- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
24
-
03
23
-
03
22
-
03
21
-
03
20
-
03
19
-
03
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
14
-
03
13
-
03
12
-
03
11
-
03
10
-
03
09
-
03
08
-
03
07
-
03
06
-
03
05
-
03
04
-
03
03
-
03
02
-
03
01
-
03
28
-
02
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
22
-
02
17
-
02
16
-
02
15
-
02
14
-
02
13
-
02
12
-
02
11
-
02
10
-
02
09
-
02
08
-
02
07
-
02
06
-
02
05
-
02
04
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
30
-
01
29
-
01
28
-
01
27
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
Tổng số lần về
00 1   2   2 12  11 3       1  1         1    1    1        1       11  1  1     1  1 2 11 130
01111  2 11    11  1 1       1 11  1  1         1         112    1  1     1           1 1   26
02       1       1      1   1 1             11  11   1  11   1    1    111    1  11         20
03      1 1   1  11     1     1   1 1      2       1       11      1        1   1  12      121
04    1   122  1  1  1     1121       111         1  11  1  11 1 1 1       11 1   1   1 1  133
05    1      1  21  1111    1    1    1  1 1       11     1            1 11  2         1    23
06       2 12     12 2      1                       11  11  1      1 1  2               111 23
073 1           1     1   1          1  1      1      11 1         12     11 12 11 1        24
081    11    1   1     1 1         11      11     11   1   11    1      1    2      1 1    123
091  1     1        11           1     1 1212    12 22          1 1       1  1 1      1    127
101      11    1  1    1  1           1   1          1     1     1      11   11 1      1    18
11       1111              1          111        1   1     1  11   1  2       2     1 11  1 22
12     1  1     1   1    1       1 1 1   1      1  1   2  11 1   1  1  1       1            20
13  11 11  1          1 1  1 11112 1  1 1  2 1       1  1 1    12 1   1  1      1        1 132
14  1  1 1    1         1          1   1 1 1 1  1   1 1    1 1 1 11     1  11 1    1 11     25
15    111  1           11      11 1   1        2     11  1  1   1 1 1    1  1 1        1    23
16 111       1      11 11     1  1         2 11   11     1   1 2   1   2   1         1  2   27
17 1    2        2        32       11 1  21  1  1      1  1         1  11         1  3  12  30
18        1 1     1 1       1        1        2  1      1    1   11     111 1     11    1  121
19   1       1    1    2               1          2     11    1   1   1   2      2     1    18
201         11         1 1 1  12   1    1 11 1 1     1        1 1            1     1     1  21
21 1  1     1  1 1    1  1   2     1 1    1             121   21  1    1  1    1        1   24
22 1          11      11        1           21  1 1 1  111 11      1     1 1  2    11       24
23   11  1          21  1 1         1 1     1 11            1  1    1             2 1  1 11123
2412 11  3     1   1    1121           1            1  2   11          1 1 11  11    1      28
25       121 1      2 11         11  1    1   1      11               11    1  1  2         22
262   1          1     2  11   1             1 1   1   1      1     1    11 11 1 11 1      124
27 11     11 1   312      3  11 2       1   1 1   1 1        1 1 1   1 12 11     11    1   237
28                      1                   1          1 1     1           1   1    1    11 10
2911     1   1    11  1  1     11  1 1 2 1 1     2    1      1     11  21111  1 2  1       133
30 1 1      1 1 11 1    2 111312   1      1 1 1     1     2   111            111         1 133
312     2 11   1        1 1 1    2   1   1      2          21    1 1    1    1111  1  22    31
32               1    2     1  1  1    1  1    1 1  11 2 1   1                   112 11 3   25
33 1 121    1 11   1      112     1 1       1  1   1    1 1  1  1  111            1     2 1 29
34        11    11 1 1     1 2      1  11 1 1 11 1 1           1 12          1 1 1    11    27
35   1       1  211   1   1    11  12 1    1          1 1    1 1 111  1 1    21     1       28
36   1    1    111                 1     1 131  11    2  1          121    11           11  25
37 21 1 1      1   11             1   1 1          1     1 1      11   1     1 1 2    1  1  23
38    1 11                  1                1   1      1   1     1   3 1    1     111 1    18
39        1 1   2   1 2   1   1  1     1        22                    1  1       1 11    11123
40      2   1    2       1 2   1        1                 1   1    1     1            2     16
41  1 1       1   1          1       1  1     1      1                      11              11
421  11        1      1                1         1            1    1    1            1    1 12
43    1 2 11      1  1    2      1   1    1  1 1   1          2 1 1           11      1     22
44 12      1                 2      1 1    1  1  1      1            2 1     1         1   118
45 1  1 2  1  1    12   11   1 1      111    11  1           1111     1 2  1   2  1 3  1    34
46  13   1      1     1  1  11          1211  1  1  1       1   3       11      2  1        27
