- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
Tổng số lần về
0011  2        1    112    311   2  1    1     1 1    1           1     1           1  11   26
01      2 1   2           1    2  1    1   21    1     11   11                   11  11   1 23
02     12           1 1        22         2   1   1   1    11      2   1        1 1      1 123
03 2  1      1   1 2          1      121   1    1 1  121        1   11   1    1        1 1  26
0411 111    1 11      11   1  11     11   1 1 1  1       1       11  1 11 1  1  1  1 11     31
05   11   11  1          1     11  1       12 1      1                   1 1   1    1     1 19
06         111    1    1  1  1   1 1 1    12         1    11  1  1 2  1 1111   1   1     3 131
07 1    1        1        11  2     1          11 12     11111       3 1            1  1  1 25
08  3 3       1  1   11  2    1    2 1   1   1     1       1  1      1     1               124
091    1   1      11    1  1111        1 1 11 1    111  11      1    1   1 1      11   1 1 129
10      1111     1  1       1  1 2 1    1 12   1    1   1  2    1321    1     1     2 211   35
11        1          1      11     1   1   11 1  1      112            1    1   12          19
12   1       1      1          11 11   11   1 1     11 2 1 1                     22  1 1  2126
13  1  1 1        1     21        1 11  2 1      11 1  11   1        1      1         1 112127
141      1  1  11 1  11   1  1    1           1  1 1 1  11     11   11 1   1    2   1  2  1 29
15             1       1    1        1        1        1   1   11                 12      1 13
161 1   1         1     1       11 121  21     1   1          11 2                    1 1 1 23
17              1  1          21  1           1 1           1  1                   1    1 1 13
18 213   111 2          1   11             1 1  1   1 1 112   1   1    1 1   1     1   1    30
19     21       1        1   1  1 1  1 111    1     1  1  1 1       1     2 1 1  1     1    24
20 1           1 1    11         12 1    1 1 1         1 1   1   1 11 1 1  11  112     1 1  28
21   2 1 1  2   1   12  1 1  1   1   311         1  21  2    23    1 1   1  2               35
22     1           1       2111   1       11 1            1 1   2 1       2           1     19
23 1 1   12        1     1             1  21    111       3     2   1 1 1             1  1  24
2431     2   11      1   11     1 1   1   1 11 1       11           1  1      1 1         1126
25        11    111 1   1    22     1 11  1        11    1     1              1   2      1  23
26 1   11   1 1                11    1   1 1      1   11 1     111         1       1  1     20
27         1 1 1 2    1          1       11       1  1   1        1 2   111  1    1  1      21
281    1      1   1  111   11  111     1       1   11  1  11             1   1   11  2  1 1 27
29  11           11   11 1   1 1      1 1     1 11 1 1   11  12  1  2   1  1  2 1  1   11  133
30         1  1    11       1   1 11  1 1     1              11    1       1 1 1            17
31 11  1  1 1    1    1 1     1          11  111 1      1     2   1 1     11   2   1    11  27
321     1   1    232     1    12 1  2   1    1   11            1  1     1 1 1     1         27
33   1         1   11 11        2  1   1 1     1    1       1     1  1  11  1  1 1          21
342 1    21111 1    1       11            1 3  1      1  1   111     12         11  21      31
35     2 1     1     13       1 1   1          1   1  1    11 1     1 11  1       1      1  23
36       1   1  1  1 1    1  111   1   1        1  2   1     11     1 31 1  11      1      127
37     1            11 1 1 11     1         1 21    1  2   1   1     11      1  11  1       23
38 1   1   1  1         11        1  1 1       1            1  2 1         1 11   11  11   223
39  1          1  1 1   1      1      1  1     11     1 1 111  1 1 1       2 1   1          22
40 2          1   1111   1    1      1    1     1  2  1    1 1   11   2   1    1        112128
41        1 11      2     11     1    1       2 1 11 1  1     1              2     1  1     21
42   11    1         1      1   1         1 1     1 1      1   21  1 111 2       1 1        22
43   1    1 1     1   1 1  1    1           1 2          1     12 1  1 1 111 1    1   2   1 26
441 1   1   11     1 21 11 1   1   1       1  11 1  1        1       2 1 1     2 2  1   1  131
45     11       1  2       131 11     1    1     1 1 1      1    1   1        1    1   11   24
46     1  1     1    2 1 11      2     1            1               2       2 12     11 1   22
471 1 1    2 11     1  22  11     11  11     1     111 1 1 1    1     111 11    1      1211 37
4811        1     1 1   1 11  1    1   1         1        11 1   112  1 1   11 11 1 13  1 1133
49        21   1        1         113 11          1      11     1 11         1  1    11     22
