- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
Tổng số lần về
00      11  2        1    112    311   2  1    1     1 1    1           1     1           1 24
01  1 1       2 1   2           1    2  1    1   21    1     11   11                   11  123
02     1     12           1 1        22         2   1   1   1    11      2   1        1 1   22
031      2  1      1   1 2          1      121   1    1 1  121        1   11   1    1       25
04   13111 111    1 11      11   1  11     11   1 1 1  1       1       11  1 11 1  1  1  1 135
05     1   11   11  1          1     11  1       12 1      1                   1 1   1    1 19
06    1          111    1    1  1  1   1 1 1    12         1    11  1  1 2  1 1111   1   1  28
07     1 1    1        1        11  2     1          11 12     11111       3 1            1 24
08 1      3 3       1  1   11  2    1    2 1   1   1     1       1  1      1     1          24
09      1    1   1      11    1  1111        1 1 11 1    111  11      1    1   1 1      11  26
10 1   1      1111     1  1       1  1 2 1    1 12   1    1   1  2    1321    1     1     2 33
11   1          1          1      11     1   1   11 1  1      112            1    1   12    20
12         1       1      1          11 11   11   1 1     11 2 1 1                     22  122
13   1    1  1 1        1     21        1 11  2 1      11 1  11   1        1      1         22
14      1      1  1  11 1  11   1  1    1           1  1 1 1  11     11   11 1   1    2   1 26
15   112             1       1    1        1        1        1   1   11                 12  16
16      1 1   1         1     1       11 121  21     1   1          11 2                    20
171                   1  1          21  1           1 1           1  1                   1  12
181      213   111 2          1   11             1 1  1   1 1 112   1   1    1 1   1     1  30
19   1       21       1        1   1  1 1  1 111    1     1  1  1 1       1     2 1 1  1    24
20 1     1           1 1    11         12 1    1 1 1         1 1   1   1 11 1 1  11  112    27
21   1     2 1 1  2   1   12  1 1  1   1   311         1  21  2    23    1 1   1  2         36
221    2     1           1       2111   1       11 1            1 1   2 1       2           21
23       1 1   12        1     1             1  21    111       3     2   1 1 1             22
24  1 1 31     2   11      1   11     1 1   1   1 11 1       11           1  1      1 1     26
251             11    111 1   1    22     1 11  1        11    1     1              1   2   23
26 1 2   1   11   1 1                11    1   1 1      1   11 1     111         1       1  22
271 1 21         1 1 1 2    1          1       11       1  1   1        1 2   111  1    1  126
28  1   1    1      1   1  111   11  111     1       1   11  1  11             1   1   11  226
29  2     11           11   11 1   1 1      1 1     1 11 1 1   11  12  1  2   1  1  2 1  1  32
30   1           1  1    11       1   1 11  1 1     1              11    1       1 1 1      18
31 2  1  11  1  1 1    1    1 1     1          11  111 1      1     2   1 1     11   2   1  28
322     1     1   1    232     1    12 1  2   1    1   11            1  1     1 1 1     1   29
33 121     1         1   11 11        2  1   1 1     1    1       1     1  1  11  1  1 1    25
34      2 1    21111 1    1       11            1 3  1      1  1   111     12         11  2131
351          2 1     1     13       1 1   1          1   1  1    11 1     1 11  1       1   23
36  1  1       1   1  1  1 1    1  111   1   1        1  2   1     11     1 31 1  11      1 28
37   1 1     1            11 1 1 11     1         1 21    1  2   1   1     11      1  11  1 25
38 121 1 1   1   1  1         11        1  1 1       1            1  2 1         1 11   11  24
39112     1          1  1 1   1      1      1  1     11     1 1 111  1 1 1       2 1   1    26
40       2          1   1111   1    1      1    1     1  2  1    1 1   11   2   1    1      23
41              1 11      2     11     1    1       2 1 11 1  1     1              2     1  20
421 1  2   11    1         1      1   1         1 1     1 1      1   21  1 111 2       1 1  26
431        1    1 1     1   1 1  1    1           1 2          1     12 1  1 1 111 1    1   24
44 1    1 1   1   11     1 21 11 1   1   1       1  11 1  1        1       2 1 1     2 2  1 30
45   112     11       1  2       131 11     1    1     1 1 1      1    1   1        1    1  26
46  1        1  1     1    2 1 11      2     1            1               2       2 12     121
471     1 1 1    2 11     1  22  11     11  11     1     111 1 1 1    1     111 11    1     33
48   11 11        1     1 1   1 11  1    1   1         1        11 1   112  1 1   11 11 1 1332
49 11           21   1        1         113 11          1      11     1 11         1  1    123
