- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
27
-
05
26
-
05
25
-
05
24
-
05
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
25
-
04
24
-
04
23
-
04
22
-
04
21
-
04
20
-
04
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
Tổng số lần về
00   1 1  22      1       11 1   1     1                     1     11  1  11 12 1 1 1       24
01  1     1   1 1     2   1 1  1   1      1     12          1         11 1    1   1       1 21
02  1    1 12  2              1  1 1211 1     12  2              1        1   1  1   11     26
03       1   1     1           1       1     1 1   2    1 1   1       1 1    111 2 1  2 1   23
04    1  1 11    1    2      1 1        1      1   21 1  1  1     1     2  1    1 11      1126
05   1                 1 2 11   1     111   111  1  11            1   1 1      1 1     11  124
06  1   3   1121       1    12      1 1     1     1       1              1111  1 2          25
07    11           1   1   1 21   1 2  11   1 1   1   1   1     1   1 1  1  1       1 1   1 26
08    111 1 1            11 1  1    1   1     1  1 3 1   11    11        12      1 11  1 1 130
09 1  1 1     1   11  1    1     211       1      1          111 1      11  1  21   1  1 1 128
10 2     1   11      1211    1  2      111 2   2   1 1       1  11 1   1    11  1   111 1   34
11 3      21      1 1 1    1   11       1    1  1 1   12     1  1  11    1  11 2        2 1 31
12 111  21   1       1       1    1 1      1  11 1    1    1 2  1  1       1       2    11  26
13   1              1 1        1   1   1  1   11           1    1 1             1     1   1 15
14                       21  1  11  1  1         2    1 1  1     1            12    1  1 12 22
152    111   11  1 1 2  1 11         11    1 1    1   1 1    1 1 11    11    111    1      132
16     111       21   1 1          1 1       2               1    1     2   2   11      1 1123
17     1          1 1   1  1 1 21   2    1   2               2   1    1     1   111     1   23
181   1    1       111 1    1   1  1 1          11 11    1    11  1  1             1        21
19 1   1 1     1        1            1       221   2   2 1     3 2   1 111   11     1111 1  32
201 1  1         1     11    1               1      1 1 1  11    1 2      1  1    1 1 1     21
21  211  1  1 1 12 1  1  11      1  2    1    1 11    1     2  2        1              21   30
22 1      11        1    1    1       1 1   121    1   1    11   11     2 1   12    11  1   27
23  11      1  12     1    1       1           3 1      21   1   1      1  2  2 1        1  25
24       1           1             1  1  11111 1  1     1              11  1 1            1 17
25  1      1131    1   11  1 11     11     1 1  2          1 11       2      2   1 1  1   1 30
26  11                            1    1  11  1 2      1      31 1        1   11   1 1      20
271 1         1  11     1       1    11            121     111 1   1  1  1       1    111  125
281   1 11        1   1          1   1   1     11         1             1     1       11  1219
29   1    1   1    1        21    1  1    1 1      11 1 1  11    1   2   1      2           23
30   1      1      11   1  1         1  1    1        1 111     21 121   1     1   11 1     25
31      1  1    1       11   1  1    111 11 1   1      2         1   1       1  1        11 22
321       2   1 2 2         1 1 1        1  1    1 1  1121 1 2 111                      1   27
33 1          11       1 1 1       1 1 1  1   1       1  1           1  111     1 1  1    1 21
34    12  1    1   1          2    1  1      1 1       1  11       1  1   11 2  1    11     24
351    1    1    311   1      1  1  1   11            1     11     1 1   1              1   21
361   1   11   1   1 1  111      1  1    12 1            11     11 21  1  1      111  2  2  32
37          1  2 1 1  1  12   2   1             1   1     1   11       1         1   1   1  21
38    1 1 1 1  1 1 2 1      1 11  11 11 1  1    1    1    4 1        1111    1 1  1   1     33
39       1    11      1   1  111      1 13   2    1 2           1         1      1 21   111128
401                 111   1      1  1     1 1             1 1      1 2   1 1       1       118
412         1 1 1   1  1111       11     1   1    1    12    11  11    1 1 2   1 11 11   11134
42     1       1  11        2  1    1             1     1     1  1 1       1      1       2118
43   1 21 1 12           1     1       1       11   11                2  1  1  1   1 1111 2 27
44 12     111     11          1    1 11   2 21  1     1  2  1  1      2   2  1 1    1       30
45  11     1 1  2  1    12      1    1 1 1        1  2 1        2         1  1   1  1      125
46      1  1  1 1   1    11       1  2                1 1111      1          11  1     1 1  21
47 1              1 1         2 11         1        1      1  1   1 1  1          1         15
48  2    1    1 1 2  2     11    11   1 11    1      1   11    1    1  111         1       127
