- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
17
-
12
16
-
12
15
-
12
14
-
12
13
-
12
12
-
12
11
-
12
10
-
12
09
-
12
08
-
12
07
-
12
06
-
12
05
-
12
04
-
12
03
-
12
02
-
12
01
-
12
30
-
11
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
Tổng số lần về
00   1      1    21 1       11  2        1    112    311   2  1    1     1 1    1           27
011    13  1 11 1 211   1 1       2 1   2           1    2  1    1   21    1     11   11    33
021   1 111  1             1     12           1 1        22         2   1   1   1    11     23
03 21  1      1 1  11 1      2  1      1   1 2          1      121   1    1 1  121        1 29
04    1 21    11   1     13111 111    1 11      11   1  11     11   1 1 1  1       1       133
05 1 1 2            11     1   11   11  1          1     11  1       12 1      1            21
06   1        1 2  1      1          111    1    1  1  1   1 1 1    12         1    11  1  124
07        1  1111          1 1    1        1        11  2     1          11 12     11111    24
08       1   11  1     1      3 3       1  1   11  2    1    2 1   1   1     1       1  1   26
09    1  111  11     1      1    1   1      11    1  1111        1 1 11 1    111  11      1 28
10 111 2        1 1 1  1   1      1111     1  1       1  1 2 1    1 12   1    1   1  2    1334
11 11      1             1          1          1      11     1   1   11 1  1      112       18
121 1    2  1   1  11          1       1      1          11 11   11   1 1     11 2 1 1      25
13                   1   1    1  1 1        1     21        1 11  2 1      11 1  11   1     21
142 11             111      1      1  1  11 1  11   1  1    1           1  1 1 1  11     11 26
15         1        2    112             1       1    1        1        1        1   1   11 16
16   11  1 11   1           1 1   1         1     1       11 121  21     1   1          11 226
171   1         1 2   1                   1  1          21  1           1 1           1  1  16
18 1    1             1      213   111 2          1   11             1 1  1   1 1 112   1   27
191         11       1   1       21       1        1   1  1 1  1 111    1     1  1  1 1     22
20   11 21        3    1     1           1 1    11         12 1    1 1 1         1 1   1   125
21              1        1     2 1 1  2   1   12  1 1  1   1   311         1  21  2    23   32
22        1111        1    2     1           1       2111   1       11 1            1 1   2 22
23     1   2 2     12        1 1   12        1     1             1  21    111       3     2 27
241   11   1     1   2  1 1 31     2   11      1   11     1 1   1   1 11 1       11         29
25    12   21   1 21  1             11    111 1   1    22     1 11  1        11    1     1  30
26       1   1         1 2   1   11   1 1                11    1   1 1      1   11 1     11122
27     1   1   1   11 1 1 21         1 1 1 2    1          1       11       1  1   1        22
281        1   11       1   1    1      1   1  111   11  111     1       1   11  1  11      24
29  1      1    2 11    2     11           11   11 1   1 1      1 1     1 11 1 1   11  12  130
3012      3 1 1          1           1  1    11       1   1 11  1 1     1              11   22
3111 2  1    1     11  2  1  11  1  1 1    1    1 1     1          11  111 1      1     2   29
32 1  1      1   1    2     1     1   1    232     1    12 1  2   1    1   11            1  28
331    1       2 11    121     1         1   11 11        2  1   1 1     1    1       1     24
34  2    11                 2 1    21111 1    1       11            1 3  1      1  1   111  27
35 11 1  211 1        1          2 1     1     13       1 1   1          1   1  1    11 1   26
362    1         1      1  1       1   1  1  1 1    1  111   1   1        1  2   1     11   23
37        1   1   2  1   1 1     1            11 1 1 11     1         1 21    1  2   1   1  24
38  1   1       2   11 121 1 1   1   1  1         11        1  1 1       1            1  2 125
39     11            1112     1          1  1 1   1      1      1  1     11     1 1 111  1 124
40      1    1               2          1   1111   1    1      1    1     1  2  1    1 1   120
41   2 11 1 11     1                1 11      2     11     1    1       2 1 11 1  1     1   25
42   1    1 2  1      1 1  2   11    1         1      1   1         1 1     1 1      1   21 23
43 1  1          2    1        1    1 1     1   1 1  1    1           1 2          1     12 20
44        1 1  1   1   1    1 1   1   11     1 21 11 1   1   1       1  11 1  1        1    25
45  1  1   1    1   2    112     11       1  2       131 11     1    1     1 1 1      1    129
46            12 1   1  1        1  1     1    2 1 11      2     1            1             18
47    2    12        21     1 1 1    2 11     1  22  11     11  11     1     111 1 1 1    1 34
48        1  2  1        11 11        1     1 1   1 11  1    1   1         1        11 1   122
