- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
27
-
05
Tổng số lần về
00   11      1    12             2 1    21 1  2    3   1  1  1  1 1 111  1    11  11  1    133
01 1    11    1     1    1       1   1     1   1 1     1 11    1         1  2 11    1 1  2  24
02           1  11            1 1     1 1  11 1  1 1 2     11    1            12 1    1  11 24
03      1 21 1  21 11     1    3   11  1            1 1 1                         1 1       22
041 11 1         1 1      1             1 11   1 1  1  1 1  1 1  11     1     1    1 2    1 25
05       1  1 11111   11 1 1   112   1     1      11    1      11       1 11      1    1  1129
06     1  1  1   1    1        2      1   1 1                  2             2 111 1   2    20
07     11          1 1      1   1     11  1     2  1 111    1   2 1  1     11  1 12  1   1  28
08    1        1  2 1  1     1   1 2    2 11  1           1     1   1 1 1 1   1       1     23
09   1  2    1      1     1       1  1 21       11  1   1  1     111  1 11   1     1 1 1    26
10            1       1       1     1 11   1 1        1   11           1     1  211  1      18
11      2 21       1        11  1 1  1 1  1 11     1      1   11  1   1  1            1   1 24
12 1      1 111      111113           1    1        1   1  1 11 1      1         11    11   26
13        1         1        1        11         1   1     1   1   2  1 21   1 1 1          18
14   1      1   1      1 1  1           1 11      1      1   1     1     1  1   1      11  119
15           1   1 1        1     11     1    1   1 2 111       1       11      11          19
16  1                    1   1    21 1                 1       211 11     1   1    1    1  119
171 1  1                 2    22 1111     1  1   1          11  1     1   1      3          24
18 1    1         11   1  121 1 1      1        1             1   1       1  11      1      19
191  12   1       12    1  11    1          1 12 1 13 11     11 2    11             1       30
20  1   12  11  1 1      1    11        1 11        11     12 1    2 11    1 3 12  1    2   34
21 1  1    2            1  1     111  1  1  1    1  2    1      1   1  2        1        1  22
221     1  1 2         1111   1 312 2 1  11   1  1       1    11          1            1  1130
23111   1 1   1  112              1       2111    2      1  11       11  1 1       1  111   29
24           1           1   1 1  121         1   1    21      1          1 111 1        11 21
251  1     1         11    111        1    2  2  1 111       11                      11 1   22
26             1  11      21       1     1 2    1 1   1   1 1   1 1         1             1221
27       1  1  1                   1   1       1            1    1  11  1           1  1   114
281 1    1     1  121      1      1 1 1      1        1      21   21 112   2  11 1          29
29          1 1       1 1        1 1   111  1  1  1       1  1   1 1    1 1           1   1 20
30     1 11      1 2      12 2 12    1 11 1 31 22  1 1 1 1 1  1        11           12  13  41
31111          1      1   1  1 1          1    1     111 1  1 11        1            2      20
32    1        1  1 1 2    1   1    11 11     1 1   1              1    1    1        2    121
33  1    1    1      1 2  1   3  1       1   1 11   2  1        211 1 1 2   1 1          1  29
34 11     1   11 1              1    1     1        1   111 1 1  11       2      1    2   2 24
35     2  11   1     1   1   1  11   1   1                1   1  1    1       1  1     11   20
36         1  11   211   11        1  1      1   12       1    1   1     1      1   1  1 1  23
37   1            1   12 1  1 1    1     11111      1     11 1    1    1          11 1 1 2  26
38 1  11  112  1    1   1            1 21     111      1  11               1  12  1         25
39 12      11     11  11   11   1     1         1 1 1   11   1 11    1 21    212      11    32
402 2    11 1   1       1       1       2 1  11111      1         22 1  11 1    11  1   1 1 32
41  1  1      21    1 1  1     1  1      1        1  1  1 11 1        111       1         1 22
42   1 1                   1   1 1  1       2            2   1      1   1   2    1 1  11   120
43       1   1 11         1   11  11   1 1   1     1     1             11      1       1  1221
441 11   1   1   2   21 3    1  1   11 1    1       1         12       2 1               11 28
452   1 11  1        1  1   1     1 211  1  1      1             1  1           1   22 1   126
46      1        1   1    1              1 11 1   1   1  1        1  1    1        11   11  18
47 1    1 11  1 1   2      21    1 11                1      1     1  1           1         120
48 1 1     11       1       1     1    2     1    1 1 1  11  1 1  11  1  1  1   1        1  24
49         12       11       11  2       1         1        1      1    11 1  1   1 1   2 1 22
