- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
Tổng số lần về
00   1    1        1       1  11           1      1 11 1       11 11   1                    16
011  1   1    1        12        1 1 1 1     1  1  1        1 1   2   1  1 11  1 1          24
02          11   11 1      1     1  1     1 1      1    1         2  1  1 11 1 1 11    1    23
03  11  1 1    1        11 1   1     1 1     1     1 1     11                  1       11 1 20
04   1                 1   1      1 11    211        11    11   1   11 2             1  1 1 22
05   1 21           1          1    1     21 11   1     1                       111 1       18
06    1  2 1    1         1   1          1      1                 1    1        2          114
07   1 1  1       111     1     11   11    1 1  11  1 1 1   1   11          1 1      2  1  430
08     11    1    11 122     2         1 1  12  111      1      11  1      1 1        1     27
091    1     1                 1        213 1    1  2        1   1 1          1     1  1 1 122
10    1 1 1     1  2 2   111  11 11 1        1    1      1       1   1    1   1        1    24
1111     1 21 1     1  1            1    2   1            1         1     1   2   1 1       20
12 11  11    11 1    1 1  11   1  11        11  1 1   1 11    1 1 11  2            1     1  29
13  1  1 1    111 1  1     2 1    1   1   1      1            1             1            1  18
14 1 1        1   1  1                 1    1        11111   1  11       2 11 1      1 1 12 25
15          1       11 1        1   11 111      1       1                   1 1     1      217
16       11      2   1   1        1    1 1   2   2   1 1          11  111   1  1   1  1   1 25
17    1                 1111 21  11    11     1   1    2            111  11      11      11126
18 1  111 2    1          1    111         1                       11 11 1          11     120
1911   11       1 1     1     1  1    1  1     2  111     1 31   1 11    1    1    11 1   1 30
20        1         1    1   13 1  2 11211    1    1  11111   12          1 111  1  11      33
211    1   2   11  1  1  1 1        11  1              1 2  1       1         1       1     20
22 1  1   1    1 1    1         1             11 1 2   1      1  1 1       1 1  2   1     1 22
231  1   1            11 1 1    1111   1      1    1      1  1   1  11  1 11   1  1   11  1 27
241  1              111            1  2     1    1  1 1 1      11111       1    1 1       1123
25 1    2 1       111  11      11   1  1   11        1        2  11   211              1    25
26  1        12 1    1      1 1 1      1     1     2     11     1 1  2         1   11    11 24
27    2          1   1    1     1   1221     1     31        11  1 1     2            132 1 30
28  2    1     1      1  1  1  1  1   1           1            11  111 11     1     1      121
29   1      1     2        11   1  11  1   1   121     1      1   1   11  2            1 1 226
30  1    11      111         2                          11   1   1        1              1  14
31       1     1         1  1   1 1   11 1 1   1 1 11   1 1   2      21  1       1 1     12 27
321   12  11        1   1   1 2  2      1  1 1  1     2 1                1     1    2 1     25
331      1   2     2 1          1 1  1  1    1 1       2     1     1    211 1    11         24
34    1      1121   1  1      11    1    11     1 1 1       1 1      1       2       11     23
3511     2   12   1      1         1  1  122        11  2    1       1 1  11    1    1     128
36               112      1 3      2 1     1  11  11   111   11        3    1  1     1   11 29
37 2 11     1 11    12 1      2  1  1                1 11   1     1   1  1     1   1        24
38           1 1      1  1    1 1       11   1 1 1  1  1      1 1 1       1  1  1        1  20
39   1 11 11    1           1     2 1       1   11       1  11       1    11   1 2        1 23
40               1 1 1       2 1     1 1 1 1 1111    1211    1           1   1       11 12  27
41  1       11  12         11           1     1          1       1 1       1    111  11    120
42   1  11   1   11  11 1     1 1  1  1  1               1        11          11      1  1  21
43    111 1 2      1    1      2      1    11 1  11              1      1       2       11  22
441   1 1 1     11      11     1               1 1        1  1        1  1  12 11     11    22
45 1 11 211   1        1      1 11   11            1 11        1   11       1 1            123
46  2                    1        1 1111   11    1      1   111 1    1 11      11           21
47  1      2 211111  111          1     1 1  2         1 1     1  1           2  11      11 28
481   1  1     11        111     1   2 12   1 11               1 1 11     1 1  1 1 1        26
492    1    1          221 1 1    1  2       1 2  1 11   11     2 1     2 2 1 1     1  1  1 34
