- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
17
-
12
16
-
12
15
-
12
14
-
12
13
-
12
12
-
12
11
-
12
10
-
12
09
-
12
08
-
12
07
-
12
06
-
12
05
-
12
04
-
12
03
-
12
02
-
12
01
-
12
30
-
11
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
Tổng số lần về
00 11 1  1 1  1  12     1 1               1 1 1 1     11 1  1      1    1        1       1  23
01       1 1 21     1 1  1   12    111   1                  1   1  1   1    1        12     23
02   1   1 2       11   1 1 11  1   1      1 2       1 1   1 1            11   11 1      1  25
03  1 1 111   1  1 11              1 11   1         1   12     1  11  1 1    1        11 1  26
04        1 11  2      1            12          1       21  1  1   1                 1   1  18
05    11 1 11       11       1 1    1       11        1 2 11 11    1 21           1         24
061 12   11 11 11 11     1 1 11 111     1     1    11 11       1    1  2 1    1         1   32
07   1  12 1     1   1    1  1  111       2       1                1 1  1       111     1   22
08     1  1          1    2  2      1          1                     11    1    11 122     221
09  1      11          1  1     21   1  11  1 1 1         1   1 1    1     1                19
10 1   1                1    1        1     1 2 2      21 1   1     1 1 1     1  2 2   111  26
11     11  11 1  11   1 1 1       1 1   1 1       11    1       11     1 21 1     1  1      26
12  1   1     111        1  1      1    1    21  11 1  1  2   1  11  11    11 1    1 1  11  30
13 2            1       1 1 1    11                 21 1    11    1  1 1    111 1  1     2 125
14  1   2 11    1    1  1 2  1 1          11 1 1       11  1 1 3 1 1        1   1  1        28
15   1 1       1  11 11 21    1 1      2      11 1   1  1 1  1            1       11 1      25
16    1       1     2 1             11     1      11  1   1  1 1       11      2   1   1    20
1711 11 1                    21  1   1211       1  1     11   11    1                 1111 227
1811    1   1           111   1       2     2  1  12       1     1  111 2    1          1   25
191             1  1    1 12         1   1       1           1  11   11       1 1     1     18
202 11                 1         1211 2  1           11        1        1         1    1   120
2111 1  1  1   1  11        1  1  1        3 1        2   2    11    1   2   11  1  1  1 1  30
22     1  11 1 1        3    2           1 1      1    1    1 2  1  1   1    1 1    1       23
23     2        1    1 111             1      1  2 12    1      1  1   1            11 1 1  22
241  11  1      1 11    12       1  1 11    1    11    1 121 1  1  1              111       28
25        1 1     111     1   11             1  1    2    1 111  1    2 1       111  11     25
26    1  11       11  1    1 11 1  1     2  2       1  11         1        12 1    1      1 25
27       11     111    1   321  111   2   2 1      1     1  1 1     2          1   1    1   29
281 1                   1       211  1  1     1 1       1   1     2    1     1      1  1  1 20
29           1    2 1     1 1 21           2   1 1                 1      1     2        11 19
30111    1       11 1   11      11  1  1111   1                   1    11      111         225
31  1              2        1  1     11 2 1   2             2          1     1         1  1 18
322  1 1   111 2    2                 1  21  11   3  1   1121   1   12  11        1   1   1 35
33           1       1 2    1                    1    1         1      1   2     2 1        14
34    11           1           1    11 1  2    3 12   1     2       1      1121   1  1      26
35  1     1             11 11     1     1    1   1    1  1   11111     2   12   1      1    24
36      1  11  1  1 1  1 11   11        1    1    1        1                   112      1 3 23
371        1 1   1  1  1      11  1     1 1  1  21 1             2 11     1 11    12 1      27
38      1    2 1 2             1 1    11       1       1                   1 1      1  1    16
39    1    1      2 1 2    1    1       11  1          1      1    1 11 11    1           1 21
40     1              1                1   1 1 1   11                          1 1 1       213
41  12 1 1  1              11      2  1  1    1       1      1 1  1       11  12         11 24
42          1  1      11      1        1         111  1    2       1  11   1   11  11 1     21
43     11       1    112  1    2         1  1   1   21     1        111 1 2      1    1     25
44    1   1  1     11          1           1 1       2 1      1 1   1 1 1     11      11    20
45 1      2     2        1  1           1   1    1    11 1 21    1 11 211   1        1      25
46              1  111 1   1 1         1 11        1           2  2                    1    16
471       11  1  1  1 111        1       1            1           1      2 211111  111      25
48  1     1 1 1 1 11 2          311     1 1 1  1    1     1     1   1  1     11        111  28
