- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
25
-
03
24
-
03
23
-
03
22
-
03
21
-
03
20
-
03
19
-
03
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
14
-
03
13
-
03
12
-
03
11
-
03
10
-
03
09
-
03
08
-
03
07
-
03
06
-
03
05
-
03
04
-
03
03
-
03
02
-
03
01
-
03
28
-
02
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
22
-
02
21
-
02
20
-
02
19
-
02
18
-
02
17
-
02
16
-
02
15
-
02
14
-
02
13
-
02
12
-
02
11
-
02
10
-
02
09
-
02
08
-
02
07
-
02
06
-
02
05
-
02
04
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
02
-
01
01
-
01
31
-
12
30
-
12
29
-
12
28
-
12
27
-
12
26
-
12
25
-
12
24
-
12
23
-
12
22
-
12
Tổng số lần về
00         1         1              2  1    1    11   1   12 1  1  11       1     1  1      19
011     1  1     3 1  1  4 1    1 1         2    1  11    1  1     1   2     1 1       1  1130
02    1       1         1      1        12  2        12             1    21        11    1  19
03     2 11         1           1     1   11    11     11  11    1    11  1     21          22
04 2         1        1       1         1   1  1 1 1 1        11        11  11   1   1      19
05             1 1  2 111 1 1          1   11         1   11 1             1       1  1     19
06         1      1 1    1 1       12   1        11    2      1 2 1  1111      11  1    2   26
07 1      1 11    1  1              1   1    2  1 1  2      1   11  2 2 1  21             1 26
08    1            1 2    1    11   1   1      1 1        1   1  1     1    1 1      1    1 19
09   1 2    1 1     2 1      1      12             1    11          1           1   1    21223
10   2 1 3     2    1       11       2    1       11                    1                   17
11 11     111  12 11      1 1            1    1   1     2  11    1            1 11  1       24
12    21 111    11   1  1 1  111   1  1   1 11 1   1      112                  3 11  11     32
13      1 12           1          1    111    1     2  121 11  1                1          121
14     1   11       11  1          11         12   1 11  2    1         1    2   11     11  24
15  2   2  1    11   1 1 1      1 1  1   1 1      2    2        21 1 11   1       12  1   2133
161    1 1        1 12  11        1                  1    1 111                    11 1 1   19
17      1  1 1  1      1         1     11    1              1  21  1             212 1      20
18 2     111   11    1         11  1 2     11   1 111         1  2    1      1    1  1 11  129
19       1  1 1     1 31  1     11      211  1      11  2    1 1   1     111 1   1     1    29
2011 1   1    1   1   1        1    1      11 11   11   1   11     1      1        1    1   22
21   1  1     1    1 111      1   11            212  1 1 1               1 1    21          23
22  1  111      1     1   1  1     1  1       1              11         1            1    1 16
23   1 1    22 111  1     1211    11 1   11    1   1 1 2  1  1 1 1   2    1 1  1       11 1 37
241       1    111      1 1 11   11   1      11   1   1 1   1       1    1    1     1       22
25  1      1     211 1  2 1   1    1 1  1  1  1 1    1        1 2 1                  2 12  128
26211                 1   1111 1 2  11      1   1        1 1   1     1  1  1 11  1    12   129
271        12         1   1   21 2   113 3   11         11   1    21    1   11  11 3        35
28  1   1     1   1      31      1  1  1       1   1     1  1 1       1    1 1  1 111      124
29           1         1  1111112  1       2 1 1   1  2     1 1 1 1 1  11    1              26
30 1 11   1      1 1 1  1      3      1         1   1      1     3 1      11 1    12     1 127
31 11  1        1 1 11 1 11  1     1   1  12     1  1  1  1     1  1   11           1 1 1   27
32 1          1       1    1 1  21 121  1 1  1     2 1            1     2      2  11 1      26
331     111  1  1          111   1    1  2   1 1    1 1  1    111        1      2 2 1  1  1 29
341  21 31   1    1             1     2 1 1    1  21        1   1  1 2     1         11 1  129
3511211         111 11  1               1  1     1       1   21                1       11  123
36 1            111    1  1   2         1  11 1  1 1      1        1   1     1 2            20
37   1   1     1        1 22112  11 1 11 11    1 1        1           1  1  1 1    11       28
38   11  111   11122       22      1  1 1   1       1 11        11  1    1   1        1  1  30
39        1   2 1       1   1     1  11   1       1 1 1    11       1 11  1   11    11 1 11 26
402      1  212        1   12 1   111      1  1   1   12  2111      21  2           1  2   136
41   11 1   3 1    1   1  1   1         1  1 1  1                1   11  11 1 1       1     23
42 1 1     1   1    1  1 1      1 11  1   1  1  1   11111            1  1  1      11  1     25
43 111   111 11 1  1      1      1 1 1 1                1 1  1           1            1 1 1123
44 2  1   1    1 1  1      111  1 11 11               1 1     22   111    1 1        1   1  28
45      1 1           1 1        11  1 11       1  1      1   1 11   2                1 1   19
46     1     1 2    1   11      1  11        1 1 2  1    11111   12     11 1 1     1     1  29
