- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
24
-
04
23
-
04
22
-
04
21
-
04
20
-
04
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
24
-
03
23
-
03
22
-
03
21
-
03
20
-
03
19
-
03
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
14
-
03
13
-
03
12
-
03
11
-
03
10
-
03
09
-
03
08
-
03
07
-
03
06
-
03
05
-
03
04
-
03
03
-
03
02
-
03
01
-
03
28
-
02
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
22
-
02
21
-
02
20
-
02
19
-
02
18
-
02
17
-
02
16
-
02
15
-
02
14
-
02
13
-
02
12
-
02
11
-
02
10
-
02
09
-
02
08
-
02
07
-
02
06
-
02
05
-
02
04
-
02
03
-
02
29
-
01
28
-
01
27
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
Tổng số lần về
00     1     1     1   1  1 1         111   1 1        21  11    1      1 1 1      2   1    23
01 11             1   1       2 1 1 11                121          1     11  2       1  1   21
02     1  1        1  1      1 11  1   121 1   1           1     1     111  11   12 1 1  1  27
03  1   1 1 21 11   1  1 11 1      1    12   1 1  11         1    1 1  1 2 11   2           31
04 1   1 1     11 12     1  1 1   11      2  111     1 1 11      1      1  1             1  26
05  1 1               1  2            1 1     1     1         2 1 1 1 1   122            1  21
061 1     1         11 2         1 13 1   1          1  1   1  1  1    1     1      1   21 126
07      1    3 2  1            31            1          11   1  1           1 1     1       19
08    1   1        111      1              112  11112      11      1    2            1     123
09    2        21   1      1 1           11 2         1  1            3   2   1 11  11    1 25
101     11    1 1       1 2 1       1        12 11  1       1     1 2  21       2           25
11    12   1   1      11    111 1 1  1 11 1   11 1     11      1     1 1              1 2 1129
1221  1  1   11  11                   1 1     1 1   111   1   2  11  2       2    2  1    1231
13       1     1        1   1   11  11          1  1  1    1     1   3    1     1     1111 123
14  1   1        11 111   1         1  11  1  1  2111  1      1    13         1     1    1  27
15        1    1 1     1                1   2       21  11      1     1   11 11  211   2  1 25
16  1    11  1   1       1         11  1            1     12211   1 1     121  1 111  1     28
17  11 1 1     1          2      21   1 11 11 1 2   1 21 21    1 3       11 1 12    1 1     37
18   1           1   1 1  1  1 1 2   1  11 1 2           1        1    1 1    11          1123
192  1   111    1   11 2       1  1    1       21     1  1 11 11 1   111     1   1    1     30
20     2  11    1  1      1 1         1    1      1  1     12   1      1 1                  18
21    1   22   1  2   1   1  1 1                1 111   1  111  11       11 1    1   2    1 29
22 13        1   211        1        11    1  1    1    2     1     1  11  2      11 1  11  28
23          12     1       1    2 1     2    1  1     111       1       2 1   1   1 1       22
24         1        1    1   11                  1    1    1     1  1  11 1 1    1    1  1  17
25     1 11   1     111  1       1   1   111 11 2        1                 1 2   21 1   1   26
26    11    1       1  12                 1       1  1       1      1   2 1 11  11 1 1  1   22
27     22   1 2     11    1   11        1  1 1  1                      1 2 1  1 1  1        23
281111     1 1   1   1 11 1111  11 2 1  1        1       1          1   11  1       1  2 2  31
29          21 1312    1   1  1  1    11           1      2  2     2   1 1 1    2 1 1   1   31
30     1  11     1  1    1   1112           111    1 11  1   1 1 11  1   1     1         1  26
31            1 1     1    1        2 11         1   1   1      1              11    1   11 17
32     11    1 1        1            1111   1     1      1     1 1  2 1   3111  1           24
3321     1     1 1  12 1      1    21 1               2    11  1     1  1   1112    1  2    30
34  11      1 1 1 1 1   11        12        11   2     1                      211       1   22
35  2    3  1 2   2      1    2   212             1     2  1      1    1    1 1 1        1  28
36      1  11   112  1 1       11 1 1    1 1      1  1 111    11 1 11111          1 1   1   31
37 1 1         1            1 1   1     111   1 1   2111     1 1   1      1      1 1    1   23
38    1       1          1      1     1  1 1     1    11 11 1 1 1                 1       1118
39       1 1    11    1 1 1   1        1 1 1  1  11   1            11  1 11       11   1 21127
40   11    1    1 11 22  1 11  11   1     1     1   1                1          1   11   1  24
41 1 1    11     1 2     1 21 11   21   2 1          1   1 1    11    1    1     1   1   1 130
42 1 1   1   11    2 1   11    1  1  1   1            11   11       1    1  11 1   11   1   26
43     1   1111    1 21 21      1       1     13    2       2 1       1    2   1     11   1 30
441  21       1   1   111          1  1       1  1 1   1   1 2    1  1   1      1   1   2   25
45 11  1   2    1            11 1  111    1 1   1    1  1  1  2 1 111       13       111    31
