- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
Tổng số lần về
00    1 11  2  11 2     11 1  2     1 111  1  1    1  1          21   1 111111  1      1 1  35
011 1       1  1 2    1    1  1          2                  11  1  1     1  1  2    1       20
02        11    1        1  1    1 1   1  1   111  1    11    2                1 1     1 1  21
03  111 1    1111 11 1  21  1      1  1 1  1    11 1111  1 1    11 1111121    1    1 1 1 1  42
041 1 11         111    1  1    11  1       1    1  1     1 12 2    11  1              1  1127
05     1 1  1   111  11            1    3  1 1  1  1 1        2     11     11 1      1      25
061     1  1 1   1 11    11 121   1     2    2   1       11 12     1  1 1        1          28
071  1       1 1         1  1  11       1   2  21 1           1  1         1     1 2     1  22
08 1          1     1    1  2 1   3            1  11 111       1       1  1   1    1 11     23
09  111 1  2 121  11      11        21  1111  1     1     11 1         2        1   21      32
10  1  11  1         1 1  1    11 1         1      11     111   1       1  1   11  1     11 24
11   1  1 1      11         1      1    1      1           1    1  1        1 1    1   1  1 17
12           11 1  2  111     1 12  1 1  1 11   11  1  1       1  21 1  11  1   1      1    31
131 1      11  1       2     1 1  1 1   1    12   1  1  2   1   1111  11  1       1   1    130
1411          11    11     1  1   1 1 11          112        1  1 1   1              11 112 26
15 1      1 1               1        11   1    11  1    2         1       1  1    1         16
162      111    1 11  2 1     11     1   11  1     1   1  1    1 1 11 11 1   1  1 2      11 33
171   111                     1 1  1 22        2            12    2 1       1    2    1131 129
18   1      1      1            1   11        11     1          1    21      1     1 11  1  18
19    1 1     11        11        3 1         1  11 11     1 1        1            1 1      20
20         1 11  1 1  1 2  1      1  2  1       2     2  2   1  12  1 11 1   1   1          29
21    2   1       112                     1   1      2 11   1    1 1 1 1           1       120
22 111           1   1 1                 11    1       13   11 11  1 1   11   1  1     1  1 25
2312  1     1      1       1 1  1    1     1 1  1   1        1  1 1   1    1   1     113  1127
24   1 1   2  11 1            1     1    1             1   1  1   1  1   1 1         1  1 1 20
25      1   1  1           1   1     1    1  1  11    1 1 1         11         111    1     19
26    1    1  1  11   1112     1 1 1  2 1   1          1   11           1  2  1 1         1127
27       22        1   1  1      11    111111       11    1   2 2      1 1 1        1   1   27
28     11          1 1  1    1 1           2          1    11  2   11    11  1       11 1   22
29 3    1    1  1      11    1        1  1 1     11 1     12  2111  11 1  1111  1       1   32
3011  1         1    1 1   1   1 1              1          1 1    11    1  2    1 1 21 11 1 25
31       2          22      2   11   1     11   11      1    11    1  1    1  1      2 1    25
32   1 1    1       11        1   1  1 1   1  11      1      1   1   11     11      1 1    223
33 2 11      1            11     121   11   1    1   1 1              1 111 11  12   1 1   129
34          12      1   2  1                 1        11       11                  1    1   14
351    11    1    1        1       1 11    1  1 1    1     1 1 2    1 11         3    1 11  26
36 1 111 1   1      1     1         1          1   1   1  12 1             11 2111         124
37 11  1  1    1    1    1 1 12 12    1   1   1       21  1 11  1       1 2  1    1         29
38         1  1           1  1 1     1  1         1 11    1                          11     13
39 1   1  1 1  1 1     11      1  1  1           1 1     21              1     1 11 1   11  23
40     1         1 1          111   1  11 1       1     111      12111  1  11   1   11     228
412   1   11   1            1  2   1 11   1   2 1 11        1  1           1   1  111      126
42 1    111 1    1 2111  1 1 1 1      1       13        21     2                  1      1  27
43     1          1 1 111        1    1 1          11    2       1    1       121      11  122
44   1 1  1 11      1     11               11    11  1   1 11 1     1      1    11  1   11  24
45 1  1     11  1        11  21   1      12 11          11  1 1          1 1  1      1   1  25
46   11   1    1       1   1211 1         1         11     11        1    11       1   1  1 22
47 1      1  1 11 1     1   11     2          11 11 1    1       1       1      2           21
48  1      2   1     1                           1       1  1   11  2             1         13
491   111  1          1   1 11      1    1   1   1       1111    1  1      111 1       1   125