47 1   1     12112  1   1    1          11121 1 11             1   11 1    1   1            27
48   1 1 1         1        1 2  321    1      1 11  1  1          1   1      1             22
49 11111   1       1   1 1             1             21 12       1  1   1    1   2    11 12 27
50  1            1  1  1 1                  1        1         1 1                1 1       11
51                2     1  11         2     111   1 1 1   11 1 1     1     12  1 1     1   125
521  1     1      1111    1 2         1   11 1  1       1  1    1        1 11  111       11 26
53        1  1 11     1        1   1      2         1 11     2                1    1   111  19
54 11      1      1    12  1   1  1 2  1    11         11     1       1       1 1 1   1   1 24
55   1  1    1 1    11   1   1    1        1  1 1     1    1   1    1    1  1     1     1   20
56 2   1    11 1               1     1       11    11 11   1    1   1 1 1  1         1  1  123
57    1   1  1  1      1    1   1 1           1           1 1 1   111   11            2111  22
58 1         11          1     1 1    11  11  1 1  1         1        11 2             1   120
591    1          11           11        111     1              1    1        1           3 16
60  1 3111 1    1            11 1   2              1             12    1  1  11      1 1  1 25
611    1      1 1 11 2  1   1   11 1 1 11      1 1  11 1   1    1           1 2      1      27
62      2   1     1   11     1  12        11   11 11    1       1        12       1 121   1 27
63      111       1     1          1      1  1           2111  1  1   2 1     1 1        1 122
641     1      1             1      1              1       1               11        1   1 112
65  1   1   1 1 1      1   1 2  1 1               21              11 1    1   1  1  12  1   24
661 11  1   1 11  111  11     1  111  1  1   11 21   1  11    1 1 1    2 1  2  1            35
671 1  1                      1             1   1    11   1 11 1    1 1   1    2 1    1    120
68  1  1   1121  1 1  1    1    1  1      1   11 12 1      1  2         1 1  1    1    11 1 30
69    1    11    2                     11  1          1        1  1  2 11   11   11  11  1  22
701 1        11      1             1 11    1       111       111 1   1    111  11           22
71    2   1     1      1       1 1        11   21  11       1  11     1         1     1     20
72  1       1 11  1                   1      1       1   2 1 1 1        1 1  1   1   11 1   20
73  1  1 1               1   1 1     112      1         1111    1 1 11 1  11  11  111     1 28
74 11      1  1       1        2    1        1         1 21 1  1 2    2    1 1  1           22
75   1     1   1   1  12    1 1          1     1  1    1          11    111111 1 1    1  1 126
761 1           11   11        1 1   1       211       1 1         1   1 1  1211    1  11   26
77 1  1   11     11   1  1 2 11       11 1     1  1    1          1        1  1             21
78  11 1      1   1 11 1      1   1 1  1        1  11   1 1  1 2       11  1         1  1   25
79       1121      1     1    1 1    1   2  1    3             1 1 1 1    11      1         23
80 11   1 1     1         1       11         11        1    21     111  1 1 1 1 1     111 2 27
81  1     1      11 1    1     1 111          112            11 1  1      1  1          11  22
82              1      13      11 1111        1     11  1         111  1  121    1111      128
83     1           21 1 1       11    1             11         1 11 1           3   1 1  1  21
84           1     1  1       1          12  1  1     1    121      1 1  1       2 21  111 126
85     1     1 11  1  1  1 12  1111   1 1   2       11          1     3 1  111 1    1    1  31
86    11 1  3 1      1                  1 1     1     1 11 1         1               1    1 18
87      2 1  1       12           1  1  1 1   11 1     1   1       1   1    1   1 3    1 1  25
881     12   1           21111 1           1   1 1    1 1   2 1   1  1 1 1       1    1     26
892     112 1  1       1   1    1        1                2  12    1  11   1          1    123
90                1  1     1    1       11       2           1     1   1 1   1121 1 1  1    20
91   111  1               3 11         111    112  111   2 1  1   111 11  1 1 1    1  11    34
921      1         11 1 1  1  1      1 1 1111      1   1  1      12          11 1 1 1  1 1  27
93 1  1       11 1       11          1        1    1  2 1 1   1  1 111   1    1     1  1 11 25
941   2      1   1 1 1        2     1  1 1 1     1  1 1  1                     1    11  1   21
95   11      1 2 1  1    1  1  1      11    1     1 1  1   1   1 11 12 1  1   1  2       1 231
961  11  1     1   1     1    1  1    1     11       1   1        1 1    1    111   1    1 123
97   1      1       1   1  1 1      1  1     1         11 1       1      11     1  11       18
98   11      1     1   1  11            111 2 11  1                    1    1 1  1111     1 23
991       1   1      1 1     2 1  1 11 1    1     1            121    11             1   1  22