50   21 1 11   31 11  1    1  1           1 1 1  112  1  11 1     1    1        1  1   111 134
51   121   1  1  1   1       21 1          1  1  1          2  1  11 1   12   1   1  1  1 1 29
521      1    1     1     1 1     11 1  1  1 1 1        3  12  11   1 1  1 1 2  1     1111  32
53     11 1    1        1   1   1        11           111   1     11    1             1  1  18
54  1      1 11        1  1112  2    1 1     1  1       11     1           1     2 11 11   127
55111    1111   1   21121  1 1  1     11 1111 1  2   1 1      2      1            1      1 135
56    2  2   1        11   1    1  1 1 2       1      2      1     2  2 1 111      1      1 27
57        221    1   111 12         1   1      2           111  1 1 11    1                 24
581  11 1     2     11 1     1            1   111                2 1        111    111     124
59111         1    1111         1 1                2   2    111             21         21  124
60             1  11  1    1   1 11    1  1 1     11   11  1                1  1      1   2122
61   1    1 1      1         1  1   2   11 11       1      1              1     114  1 1  2126
6231      1  1  1          1     112 1            1    1   1               1    22    1     22
63     1   1 1    1   11     1 1   1   11   2111  2       1  1         111 1                24
64   1     1   1  1   11     2   1        3     1  1  1    1  1   1    2        1 1         22
65  1       2   11  11 1111   2   1           11       1      11     11   1   1 1  1 1      26
66           1         1    2 1           1  1   1 1 1      11      11 1 1   1 1     1  1   20
67   1      1   1  1                  11   21       1                       1           1   12
68     1 1        1   1        112 1  1   2 1       1   1  1     1    1  1         1    1 1 22
69 2    1 1 1  1  1         111  2    1 1     1      1  2  1      1          1   1  1111  1 27
70 2  1 1 1         1     1     1   1         1   1 111   1   1 1     1111     111 2     1  27
71      1           2       1     111       11 11  1     1   12    1 1    1   1     1 1 11 125
72          12111  111       11 1 1      1 1  1   21  1         1       11    1   1   1    127
7311 11 1             11  1    1               1  1  2 1 1 111   1111   1     1 2    1      27
74   1  1      1  1 11  1           1   11   1 1  2       2     1     1  1 1        11      22
75 1  1 1 1   1  11              1 1  11 1  1  1 1    11        1    111 1   1 3  11  1   1 30
761 1     1 11 1     1            21 1   1    1    1    1    1 1   1  1 1     1   2  2      25
77 11 1  1  1      31   31  1  2     1  1    11    1        1         1          2  21     129
78     1 2    2 1  1 11    1    2      1             1   1 1    1 1   1   1    1    2       23
79 1    1       1  1   1    1           1            1     1     1 1   1    1 1       1    116
80 11     11  11  12            1                    11      1   1   1      121     1       20
81  2        1 1      1111 1 1        1   1   11   2  1 1     1 11   1 1     1           1  25
82   1      2 2       1  11             1  1  1121            1    1         11     1     2 22
831   1 11           1       1 11          1 1  1   11           12     1   1         1  1 121
84    1  1  1 1 1 2   2          1 1 1  1111   1  11  1     1            1   1              23
85 1 1 1  11  11 1 1 2  1    1               1     2  1 1   1     1 21  1      1   1    1   27
86   11          1  1   11     2      1 1   1 1      1      1 11   1    1  1 1 11   2       24
87  1  1   1     11      1     211    1                       1  1     11      11           17
88    1  1  1    1    1    1 11     1  1    1                     1  1            1     1   15
89 1   11       1 1    112    11    1 1 1   1  2         121  1   121    12       11     1  32
90             1              2      1   1  1           1 1112 1    1  1   12 1 1 1   1   1 23
91    1   1         1    11                1  1    1  1 111          1      1               14
9211   1     1   1  12          1      1        2 1    1                1     11 1 11  1   122
93          3         2  1     1      11 1    1      11     1  112     1 1             1    21
94     1   1    21                   1        1  1    1  1     11  1       1 1 1 1        1 18
9511               1              1          1     111 1 1              1 1   1  1 12       17
96        1          1   12      1  1  1         1    1 1  1  1 1   2    2     1     1  121125
971  1     1   1      1 1   1         1   11    1         1    1  1       1          11 11  19
98  1      1     2         1      12     1       1      111 11                  1   1111 1 122
991              11    1            1    1 1    1  11 12   1   1  111 1       2   1    1  1 24