50     1    21 2       1  1                          1                      1 1     1  1    13
51  11         1      111  1 2         1 111          1  1 11  1 1        1    11  1       124
52         1111    1       1            2 11  111     1     1         11                    17
53  2   4      13 11 1       1     1  11  11    1 1   1    11  11   11   1 1         1  1 1 33
54 1    1 1        1  12  11   1  1 1  1  2       2        1 1 11 1             1  11  2    27
55 1       1    1 1    1   11 1    11               1 1   1  111 1  1         1         1 1 21
56    1  11   1 1 1 2 1  11      1  1       1 1 1  1 11 1 2           11  1  1 1    1  1    29
571 2       11 11   1 1   1  2      11   11    1    12 2   1   1      1  1       12     11  31
58  1     11        1         2 1     1  1   1        1    2           1112         1  1    20
59 11   1      1           1     1  1 11   1     1    1  1 31          1         21 11      23
601   1      1   111             1    1  111   1 1  2 1   1  111    1              12    1  25
611   1     1           11      1    1      1        1         1       1  1    1 1 1    2   17
62  1   11 1   1 1 1 11  1  11     1  1 1      1 12      1    2 1   1      2      1  21 1 1133
63    1   1 1         1 1   1 112 1             1   1211    1         111   111       1     25
64122   1                         11      2 1 121          1   1    1       1 1   21 1 11  127
65 1    1  1  1  1   1   21  1         1     11 1   1  1  1121    1    121 1                27
66   2        1    112                         1       1    11 1 1  1     111 11 111 1      23
671         1 1   2 1   1  1      1 11          211  2 1       21 121   1 1  23   2   1 1   36
68    1      11     1       1    1      11               11   1     1 1      1     1 1 111  19
69   12      11       112112 1     2   1     11 1          1   1     12 1    11       1 11  31
7011  1    1    111 11 1  1      1      1  1   1  1   1 1 2   1             1  1   1  1  2  27
711    1  11             11    2  1    1   121            2 12 1                  1 1    1  23
72     1  1 2 11  2        1   11             1   1      11          1   1 11   1 1  1 1    23
7311    11  11   1                1     11  1    32      1       2           1    11111     25
74     1      1 21     11   111         1     11    2    21   1    1   2   1   1   1       126
7511 11   1   1 1 1     111 1   1  1 1 12   1      2      1         1    11           1 1   27
761 1  1 2 1           1 1     2         1    1    1  1   11 1 11     1   11   2   1   2   128
77 1   1      1    1 1    1 12  11   1    1 1      1    1 1  1  1  2  1 1      1   2 1      27
78   11            1  2   1 1    1 1        1     1    1   1     1 1      1       2 1     1 20
79  1  1      11       1 1        21 1      1    1   1 1  11 1  1      11  11      1  1     24
80 1    1   11    1 11           2   1             11     1   1  1 1        1   11 1        20
81 1 1 1     1   1    111   12                1    1 11    1     11 12  1 1     1 1 1 1 1   28
82   1    1     2     1     21  1  11  1 1          1  11        1 11 1          1    1     22
83       1  12            11 1  11             1   1    1  1  1   1   1  1 11  11  1 1 1    24
84        211  1     12    1            11 1         111    1   1 2 1   1       111         24
851   1 1  11  11  11 1            11              11    2 1    1     1    1    1   1   12  25
86  1    1 21  2   1  1 2             1 21   11      1  1        11 141 1  113 1 11   11   139
87    1    1 11        1111  1 11        11   1 1 1 21  21 2   2       1      1 1     1     30
88 1 3     1       1        1 1 112   1   111 1 1 1          1 1      1  1 1 2   1   1    1130
89     1                    1  1   1      11         1  1    1 2       11    1          12 118
9011 1 1    1    1  11    111 1  1  3 2    1       1   1   1 1          1    1  1    1 1    28
91        1           1 11    1             11 22       1   2 1 1    1   1 1       1 11   1 23
92  1          1 1  2   1         1               1        1 11 2       1  14  113      2 1 27
93          1    2               1    1 2 1 1  1 21         1   1  11   11 1   1 1 1 1  1   25
94       1 1    1              3 1   1        1      11   1   1    1 1   1        1         17
95 1     1 111   1                11        1              1      11  1          1  1 111 1 19
9611   2   1     1  1   1   1 1       1    1       1       2      111        1     21 1 1  125
97   1        1   1 1     3   1    11 1  1   1  11                   2  1  1 1  2          123
98  1      1     1 11 1            2 1        1  1  2 1  11 1   12       1      1           22
99  1 1  2        11      1 2  11   1       1 311     1     1       1  1 1   11      1  1 1 28