- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
22
-
02
21
-
02
20
-
02
19
-
02
14
-
02
13
-
02
12
-
02
11
-
02
10
-
02
09
-
02
08
-
02
07
-
02
06
-
02
05
-
02
04
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
30
-
01
29
-
01
28
-
01
27
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
02
-
01
01
-
01
31
-
12
30
-
12
29
-
12
28
-
12
27
-
12
26
-
12
25
-
12
24
-
12
23
-
12
22
-
12
21
-
12
20
-
12
19
-
12
18
-
12
17
-
12
16
-
12
15
-
12
14
-
12
13
-
12
12
-
12
11
-
12
10
-
12
09
-
12
08
-
12
07
-
12
06
-
12
05
-
12
04
-
12
03
-
12
02
-
12
01
-
12
30
-
11
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
Tổng số lần về
00  1 1 1      1  1       1 1  1   1     1  1       1                    1        2         15
01  1      1 2   1       11 1 1  1  1  1  1    1 1 1   2  1 1  111111  2  11     11  1 1    34
02    112111  1   1  11 1 1   1    1   1          1    1    1 1    1  1 1    1   1        1 26
03  1           21 111     1   1  1  1  1         1  12  1         1 1 1        2  1    1 1 25
041  1    1  112 111  1     11   2   1 1 1  1   1       1      1    1   1 2  1      1    1  29
05 1 11  12       1     1      1  2 1  1      1 1    11  1  111       1          12 1  1    27
06 1  1   1  1   1                11    1     1  1    1 1       1       1 1   1  1          17
07             1             1     2  1 1  1      1  1 1         1  11             11     1 16
08   1   2       1     1     11 111     1  21 1 1  1   2              1     1 1       1    124
091 11          1   1     11      2  1     1            2    1       1 11 111  21   1 11    26
1011     1       1  1  1   2         1   1 1 22         1         1   1      1              19
11  1       1 1    1    11 11 1    1 1111          111 1  11   1 1     1 1     1   1 1      27
12  1 1  1 1 1 1        11 2        1 1           1 1   1 11   2   1      2      1  1       24
132 1   1   1 1                       1  1 1 2 1        11          11  2  1111      1     225
14  2            1       1   3   1   1  11    12  1    2 212   1   1 1        1  11    1    29
15  1 2   1 21   2  1 1 1     1  1  1             1  1  1  11  1 11   1   11  1   1         28
16        1       1     1    1     1  1 1     1   1    11   11         1 11      1       1  18
1711         11    1  1 11 11    1    11  11    11       1      1 1         11     1 2      25
181           1        1     1 11      1        1     1 1  1   11 1  1        1  11    1    19
19   1  2       1       1 1           1                  1           1 211    21  1  11 113 24
201   11   1         1  11         1    221 1  2    1  1       1        1 1    1     12     25
21       1  1       1  11 1 3   1   21      1    1 21       1 1   1   1112  12              29
22     1 11       1 1  1  11 11   1         1 1 1  1     1 1  1   1      1    1    1 1    1 24
23111  2         11 1            1  1  1  1   1 1    2  1  2   1   1    2 1    1        1   26
242    1       1     21            1   1       1   112      11      1 2  1 1    1         1 23
25     111 111  1 1    1      1                   1    1       1     1  1   2   1     12    21
26    1     1 1       2  111 1      1   1    3     1       11      3 2  111  1         1 1  28
27 1     1  1    1  1  1   1              1       1  11  1  1        1     2 1      1 1   1 20
28  1 1         1        1   1 2  1 21         11    1 11  11     1      1     1  1  11  11127
29   2  1   1  1  1  1 11   2   1  1        1   1 111 1       1 1 1             11    1     25
30 11     2     1 1      1  1        1 1  1         1  1        1 1         1 1    2 1   11 22
31     1       1     1          2                2  2     1   1  11       11      1     1   17
32        1  1 11     1  12    1     1     2 1    1  1 1    12 1  11    1                  124
33  1   1     1 1  1  2 1 1     1    1   3     2    2    1 1    1         11 11    2     12 30
342 1            1     11       1 11  11         1            1  1             1   2    1   18
35   1 11  1    2    11 11 1                     2    1    1       11  1  121   1   1  11   26
36       1    1    1      1  111  1    1   1   1  11   1   12   11 1        2 21        1   26
37 1     3    1       1        111 1 21  1 1 111  1  1  1        1       12        1     11 28
38 1 11   1 1   2    1         1   2 11 1                         1    1           1      1 18
39      2  1          1    1  1  2      1 1         1     1              1      11 1        16
40        1      1 1 1     1    1     1          1 1     11      1         1   1   12 111   20
41 1  1     1  1  1   1   1         1        1 1 1   1  1  11 1 1   1    1  1     1   1 1   23
42 111    11       2   1   1      1 1      11 1   11        1 2  1    11   1          1  1 126
43 1         1  1   1  1 1 1  2      1            2 1      1          1          1   11 11  20
44   1      1      2     11    11    1   1        11     11   1 1       1         1   1     19
45   1                21 1  1       1    11               1 21   111  1 1         21       122
46  1               11   111        1  1    1    1  1 1      1 2       1       1    1  11   20