47  1   1     21   1  1    12     1 1  1   1 1    1  1 11 1      2   1     1          1     25
48 23       111 1  1  1  11           1  1     1 2          1 11   1     1   2     11       27
49          1   2 3     11           21  11   1   1     1  1 1  1    11   1            1 11227
501           1      1 1      1  11       11 1  11        1      11 1      11  1            19
51   1 11      2                   1     1    1          11 1   1   111   1 1      1   2    20
52 2    11 1  1   1                     1 1    1  211 1      1    1 1 2  1      111     1   25
531 21 1    11  1  1         21          1   2         1    1  1     1    112 2  1  1     1 28
54          12                     111  11   1  1  1  2  2    11 1        1     1  11       22
55 1  1   1      1        1     1 1      1 1 1  1  111  12 1 1            11    11     1    24
56     1    1 2  1  1 1 1        2                  1          1     1 1     11   1    1  1120
57      1   1  111      21 1    1                 1   21   1 1        1  1  1          1  2 22
58 1 1 1 1       1 11    1  1   1  111   1    1   1      1  1 1 1      1      1 1  1     3  27
59    1     111 1  1   1 2      1 1       1  1      1 1    1  1   12   1 1     11    1   11 27
601 1 1         11   11    1  1 11 1    1 1     1               2    1   1         1 2     123
61 1              1        1   11         1 1     1   1 1 1          11     1       1   1   16
62   2 11 11     1   1   1   11         1 1 2  31      1 11 1    11     1     1 1          129
631  1   111      2       1      12 1  1       1   1 1 1    211 1    1  11      1   1      128
64    11   1 111       1      1 1         2    21  1  1         1  2      11      12  1     25
6511  1  1        11 1 1    1      1   2            1           1         1 1  1 1   1      19
66   11      1 2    1 1 1 1   1 11       2 1 112    1    2     11  1   1        11      2 1 31
67  11   2     2  1      1    1             1 211  1   1  11    11   1    1       1    1    24
68     1   1   1            1               1     12  2          2         1 1              14
69   1          11     1  11   1                  1    1   1     1       1     1 1   1  11  17
70  1             1  1 1          11212 1     1111 11        11         1   11            2 25
71              1     1              2 1        21      1    2    221 1    2         1    1 21
721        1         1     11   1 2 1         1  1   1 1  11    1     1     1  112    1 1   24
73   11        1     1   1  1 1212 11        1  1  2      1   1       1            1     1  23
74  1   1  21          1211  1  2 21     1   1      11   1    12  2  1    1 1  1  11 1 1 1  35
75     1  1 12  2       1 1   1   1    1    1 1  1  1    1         1 12  1    1      21 1 1 28
761        1  1      1  1  1  1 12 11 212       1      1   1 1   11                   1 12  27
77       1   1      1  1                   1   11   2  2       3    1    1  1               17
78 1      1 1      11  111     1   1 1    1    1    1     1   1 2      21 1       11  11  1128
79     1    1  1   1  1 11 1    1   1111111 11 1 1 1 1 2    11   11 1         1 1         1133
80     11     1    1         1  1 1 11       11 12   11    11   1     11 1 11 11  1         27
81    22 1       1   3      2 1 1 1           1   1     1    1   1        11  1 111   1   1 27
82                 1  1     11 1  1  1 2 12             1                21       1         17
83  1     3 12          1     12      1           2       1       12     1 11             1 22
84     111   1    11    1   11   1   11      1     1   1     11  1        1 1 11 11 1     1 26
85    11  1 1  1   111        2      2  2  11 1      211     12  1   11 1     1 1   1 1     32
861  12  1  2   1    1 1      2 1 2 2      1    1       11    21       1   1         2  1   29
87        11 1        1        1     11   1   11     1  2     111    1         2         2  21
88  1    1      1   1    1      1   1  1     1    1  1     12  1   1   11   2   1 111 1  1 127
89  1      1  1             11      11     1      1   1  1 11     1 11     1         2      19
901     1     21         1       1 1  11 1 11  1                 1   1 1  1       11 1 1    22
91     2  2        21      2          111             2   1               1     31  2212  1 28
92            1   11     2  1    1 1               1    2             1             1    1  14
93  1   1     2      111 2  1    11 1 1   11       12      1       1111      1    1     1 1129
9411   1       1       1      1   11 1 12   2   112     1 11        11 1  1    1 1 111 12  134
951 1   1    1 1  2  112     1 1 21 1              1 2     1 1   1  1  11  1 1  11 1   1  1134
96 111   1          1 1    4   21 1  1  12          111 2 2       1 1            1        1 29
97           11      1    1  1                1   1   1   11 1      11  11     2      1     18
981          1  1   11 11          2  1     11      1     1         11 1    12   1          21
99   1            1 1 1       11    1   1  1      1   1 1 1 1       2      1      1  1   1  20