- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
16
-
02
15
-
02
14
-
02
13
-
02
12
-
02
11
-
02
10
-
02
09
-
02
08
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
30
-
01
29
-
01
28
-
01
27
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
02
-
01
01
-
01
31
-
12
30
-
12
29
-
12
28
-
12
27
-
12
26
-
12
25
-
12
24
-
12
23
-
12
22
-
12
21
-
12
20
-
12
19
-
12
18
-
12
17
-
12
16
-
12
15
-
12
14
-
12
13
-
12
12
-
12
11
-
12
10
-
12
09
-
12
08
-
12
07
-
12
06
-
12
05
-
12
04
-
12
03
-
12
02
-
12
01
-
12
30
-
11
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
Tổng số lần về
0011           1                 211 11  1  1   2    1      11 1  1 1  1  12     1 1        25
01     111 1    1   2              1     1    1    1      1       1 1 21     1 1  1   12    23
02 1 11  1       1         1   1 1   1     1 1    1     1     1   1 2       11   1 1 11  1  24
03   1 1       1 11   21     1111 11   1          1 12   1   1 1 111   1  1 11              29
04    12  1 1  1               2 1 1  1    11      1   11          1 11  2      1           22
05     1          2    11 1         1         1  1  1   11     11 1 11       11       1 1   21
06           1    1  1              1    11  1       1     1 12   11 11 11 11     1 1 11 11127
07       1 1   1 11          1     1        1  11 1 1   21    1  12 1     1   1    1  1  11127
081     1  1 1 11 1    1 1         1       1          2 1       1  1          1    2  2     21
09 3 2   1      111 2         2 1   1 1 11     1      11 21  1      11          1  1     21 32
10  1      1   3  1 1 1  1    1  1  11  11           1    1 1   1                1    1     21
11 1      2   2    1 11  2      11   1          1     11        11  11 1  11   1 1 1       127
121       1          1      11  1    1      1          1     1   1     111        1  1      16
13      11                  1      11  11 1   11   2        2            1       1 1 1    1120
14  1    1 1          1 112 1 1 1 1  111     11  1   1       1   2 11    1    1  1 2  1 1   31
15 1 2 1 111   21 1        11   11 1   11 11  1122        1   1 1       1  11 11 21    1 1  39
161          11      1 1    1 11  1 2              11   1 1    1       1     2 1            20
171   21 1   11    1    2         1 11         1           11 11 1                    21  1 23
18            1      1 1  11           112      1  2 111   11    1   1           111   1    23
1911 1   11 1  211   12       1   1   1      1   1    1    1             1  1    1 12       26
20  1 11      11        1      1                1 1 1    1 2 11                 1         1219
21     1  2 1      1        1 11   1           1 1      1 111 1  1  1   1  11        1  1  124
22        1 111   1 1 1  1    2         1 1   111 2 22  1       1  11 1 1        3    2     32
23       1   1 1  1 1 1  1 1         11    1          1         2        1    1 111         19
24 1     111 121  1  1           1      2 2   11    1    1 1  11  1      1 11    12       1 30
251  1 11 1   1 1  1 111   1   1         1     1        1          1 1     111     1   11   24
261   1  1           11   21    1       13       1      11     1  11       11  1    1 11 1  26
271   1 1  1 1      1 1 1  11         11         21  1            11     111    1   321  11131
28 1 1    11 1               111     2   12     1        111 1                   1       21123
291 1   11 1      11   11  11 1              11  11                   1    2 1     1 1 21   25
301   1    11                   1     3    1 111  2 1      111    1       11 1   11      11 26
31 11       2             11 31 11   1    1 1 11             1              2        1  1   22
32 1     1           1          1      1 1   211 1  1     12  1 1   111 2    2              24
33    121  1    1111 1      1    1          1   11                    1       1 2    1      20
34  1      1     11  1 1  1    1 111             1  1 1        11           1           1   18
35   1     1 1   1 1    111       11 1       1 1        12   1     1             11 11     123
36 1 2 1     1    11 12   1          1   1        1    1  1      1  11  1  1 1  1 11   11   27
37        1     1     1     12        1     1    12 1      1        1 1   1  1  1      11  121
38 11 1      1  1      11 1     1 1  2  2 11         1           1    2 1 2             1 1 25
39 11  1  1  1  1  1    1  11  1    1      1 1 1          1    1    1      2 1 2    1    1  25
40  1   1 1    1     12   1 1     11   2  1 1   1    1          1              1            19
41  11 2    1 2 1   1             2       1 1   1  2 1 1     12 1 1  1              11      26
42      11 111     1    1  1             2  1    1 1  11111          1  1      11      1    23
43    1    1113    2    1 1   11  2  1  1  1    1   1 1         11       1    112  1    2   31
44    1111  31 1 2    1          1    2     1   2    11 1      1   1  1     11          1   27
45    1 2        1       11    1             1          12  1      2     2        1  1      18
46  1 11 11 2  1   1 1    1     1         1   1  1                       1  111 1   1 1     22
