- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
27
-
05
26
-
05
25
-
05
24
-
05
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
25
-
04
24
-
04
23
-
04
22
-
04
21
-
04
20
-
04
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
Tổng số lần về
00   1 1 211       1 1  1      2    2          111     1   11 1  21       11  1 1   2   2 1234
01 1  1          1 111  1   1 1   2               1  1   1   11  1       11    111  2 11    26
021 1    2     2         1 1           1  1       11       1   1    2   1     1       1     19
03    11  11 1         1         1 2       1 1    1  2      1   1     1 11    1      1 1   123
04         1          1 1    1   1 1    1   1         13 1   1    11   2  3 1      1   122  28
05    1  1      1      1    12     1  1  1   1 1      1        21  1          1    1      1 20
06  1     1 1   111  1     11         1 1 1 1     1   1      11  2    1      1        2 12  26
071 1   1     11  111  1    1         11        1 2  1     1 1      1112 1 1   3 1          29
08   1   1 1      1        1     1  2   1 1     1  111 1  2 1                1 1    11    1 23
09 2 111    1   1 111  1  2                 1                   1  1           1  1     1   19
10    21          1      1  1           1  1    1111  13 1   1    2        1 111      11    26
11 1 1 1  11    1 111    1    1     12        211        1 1      11          1       1111  27
121       11 1  1  1   111        1 1       11       1    1  1 1        1     1     1  1    21
13 1          1            11 1     11     1     1 1   12           1   2   1    11 11  1   22
141  2 1             21 11           22 11   12 1       11  1  1                 1  1 1    127
15    11        1      1         1 1             1      1  11  1 1   1 2  12       111  1   22
162  1 1   11    11  11       111      1  11 1     1  1   1 11  2        1  1   111       1 30
17   1    1               12   1      11    11   1 21  1   1           1  1     1    2      21
18     1  1 1 1    1     112 1  1   2  11  1     21 1  1       2   1 1 11 1            1 1  30
19          21           1 1 1      2        1  1    1   11    11    1    1 1 1   1       1 21
20   11 12     1   1    11 111 1      21  2 1  211 1     2 121 1           1  11         11 36
21 11   1      1  1      11  2 11 1  1  1  1        1     1         1 11    1   1  1     1  24
2221  1111    111    1 1         1     11 1      2 1          1  1      1       1          124
231 1  1  11   1          2   21   1          1   1     1        1 11 11     1    11  1     24
241 2211  1  1   1     11    1       2   1                         11 1  2     12 11  3     29
25 11  1 11       1   1   1    1     1   1   12  11         11  1  2     1 11         121 1 29
26      1 1      1   12    11 1    1      1  121   111          1    2       112   1        26
2711 1    11 1    111       1               1       11   1  1  1  1      11   1 11     11 1 25
28       1 1  1         1      1  1         11 1     1                     1111             14
292    1   2         11  2    1   1 1           1 1     1    2      11 2    1  11     1   1 26
30     1       1  111 11        111               1    1      1  1      12   1  1 1      1 122
31 11     11           1       11  2  1  1   1    1              2 1           2     2 11   22
32    2      11  1   1 1       11 11  111   1         1         1 1  11     11              22
33  1         1 1     1  1      1 1 11  2  11     1   2   2  11     1       11  1 121    1 130
341 11  1           1 11 1                1   1   1    11          11       11         11   19
35 1    112  11  11112   1 112     1   1          111 111   1  1       1          1       1 31
36 1  1 1 1     311  1    1  1      11  11 1      1  1               1 1  1       1    1    24
37  1    11     1       1    1   11  21  1                    1    1            21 1 1      19
38  1   1    21     1         111 1  11 1      1    11211    1 2 2   21    1       1 11     32
391 1  1    1    11  1       1 111 1 2   1 1   1          11  1    21  111   11        1 1  30
40 1        1 11  111  1    1     2    1     11  111     1 1  1 1  2 3 1      1      2   1  31
412     1  112   1 1  1   11 1        1 1  22  11   1    111 1 1  2  1   1       1 1       134
42         1   2               11   11 11 1   2  1112       1         1   21   1  11        25
43   1   1     1 2      1  1      1      11  1      1 1     11    1   1            1 2 11   22
44  21 2    1 1     1   1   1 11         12 11  2    1 1 2 1   1    1    1   1  12      1   32
45      1                     1   1     1 11   1    1 1     12  1 2 1        1  1  1 2  1  123
46 1   1   12 1 1         11  1    1     1 1      1     11  11          1        13   1     24
47       1           11  1211      1     1   1   1     11         1              1   1     219
48 1       1       11 11     1     1  11 2   1 1    1        1        11      1 23       11127
