- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
27
-
05
26
-
05
25
-
05
24
-
05
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
25
-
04
24
-
04
23
-
04
22
-
04
21
-
04
20
-
04
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
Tổng số lần về
00            11    2   11  11   1             1       1       1           1        1 1  1  16
01         1111 1      1    12    1   1   1    1 1     11 11  11 1 1   1      1       1  12 28
02    1     111      1   1 1            1 1    1  1          2  1     11      11 12     2   23
03   1  1      1 11 1 112      1  2  1   11    1    1         1     11         1   2   1    25
04 1    1      1 1     21     1 11 1    1 1   1  121    11 1 1    1    1    1   1 1  1      28
05              11 1 1  2  1    1        1 1  1  11  1   1         111     11    1 1        22
06             1     1     211  2  11  1     111 1          1  1   1131 1 2112    21   1 1 136
0711     11  1  1       1 1  1   1     1  13  11 1 1     1 1     1     11      1           126
08   11     1        1  11 31  11     11         1      1  1 1                  1 1     1  122
091     1    1     1 21  12    1        1  1               1    11 12   121  1 1       1 11 28
10   1     1 1     1            1    1    1   1          1  1   1   1    11   1             15
11  1    2      1         1             11    1      1 1    1 1      1  1     211   1  11   21
121        11    1     1111    1      1       1   1      1    1     1 2  11      1  11      22
13   1  11  21   1  1     1 1 1      11 1            21  1 1 111   1   12   22     1 1     133
14111   11         1   1         1    1     2       2 1     3   1 11         11  1   2      25
151    11      11   1        1             1          1   1 1  122                 11   1  120
16          1   21    1 211  1      11   1   1     111       2    21   1         1  12    1 28
171  1    4   2 11 1  1        1    11  111          1     1   11  1 1      1211 11  1   1  33
18 1  11   2    1 1      2     1 11       1        1  1 1    11 111  1      1   1 11     1 128
19     1 1      1                  11 1 11    1              12   1        1          311 1 20
20 1 1       1              1 111 1       12  1    2 1   1          1    11         1 1  13 25
21  1            1 3                            111   1   1           111  1 1    1   11111 21
22 1  11 1         111    3 1 1          21 1   1 1                 1                 1   1 21
23   1     1      1                1 21 1        1 1 1 1    1    1 11 1 1    1 31 1     1  126
24 1   1    1  1  2 1 1           1         1  1  1           1  12     1   1  11 2   2 111 27
251   2  1        1        1   12   1   111       1    11     1                 111     1   21
26 2     1   1            1      1  1       31      1          1    1  1       1 1 2   1 11 22
27 1   1 1 11  1       11          1     1      1      1  1 1    1  1  11           1  12 2 24
2811   11    1      1 111    1    1    1      1 11     2   11 1 1  1  1  12           12    29
29  1        11  1         1 1 111 1   1 2   1        11 11 1   1  11       2   1           25
30   1  2  1 1        12 1121                  1        11   1 11 11 1  1    2         11   27
311      1          1         1 1     21 1    1 1 11       22   2 1 1   1  1    11     1    26
32   11     12          1     1  11 2  1 2  11   11 1     2        1   11     11  1 1  1 1 131
33         2 1 111               1 21         2     1  11 1       1         1   1           19
34111   1              1 11  1    1      11     1    1   12  1 2     1  11  1  1       1    25
35  1    1       1     1 1 1     1 12  1          1       1              1   1     11       17
36      1 1      1   1                 1 1         2      1       1   1 2 11  1             16
37  11    1        1   1      1    11  2      2    11 2 3         1      1  1 11    21   11 29
38   1      1 1    11   1   1      1  11        1     1         1 1   1                 11 118
39     1 1    1   1211  11   1  2      1      11  1   1 1  2  11 1     1   1              1 27
4011  1  111   1       1      1 1    1  11  1  111  2112      1      1  1   1    1  1 11   233
41 11  1   1   1 1 111 1    1 21      111 111     1 1 2  1  2       11 1   11     21 1     137
42 1  1    1   1     1             1 2   1    1   1 1  1111     1  1      1   1 11   1      23
43      1      1   1        1      1  1 11  1        1  1 1 11  1         1  1 1    1    1  20
44     1          1      1 11                              1    2     1   1  11  1    1111  17
45       1 11  1    1       1                   1  1  1 1     1     1  1 1    1         1 1118
46  1 12 1         1          11    1            1     1     2        1  112  1        1 1 122
4711   1   1  11  111 2                 11 111      1  1      1  2 1 1   1  1    11 1  2    30
481 2   1                    2      1        1 21             1   1   1    1     1       1 118
