- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
Tổng số lần về
00 1  2     1 111  1  1    1  1          21   1 111111  1      1 1  1            11    2   130
01 1  1          2                  11  1  1     1  1  2    1                 1111 1      1 19
02  1    1 1   1  1   111  1    11    2                1 1     1 1       1     111      1   22
03  1      1  1 1  1    11 1111  1 1    11 1111121    1    1 1 1 1      1  1      1 11 1 11238
04 1    11  1       1    1  1     1 12 2    11  1              1  11  1    1      1 1     2126
05         1    3  1 1  1  1 1        2     11     11 1      1                     11 1 1  223
061 121   1     2    2   1       11 12     1  1 1        1                        1     1   22
07  1  11       1   2  21 1           1  1         1     1 2     1   11     11  1  1       124
08  2 1   3            1  11 111       1       1  1   1    1 11     1   11     1        1  125
0911        21  1111  1     1     11 1         2        1   21       1     1    1     1 21  27
101    11 1         1      11     111   1       1  1   11  1     11     1     1 1     1     22
11  1      1    1      1           1    1  1        1 1    1   1  1    1    2      1        16
12    1 12  1 1  1 11   11  1  1       1  21 1  11  1   1      1     1        11    1     1129
13   1 1  1 1   1    12   1  1  2   1   1111  11  1       1   1    1    1  11  21   1  1    31
14 1  1   1 1 11          112        1  1 1   1              11 112  111   11         1   1 27
15  1        11   1    11  1    2         1       1  1    1          1    11      11   1    19
16    11     1   11  1     1   1  1    1 1 11 11 1   1  1 2      11            1   21    1 229
17    1 1  1 22        2            12    2 1       1    2    1131 1 1  1    4   2 11 1  1  37
18      1   11        11     1          1    21      1     1 11  1    1  11   2    1 1      22
19        3 1         1  11 11     1 1        1            1 1            1 1      1        17
20 1      1  2  1       2     2  2   1  12  1 11 1   1   1            1 1       1           24
21                1   1      2 11   1    1 1 1 1           1       1   1            1 3     18
22               11    1       13   11 11  1 1   11   1  1     1  1   1  11 1         111   26
23 1 1  1    1     1 1  1   1        1  1 1   1    1   1     113  11    1     1      1      24
24    1     1    1             1   1  1   1  1   1 1         1  1 1   1   1    1  1  2 1 1  21
25 1   1     1    1  1  11    1 1 1         11         111    1      1   2  1        1      21
26     1 1 1  2 1   1          1   11           1  2  1 1         11  2     1   1           21
271      11    111111       11    1   2 2      1 1 1        1   1   1 1   1 1 11  1       1130
28   1 1           2          1    11  2   11    11  1       11 1    11   11    1      1 11126
29   1        1  1 1     11 1     12  2111  11 1  1111  1       1      1        11  1       28
30 1   1 1              1          1 1    11    1  2    1 1 21 11 1 1   1  2  1 1        12 28
31  2   11   1     11   11      1    11    1  1    1  1      2 1     1      1          1    22
32    1   1  1 1   1  11      1      1   1   11     11      1 1    22   11     12          126
3311     121   11   1    1   1 1              1 111 11  12   1 1   11         2 1 111       31
34 1                 1        11       11                  1    1    111   1              1 13
35 1       1 11    1  1 1    1     1 1 2    1 11         3    1 11     1    1       1     1 25
361         1          1   1   1  12 1             11 2111         1       1 1      1   1   21
37 1 12 12    1   1   1       21  1 11  1       1 2  1    1         1  11    1        1   1 28
381  1 1     1  1         1 11    1                          11         1      1 1    11   117
39     1  1  1           1 1     21              1     1 11 1   11  1     1 1    1   1211  125
40    111   1  11 1       1     111      12111  1  11   1   11     2 11  1  111   1       1 33
41  1  2   1 11   1   2 1 11        1  1           1   1  111      1  11  1   1   1 1 111 1 30
42 1 1 1      1       13        21     2                  1      1  1 1  1    1   1     1   21
43       1    1 1          11    2       1    1       121      11  11      1      1   1     20
4411               11    11  1   1 11 1     1      1    11  1   11        1          1      20
451  21   1      12 11          11  1 1          1 1  1      1   1          1 11  1    1    24
46 1211 1         1         11     11        1    11       1   1  1 2  1 12 1         1     25
47  11     2          11 11 1    1       1       1      2           111   1   1  11  111 2  26
48                       1       1  1   11  2             1          1 2   1                12
491 11      1    1   1   1       1111    1  1      111 1       1   1   1      1    2        23
