- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
01
-
02
31
-
01
30
-
01
29
-
01
28
-
01
27
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
02
-
01
01
-
01
31
-
12
30
-
12
29
-
12
28
-
12
27
-
12
26
-
12
25
-
12
24
-
12
23
-
12
22
-
12
21
-
12
20
-
12
19
-
12
18
-
12
17
-
12
16
-
12
15
-
12
14
-
12
13
-
12
12
-
12
11
-
12
10
-
12
09
-
12
08
-
12
07
-
12
06
-
12
05
-
12
04
-
12
03
-
12
02
-
12
01
-
12
30
-
11
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
Tổng số lần về
001     1  1 2 11 1   1      1     1  11     1 1   1      1    21 1       11  2        1    26
01           1 1   11 1   1  1 1 1 1 211 1    1 1    13  1 11 1 211   1 1       2 1   2     36
02   1  11          1    2 1 1  2      1 1   11 1   1 111  1             1     12           24
03 1   1  12      1    1  2         11 1   2 1 1 21  1      1 1  11 1      2  1      1   1 232
0411 1   1   1 1  1 1 11    1 1 1    1  1    1 1    1 21    11   1     13111 111    1 11    37
05  2         1      11     1     1        2     1 1 2            11     1   11   11  1     21
06             111 1     1    11      1       11   1        1 2  1      1          111    1 20
071 12 11 1        1   1               1 1              1  1111          1 1    1        1  20
08  2      1 1    1       11   1    11       1         1   11  1     1      3 3       1  1  24
09  1 1      1    1       11      1     11 1   1    1  111  11     1      1    1   1      1123
10  11 1      1     1  1      11      11  2      111 2        1 1 1  1   1      1111     1  27
11   2     1 11  1   12          1      1      1 11      1             1          1         17
12    1                  1  1     11 1   1   11 1 1    2  1   1  11          1       1      19
13     1        1 1   1    2  1              1                     1   1    1  1 1        1 14
1411 1    1 11              1  11  1 1          2 11             111      1      1  1  11 1 24
15 1 1        1       1            1       1             1        2    112             1    14
161         1  2     1     1       2  1   2  11    11  1 11   1           1 1   1         1 23
17       1  3  12  11 1    1 1   1    1  11 1   1   1         1 2   1                   1  125
18 1     11    1  1    111      1  1      11  1  1    1             1      213   111 2      27
19      2     1           11     1    1  1   1121         11       1   1       21       1   21
20  1     1     1      121   1   2    11           11 21        3    1     1           1 1  24
21    1        1     1 111  2 1             1                 1        1     2 1 1  2   1   19
221  2    11       2 1  1       2  1 1 1   2            1111        1    2     1           125
23       2 1  1 111         1          1     11      1   2 2     12        1 1   12        125
2411  11    1       11    1  2      13      1   1   11   1     1   2  1 1 31     2   11     32
25 1  1  2           1 2  1 1   1    1  1           12   21   1 21  1             11    111 28
26 11 1 11 1      1 1                 11    1          1   1         1 2   1   11   1 1     21
271     11    1   2   1       1   1   1    2   1     1   1   1   11 1 1 21         1 1 1 2  28
281   1    1    11 3   2   1  1    1     11 2 1 1        1   11       1   1    1      1   1 27
291  1 2  1       1   2 1 1  2  11   1       1    1      1    2 11    2     11           11 28
30  111         1 1  11     1    1 1    11   3  12      3 1 1          1           1  1    127
31  1111  1  22     1 1  3   1 1 11 1   1    1  11 2  1    1     11  2  1  11  1  1 1    1  38
32      112 11 3            1   11 12       11   1  1      1   1    2     1     1   1    23233
33       1     2 1  1 1 1 1    1  112   11      1    1       2 11    121     1         1   128
34  1 1 1    11                    1 1     1  31  2    11                 2 1    21111 1    26
35  21     1        1       211 1   11    1      11 1  211 1        1          2 1     1    26
3611           11       11    1      1   11 1   2    1         1      1  1       1   1  1  121
37  1 1 2    1  1              1 111 1 1  1 1  2        1   1   2  1   1 1     1            24
38  1     111 1    1        1    21   1 1         1   1       2   11 121 1 1   1   1  1     27
39      1 11    111  2 111   1  1        11          11            1112     1          1  1 25
40           2     1      111 1       21   2          1    1               2          1   1119
41 11                2              1  1  1    1   2 11 1 11     1                1 11      19
42          1    1    1                 1  11 1    1    1 2  1      1 1  2   11    1        19
43   11      1        11      1  11         1  1 1  1          2    1        1    1 1     1 19
44  1         1   1      111  12             1          1 1  1   1   1    1 1   1   11     121
451   2  1 3  1          1  11   1   1       1    1  1   1    1   2    112     11       1  229
46     2  1               11   2  1 1   1                   12 1   1  1        1  1     1   19
