- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
15
-
12
14
-
12
13
-
12
12
-
12
11
-
12
10
-
12
09
-
12
08
-
12
07
-
12
06
-
12
05
-
12
04
-
12
03
-
12
02
-
12
01
-
12
30
-
11
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
Tổng số lần về
00      1        2         111    1  11      1    2111         2      1 2    1          11 124
0111  2  11     11  1 1         1 1     1 1        1          1    1  2  2   111 1        1127
021  1 1    1   1        1 11 1    1      11   21 1   1  1  1 1 1  1  11   2    1           27
031 1 1        2  1    1 1  1 1          1  1   1    1  1   1  1 1    1        1    1       21
04 1   1 2  1      1    1        1 1  1 1          1  1          11   12  11       1        21
05   1          12 1  1     1 1  2    1      11      1  1                 1 1  1  1   1   1 21
06     1 1   1  1            11   1         1   1  1  1      2     1        1      1     12 19
07 11             11     1      1        11      1 1    1     1    1     1  1 12  1   1     20
08   1     1 1       1    1 1 1     1       2   1             1 1     2               1  11 18
09  1 11 111  21   1 11     1 1        1 2    2     1   1   3   1 111 1 1   1    1 2  11 1  37
10   1      1              1    11  11    1 1    1     2  1    1  1             1  1    1 1 19
11    1 1     1   1 1             1  2   1 11  11            1   2 11       1   1  1  1  1 124
121      2      1  1       1 1 1             1 11     1   1  12    1        1  1  1 1  1111126
13 11  2  1111      1     211    11     1  2   1     11   1      1     11  12     1 111  1  33
141 1        1  11    1     1 1    1 11          1   2      1                     2 2 1  1  21
15   1   11  1   1          1   21  11                  1 1  1   1   1  11             1  2122
16    1 11      1       1     121    1  1 11    1    1         21   1  1   1 1 1 11         25
17         11     1 2          1         1   1  1 11    11       1            311   1    1  21
18  1        1  11    1             1   1      11     1  21       11  1   1  1 1       1 1  21
19  1 211    21  1  11 113 1      1       1     11        1     1         11 22 1           30
20     1 1    1     12      111    11  2 1      1 1 1         1         211  1       1      24
21   1112  12              21   1     11   1   1                     1   1      11   1  2 1 24
22      1    1    1 1    1   2   11     11       1   1          1    2  1    1 11     11  1 23
231    2 1    1        1    1 3    1 1    1 1 11  1  1  1    11  11 1     1         12      28
24 1 2  1 1    1         1   1  1 1    1      11112   1  1   2   1 11111   1    1          130
25  1  1   2   1     12      1   11   1 1 2   1    2 1111 11         2     1 1 1       1 1  31
263 2  111  1         1 1   1 11 1     1      11           11    1 1    11 1 11       1  1  29
27  1     2 1      1 1   1  1      1  1 11 1 2 1 2 1   2 21              1        11       128
28      1     1  1  11  111  1       1    11 1  1 1   1 21       2 1    1   2 2 1      2    30
29             11    1        1  1   1 1         1             1      2  1  1  1 11 1      118
30         1 1    2 1   11 2 11    111   1    1111         1   1  211      1      21 1    1233
31       11      1     1       1    1       1             12   1   1  1 1 11 1 112  1       22
321    1                  1 1    1    11  1            1  1111                1         1  116
33       11 11    2     12   1    11    1   1 1       1      11  1    11 1  1    1        1 25
34            1   2    1          1         1   1   1 1 1  1  11   1       1  1  11 1    1  20
3511  1  121   1   1  11          1     11     1       1    2 1 21        1    11  11 1 1   29
361        2 21        1        1 11       1    1  1 1          1 2          2     1  1     21
37      12        1     11 11 1  1     1             1  1 1          2     11             1120
38    1           1      1 1 1     1    3          11    1111           1    111      1     20
39      1      11 1         11      1            1   1 1 1    1               1  1 1  1   1 17
40        1   1   12 111           1      1       1            1    11      2 1   1    1   120
41 1    1  1     1   1 1    11   11    1 1   11    2  1         1    11          1  1 1     23
42   11   1          1  1 11 1        1     11 1                    11    1 1      1    1   18
43   1          1   11 11   1  1          11   1 113     1 11      1       1 2    1    1   227
44     1         1   1       1         1  1  1      1 1 1                    1       11    114
451  1 1         21       1    1          111         1 11        1      1       1      2  120
46    1       1    1  11     1 111 1    1       1                       1121    1  1 1 1 1  22
471               1   1    1  1 1 1  11113  1    1       1    1     11       1             122
48   1  1  1 11 1     1 1 1      1     1                        1  1       1 11 1           17
