- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
06
-
02
05
-
02
04
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
30
-
01
29
-
01
28
-
01
27
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
02
-
01
01
-
01
31
-
12
30
-
12
29
-
12
28
-
12
27
-
12
26
-
12
25
-
12
24
-
12
23
-
12
22
-
12
21
-
12
20
-
12
19
-
12
18
-
12
17
-
12
16
-
12
15
-
12
14
-
12
13
-
12
12
-
12
11
-
12
10
-
12
09
-
12
08
-
12
07
-
12
06
-
12
05
-
12
04
-
12
03
-
12
02
-
12
01
-
12
30
-
11
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
Tổng số lần về
00    1            1 1  1    1  1  12  1  11  1 1     11  1       1    1  1                121
01   1      1 1 1 1 1    1     1 12        1 11 1    1 111  1        12   11     1   1      27
02       11    1 2        11         11      11                   112  1   1      1  1   1 121
03     1   121  11  12 1        4  1    1       2    1      2 12   1     1     1 1 1       131
0411  1      111    1 1     1 1       1  1  1          1  1 1                   11     1 1  20
05 1     1   1  1          1   1                 11    1 1   1   1   2         11  3     1  20
06  1      11    1   1 1 1 2      1    2     1       1 1 111  1   1   1        1 1  1     1 25
07   11 13  11      1        1  1               1   1 11 111 1  1 1                   1 1   23
08  1    1 1     1   2 1        1  11  1111           1   1      11    213 2  1   1   1     29
091    1   1  1 1   11    1      2    11    1 11  1 1     1  1 1       1     1 1 1      21  27
10      1   1  1  1 1 11  1    11  1          2 1     1  1   1   1 1  11    1 1 1    1 1  1 27
11      1 1   1   1      1         121    111 2  1  1      1     11   1   1     21     1    25
12          2  1        1  1    1  1   1    1    1 1   1  2  11 1 1  1      1   1   1 1121  27
13 2  3                  11            1 1  1  1   1       1 1         1        2  1 1 11   21
14    2 1        11   1 2  12               2 1 21  111111  1     1 1 11          1        130
15  1   1        1     1     1  1 1    2     1  1            11   1 11        11    1  1    20
16       1   1       1        11     12  2       2 1 1 1         1     11 1  111  1 1112 1  29
17     1        1   111 1   11        1    3  1 1   111     1       11      12      1   11 228
18   11             11  1 1 1 11 1   11 1         1     1          1              11   111  21
19  1  1  1 1  1   1  1 1  1   1    11      1 111      11  1        1         1   1        123
20    11 1    2   1         1    1  111   11    1        1  1           1       1           18
21        11    1   11  11         1          1     2         1113 11       2 1          1  23
22 1        1        1   1 1 111     1  1    111 1      121 1  111 1111  2  1    1 11    1 235
23  1  1 1     1     1 1  1    1   1 1 1  1111 1  1     1    11  11 1 11 2  111        1  1 32
24 1      31 1   1   1      2 1     1   1           1     1         1 1  1   11  1  1   1   23
251 1   1  1     1 1  1           1       1       1        1   1  1   121  1  1 1 1     1 1 23
26         1  1    1    1   1   1 1      12 1    111   1 11  11    1    1 11 1 1    1     1 27
271         1     1             11     1           1 1  1 1  1   1      1  1     11  1      17
28  1 11 1 11  1  1 2  1   1    1 1       2    1       1    11 1    1           1           23
292     2 12 1 1  11  2      1           2         1     1      1           1   1      12  125
30            1  1             2 1             11 21         11     1 1   111 1  1 11  2   124
31 1  1 111 1  11 2      11        1      1  1  1       11 2 121     1 1 1      12   1    1 32
321  1       2     1  2 1  11  1   1121 1    111      2                   1   11 21   1     29
331  11    12 11   1        2     1       21         1  1   1    1     11 1     1 2 1    1  27
34   3         1  2 111 11      1    11 1           11    1    1   1  21  2  1    12        29
35           2 1       2  1  1   1   12    1 2 1   11  1 1      12     11  1         1  1 1 28
36  1111      1  1     2    1111  12   2 1 1        11  1   12   1    1 11 1 1 1            32
37 1  1            1      11  11  1 1 1    1 1   1   1  1 1 11   1  1     1  1        1   1125
3831   11 1  11     1         1              1  1    1              11     2 1111 11        24
39  111111  1        11     1  1  1            1 1    1                     1 2   12  11    23
40 1          1    2   1 11      1     2     1    1      1  1 21   12  1    1       1  1    24
41     1         2 1  1  11     1  1        1     1        1 1           1   1    2      1 119
42    1               2       1      1 1  1      1         11  1   1    1      1 1          15
43    1            1       1   1     1  1   1     1  1       1 141      1  1            1   19
44  11 1           11    1  11  1  1      11   1 1 1 1            1     1    11      11     22
45 1       1     2         1   1             3  1         1    1  1      1      1  1  11 12 21
461             1      1 1  1       1    1  1   11 1    11  1   11   1  1     1   1   1 1   22