50       1   1     12    21          1    1 1    1   1  11  1   1  1          11    2       22
51    12 111          3       1 1  1     1         1  1   12     1     1 1   1 1 1      1   25
52  1       1   1       1    11      11 1      1   11 11  1 1  1      11 1      1     11   124
53    1 2  1     12  1    2  11 1     21  1    11     1 1 1   1  11          11   11    1   30
54   2         1 2  12 1  1     11      1         1   1        1  1    111            1  1  22
55    111  1     1 1    11  1 1          1    1  11 1   1 1       1   1  1 1     1     1    23
56   1       2 1    21 1     112  1           12    2 1 1                1 1 1  1 1 1       26
571      1      3    1               1 2   1 1  1   1 1  11  1    11  1 1 1    11    11 11 129
58 1   1 1 2     1   1 11  1   2   1     1            1      1       112 11 1   1      1    25
59    11     1      1  1 1    1      1 1    1       21       111   1 2      12    1      2  25
60  2  1 1    11      1   1  1   1      1  1 2  1                  1    1 11 1   112  2 11  28
61    121 11     1       1    1 1     11        21       1  111 11      11 1    2 11      1 29
621 1     21   2    1   11    111  1       1      1  1     12          11 1 12     12    11 31
63        1    2     1   1     1                      11 1    2      1 1 1           11     16
64    1 1  1              1     1     1      1    1  1    1   1 2 1       2   1   1     1   19
651   1     1  1        1  11  11          2 111 1   1 1   1  1 1            1 2     11     25
66     1      1            1     1       1   1 1     1  1  1         11     11         1 1 117
671            2                   1     1 1   22        1   2          1  1   1    11 1   120
68  1    1       11  1 1 1 1     21 1  11            11    1    1            1       1     121
69  11      1   1   12 1            1 3 1                   1 1 1 1  2 11 1      1 1 1 1    26
70   2    1   11 1  1            11   1   1   2 111                  11 2 111  1    11      26
71 1 1  1         1   1 11   2 1    1 1112  1  11     22   2   1    1  2 211     2          35
72    1 1   1     11      1               1      1       1        1 1   1    1 1    11     117
7311   1       1 1   1  1     1       1 111      1  1 1     1  1 1        11  1    12    1  25
74   1        1 12111 1        1  1         11   11  1 11 1      1        1  1   1 211  1   28
7511     1     1     1     1 11 1          2      1     1         21  1  1     11111 1    2127
76  1  1 1 2       3        4  1    11          1 1    1   1        11  11          1  11   26
77      1     11   1 1    1           1    1   11 1 1  1   1     1     1         2 1    1  121
781  1 1 1          11       1           1     11   2         111    11 1  1   11         2 23
792          1    12111   1    11  2 1 1    1   1  11   2   211   1        1        1  1  1 31
80 11        1    1   1 1  11  1        1   21 112       1 1 1 1      1      1       1  1  227
81      1  1212 1    1       2    1  1 11   1  1      11  1        1  11     2       1 1  1 28
821     1   1      1       11 1   21       111 1     1   1       1  2   1  11    11  1  1   26
8311     1 1          112  2  1                           1   1  112 1 1    1  2         1  23
84   1     1   1  1          111   1  1   111    1  1  1        1  11   1  111        1     23
851      1111 111     1      1 11 1       1 111      1 1 11               1   2        11   26
86   1        1  111   1  1 1    11     1            1    11    1 111       1          11   21
871    11 1  1 1 11 1 1 11          2  1     1 1 1 1111     2  11 1 2     1 1   1     1     33
88          1 1111     11     1 1   1   1111       1 1               1             1 1  1   20
893  11     2    1  1      11    111      1   1 1         2 1    1 1     1      1 1 1   11  28
90 11 1 1        1  1         1        1           2 1 1   12  2  1  1 1      1   21 1  1   26
91    1    1 11            11  1  11           1  1       2  11     2  1         111  1   1 23
92 1          1        1 11                       1    1  1   1         1  1  1 1        1  14
93       1     1             1      1    1   1             1     1  1            2     1 2  14
94   1  1  1 1    1 11111 11               1 1    2  1 111    2          2    11            26
951      2               11      21                 1 1     1   11               2   1   11 18
96 22   2   21           111           1  11  2      1       11  1 11    1 11 1  1     1111 32
97  1          1  1              1        3   1       11 1  1   1     1   1  1 11    1   11 21
98 1    1   1      1      1 1 1 1    1    1   1  12       1      1      11   111  1  1   2 126
99       12               11   1  1 2 1     1 1   1     1  1      1  1          11          19