- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
22
-
02
21
-
02
20
-
02
19
-
02
18
-
02
17
-
02
16
-
02
15
-
02
14
-
02
13
-
02
12
-
02
11
-
02
10
-
02
09
-
02
08
-
02
07
-
02
06
-
02
05
-
02
04
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
02
-
01
01
-
01
31
-
12
30
-
12
29
-
12
28
-
12
27
-
12
26
-
12
25
-
12
24
-
12
23
-
12
22
-
12
21
-
12
20
-
12
19
-
12
18
-
12
17
-
12
16
-
12
15
-
12
14
-
12
13
-
12
12
-
12
11
-
12
10
-
12
09
-
12
08
-
12
07
-
12
06
-
12
05
-
12
04
-
12
03
-
12
02
-
12
01
-
12
30
-
11
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
Tổng số lần về
00   2  1    1    11   1   12 1  1  11       1     1  1      1    1 11    3    2   1     1  28
01 1         2    1  11    1  1     1   2     1 1       1  11     1      1 1   2 11 1 1 1   26
02       12  2        12             1    21        11    1  11      11 11  1 2       1     25
03     1   11    11     11  11    1    11  1     21                  1  1                11 20
04       1   1  1 1 1 1        11        11  11   1   1                                  11117
05      1   11         1   11 1             1       1  1      11 1       11                116
06  12   1        11    2      1 2 1  1111      11  1    2   1   11 1     1    11  11   1 1 32
07   1   1    2  1 1  2      1   11  2 2 1  21             1  1  1       1 1   1 11 1       28
08   1   1      1 1        1   1  1     1    1 1      1    1 1  1  12      11 1  1  1 1    124
09   12             1    11          1           1   1    212  1 1   1      1     1   2   1 22
10    2    1       11                    1                                 32 1    1       114
11        1    1   1     2  11    1            1 11  1          1 1         1 11 1111    11 23
12  1  1   1 11 1   1      112                  3 11  11        1   1  1 1 11       1  1  1 27
13 1    111    1     2  121 11  1                1          1   1 2   1   1          1 1    23
14  11         12   1 11  2    1         1    2   11     11   1 11     11 1 1  31  1        30
15 1  1   1 1      2    2        21 1 11   1       12  1   211   1           1  1     11    28
16 1                  1    1 111                    11 1 1       1       1 11   11  1       17
171     11    1              1  21  1             212 1         21         1         2 1    22
18  1 2     11   1 111         1  2    1      1    1  1 11  1111         2   1 1 1  1  1    29
191      211  1      11  2    1 1   1     111 1   1     1      1    1        1     1 11 21  28
20   1      11 11   11   1   11     1      1        1    1             1 1  111  1  1 1     22
21 11            212  1 1 1               1 1    21                1 1    1          2 1    21
22  1  1       1              11         1            1    1 31  111  1 1     11   221 11   26
23 11 1   11    1   1 1 2  1  1 1 1   2    1 1  1       11 1        1112      1   2 1   3 1 35
2411   1      11   1   1 1   1       1    1    1     1                   11112       1  11  22
25  1 1  1  1  1 1    1        1 2 1                  2 12  1 2  1 1    11 1  11  11 1      29
262  11      1   1        1 1   1     1  1  1 11  1    12   1            1      1  1 2 11   26
272   113 3   11         11   1    21    1   11  11 3            2 1  2     212     1  1 2 141
281  1  1       1   1     1  1 1       1    1 1  1 111      1  1    1  1           1  1  11124
29  1       2 1 1   1  2     1 1 1 1 1  11    1               11     1 11         1     1   23
30     1         1   1      1     3 1      11 1    12     1 1    12   1      11     111     25
31  1   1  12     1  1  1  1     1  1   11           1 1 1    1   1 1       1 1       1     22
321 121  1 1  1     2 1            1     2      2  11 1          11     11 21 1  21   1     31
331    1  2   1 1    1 1  1    111        1      2 2 1  1  1  1      2    1  1     2    1   28
34     2 1 1    1  21        1   1  1 2     1         11 1  1     1 1 112    1   1 1  11  1 30
35       1  1     1       1   21                1       11  11   1 1 1   1           2  1 1 20
36       1  11 1  1 1      1        1   1     1 2              1       1                    14
3711 1 11 11    1 1        1           1  1  1 1    11          1        11 1  1   1  1     23
38  1  1 1   1       1 11        11  1    1   1        1  1  111 1 11 1          1      1  124
39 1  11   1       1 1 1    11       1 11  1   11    11 1 11       1   31       1   1   1 1130
40 111      1  1   1   12  2111      21  2           1  2   1   2   1        1  3        1  31
41       1  1 1  1                1   11  11 1 1       1         1   1  1  1          11 1  19
42 11  1   1  1  1   11111            1  1  1      11  1       11  1     1      2 1  1      25
431 1 1 1                1 1  1           1            1 1 11 2    2        11      1   11  21
44 11 11               1 1     22   111    1 1        1   1  1  1  11          2  1 1   1   26
4511  1 11       1  1      1   1 11   2                1 1   1       2 11    1  1 1    1 21 27
46  11        1 1 2  1    11111   12     11 1 1     1     1    2 11   1  21  11 111 12   11 39