50   31        1   11    2     2                 11 1111 2   1 1          1     1 1 11      26
511   1   1     1    1  1 1   1      11 1 2  1   1 1 1     1          122        112    1  129
52  1  1 1 2 11       21     2 1  11      1     13      1     2 1  1     1 11 1  1111      134
53    3 11 1  2 1 1   1 1   1  1     1   111         1          1  221    1     1  1  1  1  30
54   11      1        1      11     11 1        1          211   21   2 1  1  1  1  1 1    126
55         2 1   1     1       11 1 1    1 11  11 1    1   12       1       1 1       1     23
56  12     1    21  1   12   1  1 1  1  11      1     11    1 1            2       1    1   26
57     1   1     1   1    121     1          121   1 21         2 1  1  1   1 2      1 1 1  28
58  21 1 1  1 1  1     1           1     1   112   1 111       1 1211 1  1 21  1  2       1 34
59    1     1 2  1 1           1 1        1  1 2   1       2  1          11  1     11      122
60  1    1                    1    11  1           1 1          11   1         1  1 11      15
611   2    1      1      1  1    1     1     1   1 1         1     11  1 1  11   1 12       23
6211   1  1   1 111    1 1                      1         1    1 2   1 1      1    11      121
63 1    1   3       1   1  1    11    1 1   1        1     1  1  1    11  1           1     21
64  1     1 2 1   1   1     1   111 1        1        1 2 1 2  1       1  1                 22
65   11 3      14        1                 1  111121 11   1 111      11    1   2 1       11 33
66 1   1     1   1        1          1        11 1    2     11   1  1  11 1 21 1      1   1 24
67 1   1 1   1   11 1  1   1          1        11   1  1 1    1     1      1 1  1111 1 1 11 27
68    11 11  11 1    1  12 1               1    1  2 1    1 111     1        1  1  1 1      26
691 1          1 1     11  1 3      1  1       1                                1          115
70     11 1           11       1       1   1  1   1     1  1                   1  1 1       15
711       1 1           1   111 1 1 1 1     111  1      1   1            1  1               19
72 1 1111      21    1  1       2    1  1     1   1  1 11      2         1        1   1   1126
7311                  1        1    2   1  111  1          1  1        1    1   1   11 1111 22
74        11   1       1   11 1   1       11           111     1     11                     16
75  1 1        1  3   1    1        1  1  1      11    11   1       1      11  21 1  1 1 1  26
76 1 2     1 2111    1         1  1   11   1 1    1   1 1   11      1       1          12 1 27
77       1 1     1      1   1     1  2        1        112             1     111  1    1    19
7811 11 1   111     1 2 1    11 1       1    1 1       11           111 1 11  12 1         131
791   1 1        1      2          1  1     1   2      1        1  211   1        111  1   123
80 2    1  1              1 2          1 1         1       1           1  1   1 1 1   2   1 19
81  1    1   1 1     11   11             1                 1         11  111     11  1   1  19
823    1 1    1  2     21       21  1 1    1 1 11 2  1    1       11     11  1   1  1 1     32
83        11     1          11     111  1 1 1 1  11 1      1         1 1 11 1 2        13 1 28
84    311   1  21  11       1      1  1       1 11 1   11      111               1     21 1129
85       1      1      1 11 1    11  1  1 1           1 1 1    1          1           1    118
86             1   1   1  1   1         1    1      1   112 1 1  11 1    1  12  1  1 11 1 1 27
87 2 1         1     11              11   2       1   1      1   1 211     1 1       1     122
88        1   1     1  1     11  1   1  1 1   11     111    1        1               1      18
89 21                21   1 1               11  1  1     1    1     1        2 11  11   1   22
901      1   1      2     11      11 11  1      1  1  1      211  1 1     1             1   23
91 1   1  11 1    1123 12    1                1                 1 2 1      1       11 1     25
921         1  11 3  1   1  123  2  1 1 1      2        1 2   1 1                   11  1   30
93  11 1 12   1    111       1  1        1  1    1      2 12      1 1    21  1  1 1 11   1  31
9411   1    1   11   11111 1  1       1     2    1       1 1         11  1 11 1          1  26
95   2          1 1  1   1 1   1                  1 11 1 1   1  12   11 1  11    111     11 27
96      1     1 1      1      1 1  11    1          121        112         1  111 11    1   24
97    121          1        1 1    1  11    11   1 1  1  111       21 1      1  1  1     1  26
98  11   2  11    1                1  1  3   1        2          2   1 2   1          11   124
99     1 1   1      1     2    1 1  12  11           1   111 1       11   212               25