- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
Tổng số lần về
00    311   2  1    1     1 1    1           1     1           1  11   21              1    21
01   1    2  1    1   21    1     11   11                   11  11   1      1          2    21
02        22         2   1   1   1    11      2   1        1 1      1 11        31 1    1  227
03       1      121   1    1 1  121        1   11   1    1        1 1        21 1    1 1  1 26
041   1  11     11   1 1 1  1       1       11  1 11 1  1  1  1 11          1    1     1211130
05  1     11  1       12 1      1                   1 1   1    1     1 11 11        1111111126
061  1  1   1 1 1    12         1    11  1  1 2  1 1111   1   1     3 1 1   1     1 1     1 32
07   11  2     1          11 12     11111       3 1            1  1  1       1  112 1  11  131
08  2    1    2 1   1   1     1       1  1      1     1               1     1   11111    1  21
09 1  1111        1 1 11 1    111  11      1    1   1 1      11   1 1 1 1   211          21 32
10     1  1 2 1    1 12   1    1   1  2    1321    1     1     2 211         1      11      32
11     11     1   1   11 1  1      112            1    1   12          11   1 1    1        22
12        11 11   11   1 1     11 2 1 1                     22  1 1  21  1 1  1  1    1  1 130
13 21        1 11  2 1      11 1  11   1        1      1         1 11211   1   1    1       27
14   1  1    1           1  1 1 1  11     11   11 1   1    2   1  2  1     1    1    1     125
151    1        1        1        1   1   11                 12      1   11           1     15
16 1       11 121  21     1   1          11 2                    1 1 1    1  111   1       226
17       21  1           1 1           1  1                   1    1 1 1 1   1    1  21  11 20
18 1   11             1 1  1   1 1 112   1   1    1 1   1     1   1     1    11 1 1  1      25
19  1   1  1 1  1 111    1     1  1  1 1       1     2 1 1  1     1     122 1   1     1     28
201         12 1    1 1 1         1 1   1   1 11 1 1  11  112     1 1     1    1            26
21 1 1  1   1   311         1  21  2    23    1 1   1  2                     2       1   3  31
22    2111   1       11 1            1 1   2 1       2           1           1     1 1    1 21
23  1             1  21    111       3     2   1 1 1             1  1  11           11 1 1  24
24  11     1 1   1   1 11 1       11           1  1      1 1         111 1          1  1    21
25 1    22     1 11  1        11    1     1              1   2      1  1 1 1     1        1 22
26        11    1   1 1      1   11 1     111         1       1  1      1  1           1 1  19
27          1       11       1  1   1        1 2   111  1    1  1      1  11     1  111    123
281   11  111     1       1   11  1  11             1   1   11  2  1 1      1     1         23
291 1   1 1      1 1     1 11 1 1   11  12  1  2   1  1  2 1  1   11  1  1        2   1   1 33
30     1   1 11  1 1     1              11    1       1 1 1               21    1 2  1 1   122
31 1     1          11  111 1      1     2   1 1     11   2   1    11   1 1    11 1 2  1  1 29
32  1    12 1  2   1    1   11            1  1     1 1 1     1           1    11   1   11   23
331        2  1   1 1     1    1       1     1  1  11  1  1 1           11    1      1  11  22
34     11            1 3  1      1  1   111     12         11  21      11 11   1  1   1 1   28
35       1 1   1          1   1  1    11 1     1 11  1       1      1    1   1     1    11  20
36   1  111   1   1        1  2   1     11     1 31 1  11      1      12      1             25
371 1 11     1         1 21    1  2   1   1     11      1  11  1        1 1 1 1         11  26
38 11        1  1 1       1            1  2 1         1 11   11  11   2 1  1    11   1      24
39 1      1      1  1     11     1 1 111  1 1 1       2 1   1                1        1   2123
40  1    1      1    1     1  2  1    1 1   11   2   1    1        1121    2  1           1 25
41   11     1    1       2 1 11 1  1     1              2     1  1       1     1  12        21
42     1   1         1 1     1 1      1   21  1 111 2       1 1        1   1   1 11      2  25
43 1  1    1           1 2          1     12 1  1 1 111 1    1   2   1  1      1  1  1      25
44 11 1   1   1       1  11 1  1        1       2 1 1     2 2  1   1  1  1   1  1  1  1    229
45    131 11     1    1     1 1 1      1    1   1        1    1   11      1      1  1 1 1  125
461 11      2     1            1               2       2 12     11 1      1  111     111    24
4722  11     11  11     1     111 1 1 1    1     111 11    1      1211        1         2   32
48 1 11  1    1   1         1        11 1   112  1 1   11 11 1 13  1 111  1    1    11     235
49 1         113 11          1      11     1 11         1  1    11       1     211          23