49 1 1      11             1  111          111   1       11  111     1  1             11 1  22
50  1        1 1 1     1      12   1       111        1    1   1        1 11     1   1  2   22
51  1 1 1  1    12   1  1 1    1     1  1     1     2     1  1 21 1    1    1    1        1 26
52    1 1          1111 1  2          2   1 1     1  1     1111  1   1 1   12  1 1  11 1    30
531    1 111    1         11  1  1        1  1    2111  1  11              1                21
54 21   2            1 1 1      1 1   2       11  1           2 11  1 11   1       1 1 1 2  28
55  111  1  11      11  111  3   1  1   111 1 1   1 1  13    211    1  1   1  1     2 2    140
56 21       1 1   1 4 1   1  1  1  1            1      1        1  11  1         1   1    1 24
57  1    111        11  1  11  1 1 1  1         1 1      1   1   1 11       1  1  1 1  1    25
5811              1           11       11  1 2      1     1         1  1          1 2       17
59     1     1 1 1 11 11       21   1     1  1   2     11 2 1     111           1           25
60  1 1      1  1          1         3  1 1   1        1 1  1  1      1   1          1  1   19
61        1 1 11  1    2 1  11   21          1               1 1      1    21             1 21
62 1  1               1 2 2  1  1     1 1 11      1 2112          1      1    11 1   11 1   28
63 111      11      1    1 1         211    1   1 1  1   2 12            1   1             124
642        1  121    1   1    1       2 111     1  1  21  11 11 1    2 1         1 11       31
65        1 1 1                    3 11  2     2       1  1 11     2   1      2   1   1 1 1 25
661 1 1   1    1          1       122   1 1      1     1  111 1   1 1 111 1   111      1    29
67   1  1 1  1          11 111               1 1    1     2    211     1 1 1       2 11  1  26
6821 2  1   1  111 1   1  1   11         1  1111     1      1  2   11        1 2   1   1 1  32
691  2     1 1            1 1    1   11  1  1    1     2  1         11                   21 21
70           131  1  1    3     1             2 11  1 2    12    2     11  1   1     1 1    29
71    11 1  1     1     1      1    1  1   1   1 11  1    11 1  1 2 3     2     1  1   1 1  29
72  1   1      1        1  1 1    2 2    1    1   1  11    1 1  2 2    11 11   1 1  111 2 2 34
73   1    1    12   1 1        1 11    1     11   1    2    11 11      11 1          2 11   27
74  1 1   1        2     1          21     1    1 1     1 12   1     2       11 1111     1 127
75    1    2   1  11 1 1        1 11  12 1            1  2         1  21          1  1   1  25
76 111  1      1   1  11        21            1         11   12  11      1     1        1  123
77      1   2  11 1      1      1   1 1       1     2  1 1 11 1 2 1 2    11    121  1   1   31
78 1   1            1  1  1   1  11 1       2           1    1     1 1  1                   16
79   1    1     2    1     1    2    11   1   1    11   1       1       1 1       1   1     20
80 1  11   2     1 1111        1  1 21 11       111  1   1        1              1   1      25
81   1 1 1     1 21   1        1         1 2   1    1      1      1       1               1119
82 1             1 11    12          1 1     11     1    1 1   1 1  1 1 1   2   1           22
83       3  1   11 1                   1        1          2     12  11 1    11         1 1 21
841      111  1    1   2 1       1 11      21 1      1 11    1 11   1  1 11     1           27
85      1  11  1  1        1       1 1   11    2 1  32       111 1          1    111 1      27
86  2   1       2  1 111   1  11  12   1      1                     1    1    1 2     12 1  26
87 1  1    111 1 1      2      1  2 1        1  11      11          1 1         1   111 1   25
88 11 2      1        1  1   1         1  1  1    11   2 1             1          1        119
891  1    1   1       2 1   1 1            11      2 11   1  1                1   1    1  1 21
90     1     11        111      1    1         2   1  2 1       1  1   1  1 22 11        1 126
91          1 21   11  2  1 1           11      112  1 1  1   1        111    1        11   26
92      1 11  11              1 1      11     1    11  1          1  11  1    1    1   2   122
93 1  1           1  1  1       1   21       1     1 1          1  1 1  1111    1  2 1      23
942    1    1      1    1    1   1  1 1   11  1    1        1 1  11  1 1 1   2    1  1      25
95 1 1  1           21  1   1  1        1  22    1    1  1    1  111     13       1 2   2  131
96 3        1         11                         1  1       1         1  2      1 111 11  1 19
971 1  1     12111 1      111  1 1 1       1 2     11 1 1  1    1    1 11        1 111  1 1 34
98       11 1   1     1   2     1   1 2211 111   1                   1  11  1    2       1  26
99   1 2  11       2           1   1           1    1      1     1             1 111111 1   21