49        1   2 1  1      11   1   1      11    1    11     3 1 2    1    1          221 1 129
50  11     1  11  1         1  1 1  11 2  1 22111  11  11     1      1    21 2       1  1   34
51     1  1    2           1       1        1   1   2    1        11         1      111  1 220
52 21      11             1  1       111    1          12                1111    1       1  20
5311   1      2    1  1 1        1    1  1  1          1          2   4      13 11 1       127
54  12      12 12 1  1    1   21          1      1 1 2 11    1   1    1 1        1  12  11  32
55  1  1111   1        1          2  1 1  11   111   1 1         1       1    1 1    1   11 25
56    1 1     1  1   1 1 2 11  1     1  1       11         11       1  11   1 1 1 2 1  11   28
57    1    1        1 2 11  1 1  11 1 11   1 11     1 11     1 11 2       11 11   1 1   1  234
58 1  1          1  1 1    2 11 11 1 1 12   2     11      1 1     1     11        1         26
591 1     2 1  2 1       11 2   1  111 1      1  11       1  1   11   1      1           1  27
601              11        1 1        1  1         1       1    1   1      1   111          15
61 1   1  1     1        1    1   1    1  1  1 1           1 11 1   1     1           11    19
62    1 1   21 1          1    11 111  1      1 1    1  121       1   11 1   1 1 1 11  1  1132
63 1        1        11          1      1       1   1   11  1       1   1 1         1 1   1 17
64          21  2  1           11 1 1 1    1   1     2     1 1  122   1                     23
6511          1      21 11 1  11   11         11  1111 1     1   1    1  1  1  1   1   21  131
661      1     3 2  111      1   11        1         2    1 1      2        1    112        25
671   1 11  12  1 1 11       1             11    1           2  1         1 1   2 1   1  1  25
68    1   111 2  1 1 12     1 1 1 11211  1    11  1   1 21 1   1    1      11     1       1 35
69    11      11     1             111  12     1 12 1              12      11       112112 130
70 1    1  1    1 1       1    1   1 1  1 11 1  1        1 1 1 211  1    1    111 11 1  1   30
71 11 1  1  1  1 1    111 1 11 1   1111        2   1        1   1    1  11             11   28
72      1   1      1     1 11 1 11          1          111   1       1  1 2 11  2        1  23
73   2  1          1     21                1     111            11    11  11   1            18
74  11       1   1        1   1     1     11 1     1                 1      1 21     11   1120
75 1  1    1       1 111   1 1 1    1  1          11111  11   1 11 11   1   1 1 1     111 1 32
76               1 1 1         11  11   1 1 1 11   1            1 1  1 2 1           1 1    21
77  11    1         3      11  11 1 11      1                 3  1   1      1    1 1    1 1226
781 1    2   1 1    1  2 1        11     1      1  11      1  12   11            1  2   1 1 27
7911   11  1    1    1      1   1 11     1 11   1        11 1 1   1  1      11       1 1    25
801 1   1     1        1     1      1    1    1 1       31  1    1    1   11    1 11        22
811 1  1 1  1         111             121 1   111 1  2  2     1  1 1 1     1   1    111   1233
821    1  1   1             1       1   1     11 1    1   11   1   1    1     2     1     2122
83  122              1 2 1 1       1      11 1   12   1     11         1  12            11 127
84   11 1 1  1   11      111         121   1               1  1         211  1     12    1  26
85   111 3     112  1  1         1 1     1          1 1   1   111   1 1  11  11  11 1       30
86    1 2 1  11       1       1112           1 1 1  11 1   1      1    1 21  2   1  1 2     30
87   1        1   1          1           2 1 22         1 1  1      1    1 11        1111  123
88   2      111   1           1   1       1    1   111   1       1 3     1       1        1 21
89  1  1   1 11  11  1   1  11   1 1 11    11   1            1       1                    1 21
90 1        1   1    2   1 1  1      1 11           1 121  11 1 11 1 1    1    1  11    111 30
91 1   111     1              1 1     1 1     1    1  11   1   1        1           1 11    19
92 1 12  1 1      11  1   11     1           2    1   1   1  1    1          1 1  2   1     24
93 1     1 1 1   1  1      1     212   1   1    1 1  11   1 11 1          1    2            25
941   1      11         1  1         1   1   1 1 1  111  1 1 1 1       1 1    1             21
95 1    1      1 1 1        2   1 11                1            1     1 111   1            17
96 11  1 1     1       1 1  1     1    1        12 1     11   2 11   2   1     1  1   1   1 27
97     1     1   1 2    1    11            1             1 1   1   1        1   1 1     3   19
9811       1  1 1     1 1      1                   1  1           1      1     1 11 1       16
99     11 1           11           1 1  1      111       2     1  1 1  2        11      1 2 23