- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
01
-
12
30
-
11
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
Tổng số lần về
00  1  1                1    1  1   1       1 2 1   1     21     1  1  11 1   1    1   112  25
0112   11     1   1      1    1  1    1 1    1   1    1  1  2 11  1  1        1 1 1   1   1 27
02  1   1      1  1   1 1    1   1                 1 2        1     1  12        11  11    121
03    1     1 1 1       1      1  2        1          1  1    1      1       1          1 1 16
04           11     1 1      1   1        1 1 2     1 1   1  111111  1   2   1 11 1    11   28
052         11  3     1     1   1  11 1   1 1  1 22111             1   11111 1        1     31
06 1        1 1  1     1      11    1       1 1  11    11    1 1 1                  111     20
07                 1 1   21    1 1  11             2   1   1 1 2            1 1 2  11    1  23
08  213 2  1   1   1        1 1     1           1   1 1  1  1     111     21 1 1   1   1111133
09  1     1 1 1      21    11        1           11     1    1   1  11    1  11  1 1    1   23
10 11    1 1 1    1 1  1    1    1  1  21 11 1 11   21     11   1   1 121      1  11    11  35
11 1   1     21     1    1  1    2       1              1    111 1 1   1                    18
121      1   1   1 1121  13      1       121    1    2   11  1     1  1 1   2 11 1    211   36
13  1        2  1 1 11      1   1        1  11 11    2 1            3  1                  1 22
14 11          1        1 1    1         1  1  1                1     1   112  11   1 11    20
151        11    1  1     2        1 1  1  1        11    1     2    1   11      1  11      22
16  11 1  111  1 1112 1             11 1 1 2 1 2  1       1     11  1       111   1  1  11  34
171      12      1   11 21   1 1          1    1  111    1        2   1  21 2     11   1    29
18             11   111     1  1    1  2  1    1                              1  11         15
19         1   1        1     1 2  1             1  1   1  1 1121       1  112  1  1    1  125
20   1       1           1          1   1       1  1111 11  11  1   1   1     1   1112     124
21       2 1          1                 1    1         1           111   121  1      11     17
2211  2  1    1 11    1 2  1  111 1     1 2           1 21  2      11    1   1        1     30
23 11 2  111        1  1  1 1           1     1  11           1        1   1   1      1     20
24 1  1   11  1  1   1   1 11    1 1  2  1    2 1     1 11               1 1          1     24
25 121  1  1 1 1     1 1      2         1 1     1 1         1      1  11           2  21 1  26
26   1 11 1 1    1     1      1     11 1   1 1             11   2    1   2  1 1       1   1 24
27   1  1     11  1                    21       2   11 1  1    2   111   1     1    11   1  24
28           1            11       1 1  1     1   11     1  1           1               1   13
29       1   1      12  1     1211 1  1 111   1 1        1 1  1 1            1 1   11       26
30 1   111 1  1 11  2   1         1      1 1    1 2   1                             1  1 21 23
311 1 1      12   1    1 1   1 1                    1        11     11    21   212     11  127
32     1   11 21   1      1    12      111  11       11   1     11      1      1    1       24
33  11 1     1 2 1    1     11 1  1  1 11  2  1  11        111   1 1 2 2     11      1   1 134
34 21  2  1    12           1          1         1    1    11  1  12  1   1  11    1        24
35  11  1         1  1 1  1 1 1     1 1              1       1 11     1 1  1 1  1      1   223
36 1 11 1 1 1                  1   3      1          1  1 1 1   1 1    11      11  1 1 1   125
37     1  1        1   11   1     12 1       1     1           11 1            11       11  19
381     2 1111 11        1   1    1  1    2  1       1     1 11      11 1 1   111 1   121   32
39       1 2   12  11     1  1 1  1   2  1                  1    12       1 1             2 23
40  1    1       1  1      2  1    1 1   1       111        1   1    1     1        2 11  1123
41    1   1    2      1 111  1             2  1   2 111    1      1  11                11   23
42   1      1 1               111    1 1 1  11   1 1    1   11                2  11  2    1 23
43   1  1            1   11 12  11       1        2111  1 1          1     2 1  1   1 1 1  127
44   1    11      11       1               1          1      1 11111    1   1 1             17
45    1      1  1  11 12 1      1     12    111  1   1      11  1    1  1  1     1       1  26
461  1     1   1   1 1          1   1       1     12     1    11 1 1  1         2     111   23
47 11    1        21  1  1         1         1 1     1 1       1   113   1        2 1       23
48 1 1   1 1                     1        111   1    1   1        1   2  1     1     1  1 1 19