492  1111        1   1 11  11  1        1   21 1     1          1           1   1           22
50  2 11  1  1 1   1   11 1 1    1111  1  21       1   11 13  1      1 1 1         11 2  1  36
51    1  11      11   1    1 1          1         1      1   1        1 1    11  1 111    2 22
521  1    11    1                22  1 1    1  1 11         11        1  1 111     2    1   25
53               21      22    1              2  1  1  1      2 1 11  1      1  1 1  1     124
542  1      1  1    1121   121 11    1        1    1              1      1  111 1     111  129
55     1       11        2      1           2 1      1 1        1 2         1        1 1    17
56       1    1         11      1                    1 1 1      1         1 1         1  1  13
57          1  2 1 1                   1 1       1  1     2  1111 1  2   1      1    1      21
58            1   1 1     11         11 1 1 1   1     11   11  1        1   1 2  1       1  22
591  211     1       1        1  1 1             1   1   2          1  1    1 1   2         20
60 1 1     1                  1                      1    111     11311   1  1    2     1   20
61 11   1      1 2  1        1  1         12    11         11 1 1  1  1    1   1    11    1 25
6213     1  111 1 2  111    1   1    2      1    2  1    2   11 1  1  1   1  1         2 11 35
63 1       1         1        1 2    12   1    1 1    2   1   21  1 1  2       1  1  1      25
641 1 1    1 1      1        1   2 1   1  1     1 1     12    1 1 11                 1  1   23
65   1     1   2       1                             212  1      1 1    1       2 1 11 1  1 21
66       21  11           112   1    12 1           1 11   111           1  1 2          1  25
67          1    1  1          211 1             1 11           1   11 12 1   11   2       123
68      111                    1 1                 1        1  1 1          1           1  112
6911  1           1     11        2   11 11  1        1 1 1 11 1          1          1   1  22
70  1 1   1 1 1   1  1    1   2    2      21  2 11                1  1     2           1    24
71           1         1     1  1  2   1 1 21  12    1  1      1  1 2 21   1     1    1     26
72    22   1          1       11 1     1  1 1      11   2   1    1 1     1      1   11 1    24
73 111 111 1    1   2   1                 1       11          112  1     1 11    2 1     1 127
74 1 2    1     11 11      1   1         1 1      1  1 1           1      1 1  11  1   1  1 23
75           11 1   12 1  11 1   1    11 1       1  1       1      11    1  11  1       11 126
76      1 11    1   1131         11     1    121  11  1   21          1    1   1       1 1  28
771                1  1   11   1  111 2         1   11      11           1 1   1   1   1 1 123
78    1  1       11  1 2   1   1  1  1         1  1               1       2    1    1  2    20
79          11              1    1       1 1    1 1   1    1  1 1        1 1  1   2 2  11   21
80     2 1  1      1 21  1   1  11 111 211      1 1   1                 1              11   25
81   21   2    1    2        21   1 1 1           131   2           111 1 111    12   1 11 135
821          11 1           2  11 2           1  1             11   111  1 1               221
83   1 1121  1 11      1        1 11    1   1 1  1  111  111      1 1         1      1   1  28
841 11      12  1  1 1   1  1     1   21 1 1  1      1   1  1    2   1    11 1   1 1 1      30
85       1   1   2  1  212    1        13       1    1     1      11 1           1   1    1 24
8611     1      1          2    1           1    11 11   1     1 1  2 1     1        111    22
87      1  1  1111  1     2 1 1   1     11 1 1   1  1  21  1      1 12 1  1       1 11      31
88   12  1 11          11 1                2           2               1     2  1       1   18
89  1      11 1 1 1    1  1   11  1 1 11    1                       1 11  1         111    123
90 22  11    1    1     1   1       2  2  111     11       111 2       1               1    26
911  11 1      11       1  1  1    1              2  1 1    1       1                   1   17
92               111        11      1   1 1   12 1   11 1  2                     11       1 20
93    21   11      1211 1 111  1 11     11 1 1    11  1  1    1  1   1      2     1   1     32
94 21         11  1 11  211     1   2    1 31       1    1        1    1                    24
951     1 1  1          1  1 1 1 1             11   11  1  11 2 11 1    1     11 1  1       26
96 1  1      1  1          1      1  1      1 1         1 1   1   1    1   11   1 11        19
97     11  1           11    1 1         1    11            1     11 1 11  1  1 1 11  1 1   23
98      1  1   1   1 1 1      1           1         11       111    21 1   1  111   1    1  23
99      1   1 1                    2  1 1 1  1 12      1 1           1 1    1   1    1   1 121