- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
Tổng số lần về
00   1   1  11      11      1    1 11  2  11 2     11 1  2     1 111  1  1    1  1          29
01 2 1  1     1  1  2   1  1 1 1       1  1 2    1    1  1          2                  11  124
021       1 12   1 11  1    1        11    1        1  1    1 1   1  1   111  1    11    2  27
03   2  1                 11   111 1    1111 11 1  21  1      1  1 1  1    11 1111  1 1    133
04  11      211     111  3   1 1 11         111    1  1    11  1       1    1  1     1 12 2 33
05 12 1 1 2      11 1 1 1         1 1  1   111  11            1    3  1 1  1  1 1        2  31
06   1  1           11   1   1     1  1 1   1 11    11 121   1     2    2   1       11 12   29
07   11        1  11   1     1  1       1 1         1  1  11       1   2  21 1           1  22
081      2         3   1  2 1 1          1     1    1  2 1   3            1  11 111       1 27
09       1     1 1 1 1 1       111 1  2 121  11      11        21  1111  1     1     11 1   32
10 1  1  111 11  1 1 11     2  1  11  1         1 1  1    11 1         1      11     111   130
111            1 1  1   1  11   1  1 1      11         1      1    1      1           1    118
12    211    1 1        1  1            11 1  2  111     1 12  1 1  1 11   11  1  1       1 30
13               1 1    1   11 1      11  1       2     1 1  1 1   1    12   1  1  2   1   125
14 1 3   1            1  1   11          11    11     1  1   1 1 11          112        1  125
15            211 1    2 1    1      1 1               1        11   1    11  1    2        20
16         11   1 12      2 12      111    1 11  2 1     11     1   11  1     1   1  1    1 30
171    2    12  1   1 111    1   111                     1 1  1 22        2            12   27
18   1  3    1111     1         1      1      1            1   11        11     1          119
19    1  1  1    2  1 21 11      1 1     11        11        3 1         1  11 11     1 1   28
20  11        1 1       1  2          1 11  1 1  1 2  1      1  2  1       2     2  2   1  128
21 1        11  1 1 11   1 1     2   1       112                     1   1      2 11   1    23
22               11 11     1  111           1   1 1                 11    1       13   11 1122
231                1    1    12  1     1      1       1 1  1    1     1 1  1   1        1  119
241                      1      1 1   2  11 1            1     1    1             1   1  1  15
25                     12 1        1   1  1           1   1     1    1  1  11    1 1 1      17
26 1    1  1       1   2         1    1  1  11   1112     1 1 1  2 1   1          1   11    26
27 1           1   11  11           22        1   1  1      11    111111       11    1   2 228
281  111      1 2                 11          1 1  1    1 1           2          1    11  2 21
29 1   1  1     1  1  1 2  1  3    1    1  1      11    1        1  1 1     11 1     12  21131
301      1  1 1          111111  1         1    1 1   1   1 1              1          1 1   20
31    1 111   1             1       2          22      2   11   1     11   11      1    11  24
32 2 1      1                   1 1    1       11        1   1  1 1   1  11      1      1   18
33    1       1 1 2   2   1 1 2 11      1            11     121   11   1    1   1 1         26
341   1    1   1          11           12      1   2  1                 1        11       1118
352      122      2        1 1    11    1    1        1       1 11    1  1 1    1     1 1 2 27
36    1              1  2     1 111 1   1      1     1         1          1   1   1  12 1   20
3712 1  1     1  1  1       1 11  1  1    1    1    1 1 12 12    1   1   1       21  1 11  133
38   1 11 1111 2 11 11  1             1  1           1  1 1     1  1         1 11    1      25
39  21      1  1          1   1   1  1 1  1 1     11      1  1  1           1 1     21      22
40  1  11   1     1       2       1         1 1          111   1  11 1       1     111      21
41            11    1     1 12   1   11   1            1  2   1 11   1   2 1 11        1  1 25
42    1 11           1 1   1  1    111 1    1 2111  1 1 1 1      1       13        21     2 31
43 1        1 1   1     1         1          1 1 111        1    1 1          11    2       18
44  1      1    1111   1 2  1   1 1  1 11      1     11               11    11  1   1 11 1  27
45 1       1           1      1  1     11  1        11  21   1      12 11          11  1 1  23
46  21    1       11   2   11   11   1    1       1   1211 1         1         11     11    26
47     1   1 1      1     1   1      1  1 11 1     1   11     2          11 11 1    1       22
48   2 111   1                 1      2   1     1                           1       1  1   115
49  2 11   1  211   3    1 1 1   111  1          1   1 11      1    1   1   1       1111    31