50  1    21       1  1           1   1     12    21          1    1 1    1   1  11  1   1  124
51  11       11         1     12 111          3       1 1  1     1         1  1   12     1  24
52         1  1   1  11     1       1   1       1    11      11 1      1   11 11  1 1  1    22
53 1    2   11      1         1 2  1     12  1    2  11 1     21  1    11     1 1 1   1  11 31
54          1   1     1      2         1 2  12 1  1     11      1         1   1        1  1 20
551 1   121     1   1 11 2    111  1     1 1    11  1 1          1    1  11 1   1 1       1 30
56  11 2     1 1             1       2 1    21 1     112  1           12    2 1 1           26
57 1          1 11 1  2   1      1      3    1               1 2   1 1  1   1 1  11  1    1126
58  1   11  1 1      2     1   1 1 2     1   1 11  1   2   1     1            1      1      23
591 1  1 11 1    2  2         11     1      1  1 1    1      1 1    1       21       111   127
601  11                 1   2  1 1    11      1   1  1   1      1  1 2  1                  120
61   1        11 1  1         121 11     1       1    1 1     11        21       1  111 11  26
62 1    1 1  1         1  1 1     21   2    1   11    111  1       1      1  1     12       25
63     1  1 1   1     2           1    2     1   1     1                      11 1    2     17
64    1     1 2 1 1           1 1  1              1     1     1      1    1  1    1   1 2 1 20
65  1        1  11   1    1   1     1  1        1  11  11          2 111 1   1 1   1  1 1   25
66       1   12                1      1            1     1       1   1 1     1  1  1        14
67   1 1 1 1   1    11    1            2                   1     1 1   22        1   2      20
681 2   1    1    1  1      1    1       11  1 1 1 1     21 1  11            11    1    1   25
69      1 1   1 1 1 1       11      1   1   12 1            1 3 1                   1 1 1 1 23
70   2   1 2      11     1   2    1   11 1  1            11   1   1   2 111                 24
712 1    1  12  1        2 1 1  1         1   1 11   2 1    1 1112  1  11     22   2   1    36
72 1     2    1111 1 1   1    1 1   1     11      1               1      1       1        1 20
73    1         1  1 11 1211   1       1 1   1  1     1       1 111      1  1 1     1  1 1  26
74 1  1 1              1     1        1 12111 1        1  1         11   11  1 11 1      1  24
75          1  2     1   111     1     1     1     1 11 1          2      1     1         2121
761   1 2         11   1    1  1 1 2       3        4  1    11          1 1    1   1        26
773 2           1    111        1     11   1 1    1           1    1   11 1 1  1   1     1  24
78       1       1     1  1  1 1 1          11       1           1     11   2         111   18
79   1    1  1  11    211 2          1    12111   1    11  2 1 1    1   1  11   2   211   1 36
80 111    11   1  1 1 1    11        1    1   1 1  11  1        1   21 112       1 1 1 1    30
81        1      11 1    1      1  1212 1    1       2    1  1 11   1  1      11  1        126
82  1 1   111   11    11 11     1   1      1       11 1   21       111 1     1   1       1  27
83        11 1  1 11      11     1 1          112  2  1                           1   1  11223
84  22         1             1     1   1  1          111   1  1   111    1  1  1        1  122
851  11  2        21    2 1      1111 111     1      1 11 1       1 111      1 1 11         31
86         11    1       1   1        1  111   1  1 1    11     1            1    11    1 1121
87 1  11  1     1    1 1111    11 1  1 1 11 1 1 11          2  1     1 1 1 1111     2  11 1 36
881   1 1      1      12 2          1 1111     11     1 1   1   1111       1 1              25
89     2 1        1       3  11     2    1  1      11    111      1   1 1         2 1    1 126
90     1      1      1     11 1 1        1  1         1        1           2 1 1   12  2  1 21
91  1   1    11 1      1      1    1 11            11  1  11           1  1       2  11     21
92   1  1  11 1 11         1          1        1 11                       1    1  1   1     16
93       1 1  1  1    111        1     1             1      1    1   1             1     1  15
94 1 1     1  1     1 1      1  1  1 1    1 11111 11               1 1    2  1 111    2     28
95                 2 1  1 1      2               11      21                 1 1     1   11  17
96    1  1  1      1       22   2   21           111           1  11  2      1       11  1 126
97  1  1            11 1    1          1  1              1        3   1       11 1  1   1   18
98     1  1       11   11  1    1   1      1      1 1 1 1    1    1   1  12       1      1  22
99 1 1 1       2 1  2 1          12               11   1  1 2 1     1 1   1     1  1      1 25