46         1     1         11    1          1   1                 11 1               1 1  1 13
471       1   1              1   111        1    2  11 1 11112 1  1 2  1 11   1   1       1231
48   1  2 1        11 11   1   1 1 1     122     2111     1  1112        1 11 1           1 33
491     1 1      1            1 1  1 1          1  1 1  111                11  1 1         119
50     1 12    1     1     1 1     1     1 1     2               1    2     1       1 1     19
51                 11      1         121    1  1 1          2         1    1          1 1 1219
52 1  1 2 1     1   1       1     1  1 1    21      1   1  1 1 1     11 1  1 11 1           26
531       11  2  1       1    11   111             1    1 1     1      1    11 1         2  22
54 1  1  1 1    1     1   2     11    1  12  1      11   12 1 3 1 11      1        1        29
55  1           21   1  1  2   1  1111            1  11        2   2             11 31 1    27
56111   111   1   11    1         1    1  2       1  1        1  1 1         11         1 1 23
57                           1   11 1    11 1  2  21  1      1            1    11     1  11 20
58 13     1 11         121  11  1     1     12     1    1 1    1   2 1  1 1        1  1   1 30
59       2        1    1     2         1     1 2   1      1        1    1 1      1    1 1   18
60     1111          2 1    1    1   1 1           1         1           11 1    1          17
61  1       2   1    1     1 11    1          111 1  1     1   1 1     1     1    1         20
62   1  1   21      12          1    1  1          1      21 3        2 1   1  111  1 21    29
63111 1       11 11       1      2 11 11        1 11         1  1  1 1  1          1 211    28
64   1   1 11    1 1     1     1             1 21   11  1  1      21     1       1 1   1 11 25
65    1    1               1111           11   211     11 122    1           12      1   1  25
66  1  111        11 1        1 1           1     1            1 11  111   1  1 111   1 1   24
67    1      2      1  11 1    1    1    11          1 1  1 11       12      1 1 1 1    1 2 26
68 1 11     1 2    1    1    12       1    11            1 1     1    1  1    11  1    1    23
692  1   1 121      2        1              1   1    11       1         1          1   1  1 20
70     1   1  1             1        11111     1111 2     2 1   1        11       1         22
71     11      1                        1    1                 1    1           1  1    1 1112
72         1 1    2    1  1 1       111  1  1     1  1         1   1 1     2 111 1 1 11  1 128
73111       1 1  1      2    11  1        11 11        1  1   1 1   2 1       13      1 1   28
74 1   1   11  211     1  42    1    1    1   21    1    1      1 21        11 11  1 1 1    34
7511 2   1          1  1    1   1  1   1      1  111      1    1  1  1 1          2  12   1 26
761    1    1    1  1  1    2 1 1     1  111   1   1 1          21 111 1                1   25
77     1  1            1      1  2   1     1      1   1            1  1              1  1   14
78      2    11  1 2     2  1 11 1   1 1 1 111     1 1 1 2  1 1  1   2  1          11  1  1135
79      2 1     3   1   1  1      2        1 1 1 11   1         1      1 1  1      1       123
801           21      1      2      1  11  1  1              12       1 1           121    122
811 1                      21                   1         1                   1  12        112
821      1     1  1     1  1   1         1      1 1 2   1      11121     1  1       1 11  1 25
83    1      1          1       1    1     1    1      11      12 1   1    1    1   1  1    18
8411 22   1       11  1   1    12    1      1      211 1 1 1  3   1     1     1       11    31
85        1211    1    1   1   1  1     1211                         21  1      1  1        21
86 1 11     1         1      1 2    1 1 1     11  1       1      1                11  1  1 121
87  11         11    11 11           1   21           2 1    1 1   2   1      1  1     1    23
88 1  2 1  1  1   11  1     2   1  1  11     1 1      11        1      21          1 1     126
89   1          1    11 1  1 2   21    2      1    1           11                     11   120
90     2      1    1         1 1 1  1       1 1  21  1      1    1 1 1    1     11     1  1 23
91       1       1    1  1       11    1 1            111  1                1  1 1   1    1219
92                    1 1 1       1        1 11           1 21  111 1          1       111  19
931  1   1  1  1    1 1  1 1       1   3    1 11      1      11                   1         20
94 3        1  1          11   1  1     1    1 1   2    12              11 3 1   1  1       25
95             1   1  1 1  1   1 1           1  1       1             1  1      1  11   1   16
961  1       1   1    1  11       2              1 1    1      1    1 1 2     11  1      1  21
9712111 1    2   1 1 1   1        1 111    1           2  11   1  1  1       11 1    1 1    30
98   1112      11   2    1   1        2   2       1   1  1   1    1 1          1  111    1  26
99    2 1           1 1111    1  1   1      1        1 1       1       1  1    1   1       120