49  1      1    2              1 1  1 11  2     1      21211       1         1 1         2  24
50         11    2       1   11    1 1      1 1  1  1 11      1     1 1  1          1       20
51  1 1   1 1 1      1     2         2                      1  1 1   1        1     1    1 118
52 11 1      1     11   1   2     11  1   111  1    2       1    1   13  12  1        1     29
53        11   11    1      1 1      1 1     21     1  1                 2 1   1   1 1      20
54  111            1  1  1 11   1    1      111   1     1  1 121     1  1     1    1  1     25
55 1  1 1     1     1     111 1  11 1 1 2    2 2  1     1 1  11    11   111         1     1 31
56    1 1 1  1 1 1          1  1      1         2   1   1             2  1  111    1 1 1    22
57 1 1 1    11    11 11 1    11 2      2       11111            1    11    1    1  1      1 28
58112 11 1   1      1    1 1  1   2 121 1    1      11     11   1      1 11     1   111 1   33
592      12    1      2       1    1            1 1  1  1        1   1 1   1           1    19
60   1 11 1   112  2 11     1    1  1 3 11   11          1 1   3         1      1      12 1 33
61   11 1    2 11      1 1  1  1    1       11  1112           1 1  1           2           24
62  11 1 12     12    11  1  1 1          1  1 2         2 11      11           1        1  26
631 1 1           11       1 1             1 1   1  1            1          1  1  11     1  17
64     2   1   1     1            2 1 1       212        1   1    1  111 1 2     1  1   2  128
65        1 2     11     1     1     1 11  1         2            1 1    1   1      1     1 19
6611     11         1 1 1 1 1    1      1 1      11    2   1  1  1   1    2                 22
67   1  1   1    11 1   1   1   1 1111 1         1   1                  1  1   1      1    121
68        1       1     1      1 1       1  11 1  1      1   1      11    11  21     1   1  21
692 11 1      1 1 1 1     1          1  11 2  1       12     11 2 11   1        1 1   1 1  232
7011 2 111  1    11      1   1 1 13   1 1   1           11                 11      1        25
71  2 211     2                  21   1 2        1   1    111        1 1   1  1   1 111 1   28
72   1    1 1    11     1  1   1  1        1      1211   2   1        1        1 1 1 1 1    24
73     11  1    12    1       2    1   1   1     1    11 1     1   1     2  1 1    1111     26
74     1  1   1 211  1    1     11     1  1 1  1                                    1       16
75 1  1     11111 1    21  1         1    1    11  1 1        1 1   21 1  11  11  111       31
761  11          1  11   21     1          1 1    1  1   111      21    1   1  1   1        24
77  1         2 1    1  1    3  11 11 1  11  1 1 2 1111 1111    1            1     1        31
7811 1  1   11         2                    1           11    11 1 1   1    1   1     1 1  121
79      1        1  1  1         2   1    12      12 1      1           1 1   2 1         4 24
80 1      1       1  1  21   1 11         1        1     11  1    23    1  1   1  2  1      26
81 11     2       1 1  1      1     1      1     1  1 1 1  1 1 1            11  1           20
82   1  11    11  1  1    11 111 1 1 1    1 2                    1  1 21     1       1 1   127
831 1    1  2         1  1      1  1 1          12      1    2        1  11     111 1       23
84   1  111        1        11     21         1      1      1  1         2   1            1 18
85     1   2        11   1 11   1 211        1            2      1 1  1 1  2     1      1   24
86       1          11       11        2     1     1 11      1 1          1 12  12 2 1      23
87     1 1   1     1      1       1            11 21 1 1    1    21        1   111  1       22
881             1 1  1    1          3     1   1      1    11 11    11 11  1     1     1   123
89    1      1 1 1   11     1  111     111 111      1 1    1 1   1 1   1     1       1      25
901 1      1   21 1  1   1    1 1   1       11  2              1    1     2       1  112    25
91  1         111  1   1    1  1 1  1               1 11   1              1 1  1      1     18
92   1  1  1 1        1   1  11   1     2 1 1 1 11 1        1   3                21   1 11 128
93            2     1 2  11   111     1        1   11     2       2  12     1  12          126
94    2    11              1     111   1    11  11   22 1  1     1            1  1 1  1     24
95            2   1   11     111      1   1   1       1     1  1 1     2           1 31     22
96    1 11 1  1     1111 11               111  1        1     1   1    1     11      11 11  25
97 1   1  1 11    1   11  22   1  1    1 1   1  2   1  1  1   11 1   2  2   1 1          11134
98   11   111  1  1   2 1  1  11 1 1       3       1  1   2    1  1    1         11      1 129
991          11                    1  1 1    1          1    1                  11 11       13