- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
Tổng số lần về
00  1     1           1  11   21              1       1 1 1 121    11 1 1 1 12              24
01                 11  11   1      1          2          1          1 11111  1   1  1       18
02   2   1        1 1      1 11        31 1    1  2   2 1  11  1 11   1         1 2 1 1 1 1 32
031   11   1    1        1 1        21 1    1 1  1    1 1       1  11  1     1      1   1 1 24
04 11  1 11 1  1  1  1 11          1    1     121112 1112 1              11      1      2   32
05         1 1   1    1     1 11 11        11111111 1  1 1   1              11          1 1 25
06 1 2  1 1111   1   1     3 1 1   1     1 1     1          1111  1   111     1      2     131
07     3 1            1  1  1       1  112 1  11  11      1     1   1  1         11     1 2 26
08     1     1               1     1   11111    1  111  1           1         1       1     17
091    1   1 1      11   1 1 1 1   211          21       1  1   1 11 1   1 1 1 1        1   28
101321    1     1     2 211         1      11         1 1         1     2 2     1       11 129
11       1    1   12          11   1 1    1        111               11 1 1      13   2     23
12                 22  1 1  21  1 1  1  1    1  1 1   1  11 1  11 1          1             125
13     1      1         1 11211   1   1    1              1   1  1   1    1    1 1 11     1123
141   11 1   1    2   1  2  1     1    1    1     1  1        1  1  1 1    1    1     1 1   24
151                 12      1   11           1        1 1  1        1  1       1  12        17
16 2                    1 1 1    1  111   1       2  121      112  1      11  1         1   25
17                   1    1 1 1 1   1    1  21  11 11       1 1 1        1    1     1 1  11 23
18  1    1 1   1     1   1     1    11 1 1  1      1    1 2   1    1    1  1  1      1      22
19    1     2 1 1  1     1     122 1   1     1         1 1 1     1               1 2 1 1 1  25
20 1 11 1 1  11  112     1 1     1    1             11     1  1 1 1 131      121        11 133
21   1 1   1  2                     2       1   3  1 1       1      1      11  11         1 20
222 1       2           1           1     1 1    1 11 2  1            1      1   1 1   11   21
232   1 1 1             1  1  11           11 1 1  1 1    1       1    1      1    1   1 2  23
24    1  1      1 1         111 1          1  1    1    2 1   2 1         11   1  1 11      23
25              1   2      1  1 1 1     1        1         1  1      1   2       1       1  16
2611         1       1  1      1  1           1 1   2           11         1  1  1  1       17
27  1 2   111  1    1  1      1  11     1  111    1    1  1                     1   1 1     22
28         1   1   11  2  1 1      1     1           3 2 1        11     1     1 1 11   11  25
29 1  2   1  1  2 1  1   11  1  1        2   1   1 1     11  1        1      1           3  26
30   1       1 1 1               21    1 2  1 1   1         1      11  1 1       1          19
31  1 1     11   2   1    11   1 1    11 1 2  1  1 21              12  1       1 1  11    1 30
32  1     1 1 1     1           1    11   1   11      1 1 1                   1    131     121
33  1  1  11  1  1 1           11    1      1  11  1 1 1       1 1 11        1  1 11        24
34     12         11  21      11 11   1  1   1 1   2    11      11   122   21  2  11    1   35
35    1 11  1       1      1    1   1     1    11  1       1 111 2    1   1 1  1   21    1  26
36    1 31 1  11      1      12      1              21     1  1  2 1        2          1   125
37     11      1  11  1        1 1 1 1         11   1    1       11 1 11  1 2       11      24
38 1         1 11   11  11   2 1  1    11   1        1   11         1 1  1     211   11   1 28
39 1 1       2 1   1                1        1   21      11                                 13
40 11   2   1    1        1121    2  1           1     1   1 1    1     11   1111     21    28
41             2     1  1       1     1  12        1        11  11      1      1  1  1 2 1 122
421  1 111 2       1 1        1   1   1 11      2              1 1    11   2 1 11  1111   1131
432 1  1 1 111 1    1   2   1  1      1  1  1         1  11  1    1 1 11    1   212  1    1134
44     2 1 1     2 2  1   1  1  1   1  1  1  1    2 1         1     11           1  1  11  127
45 1   1        1    1   11      1      1  1 1 1  11 1  1      1     11121  1 1            125
46    2       2 12     11 1      1  111     111                         1            2      20
471     111 11    1      1211        1         2     1      11 11       1   1      1 1  1  126
48 112  1 1   11 11 1 13  1 111  1    1    11     21   1    2 1 1    1        1      1    1 35
491 11         1  1    11       1     211          1         1  2    2 11             1     21
