- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
27
-
05
26
-
05
25
-
05
24
-
05
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
Tổng số lần về
001   1  111   11     1  1    1   1 1 211       1 1  1      2    2          111     1   11 130
01 1     11           1   1     1  1          1 111  1   1 1   2               1  1   1   1121
021     1      1    1 1   1    1 1    2     2         1 1           1  1       11       1   19
03 1 1  1 1   1  111 1 1  1        11  11 1         1         1 2       1 1    1  2      1  26
04111  2       1    1    11 1           1          1 1    1   1 1    1   1         13 1   1 24
05  1 1 1  1  1 1  1   1      1    1  1      1      1    12     1  1  1   1 1      1        22
06  1   2        1    1          1     1 1   111  1     11         1 1 1 1     1   1      1122
071           1   111      1   1 1   1     11  111  1    1         11        1 2  1     1 1 24
08       1 1 2      1    1 11     1   1 1      1        1     1  2   1 1     1  111 1  2 1  26
09       2       111     1 1    2 111    1   1 111  1  2                 1                  21
10  11 1 11  1 1    1 12 2         21          1      1  1           1  1    1111  13 1   1 31
11                 1    1       1 1 1  11    1 111    1    1     12        211        1 1   22
121  1    1  1      1      11 11       11 1  1  1   111        1 1       11       1    1  1 24
1311 21               111 31    1          1            11 1     11     1     1 1   12      25
14 2         2 1    2 1       11  2 1             21 11           22 11   12 1       11  1  31
15       1 1 11  1        1        11        1      1         1 1             1      1  11  16
16           1          1 1 1  2  1 1   11    11  11       111      1  11 1     1  1   1 11 26
17        11    1   1    111      1    1               12   1      11    11   1 21  1   1   23
18   11      1       1  1 1         1  1 1 1    1     112 1  1   2  11  1     21 1  1       27
19 1  2 1   1    12     111 1 1          21           1 1 1      2        1  1    1   11    26
20   1    1  1  1 11 1   1        11 12     1   1    11 111 1      21  2 1  211 1     2 121 38
21         2    1 11 111  1 11  11   1      1  1      11  2 11 1  1  1  1        1     1    28
221                2        1  21  1111    111    1 1         1     11 1      2 1          124
231   21     112 1             1 1  1  11   1          2   21   1          1   1     1      24
241        11      1   1       1 2211  1  1   1     11    1       2   1                     21
25    1 1          12           11  1 11       1   1   1    1     1   1   12  11         11 23
26  11     12  11       1  1  1      1 1      1   12    11 1    1      1  121   111         28
271    1          1  1  1 12   11 1    11 1    111       1               1       11   1  1  23
28                   1   1            1 1  1         1      1  1         11 1     1         12
291      2  1 1         1 2    2    1   2         11  2    1   1 1           1 1     1    2 25
30  1   11      11    11 2 2  1     1       1  111 11        111               1    1      125
31      1 1        1   1     1  11     11           1       11  2  1  1   1    1            18
32  1 12       1 1     1 1         2      11  1   1 1       11 11  111   1         1        24
33       1   2        1     1 2  1         1 1     1  1      1 1 11  2  11     1   2   2  1127
34       11         1      11  1 11  1           1 11 1                1   1   1    11      18
3511 1      1    1    1 2  1  1 1    112  11  11112   1 112     1   1          111 111   1  37
36         1 1 1       1 1    1 1  1 1 1     311  1    1  1      11  11 1      1  1         25
37    11 1 1   1 2  11        1  1    11     1       1    1   11  21  1                    123
38  1  1  11       11 11111 21   1   1    21     1         111 1  11 1      1    11211    1 35
39  1             11   1  2  111 1  1    1    11  1       1 111 1 2   1 1   1          11  128
401            1 12         13  1        1 11  111  1    1     2    1     11  111     1 1  129
41    11 1   1        1211     2     1  112   1 1  1   11 1        1 1  22  11   1    111 1 35
42 11  1 1111          1 1 1 1          1   2               11   11 11 1   2  1112       1  29
43 121  1  11   1 1  11      1    1   1     1 2      1  1      1      11  1      1 1     11 27
44 2     1                111    21 2    1 1     1   1   1 11         12 11  2    1 1 2 1   30
45   1 13    3  11           1       1                     1   1     1 11   1    1 1     12 23
46            1  2   1       2  1   1   12 1 1         11  1    1     1 1      1     11  11 24
47         1 1  2     1 1             1           11  1211      1     1   1   1     11      20
48          1     1  21         1       1       11 11     1     1  11 2   1 1    1        1 21