47       11121 1 11             1   11 1    1   1                             1       1     17
48321    1      1 11  1  1          1   1      1                1 1  11   21    21          25
49      1             21 12       1  1   1    1   2    11 12    1     1   12  1           1 25
50           1        1         1 1                1 1         11 1  1 1          1       1 13
51     2     111   1 1 1   11 1 1     1     12  1 1     1   1 1  1      1 11              1 26
52     1   11 1  1       1  1    1        1 11  111       11 2   1 1             1 1        22
53  1      2         1 11     2                1    1   111    1    1     1     1     1     18
54 1 2  1    11         11     1       1       1 1 1   1   1 11         1 1      1       11 22
55 1        1  1 1     1    1   1    1    1  1     1     1     1    111 12            1    121
56    1       11    11 11   1    1   1 1 1  1         1  1  1     1 1  1       11       1   22
57 1           1           1 1 1   111   11            2111    2       1    1     2 1       22
581    11  11  1 1  1         1        11 2             1   1     2    11 1            1 1 123
59        111     1              1    1        1           3    1                 11 1 1    15
60   2              1             12    1  1  11      1 1  1   31          1 1 1      1  1  22
611 1 1 11      1 1  11 1   1    1           1 2      1         3  1    1   11  11          25
622        11   11 11    1       1        12       1 121   1    1     113           21      28
63  1      1  1           2111  1  1   2 1     1 1        1 1                          1    18
64   1              1       1               11        1   1 11    1  1      11        1 1   15
65 1               21              11 1    1   1  1  12  1          11    1     1     1     19
66111  1  1   11 21   1  11    1 1 1    2 1  2  1              21   2  1 1  1 1   1  2      34
67           1   1    11   1 11 1    1 1   1    2 1    1    1 1 11          11  1 1 1  2 1  27
68  1      1   11 12 1      1  2         1 1  1    1    11 1          1                1 11123
69      11  1          1        1  1  2 11   11   11  11  1  11  11 11 1    1    1  1    1 230
70  1 11    1       111       111 1   1    111  11            1      1  1         1 2 12 1 128
711        11   21  11       1  11     1         1     1       2      111              1    20
72     1      1       1   2 1 1 1        1 1  1   1   11 1    1        31 1  1 11 1     1   26
73    112      1         1111    1 1 11 1  11  11  111     1 1    2   1 1  1     112        32
74   1        1         1 21 1  1 2    2    1 1  1            11        1  1       1 1  1   22
75        1     1  1    1          11    111111 1 1    1  1 1      11     1     1111  1 1 1229
761   1       211       1 1         1   1 1  1211    1  11   2  1 1    1 1  1  1 1        1130
77     11 1     1  1    1          1        1  1             1     1   1     1        1   1 15
78 1 1  1        1  11   1 1  1 2       11  1         1  1   1     2       1 21     1 1 1 1128
79    1   2  1    3             1 1 1 1    11      1         11 1     2        1    11 1   124
80 11         11        1    21     111  1 1 1 1 1     111 2   1   2  1        1            26
81111          112            11 1  1      1  1          11      1          1   1 1    11  122
82 1111        1     11  1         111  1  121    1111      11     1     11   11 1        1 29
831    1             11         1 11 1           3   1 1  1       1  1     1   1 1 1      1 21
84        12  1  1     1    121      1 1  1       2 21  111 1    1 1 1    2  1  11 1   1 21 35
8511   1 1   2       11          1     3 1  111 1    1    1                      1       1 122
86       1 1     1     1 11 1         1               1    1    1  1 11  1 1                16
87 1  1  1 1   11 1     1   1       1   1    1   1 3    1 1           1 1   1 1            224
88          1   1 1    1 1   2 1   1  1 1 1       1    1      1       1       11   1        19
89        1                2  12    1  11   1          1    1       11   1       1   12  1  20
90       11       2           1     1   1 1   1121 1 1  1     111  1  1  1             1  1 24
91      111    112  111   2 1  1   111 11  1 1 1    1  11    1   1  1     1  1  1111 1  1  137
92    1 1 1111      1   1  1      12          11 1 1 1  1 1    1    2 1   1  11   1  2    1 30
93    1        1    1  2 1 1   1  1 111   1    1     1  1 11 1       1     1      11       124
94   1  1 1 1     1  1 1  1                     1    11  1                  11  11          16
95     11    1     1 1  1   1   1 11 12 1  1   1  2       1 2    1 1       1 1     1        26
961    1     11       1   1        1 1    1    111   1    1 1     1  1 11  1           11   22
97   1  1     1         11 1       1      11     1  11           1   1        4 1        1  20
98       111 2 11  1                    1    1 1  1111     1  2   2 1    1     1       1   125
99 1 11 1    1     1            121    11             1   1   1    21 2        1        1  123