50   1 1   2              11   1    21       1  1           1   1     12    21          1   21
51       1     21           1  11       11         1     12 111          3       1 1  1     22
521     11 1 1    13   1  11          1  1   1  11     1       1   1       1    11      11 126
53112 21  1  1  11  1 1     1 1    2   11      1         1 2  1     12  1    2  11 1     21 36
54 1      1      1 11       1          1   1     1      2         1 2  12 1  1     11      122
551   2   1121  1  2   1   1 1 1   121     1   1 11 2    111  1     1 1    11  1 1          35
56          11        1   1    11 2     1 1             1       2 1    21 1     112  1      23
57     11    11  1      1     1          1 11 1  2   1      1      3    1               1 2 22
58 11         11      1    1   1   11  1 1      2     1   1 1 2     1   1 11  1   2   1     26
59  2    1 2           1 1   1 1  1 11 1    2  2         11     1      1  1 1    1      1 1 26
60        11    2            1  11                 1   2  1 1    11      1   1  1   1      119
61       1 2    1    1          1        11 1  1         121 11     1       1    1 1     11 22
62       11 1 1221 11  1      1    1 1  1         1  1 1     21   2    1   11    111  1     31
63      1        11     1         1  1 1   1     2           1    2     1   1     1         16
64    2 111    1     1  2   1    1     1 2 1 1           1 1  1              1     1     1  22
651 1   1        1       1     1        1  11   1    1   1     1  1        1  11  11        19
66           11      11 11 11       1   12                1      1            1     1       16
67     1   1   1  1  2      1   1 1 1 1   1    11    1            2                   1     18
681    11         1   1  1   1 2   1    1    1  1      1    1       11  1 1 1 1     21 1  1127
69     1          1       1        1 1   1 1 1 1       11      1   1   12 1            1 3 122
70 111    2       1    1        2   1 2      11     1   2    1   11 1  1            11   1  25
71     1         1 1  1 12 212 1    1  12  1        2 1 1  1         1   1 11   2 1    1 11134
72        1     11   1 1   1  1     2    1111 1 1   1    1 1   1     11      1              22
732      1111  1                 1         1  1 11 1211   1       1 1   1  1     1       1 125
74    1 1    11 1 11          1  1 1              1     1        1 12111 1        1  1      22
75111         1   1  1  1 1            1  2     1   111     1     1     1     1 11 1        22
76    11   1 1 1      1      1   1 2         11   1    1  1 1 2       3        4  1    11   28
77            2     1    1   3 2           1    111        1     11   1 1    1           1  20
781  1  1        1                  1       1     1  1  1 1 1          11       1           14
79   1  1      131          1   1    1  1  11    211 2          1    12111   1    11  2 1 1 33
801   1     11      12   1    111    11   1  1 1 1    11        1    1   1 1  11  1        127
81  11 1 1            11 1           1      11 1    1      1  1212 1    1       2    1  1 1127
822    1  1  1       1121  1   1 1   111   11    11 11     1   1      1       11 1   21     31
83 22    2     1  1       1          11 1  1 11      11     1 1          112  2  1          26
84 1     1 1 1 1 1        11   22         1             1     1   1  1          111   1  1  22
85    12  2         1 1  2   1  11  2        21    2 1      1111 111     1      1 11 1      32
86 1   1  2 1     1    1              11    1       1   1        1  111   1  1 1    11     122
87 1 1 1   1 11               1  11  1     1    1 1111    11 1  1 1 11 1 1 11          2  1 30
88 1        1    1 1 1      11   1 1      1      12 2          1 1111     11     1 1   1   126
89          1       11  1 1       2 1        1       3  11     2    1  1      11    111     23
90  1  2    2  1      1     1     1      1      1     11 1 1        1  1         1        1 19
91  1 2          1   21   2    1   1    11 1      1      1    1 11            11  1  11     24
92         1    1        1      1  1  11 1 11         1          1        1 11              15
93       21  11  1    1             1 1  1  1    111        1     1             1      1    18
94111 1   1                11 1 1     1  1     1 1      1  1  1 1    1 11111 11             25
95   11  1   1            2                   2 1  1 1      2               11      21      18
96     111  1     1  1  11       1  1  1      1       22   2   21           111           1 25
97  1         11      1    1   1  1            11 1    1          1  1              1       14
981        11   1 11 22  1        1  1       11   11  1    1   1      1      1 1 1 1    1   26
991     2                   1 1 1 1       2 1  2 1          12               11   1  1 2 1  23