50 1        1  1   111 111   12    1 1     1 1  1         1    2 1  1  1  11 1  1 1      1  29
51   12   1   1  1  1 1    1   1           1                 1  1 12        11     11   1   21
521  1 1 2  1     1111    1 1 1       1 11 1  1     1         211        131   1 1          30
53  1             1  1                       12      121    1          1          1   1  1  15
54     1     2 11 11   1     1      1 12  2 11            111        1    1 21  1      211  30
55            1      1 1  2  1 1 1     1  1 1     1   1  1          1        1       1  1  119
562 1 111      1      1               1   1  1   1       1   1 1    1 1                  1  18
57    1                     2 1          1   1    1      1   1      1 1 111             112 18
58      111    111     1 11   1  1        1 1        1   1   1    1      11        1   1    21
59      21         21  1            1     1  11                1 11  1    1  11   1         19
60      1  1      1   21 1  1  2    1  1  1            1   1 1   122  1 11 1      11   1   129
61    1     114  1 1  21 1 1             111         11 11 2 1 1 111    1 1          1      31
62     1    22    1       1          1 1 1 1 1 11  11  31      2   1 2 21            13 1 1135
63 111 1                1 1     1 1   1 1           1    1 11  1 1 1  11   1   1     112    25
64 2        1 1            1    12 1   1   1  1           1 11  1        1 1    1   1    1  21
651   1   1 1  1 1        1         1 21       2 1      1      1  111    2   1 1 1       21 27
66 1 1   1 1     1  1        1   1     1       1131                1        1            21 20
67      1           1       1  21 1 1  11                  11     1   1  2             1   118
681  1         1    1 1 1     11     11        3   1   11   1     1   1  2      1 2         24
69       1   1  1111  1 12  1   11   1  1 1  1     1        1      1      3  11  12 1 1     30
701111     111 2     1  1  1     1 2   1112  1       11       1      11 111     1          232
71    1   1     1 1 11 11           1 1   1111   11  1 1 1 1 11 1   1  1 1  1         1   1 29
72  11    1   1   1    11111 2 1  1 11     1     1 1  1    23 1            11  1   1111     33
73  1     1 2    1        1   11              1     1  2 1         1 2 1    1    1 121 11 1 26
741  1 1        11              1111 2    111   1   1   1 1  1   1   1        11    1      125
7511 1   1 3  11  1   1    2     1     1  11                      11              1   1     21
761 1     1   2  2           11     1       1    1         1 1 1    1     11  1  2     11   23
771          2  21     11    1          11       1  1     11   2 11   1 1   1 1             23
781   1    1    2       2            1     1   1 2    11       1         1 11     1  12     22
79 1    1 1       1    111      3  11     2    11    1        1    2     1   111  1     1 1 27
80      121     1         1  3        1     1 2 11         1    11 1           1         2 123
81 1     1           1     1       2 1  1            1111 1     1  1 1     11 1 2 1        123
82       11     1     2    1 1          1            1 1 1 1           1        11 2       219
83  1   1         1  1 1    1   2          1  11    1  2  1   1   1    11       2  1   2    24
84   1   1                  1   1  11 1     1    1       1      1 1     1  121  1  1        19
85  1      1   1    1   1  2  1   11 11  1    1     1 112     1 1         1    1       1 11 26
86  1  1 1 11   2        1           1  1    1 11      1     111  1  1  1  1 1      1       23
87 11      11                    11  1  1 1       1         2    2  1     1  1  11 1  1   1 22
88            1     1    1   1 1            11      1       1  2 1          1  11 1    1    17
89   12       11     1         1   1       11   1   2   111  2     1  1       1    11       23
90 1   12 1 1 1   1   1            1  1 11         1    11 1  1   1    1     2   2   1 1   127
91      1                         1  1     1      1   1    11 1     1      1  1       1     13
92  1     11 1 11  1   1 1 1  1 12  2 11     11  11 2  1 11   11      1     1        1 1 11 35
93 1 1             1          1   1    11    2  1     1 111  1          1      1       1    18
94     1 1 1 1        1   1    11 21    1     11    11     1                1 2         1  122
95  1 1   1  1 12          1      1                        2         1  1    1 11  1      1 18
96   2     1     1  1211                11    1       2 1         1  1 12       11   1112 1 28
97    1          11 11      1     2   1        1  1     1 1     2    1     2  1      11     21
98          1   1111 1 1 1        13    1       1    2      11  12            1 1         1 24
991       2   1    1  1   1        1 1  12     1  2       111       11 1 1 2  1  11 1  2   131