50 1           1 1 1  112  1  11 1     1    1        1  1   111 111   12    1 1     1 1  1  30
5121 1          1  1  1          2  1  11 1   12   1   1  1  1 1    1   1           1       24
52     11 1  1  1 1 1        3  12  11   1 1  1 1 2  1     1111    1 1 1       1 11 1  1    34
53   1        11           111   1     11    1             1  1                       12    15
542  2    1 1     1  1       11     1           1     2 11 11   1     1      1 12  2 11     28
551  1     11 1111 1  2   1 1      2      1            1      1 1  2  1 1 1     1  1 1     128
56   1  1 1 2       1      2      1     2  2 1 111      1      1               1   1  1   1 23
57       1   1      2           111  1 1 11    1                     2 1          1   1    118
581            1   111                2 1        111    111     1 11   1  1        1 1      21
59   1 1                2   2    111             21         21  1            1     1  11    20
60  1 11    1  1 1     11   11  1                1  1      1   21 1  1  2    1  1  1        24
611  1   2   11 11       1      1              1     114  1 1  21 1 1             111       27
62    112 1            1    1   1               1    22    1       1          1 1 1 1 1 11  22
631 1   1   11   2111  2       1  1         111 1                1 1     1 1   1 1          24
642   1        3     1  1  1    1  1   1    2        1 1            1    12 1   1   1  1    24
65 2   1           11       1      11     11   1   1 1  1 1        1         1 21       2 1 23
66 1           1  1   1 1 1      11      11 1 1   1 1     1  1        1   1     1       113125
67         11   21       1                       1           1       1  21 1 1  11          16
68  112 1  1   2 1       1   1  1     1    1  1         1    1 1 1     11     11        3   26
6911  2    1 1     1      1  2  1      1          1   1  1111  1 12  1   11   1  1 1  1     29
70   1   1         1   1 111   1   1 1     1111     111 2     1  1  1     1 2   1112  1     31
71     111       11 11  1     1   12    1 1    1   1     1 1 11 11           1 1   1111   1130
7211 1 1      1 1  1   21  1         1       11    1   1   1    11111 2 1  1 11     1     1 30
73  1               1  1  2 1 1 111   1111   1     1 2    1        1   11              1    23
74       1   11   1 1  2       2     1     1  1 1        11              1111 2    111   1  25
75    1 1  11 1  1  1 1    11        1    111 1   1 3  11  1   1    2     1     1  11       29
76     21 1   1    1    1    1    1 1   1  1 1     1   2  2           11     1       1    1 23
77  2     1  1    11    1        1         1          2  21     11    1          11       1 20
78   2      1             1   1 1    1 1   1   1    1    2       2            1     1   1 2 20
79           1            1     1     1 1   1    1 1       1    111      3  11     2    11  21
80   1                    11      1   1   1      121     1         1  3        1     1 2 11 21
811        1   1   11   2  1 1     1 11   1 1     1           1     1       2 1  1          21
82           1  1  1121            1    1         11     1     2    1 1          1          17
831 11          1 1  1   11           12     1   1         1  1 1    1   2          1  11   22
84    1 1 1  1111   1  11  1     1            1   1                  1   1  11 1     1    1 21
851               1     2  1 1   1     1 21  1      1   1    1   1  2  1   11 11  1    1    25
86  2      1 1   1 1      1      1 11   1    1  1 1 11   2        1           1  1    1 11  24
87  211    1                       1  1     11      11                    11  1  1 1       117
8811     1  1    1                     1  1            1     1    1   1 1            11     14
89 11    1 1 1   1  2         121  1   121    12       11     1         1   1       11   1  28
90 2      1   1  1           1 1112 1    1  1   12 1 1 1   1   1            1  1 11         26
91              1  1    1  1 111          1      1                         1  1     1      113
92   1      1        2 1    1                1     11 1 11  1   1 1 1  1 12  2 11     11  1128
93  1      11 1    1      11     1  112     1 1             1          1   1    11    2  1  22
94        1        1  1    1  1     11  1       1 1 1 1        1   1    11 21    1     11   22
95     1          1     111 1 1              1 1   1  1 12          1      1                16
96    1  1  1         1    1 1  1  1 1   2    2     1     1  1211                11    1    23
97         1   11    1         1    1  1       1          11 11      1     2   1        1  118
98     12     1       1      111 11                  1   1111 1 1 1        13    1       1  24
99       1    1 1    1  11 12   1   1  111 1       2   1    1  1   1        1 1  12     1  229