- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
27
-
05
26
-
05
25
-
05
24
-
05
Tổng số lần về
0011    1 1 1 1 1  1 1 1     1      1  1      1   1     1    1 1  22      1       11 1   1  27
01 1  11    1         1  1     1 1 1 1   1  11              1     1   1 1     2   1 1  1   123
02 1     1    1    1       11                      1   1    1    1 12  2              1  1 118
032   1           3    11  1  1     1   1  2          11 1       1   1     1           1    21
041  11  2   1       11      2              1    1  21        1  1 11    1    2      1 1    24
05 11 1        1 1                11      1                  1                 1 2 11   1   15
061  1      1            1            1  11  1   11  1  11  1   3   1121       1    12      26
0721      1  1 11 11   1    11112         2  1       1  2     11           1   1   1 21   1 31
08         1 2    12                     12         1  11     111 1 1            11 1  1    21
09 1   1   1        1       1            1   1        1    1  1 1     1   11  1    1     21120
10  2  1  1  1  1 2111       1  1          1      1 12  1  2     1   11      1211    1  2   32
11    1      1 1          1 1 1   12 2 1       1  1        3      21      1 1 1    1   11   26
12    2 1   1      1      1   11 1   2  1 1   1        1   111  21   1       1       1    1 25
13       1      1   1           2    2         1     1       1              1 1        1   114
14 12  1 1 12        1    1    21 111    2             2                         21  1  11  26
151 2         1        11     1       11 1  1 1   11 2    2    111   11  1 1 2  1 11        30
16            1    1    1  1 1  11  11  1   1    1       1     111       21   1 1          122
17 1         1   1   2  1                 1  11        1       1          1 1   1  1 1 21   19
18 1      1        1       11  1   1  1  1  1        1    1   1    1       111 1    1   1  121
19          1111    1         2  11 2 1   2 1   2   1 22   1   1 1     1        1           27
201        1   1        1  1 1 1   1 1   1  1   11     1  1 1  1         1     11    1      21
211         1       1   1   21    1    1 1     1  1  1  1   211  1  1 1 12 1  1  11      1  29
22   1   1    1      11  111   1    21     1   1   1     1 1      11        1    1    1     22
23       1      12  1        1  1     1  1   1           1  11      1  12     1    1       120
24 1 1       1     1      1 1 2   1    1       111   1           1           1             117
25 1 1 1 2        1     1     1                     1       1      1131    1   11  1 11     22
26 1             11    11   1   3      2        1    2 21   11                            1 20
271 1  2  1 1    1 1          1    1           1   1 1 11 1 1         1  11     1       1   22
281     1 11            2   1  1 11   1 1 1     1       111   1 11        1   1          1  23
29   21 1  1               11  1        1       1      2 1   1    1   1    1        21    1 21
302 12    21   1      1  3    2          1     2 1           1      1      11   1  1        25
31 1 1  111 1      23  2      2    11    11 1      1 1          1  1    1       11   1  1   29
321        1 1           1      11 2 1 2      1     1 1   1       2   1 2 2         1 1 1   25
33  1 2        11     1    1      1     1                  1          11       1 1 1       116
342     11 1       1 2   1  1 1   11     1 1      1  1 11     12  1    1   1          2    128
35  1           3 1   11 111           12    2    1 11    1    1    1    311   1      1  1  29
361           2       1      1    11 1  1  11      1   1  1   1   11   1   1 1  111      1  24
37 1  1  13     1             1   11 111  1   1   11111             1  2 1 1  1  12   2   1 32
38    11            1 1             1      1  1   2 11        1 1 1 1  1 1 2 1      1 11  1125
39 1      11   1 111      1    1     13    1       1    1        1    11      1   1  111    24
40       1  11          11    1     1   11  1    1      1 1                 111   1      1  18
41 1      1         1  1       1 1    1   1    11 1 1 3   2         1 1 1   1  1111       1127
42   1 1          111  1 112      1      1  1     1 1          1       1  11        2  1    22
43 1 1 11  1 1      1   1   11      3  11  1 2      1  11    1 21 1 12           1     1    31
44 1      2  1   1  1       1  121    1        1  2   1    12     111     11          1    126
45        1 2   2        21   1            1 1 111   1   2  11     1 1  2  1    12      1   28
46  1    1   1 1 1       1           1 1   121 1   1            1  1  1 1   1    11       1 22
47    1    2  1  1  1  1 112   2 1  1       1              1              1 1         2 11  23
48   1   1   1      11                    11     22   1     2    1    1 1 2  2     11    11 25