492   1                       1   2   1111     1  1      11   11    1       1        1  1 1 21
50           11   11       1    1       111  2 11                 1 1 1  1     1   2 1 2    23
51    1      1  1     13  11    1                         11     1 11   1   1      1    1  221
522     1       1  11                 2     1 1111 1   121 1 1        11             1      23
53  1         1 11 11  1     1    1  11  11    1                2 1      1  1    1  1    11124
54 1       1  1        11 12     3    1  1      1            1     21         1    1     1  21
551   1   11     1 2     1        111111     112   1   21   1    1111   23       11  1     136
561 11  1   1  1  1 1 11   1      1      1   1  11    11            1  1  1  11            124
57      1   1        1    1                12   1  1   1 1 1    1 1     1 11      11    1  121
58  1        1  1    1  1   1                1 1 2      1         11      11      1     1   17
59    1    1  1            1  2   2  1  12 1 1 211  1          1       21 1   1         111 28
60    1     1  111            11 1 1 1111       11    1  1 1  1  1 1                      1 22
611  1  12         1  1    1 1 1 1        11          1  1   12  11     1  1    1  1        24
622         1 14  2  12         211   1    21        1    11         1       1   2          28
63    1      1          1 1     1  1   1  1 1          1           1    11  1       1 2   1 18
6411  1 1     1    1       211       1    1    11    1 1   1   111  1122       2 1    11  1 32
65  1   1   1        11     21 1      1      1  1  1111  1       2             11  11 1   2 26
66 1 11    1            1  1 1       1  1          3    1111  1             1 1 1   2    1  23
671 1  1     1     1 1     1  11 1  2 2   1 1        1     1       1  1      1              21
68   1   1 11 1  11 1         1     2  2    1        11 21        1 1      1        1 1     24
69       1   1    1  1 2   2 1 1     1  2 1  11   1    1  11 1  111 11    11        11    1132
70 2   21       21        1    1 1 2  11       1    1 1             1  1 1   1  2     1     25
71               1     1    2 1   1111     1  2                11     2     1  2  2  1   1  23
72 1              1  1  2        1 1      1   21 1 1   1      1 1    1 1 1      1      21   23
73  1   1 11  2 1    11       11     2           1 11 111 11     1     1  1 11    11 1 1   131
74     2 1  1       1    1       11   111                                1      1  1 1  2   17
751    1     1          2           21  1 111  1  1             1     1    2 1 1  2       1 23
76         1            1 1    112 11 11 1    1 1   1 1 1        1            1    1       323
77   1  111       11  1   1  11   11        1 1            1          1 1  1        1    1  20
781 1       2 11     1  11 1 2           1 1 1         1  1   11           11 1  11 1    1  26
79 1 1 11   1            1         1 11 1  1   1   1 1  1    1 1       1  12   1  1         23
801   12 1      1 111     211   1       1 1            1211   1 1    11       1  11    1 1  30
81   2 1  1 1  11 2    11     1     2        11 1 1   11      1      1   1         1        24
82     1  1    1 1       11     1        1  1  1 1         1 1       1 1     11   1  1    1121
83       1       2 1   1       1       1        1 1        1111   21        1211  1 1    1 125
84  111            1  11     2     11    1  1      1   1   1   1             1           12 20
85       1 2   1  1         11  21 1      1       2 1 2 1  1           1    1   1    1  111 26
86     11              1 2 2      1         1       3 11         111 1    1   1  11 1   11  25
87 1    1 11      1    121    1 1      1        1   2     1 1 11  1 1 111 1 1  113  1       32
88  11   11 1             1  1    2 1 1  1 11 1 1     1   1 1       1        1  11     1    24
8911  1  1  111  2  2      11        1 1      2          1    1  3 1     2    1 12 11    2 134
90 1      2 1        11 1 1 1 1  1  1               1 1 1 1 2111                 1 1 111   127
91 1  1  12     1  11    1  2 1 1  1       112   211   1  1  31       2     1               31
92     2          2      1 1 1 1  1   1 11 11       1 11 2  3    1     1   2    1    2      29
93   1 1    11  1           11      11     1 1 1 1         1     11     1 1            1    19
94       21      1   11         1 2   1 1      1         11                 1   1    11     18
95   111         311 111 1   11 1    1         1   1   21 211 11  1                 1 1     30
961     1   111 1   1    1 1  1   1    1 11      2   1   11  1     1  1   2 11     1   1   129
97    1 1 1      1 11             1     1    1     1    1 1                11  1 2        2 19
98                     2  1    2 1   1        1   1           1    1   1 1   1   11         16
991  1    1  1     1  1  1         1        11   1     2 1     1      1 2      1            19