471 1 1         2    1 1 1 1        11 2 1      1      1   1       11  1  1  1 111        1 26
48    11               1  111   13     11        1  112 1    1     1 1 1 1 11 2          31132
492 1  1    11   11  1       1112 11   1 1 11  1 11 1 11 11        1   2 1  1      11   1   36
5011         21 1  1  1      11 1             1      1   1   11     1  11  1         1  1 1 23
511    1    1   1         1    1      1    1 1  1   1   1       1  1    2           1       17
522   1  2   12 1   1 1111  1 1  1        1         111   1 21      11             1  1     29
53 11 1  1          1   1 1        1   11    12   1    1   11   1      2    1  1 1        1 24
54 1       11 1          1      11     1    1  1   1    1    12      12 12 1  1    1   21   27
551     11 1                1      1 1  2  1   11      1     1  1111   1        1          222
56      1        1  1       1  1  11 111 1 11  2 111  1  1     1 1     1  1   1 1 2 11  1   31
57         1 2    1  1    1  2        1  1     1          2    1    1        1 2 11  1 1  1124
581 1          1  1    211  1         1 2 1      11      1  1  1          1  1 1    2 11 11 27
59 1 1 1 1   1 111 2  1        11  22        1 1     1  11 1 1     2 1  2 1       11 2   1  35
60   1       1 1         1 1        21     1  1        1   1              11        1 1     16
61   1         1    1  1      1   1 1  11    111    1       1   1  1     1        1    1   120
62  1 1 1  1         1 11   11  1     1   1 1     1    1       1 1   21 1          1    11 125
63        1         11    1           1    1  1    11  1    1        1        11          1 15
64    1 1       1      1  1 2  1 1 1   1        1   1     1          21  2  1           11 123
65  1   11   1     11 2     112 1 1      1 1 1        1   111          1      21 11 1  11   30
66    1            11     1      2    1 1 1 11      1  11  1      1     3 2  111      1   1127
67   1  1     1 111       1    1 1             1   1   1   1   1 11  12  1 1 11       1     24
6812  1         1      1              11211 1 1 11             1   111 2  1 1 12     1 1 1 131
69    1    1    1111    11 1             1           21        11      11     1             18
70 1     1   1        1   11 1      1      1 1        112   1    1  1    1 1       1    1   21
71  1   1   1   1        1 11      1              12  1  1  11 1  1  1  1 1    111 1 11 1   27
72       11     1 1      1 111  1    2 1 11 1     11 1           1   1      1     1 11 1 11 27
731 11        1     1  11 11   1 3      2 1  11    1   1 1    2  1          1     21        28
74  1   111   1     1  1 1  1  1 1          1 1 1  1      1  11       1   1        1   1    22
751         1  11      1     1    1      111   1         11 1  1    1       1 111   1 1 1   23
761  1     1             1   1     111 11  123      1  1  1               1 1 1         11  24
771  11             11     2       11    1 2   11 1      12  11    1         3      11  11 129
78 12       1     1     1    11   111 1   1               11 1    2   1 1    1  2 1        125
79     1 11   1 11 1 1 1 2    1   2 1  3   2  1  12        11   11  1    1    1      1   1 134
8021 1 1      1     1111          11111  1   1 1         2 1 1   1     1        1     1     26
81            1   1     1      11                  11 1 1  1 1  1 1  1         111          17
82    1                  1          1 1             1  1   1    1  1   1             1      11
83   11    11 1  1                      1 1 1 1  2        2  122              1 2 1 1       24
84        11      22   1    1  1      1       1 1      1      11 1 1  1   11      111       23
85      1       1   1   1 1  1    1  1      1 1         1     111 3     112  1  1         1 24
86   1 1         1 1       1 21 1   1           211   21       1 2 1  11       1       1112 29
87  2   2            1  12  1 1 1  1               2          1        1   1          1     18
88          11   1     1   1       2        1 1    111 11     2      111   1           1   122
89   1  2  1     11     11 1          11  2 1         1  1   1  1   1 11  11  1   1  11   1 28
90    1    11       1         2     1            1 1  11    1        1   1    2   1 1  1    19
91   1    1 1  112 1  1                1     1 1   1 21     1   111     1              1 1  23
92  2   1              1 11    1                1 1   1   1 1 12  1 1      11  1   11     1 23
93   1 1       1   1    2      1 1  1  11 111    1   2      1     1 1 1   1  1      1     2127
94        1    1 2  11     1 2  1     1   1       1       11   1      11         1  1       20
95             1 1       1   1 1    11     1                1    1      1 1 1        2   1 117
96 1    1 2 1       12      1              1 11   111   2   11  1 1     1       1 1  1     126
97 1 1    11     1  2  12    1      1      111         1        1     1   1 2    1    11    24
98  1  1           2  1    1  1 2            1       1     11       1  1 1     1 1      1   19
99 1      1 1 1     1      1   1 13  1             11  1 1      11 1           11           21