49 1    1      3    1  1         1           1 1    111  11     2 11    11  1            1  23
50  1        1 1      2       2111        1      1 1 1 11  1     11     1 1    1           123
51 211          111   1  11              1   1  2 1 1  11     12111        4      1 11      31
52               1   1    1111   1            1      1 1 1 1     1  1   11      2    11 1  122
53  1   11  2   1   1    1  1              1      1         112          111 1 1 21 1    11 26
54 1 1     1    11  1    1 1   1 1    12     1 1    1    1   1   21                      12 24
55   11  1    1  1   1   111      1 21   1               1 1           1 1 1  1 1  1   1    23
56    1      1      11   1 1       1     21     1     112       1          11 1     1    1 223
57 1  1   1           11      1       1   1        1  1          1   1  1            1   1  15
58               1      1  1    2 2      1     2    1    1    11       1    1 1 1 1 1 1     21
59   1     1 2  21  1  11 1              11                    1  1 1      1 1     1     11122
60    11  1 1111  1    12  1  1  1         1 2       1          1          11  1 1 1        24
611 2   1   1  2 1  11 2          1  2 11       1  1 1          11 1   12 1  1  1           29
62  4 2  31     1       1  1  1  1  1        1    11    1       1   1             2 11 11   28
63     1     1  11 1   1     1   1    1   11    21   11  1  1 1     11    1 11 1  1   111   29
64 1     1    1 1      1       11      1         1  1 1    1  11   1 1             11   1 1121
65 1  1       11               1  11   1   1        11          211  1  1      11  1  1     21
66   111           1  1   1      1  1 2    1      1 1  1                      1   11      1 18
67        1   1     1 1     1 1    1 1  1 1 1    1      1        11      1   1   11   2     21
68             1  1      1      2    31     1      1      1     1    11 11   1      1   1   20
691  1        1      1   1  111 1      11    2   1    1   1          1   1   1    1         20
70       1 111    1      2 11  1 11   1   1        1    11  1   11  1 2  1  2    1          27
71        1     11 1  1       2           2    1   1    11   1 1  1  11   3   1             22
72    2 1     1         1             1    1    1    1  1  2       1      111  1        1   18
73    1 1 1 11    11      1        11  1    1 1    1 2 1    1        11 1  1      11        24
74           1 1          2     1      11       1   1     11 11          1       1   1  21  19
75   1     1 1     1 1          11   1     1111 22    1 1 1   1     2 1  1   2      1  1 12 31
761    2        1   11   1   3 11         1   111          11  1  121  111 1   1        1  130
77      11    1      1  1    1         11     11   1             11   12              1   1 18
781     1   111  11              1111 1111 1  1  1       1    3   2       1  1  1      1 1  29
791   1    1      1     2 111  1       12   1 1    1            1          11 2     1    1  23
80 1            1     1 1    1   1 1   1     121          1      1  1 1      1      11     120
81 1    1 2 1 1        1      111   11    1     1   2  1 11 1 1      1 11          22 1     29
82         1    11  2   1   1     1 1    1      11 1                1   2 1 1               18
831 11  1   1  1   1    1   11   1 1  1  1  1 1       2      2  21  11           1     3 12 32
84         1            11   1  1              2      1  1                          111   1 13
851   1 1   1        2            211  1 1 11    1 1 1  1   1   1 1                11  1 1  25
86    1  1   1   11   1       111   1         1     11       1         1 1  11 1  12  1  2  25
87   1   1    1      113   11    112  1       1  1   1    11         11   1            11 1 26
88        1    1   1        2 1 1 1   1   1 1          11   1 1        1 1 2     1    1     21
89   1  1  1  1 1 111   1          1     1  2  1  1   1 1 1    1  111  11   11   1      1  129
90 1       1      2   1 1 2  111           11  1  1 1   1 11  1    1         111     1     227
91         11  1   2      1             11 12   1 1      2  2               1 1     2  2    23
922     1    1 1 21  1    1              1             11  1        11   1 11              120
93 1        2 1    11 1       1111 1           2 1    1    11  1      1 1        1   1     225
94     1  1     1   1 1   1             1  1 1 1 1        1    1 1 2  1    1  111   1       22
95      12   111    1 11      1  1  1     1         1 1    1112           1   11 1   1    1 26
96   1 1      1                            1  1           12    1     1   1 1 1 111   1     17
971  1  2   1    1 2     1  1   21    11    1   1  2  11      11   11 1 1                 1129
98           1      1   1           11        1           3   1       1     1  1          1 14
99 11  11   11              2  1 2     11  1         1  1 21          2 1 1       1         24