501 11   31 11  1    1  1           1 1 1  112  1  11 1     1    1        1  1   111 111   134
51   1  1  1   1       21 1          1  1  1          2  1  11 1   12   1   1  1  1 1    1  26
52 1    1     1     1 1     11 1  1  1 1 1        3  12  11   1 1  1 1 2  1     1111    1 1 33
531 1    1        1   1   1        11           111   1     11    1             1  1        17
54   1 11        1  1112  2    1 1     1  1       11     1           1     2 11 11   1     127
55 1111   1   21121  1 1  1     11 1111 1  2   1 1      2      1            1      1 1  2  135
56 2   1        11   1    1  1 1 2       1      2      1     2  2 1 111      1      1       25
57  221    1   111 12         1   1      2           111  1 1 11    1                     2 26
581     2     11 1     1            1   111                2 1        111    111     1 11   23
59      1    1111         1 1                2   2    111             21         21  1      21
60       1  11  1    1   1 11    1  1 1     11   11  1                1  1      1   21 1  1 24
61  1 1      1         1  1   2   11 11       1      1              1     114  1 1  21 1 1  27
62  1  1  1          1     112 1            1    1   1               1    22    1       1   19
63   1 1    1   11     1 1   1   11   2111  2       1  1         111 1                1 1   25
64   1   1  1   11     2   1        3     1  1  1    1  1   1    2        1 1            1  22
65    2   11  11 1111   2   1           11       1      11     11   1   1 1  1 1        1   26
66     1         1    2 1           1  1   1 1 1      11      11 1 1   1 1     1  1        121
67    1   1  1                  11   21       1                       1           1       1 12
68 1        1   1        112 1  1   2 1       1   1  1     1    1  1         1    1 1 1     22
691 1 1  1  1         111  2    1 1     1      1  2  1      1          1   1  1111  1 12  1 29
701 1         1     1     1   1         1   1 111   1   1 1     1111     111 2     1  1  1  26
711           2       1     111       11 11  1     1   12    1 1    1   1     1 1 11 11     26
72    12111  111       11 1 1      1 1  1   21  1         1       11    1   1   1    11111 233
731             11  1    1               1  1  2 1 1 111   1111   1     1 2    1        1   24
741      1  1 11  1           1   11   1 1  2       2     1     1  1 1        11            21
751 1   1  11              1 1  11 1  1  1 1    11        1    111 1   1 3  11  1   1    2  30
76  1 11 1     1            21 1   1    1    1    1    1 1   1  1 1     1   2  2           124
77 1  1      31   31  1  2     1  1    11    1        1         1          2  21     11    128
78 2    2 1  1 11    1    2      1             1   1 1    1 1   1   1    1    2       2     24
791       1  1   1    1           1            1     1     1 1   1    1 1       1    111    17
80  11  11  12            1                    11      1   1   1      121     1         1  322
81     1 1      1111 1 1        1   1   11   2  1 1     1 11   1 1     1           1     1  24
82    2 2       1  11             1  1  1121            1    1         11     1     2    1 123
8311           1       1 11          1 1  1   11           12     1   1         1  1 1    1 20
84 1  1 1 1 2   2          1 1 1  1111   1  11  1     1            1   1                  1 23
85  11  11 1 1 2  1    1               1     2  1 1   1     1 21  1      1   1    1   1  2  27
86         1  1   11     2      1 1   1 1      1      1 11   1    1  1 1 11   2        1    23
87   1     11      1     211    1                       1  1     11      11                 15
88 1  1    1    1    1 11     1  1    1                     1  1            1     1    1   116
891       1 1    112    11    1 1 1   1  2         121  1   121    12       11     1        30
90       1              2      1   1  1           1 1112 1    1  1   12 1 1 1   1   1       23
91  1         1    11                1  1    1  1 111          1      1                     13
92     1   1  12          1      1        2 1    1                1     11 1 11  1   1 1 1  21
93    3         2  1     1      11 1    1      11     1  112     1 1             1          21
94   1    21                   1        1  1    1  1     11  1       1 1 1 1        1   1   18
95           1              1          1     111 1 1              1 1   1  1 12          1  16
96  1          1   12      1  1  1         1    1 1  1  1 1   2    2     1     1  1211      25
97   1   1      1 1   1         1   11    1         1    1  1       1          11 11      1 18
98   1     2         1      12     1       1      111 11                  1   1111 1 1 1    22
99         11    1            1    1 1    1  11 12   1   1  111 1       2   1    1  1   1   24