49    1   1     1    1 11           21   1        1         113 11          1      11     1 22
50             2 1       21 1 11   31 11  1    1  1           1 1 1  112  1  11 1     1    131
51      1 11   1  11     121   1  1  1   1       21 1          1  1  1          2  1  11 1  27
52 1 111 1   11       1      1    1     1     1 1     11 1  1  1 1 1        3  12  11   1 1 30
531 1   1  1     1         11 1    1        1   1   1        11           111   1     11    20
54 113 1 1  1   1  12   1      1 11        1  1112  2    1 1     1  1       11     1        31
55  112 2 1 11     2 1111    1111   1   21121  1 1  1     11 1111 1  2   1 1      2      1  44
56       1    1   1       2  2   1        11   1    1  1 1 2       1      2      1     2  2 24
57  2   1     1 1 1 1         221    1   111 12         1   1      2           111  1 1 11  30
5811      1           1  11 1     2     11 1     1            1   111                2 1    20
59        1   1     1 111         1    1111         1 1                2   2    111         20
60    1   1      1   1             1  11  1    1   1 11    1  1 1     11   11  1            20
61   1      1 1          1    1 1      1         1  1   2   11 11       1      1            17
621   2          22  131      1  1  1          1     112 1            1    1   1            24
63      1 1        1       1   1 1    1   11     1 1   1   11   2111  2       1  1         124
64  1                1   1     1   1  1   11     2   1        3     1  1  1    1  1   1    222
65     1       11  1    1       2   11  11 1111   2   1           11       1      11     11 25
66 1                             1         1    2 1           1  1   1 1 1      11      11 116
67   1               2   1      1   1  1                  11   21       1                   13
681 2   1   11 1   1       1 1        1   1        112 1  1   2 1       1   1  1     1    1 26
69 1    11     1 1     2    1 1 1  1  1         111  2    1 1     1      1  2  1      1     25
701      2   1 1       2  1 1 1         1     1     1   1         1   1 111   1   1 1     1124
711         1   11          1           2       1     111       11 11  1     1   12    1 1  22
72  11    1  111  11            12111  111       11 1 1      1 1  1   21  1         1       29
73  1 2        1 1    11 11 1             11  1    1               1  1  2 1 1 111   1111   27
74                  1    1  1      1  1 11  1           1   11   1 1  2       2     1     1 19
751     2  12      1   1  1 1 1   1  11              1 1  11 1  1  1 1    11        1    11128
76  11  1             1 1     1 11 1     1            21 1   1    1    1    1    1 1   1  1 22
77 21  1   22       1  11 1  1  1      31   31  1  2     1  1    11    1        1         1 32
78   2     1  1  1         1 2    2 1  1 11    1    2      1             1   1 1    1 1   1 24
791       1  2 1 11 11 1    1       1  1   1    1           1            1     1     1 1   121
80 2  1       1     1  11     11  11  12            1                    11      1   1   1  20
8111   1      1 11 1    2        1 1      1111 1 1        1   1   11   2  1 1     1 11   1 130
82       1          1    1      2 2       1  11             1  1  1121            1    1    19
83 1        1 1    1  1   1 11           1       1 11          1 1  1   11           12     20
84   1      1  1  1       1  1  1 1 1 2   2          1 1 1  1111   1  11  1     1           25
85 1  11 1 11111     1 1 1 1  11  11 1 1 2  1    1               1     2  1 1   1     1 21  33
86   11  1     2 11      11          1  1   11     2      1 1   1 1      1      1 11   1    24
87  1   1    1          1  1   1     11      1     211    1                       1  1     117
88       21   2  1 1 2    1  1  1    1    1    1 11     1  1    1                     1  1  22
891 1    1    11   1   1   11       1 1    112    11    1 1 1   1  2         121  1   121   32
90  1 1  1          1              1              2      1   1  1           1 1112 1    1  119
911            1 11       1   1         1    11                1  1    1  1 111          1  17
92  1  31   1     11 111   1     1   1  12          1      1        2 1    1                23
93           1  12              3         2  1     1      11 1    1      11     1  112     123
94 1  1  1    1      1     1   1    21                   1        1  1    1  1     11  1    18
95 2      1      1    11               1              1          1     111 1 1              14
96   1 1   1111               1          1   12      1  1  1         1    1 1  1  1 1   2   22
971  1 1   1  1   1   1  1     1   1      1 1   1         1   11    1         1    1  1     20
98       111    1       1      1     2         1      12     1       1      111 11          19
991       1     1   111              11    1            1    1 1    1  11 12   1   1  111 1 24