491          1122111         1  1    1      3    1  1         1           1 1    111  11    26
5011 1    1         1         1  1        1 1      2       2111        1      1 1 1 11  1   23
51   1    1 1         1     1   211          111   1  11              1   1  2 1 1  11     124
52  1     1   1  1 11      1                  1   1    1111   1            1      1 1 1 1   19
531   1         3 1     1  1 1   1   11  2   1   1    1  1              1      1         11224
54          1   1 1          1  1 1     1    11  1    1 1   1 1    12     1 1    1    1   1 22
55    2 1     1   1  1      1     11  1    1  1   1   111      1 21   1               1 1   23
56     1 1111  11    1    1        1      1      11   1 1       1     21     1     112      24
57  1              1  1         1  1   1           11      1       1   1        1  1        13
58 1 1       1    1  1                        1      1  1    2 2      1     2    1    1    118
59     1   11 1   2  1   1 1 1    1     1 2  21  1  11 1              11                    23
60 1              11 1 1   1       11  1 1111  1    12  1  1  1         1 2       1         24
61 1  1    13          11  11 11 2   1   1  2 1  11 2          1  2 11       1  1 1         31
62   1 1      1 1       2 1  1   4 2  31     1       1  1  1  1  1        1    11    1      28
63   112  11        12              1     1  11 1   1     1   1    1   11    21   11  1  1 128
641   11              2  1 1    1     1    1 1      1       11      1         1  1 1    1  120
65  1  1 11          111 1  2   1  1       11               1  11   1   1        11         21
661  111    1  11  1 11           111           1  1   1      1  1 2    1      1 1  1       24
671 1      11 11   11        1         1   1     1 1     1 1    1 1  1 1 1    1      1      22
68 1           1        13 1 21             1  1      1      2    31     1      1      1    22
69   1  121  2 1               1  1        1      1   1  111 1      11    2   1    1   1    24
70       2             1    1 1       1 111    1      2 11  1 11   1   1        1    11  1  23
711 2   2    1   21 1    1   1         1     11 1  1       2           2    1   1    11   1 26
72  11 1    1  1     1        1    2 1     1         1             1    1    1    1  1  2   19
73 1 1  11 1   1 12   1 11   1     1 1 1 11    11      1        11  1    1 1    1 2 1    1  31
74   1        1 1   1   2                 1 1          2     1      11       1   1     11 1119
751   1 1 11   1    1             1     1 1     1 1          11   1     1111 22    1 1 1   127
76 1   1  1   1  1  1 1 1  11  1    2        1   11   1   3 11         1   111          11  28
77      2        1      1 1   1      11    1      1  1    1         11     11   1           17
78     11            1 12  1 1 1     1   111  11              1111 1111 1  1  1       1    330
791 1   2   1 1    1 1         1   1    1      1     2 111  1       12   1 1    1           24
80   1    1 111     1 1    1    1            1     1 1    1   1 1   1     121          1    21
81 112   1    1    1      1 1 1 1    1 2 1 1        1      111   11    1     1   2  1 11 1 131
82        1 211   1   11                1    11  2   1   1     1 1    1      11 1           21
83    1 1   1 2                1 11  1   1  1   1    1   11   1 1  1  1  1 1       2      2 25
84 1   1      1        2  2   1         1            11   1  1              2      1  1     17
85 1   11        2       11   11   1 1   1        2            211  1 1 11    1 1 1  1   1  27
861 1               11       21    1  1   1   11   1       111   1         1     11       1 21
87            1    1              1   1    1      113   11    112  1       1  1   1    11   22
88 12      1111 1          121         1    1   1        2 1 1 1   1   1 1          11   1 127
89              1 11  1     1 1   1  1  1  1 1 111   1          1     1  2  1  1   1 1 1    24
90  11 1 112  1         1       1       1      2   1 1 2  111           11  1  1 1   1 11  129
911         1  1 1      11              11  1   2      1             11 12   1 1      2  2  23
92 1  1  2     1 1             2     1    1 1 21  1    1              1             11  1   20
93    1   1   1               1 1        2 1    11 1       1111 1           2 1    1    11  22
94 1 11   11    1  111              1  1     1   1 1   1             1  1 1 1 1        1    21
95111   1          11  1             12   111    1 11      1  1  1     1         1 1    111227
96    21   1  1      1 1    111   1 1      1                            1  1           12   18
97   1    1     21  11 1   11  1  1  2   1    1 2     1  1   21    11    1   1  2  11      132
98111 1     1  1  11        1 1           1      1   1           11        1           3   120
991       1    21               11  11   11              2  1 2     11  1         1  1 21   24