471       1         211  1       1   1  1     1    1 13 1     2    1               1   1    22
48 1        1 1   1 1       1 1      1 1 2 1 1     1 2    1    1 3    1  1  1 11 1     1 1 130
49     2         1   1 1   1  1 1   12 11   1  1       1 1  11 1  2 1 1      11             26
50    1 1 12 1 1   11 211    3        1  1111  11 1              1   1        1 1 1     1   30
51 1 1 1      1    11  1   1   21     1       1  1 11        1  3 1  1 1 1  1    12   1  1 131
52   111    11               11  1    1 1      1     1121 2  1         1 1          1111 1  26
53     1 1 11  11   1 1 1      1 1 11      211 1              11  31    1 111    1         130
54 1 1    12  1     1     1  12            1   1                11  21   2            1 1 1 23
551  11     11 1   1       12  1 11     1  1              1  2  1    111  1  11      11  11130
56     1   1   1     1     111  1     21 1      2   11   1   1      21       1 1   1 4 1   130
57 1   1         1   21    11   1           1 1 1         111        1    111        11  1  22
58  1   1     2                                   1 2 1 21   2     11              1        16
5911     1                 1          11 11      111  1    2 1 1        1     1 1 1 11 11   24
60    1 1   111   1 1      1 1    11   1   1    2   1         12     1 1      1  1          23
6112 1      1           1       1   1 1   1      1 1       1               1 1 11  1    2 1 21
62       11 1     1  1    111 2112    11  2   1 1 1     21    1 12  1  1               1 2 235
63     1 1       1       1     2  1   2    1211  1      22      1   111      11      1    1 27
64    1   1  1 1 1      11            1   2     1  1              12        1  121    1   1 22
652             1    1       1                 1     1 1       1           1 1 1            12
66     22111  1    1         1     1 1    1  11         1   1      1 1 1   1    1          123
671      1     111        1  1     1      1   1   1   1    11 2   3   1  1 1  1          11 25
68       1 3      1       1          11     1 1     11        1 1  21 2  1   1  111 1   1  127
69             1  1               1          1             1     1 1  2     1 1            112
70          1     11111    1  11  1       1 111           2  1                131  1  1    327
711  11       111  1         11 1 1 1        111 11 1         111 1    11 1  1     1     1  28
72           1    1   3111  1   1     1 11      1  1  1    111       1   1      1        1  23
73    1   1  111  211       2        11 1 11  1     12   1            1    1    12   1 1    28
74  1    1      1 111                   11     12     11    1        1 1   1        2     1 20
75 1 1      1   111 11    2     1   1        1           3     11      1    2   1  11 1 1   26
76  1  1 1  1    1     1      11 11  1  11   1   1       11   1  1  111  1      1   1  11   27
77 2  1 2  211 1 1 1     1 1   1  12   11   11    1  1   1        1      1   2  11 1      1 33
78     1       1            11              11 11  1 13             1   1            1  1  118
79   1  11  11  12      1       2 1  1     1 1 1              1       1    1     2    1     22
80     11111 11   11    11   11   1 1  1 11 2         32  1  11  1  1  11   2     1 1111    39
81       111 1       1   1                 1   11 11111111            1 1 1     1 21   1    25
82   21             1   2   1      31    1  1               1 1   1 1             1 11    1223
83  2     1 1   11 1 1  1        21    1     11  1           1  1         3  1   11 1       25
84  1 1      1 1 1 11        1      1 11 21 1             11       1      111  1    1   2 1 26
85 11   1   1 11 1   1 1     1221  1 2  3  1       1          11         1  11  1  1        30
861           11  1 1  11      1 1     11        1        2          2   1       2  1 111   23
87    11          1    1         1 1      1      1        11 2 12   1  1    111 1 1      2  24
881     1 1  21 1  21 11    1            11     12 2     1    1     11 2      1        1  1 29
89     2  1     1  11     1       1       1 11  2   11  2      11  1  1    1   1       2 1  26
901 1           1      1 1    1        11  1      1       3 1    1      1     11        111 21
912 11  1      1   1 2  111    113          1 11 3      1  1    1            1 21   11  2  135
92  11 1     1            1 1          1    1            11    1         1 11  11           16
93    1 1  1 11 1       112       1    11  2111       1     11  1   1  1           1  1  1  27
94 1  1    2   1      12      1 111 2 1           1              2 2    1    1      1    1  24
951   111  1  1        1 1     2   11     1    1    1        1   1  1 1  1           21  1  24
96    1      1       1 1 1    1    1      1  21 1   1      1 1   1  3        1         11   22
97 3       1   1  1       1     1 1 1    1     1   1  11      1 11 1 1  1     12111 1      129
98   2   1  1 1  11    1    1    1  1            1     2    11            11 1   1     1   223
99   1  1 1   1 1    1      1   1         1   1 1  1      1           1 2  11       2       20