  2 12                   1   1 1  11     1 1     24
29   1   1   11  2            1 1 21 1      1   1 1 1 1    1 1        1     1     1     11  24
30  1   1        1              1  1   1      1   1  1 3    11     1 1    1 1      111 1    22
31   2      21  1       1 1     12  1  2   11 12       2  1 1           11    12       1  1 30
32              1     1    2 1                     1     1  1                 2             10
33  1     1    211 1    11           1 1 1         1 2  1        1  1    1 1    1          122
34 1 1      1       2       11       1      11    2    1  1  1   1   1  11 1           11   22
35  1       1 1  11    1    1     1 11 2   1     11      1        1 1     1   1  1  1    1  23
36  11        3    1  1     1   11 1  1  1   1  1          1 11 1 1    11 1      1 11    1  27
37 1     1   1  1     1   1        1                       11   11    1  1         1    11  16
38   1 1 1       1  1  1        1    11 1                         1        111 1   1 11 2 1 21
39 11       1    11   1 2        1  2    1  2    1      1 1113 11 2 1           111      1  31
40  1           1   1       11 12    11    12   1  1      1      121        11 12   11 1   129
41      1 1       1    111  11    1  11      1     11   11      1      1                  1 19
42       11          11      1  1    1   1 1         11 1   1                  1    1     1117
43      1      1       2       11      1          1  1    1        1 21      11 1         1 18
44  1        1  1  12 11     11       1        21 2         11  1    1        1          3 125
45    1   11       1 1            12      1 1      1  1      1 1    1    11              1  18
46 111 1    1 11      11               11 2   1 11  1    1    1          1 2  1      1  1 2 27
47    1  1           2  11      11               1 1    1       111 2   1     1  111    2   23
48    1 1 11     1 1  1 1 1            2   111    1 1    1         1      12 1  1        21 26
49     2 1     2 2 1 1     1  1  1 1  1   11   1    1 111  1   1 2      1   1     11   11 1133
50                 1 1     1  1     1   11  1          1       2     1 1 1           1      15
5111  1 1        1    11  1       1       1       1   1      1  11  1   1    1             119
52 1         11                     1              1 11       1     1 111 1 1  1      1  12 19
5311  11   11   1 1         1  1 1 2     1   1  11   1 1  1 1  1 1  2  1          1     1 1 29
541 1 11 1             1  11  2       1 3 11         1          1 1    11     1 1  2  11  1 28
55  111 1  1         1         1 1    1 1    211 2       1      1   1  1 1           1   1  23
56           11  1  1 1    1  1    1   1  12  21   1     11   2      1  1     1  1       1  25
571   1      1  1       12     11    11    11121   11 1              1                      21
582           1112         1  1     1 1      1  1 1 1 1 1    1111       1        1          23
5931          1         21 11       1        11  12 1     21      1        111  1 1  1   1  28
60  111    1              12    1   11   1    1          1  1 1       1 1    1 1 1   1      21
61    1       1  1    1 1 1    2        3    11   1           11  1        1       1  1    121
62   2 1   1      2      1  21 1 11      1       2  1       1         11  1      1  1 2 1   26
63 1         111   111       1              1    111   1 11   11    1          1    11      21
641   1    1       1 1   21 1 11  1                 1     1 1     2       11111   1 1 1 1   26
65121    1    121 1                2     1  21          11      1    1  1   12 1       11 1 28
66 11 1 1  1     111 11 111 1       11     1              1     1  1111  1 11        1     128
67    21 121   1 1  23   2   1 1            111     1       21         114   1 11  1  1 1  138
68   1     1 1      1     1 1 111         1     2 11         11211                 11 11    24
691   1     12 1    11       1 11  1       11 2              1 1 1 1              11   1    23
70   1             1  1   1  1  2    11                1     1 1 1     1   11      1   1 1  19
71 12 1                  1 1    1    3 1  2 1   11 1     21     1    1    1      1    1    126
72          1   1 11   1 1  1 1     11    1 111       111 11  2      1  1 1    11 2 1    1 232
73      2           1    11111        1     111    11  1      1  1111 1  11    1 1    112  130
74   1    1   2   1   1   1       1 2    1         1 1  1   1      1     2  1 1 1    1    1 23
75         1    11           1 1    1  1  22 1 1     2 1    1          1 11  1  1      1 1  24
761 1 11     1   11   2   1   2   11         1       1      1      1 11      111    1     2127
77  1  1  2  1 1      1   2 1      1     1     1 1    1  1 1 111    1    1 11       1  1   127
781     1 1      1       2 1     1       1   1      1 1    1 122  1   11    1   1    1  1   25
791 1  1      11  11      1  1         1           1  1   1           1 1           1  1 1  18
80   1  1 1        1   11 1        1        1   1 1  211    1   11  11 1 1 1  21 11  111    31
811     11 12  1 1     1 1 1 1 1      11   1   1       1  11     11   2             1       25
82      1 11 1          1    1         1 1 1  12 2      22 1   2      1   1 11  1  1      1129
831  1   1   1  1 11  11  1 1 1    1   1 1      1 1   1 111  1    1 2   1  1   11         1131
84 1   1 2 1   1       111           11        1   1    1    1 1 1  11 2  1 1   1     1 21  28
851    1     1    1    1   1   12         1         1 1  1    1               1  311 1 21 1 25
86      11 141 1  113 1 11   11   1  1         1    1       1 2                1   11 1     30
872   2       1      1 1     1      1   2    121   1       1      2    1  1     2          124
88  1 1      1  1 1 2   1   1    11 1 1       1 1    1    11     11 1  1  111  3            28
89  1 2       11    1          12 1     2 2           1 1  11   1  2  1 11  21              27
901 1          1    1  1    1 1      11   1   11   1      1     2    11  1   11    1 1      23
91 2 1 1    1   1 1       1 11   1      11             1   1     11     1 1      111  21  1127
921 11 2       1  14  113      2 1               11 11  221111     1  2      1 1        1 1 38
93 1   1  11   11 1   1 1 1 1  1    1   111 1        1   11      1           121 1  1       27
94   1    1 1   1        1             1  11   2   21  1               21                1 119
951      11  1          1  1 111 1 1  1 2 111   112 11     1 1  1    1      1    1       1  30
962      111        1     21 1 1  1 11 1            1   1   2 1 11       1               1  24
97          2  1  1 1  2          12111       1 1     1    1  1  111  2 1    11 1 3  22     34
98 1   12       1      1              1 11      11 1 1  1    1 1   2    1 1     1 11        23
99 1       1  1 1   11      1  1 1           1 11    2 11     1 11     11 1          1    1125