47 1     1  1        1 1    1 1  1   111 1 1  1   1   1        1  111 11    1        21  1  27
48        1 1  1          1    1 1  1    1   111           1   1      1 1   1 1             17
491          111     1  2         1  1    111 111 112  1 1      2    2   1                  26
502 1 1 1   1  21  1       1  1  1      1       11 2  1    11 11   2            11   11     29
51      1  2   1 11        1      2212  111          1 1        2 11     1      1  1     13 30
52 11  2 2 111 1  2   1  31   1       1     2  1  1     1 1         12     1       1  11    32
53     1      21   1  2  2     1     1  1           1      1 1         1         1 11 11  1 22
54     1  2   1   111      1 1 1    1   1       1     1      1      1 1       1  1        1121
55  111  1        11              1                         1 11    11   1   11     1 2     18
562  1   1 1         1  2 1  11        12          1       11       11 11  1   1  1  1 1 11 28
57    1  1       1     1                1 1    2 1   1  1     211 1        1   1        1   19
58  1    1 1              2            1   11 11 2 12 1  1    1  1     1        1  1    1  124
591 1 1  2        1   1   11    1        1  1      1 1      1            1    1  1          18
601  1      1      1     1      1 1   1     2       1   1 11 1    1      1     1  111       21
61 1    4 1      2   1   1    1 11 21   2  1      1  1      1  1     1  1  12         1  1  30
62   1 1  11      2          21     11  1 1 1      211 1 2 1 1 11   12         1 14  2  12  39
63     1   2     1    1          2  2    1   111  1     2 1    1  2 1    1      1          124
642 1    1  1   1     111  1  1 1         12  1   11    1 1  1    1  11  1 1     1    1     28
651       1   1                 11 1    12    1       1   1        1   1   1   1        11  18
66 1     11 11           11  3  1  1 1   1      1 1   1 1  1       1  1 11    1            125
67  11       1  2   1         1    1       1    1 1    1         1   1 1  1     1     1 1   19
68   2   1    2     1   1   1   11    2          111     11  1     11   1   1 11 1  11 1    28
69  1         2             1       1  1 1     1         1       1 2        1   1    1  1 2 18
70   1  1        1111 1          1           1            1           2   21       21       18
71    112  1  1  1         1  1 1 1     1  11    1         2   1                    1     1 20
72  1 1   1        11  1    11   11 1 1   1    1   1                  1              1  1  220
73 12    1       1      1 11             1  1      11  1 2          1  1   1 11  2 1    11  25
7411 1  1       1      1      1  1       1 1 1        1    1  1  12       2 1  1       1    22
75 1 1       1         1   1        22   1      1  1111              1    1     1          220
76  1         1     1   1  11  1   11 11  11   1      1     21     1          1            121
77 2  11 1      1    1  111 12 1    1          11 1  2     1  1   1     1  111       11  1  30
78 1    1  11     1    2      1       2 1    111 1   1          1    1 1       2 11     1  125
79  1     1  1   1     21  1    11       1 1 1        1               1 1 11   1            19
80 11  11 1     1  3  11     1 1            1    2      1     11  1  1   12 1      1 111    29
81 1      1  1 11    12   1  1 1  1              12   2          1      2 1  1 1  11 2    1129
82         1   11 1      1        21         1      1  1                  1  1    1 1       15
83 1  1     1  12         1   1                         21 1   121 1        1       2 1   1 22
841 1   1    1 1     11 11  121    1 1 1  1   1         1 1 1  1   1   111            1  11 29
85       1   11   1 11         1  11   1 1  1      11   121      1  1       1 2   1  1      25
86 1      11      21     1 1     11     1      1     2     11 112         11              1 23
87     11      1 1   1 1    1       1 11      1        1   1 1        1    1 11      1    1222
88 11 1   1  1  1  1      1   1 21    21     11    11      1           11   11 1            25
89   1 1       11  11  11 21  1  1   1    111     1   1     1 1      11  1  1  111  2  2    32
90     1  2     1     1   1 1 1    1        1 1   1    2  1   1  1 2  1      2 1        11 126
91                  2   1   11    1     2      3  11   1     1  1 1   1  1  12     1  11    25
921 1  1  212   2   1             1     2           1   1 1    11         2          2      23
93 1 2       1  1    1   2   1 1 1      1  1    1  1 1  1   1     11    1 1    11  1        25
941  1        11121 2   1  1 11     1  2     1  11      1   1 2   11        21      1   11  32
95   1       1     1    1    11  1 1             11 2 11        2  1    111         311 111 28
96     1               1       2  1 1 1  2   1  12    1              1     1   111 1   1    21
971          111         1            1   1   1      122            1    1 1 1      1 11    20
98   1  2    11      1    1 1    11  1              1            1                        2 15
99     1   1 1  1       1  1         1   121 1        11 112  2 1    1  1    1  1     1  1  27