49 11  1       1 1          1   1  1   1            1  1 12  1111        1   1 11  11  1    25
50         1  111             1          1       2          2 11  1  1 1   1   11 1 1    11123
51   11      1    1               2  1    1 1      1          1  11      11   1    1 1      18
52     1 11 1  1  1  1       1  1            1 1          1  1    11    1                22 20
53   11  11 11 1   1       2     2    1     12         1                 21      22    1    25
541  1   2  3  1 1  111   2 1   11     11     1 1  1    1 2  1      1  1    1121   121 11   39
55    1  1                1    1 1111               2 1 11     1       11        2      1   19
56   1 1 2 1     11   1 3   1    112          11       1         1    1         11      1   24
5712 1 1     2211    1       1           2    1   1 1    1          1  2 1 1                24
58               1  112  12  1        1    1  1  1 2  1  1            1   1 1     11        22
59  3  1      1 1     1   11   121  1        1   2 1      1  211     1       1        1  1 128
60   1    11    11 11 1    1  1     11 21 2 11  1   1  1 1 1 1     1                  1     27
61     1        1 2       1  1 1   1  1  111 11    1    1  11   1      1 2  1        1  1   25
62                            1       1        1        1 13     1  111 1 2  111    1   1   20
63 1       1   111          1    1         21   1     1    1       1         1        1 2   18
64      1 1   1   1  1     1 1   11   1  1 1       1  1  21 1 1    1 1      1        1   2 126
65      1   2  111    11    1     1     1             1      1     1   2       1            17
66  2   2  1    11    1 1 1  1   1  1   1 1  1   1     2 2       21  11           112   1   31
67     1  1   1 1   1   11  1     2     11   1                      1    1  1          211 121
68  1    1 1  1 1 111 1 111    1       2      1111 1    11      111                    1 1  27
69    1          1  1      1  1       1      11       1 1 11  1           1     11        2 18
70      1 1     1      2211  2  1 1  1  1 1  111 11      1  1 1   1 1 1   1  1    1   2    234
71    1                      1 1      11            1    1           1         1     1  1  213
72   1       1        1    11           2       1 11          22   1          1       11 1  19
73 1   2     1    1    1 12           1  1  1  11     1 1  111 111 1    1   2   1           27
74   1 1   1  11     11    1   1  2  12   1     1          1 2    1     11 11      1   1    26
75  1 2 1     1   2    3  1 1  111      1     1  1 11                11 1   12 1  11 1   1  31
76     1 1  2 11   1           1 2    1   1    1    1    2      1 11    1   1131         11 28
77           1 1  1 1    11    111     1     1   11 111   1                1  1   11   1  1124
78  1          1  1  121        1 1         1   11      1     1  1       11  1 2   1   1  1 23
79   1112   1            11  1      1   11      1  11    1          11              1    1  20
80  11               31  11 11     1      11  1 1 2            2 1  1      1 21  1   1  11 130
811     2 1 21     2    1    1  1  11  1   2  1  11  211 1   21   2    1    2        21   1 37
82 1    1    2     1 1  1  1 1     11 1   1   1 11 2  1 1 1          11 1           2  11 2 30
832111  11 11    1111        1  1   1  11   1         1      1 1121  1 11      1        1 1133
84  31        1    1  1    1                1        1    1 11      12  1  1 1   1  1     1 22
85    11  1           1  1 1         11     1   1   11           1   1   2  1  212    1     23
86     2      1  2            1 1  1   1   1 12    1  1   11     1      1          2    1   22
871   1 1    2 2     1     1       111  1        1   1          1  1  1111  1     2 1 1   1 27
88 1       2     1      1   1 1  1   1     1    1 1          12  1 11          11 1         21
89    1       1    11111   11     1         1           1   1      11 1 1 1    1  1   11  1 23
901   1 1     1111   1 1     1 1        1    11       1    22  11    1    1     1   1       25
91      2             1         111 1   11 1    12        1  11 1      11       1  1  1    123
92     1        11   1     1     1 111     1  21   111   1               111        11      22
93      1   1  2  1      11 1        2 1   1 211    1 121     21   11      1211 1 111  1 11 38
94      1111        12 11      1  1  1 1       31       11 21         11  1 11  211     1   32
95   1111  1  1 11     2      1  1  1 2  12   112         1     1 1  1          1  1 1 1 1  31
96   1  1       1 111  11          1       12    1    1 1  1  1      1  1          1      1 21
971 1                  1 1  11 1        1   1      2           11  1           11    1 1    18
9811      12  3       112              1 1    1 1 1 1           1  1   1   1 1 1      1     25
99    1  1     1 1       1    1  1 1 1  1  1   2  11  1         1   1 1                    221