471          1       1       11 21  1   1 1    1    2    12        21     1 1 1    2 11     27
48  2     11                      1 1  1                1  2  1        11 11        1     1 17
49            1 112  11  1  1    1   1  1 1 11      1   1     1    1 11           21   1    25
5011  1               1      1     2                         2 1       21 1 11   31 11  1   23
51 1      1   2    1              1 1     12  1       1 11   1  11     121   1  1  1   1    25
52     111     1     1      1               1    1 111 1   11       1      1    1     1     18
5312 2  1  1     1                 1     111 1  1 1   1  1     1         11 1    1        1 23
54     1  11           2        111   1 11       113 1 1  1   1  12   1      1 11        1  28
551    11     1    1        11 11 11    1      1  112 2 1 11     2 1111    1111   1   21121 40
56  11   1    1  11 1      1  11   1  1                1    1   1       2  2   1        11  22
57 1          1  2  1    1                        2   1     1 1 1 1         221    1   111 123
58   1 1  1     3  1 1 11         1  11         11      1           1  11 1     2     11 1  25
59    11    1   11 2    3      12      1  1  11         1   1     1 111         1    1111   28
60        1 2     1  1 1             1 3    11      1   1      1   1             1  11  1   20
61 1       1   1    1  12  1 12 1   1    2         1      1 1          1    1 1      1      22
62   1 1          1  1   11            1 1  1   1   2          22  131      1  1  1         24
63     1   1      1 12     11  1         1            1 1        1       1   1 1    1   11  19
641      12  1              1  1     1      1     1                1   1     1   1  1   11  17
65 1  1 1   1      121            1   1              1       11  1    1       2   11  11 11124
66     11      2 1 11       1       1  1 1112  1 1                             1         1  19
67       1    1                 1              1   1               2   1      1   1  1      11
681 1                11 1 1112  111     1   2  11 2   1   11 1   1       1 1        1   1   29
69    1 1   1  11            1       1  2   2    1    11     1 1     2    1 1 1  1  1       23
70 11            2       1    1    11  121   1111      2   1 1       2  1 1 1         1     26
712         1    1  1   1             1   1     1         1   11          1           2     15
72 1  112    1 1    1  1  21   1      1111 1  11  11    1  111  11            12111  111    37
73        1     1    1  11   1 1    11  1      1  1 2        1 1    11 11 1             11  23
74 1  1  11 1 1 1         1  2    1  1   1                        1    1  1      1  1 11  1 21
75   1      21 1 1 1      1    1      2   1  1  1     2  12      1   1  1 1 1   1  11       27
76           1 12    11 1  1     11       11  1   11  1             1 1     1 11 1     1    23
77 1                   1  1 1111              1  21  1   22       1  11 1  1  1      31   3130
78       11  11  11     2121       1    111   1    2     1  1  1         1 2    2 1  1 11   31
79   1 1         11      1    1   1      1   1111       1  2 1 11 11 1    1       1  1   1  25
8011 11  1            2     11 1 1  1 11       1 2  1       1     1  11     11  11  12      29
811  1 111   1   1       1 1    1               11   1      1 11 1    2        1 1      111125
82       1         1    1  1  2        1   1           1          1    1      2 2       1  117
8311             1      1     1 1   1   1        1        1 1    1  1   1 11           1    17
84 1 11 11 1     1 1     2          2 21    1  1   1      1  1  1       1  1  1 1 1 2   2   30
85   1 1   1 1      1 11  12  1   1       11     1  11 1 11111     1 1 1 1  11  11 1 1 2  1 36
861         2  1   1   211        12       12      11  1     2 11      11          1  1   1128
87    2         2  11    1 1  1     11    211  1  1   1    1          1  1   1     11      125
88 2   1 111 1  1 1 1        1      1    1             21   2  1 1 2    1  1  1    1    1   27
891         2      21 1   111     1     1       1 1    1    11   1   1   11       1 1    11227
90       11 1 1     1 11       1          1   2   1 1  1          1              1          16
91     31  2212  1   11 1  1  1  1 11        1  1            1 11       1   1         1    129
92         1    1    2 2  1   1   1      1 1      1  31   1     11 111   1     1   1  12    28
93  1    1     1 111   111  1  11 1   111 1   1            1  12              3         2  128
94    1 1 111 12  1             11      1      1 1  1  1    1      1     1   1    21        23
951 1  11 1   1  11 1   1      1 2 1          2  2      1      1    11               1      23
96      1        1           1111           11     1 1   1111               1          1   117
97    2      1              1    111 1     1  1 1  1 1   1  1   1   1  1     1   1      1 1 22
98 12   1                 11   1    1 2 1              111    1       1      1     2        19
991      1  1   1  12     1     111 1  1 1      1       1     1   111              11    1  23