- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
27
-
05
26
-
05
25
-
05
24
-
05
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
25
-
04
Tổng số lần về
0021    11 1 1 1 12                   12 1 1     1 2   1      1   3 1   1      11         1 29
01       1 11111  1   1  1            1           1   1 1  1   2 1    11 1      11 21    1  26
02  1 11   1         1 2 1 1 1 1      1  1         1     1   1 11  1 11 2      1  1    1  1 27
03   1  11  1     1      1   1 1    1   1     1    1  3   11  11     111  1    1   1    11 128
04            11      1      2     1  1   1             2  11      1 1  1  11    1 2 1  11  23
051              11          1 1    1      11         1    1   2        1 1  1   1       1  17
06111  1   111     1      2     1     11     1      1   1           1 1        1   2    1   22
07   1   1  1         11     1 2     111     1  11 1 1   1      1    1    1               1 21
08       1         1       1       11    1     11 1  1 1  1      1           11      1111 1 20
09   1 11 1   1 1 1 1        1    1   111 1 1     1 11 2111 111   1   11     1    1 2 1  1  35
10     1     2 2     1       11 1      11       1    1    12      1211   1  11        1     25
11        11 1 1      13   2            21  1111  11    1  111          11   1   112    2 1 33
12  11 1          1             1 1    1            1       1      1            1  1        12
13 1  1   1    1    1 1 11     11  2    1       1               2      1          1   1     19
14 1  1  1 1    1    1     1 1         1  2         1 1  2   1 1 1   1     2  1 21          25
15       1  1       1  12            1  1 1   2112                11      1 1     1  1   1  22
16 112  1      11  1         1   1       1  1121 1 1         1   11          1  1   1     1 25
17 1 1        1    1     1 1  11       1 11    2   11               1      1 12   1       1 22
18 1    1    1  1  1      1           1      1 11 1  1     1    1     1 111       1         19
19    1               1 2 1 1 1                 11       11      21             11  2 1    120
20 1 1 1 131      121        11 1  11      1      1  1 1      2   1       1    1   11 1     29
211      1      11  11         1 1    1 21 2   1     1111  1   12 1         21 11     1     30
22         1      1   1 1   11   1 1 11    1          111  111         2       1            20
23     1    1      1    1   1 2     1 1 1  1  1    1    1 1    1   1     1        1 2  1    22
24 2 1         11   1  1 11      1   1  1  1    111    1  1 11  1  111       111      1 11 131
25 1      1   2       1       1     11    1  2      1              1      1              1  15
26   11         1  1  1  1         11  1  221      1        1  2    11    1 1    1   111   127
27                   1   1 1         11111          1 12 11               1  111         1  19
28     11     1     1 1 11   11  11    1      2   1  1  1        1 21  1       1   11  1  1 27
291        1      1           3     2   1111  1   11     1  1   1         1    2  11  1  2  26
30      11  1 1       1          1     12     1      1  11  1      1  1  1        1       1221
31      12  1       1 1  11    1       1    1  2   11    11      1 2   21     1      1 1 11230
32                 1    131     1  1     1 12  1     1 11          1   1     11    21    1  24
33  1 1 11        1  1 11         1        2    1     3   1 1  1                 1   1 1    21
34   11   122   21  2  11    1    1      111                11    1   1 1        1          25
35111 2    1   1 1  1   21    1  1        1 1 11       1                    1  11   1 11   126
36 1  2 1        2          1   1                         1 11       11  2  1     1         17
37    11 1 11  1 2       11      1 1 1     1      2        11    1    2         1   2   11  26
38       1 1  1     211   11   1 1     1            111      21     1 1   1      1 1  1    125
39                                    1 111    12   1 2  1     1    1   1 1 2     1 21 2  1 24
401    1     11   1111     21     1 1   11  12     1    1    21 1  111    1 1    1   11 1 1135
411  11      1      1  1  1 2 1 111     1 1     11   1 1 1 1      21  111    2     1  1     31
42  1 1    11   2 1 11  1111   11    1              1  11    1 1   1     1  1     1 121  11 31
431    1 1 11    1   212  1    11  1 11                   1    11    1 2 1 1  1       1     27
44 1     11           1  1  11  11  11  1        1211        1              1 111 1    1   125
45  1     11121  1 1            1     11  1     1 1  1 1 1 11           12 1 1         1  1 27
46           1            2      1 1     1  3 1 1 1            1             1 1            15
471 11       1   1      1 1  1  1   12     1  1  1  1 1 11 11   11  1    11      1     2  1 30
48 1 1    1        1      1    1   1    2         1      1         1      1     1   1      116
491  2    2 11             1                1   111 1    1   1 1     1  1    1   1      111124
50  2 1  1  1  11 1  1 1      1    1       1  1         1         1          12 1        2  22
511  1 12        11     11   1   13         1    1        2 1     1     2  1      2  1 11  129
52 211        131   1 1           1 1      1              1   1 1 2  1     1  2     2 1 1 2 29
53          1          1   1  1    12       1  11 1      1  1        12              1      17
54        1    1 21  1      211   1 1      1 1             2 121121    1   121 1 1   1  21 136
55       1        1       1  1  1   1         1     1  1  11   1      1 1     1            116
561 1    1 1                  1             11 11  1 21     1   1        1                  16
571      1 1 111             112            11     1111    1      211  1 1   1  11      1   27
581    1      11        1   1            1    1       1                1  1   2     1 1 1  117
59  1 11  1    1  11   1           21            1      1   1   1   1  1       1       1  1121
601   122  1 11 1      11   1   1  1          21                 1 1   1 1    1    1   11   26
611 1 111    1 1          1          1 1   1     1      11    12    21   1 1      1       3 26
62  2   1 2 21            13 1 1112          1  2  1          1   1    1  11 1       1    1 30
63  1 1 1  11   1   1     112    1  141   1    1    1  11        1 1       1     11   1  1 131
641  1        1 1    1   1    1   1      2   1  1    1  1 2 1   11         1       1 111 1 126
65  1  111    2   1 1 1       21    1   1   1   1        1    11          2 1  1 11     11  27
66      1        1            21        1        1  1      1  1     1            1     2    14
67     1   1  2             1   1   1        1 2 1 1 1          11  111        1  1 1       21
68     1   1  2      1 2          1         1   11    2  1 111     1  2       1  1 1  11    25
69      1      3  11  12 1 1       1 1    1      11              1  1      2  1 2    1   1  25
70 1      11 111     1          21  12       12  1   111   1  1    111      1      1 2      29
7111 1   1  1 1  1         1   1                 1 1   11 1 1          2 2 121     1    1  126
72 1            11  1   1111        1111 1    11    2            1  1     2 1  1        1   24
73      1 2 1    1    1 121 11 1   2       111 1 1   1    1   1          21       11      1 29
741   1   1        11    1      11    3              1 1         11  1      1 1 2           20
75     11              1   1     111     1  1 1   1 1    1   1        1   1 1  111    12  1125
761 1    1     11  1  2     11   12   1 111  1    2           2      11    11   1    1  1   29
77  2 11   1 1   1 1                   2          11  12     1  11    1    1               121
78  1         1 11     1  12                     1111            11    1  11    1       11 121
79 1    2     1   111  1     1 1       1 2 112 2  1  2  1          11 1    1 2  321         35
80   11 1           1         2 1  1  1 1        1 1   2    1  11       1            1   1  20
81   1  1 1     11 1 2 1        1   1 1      2   1   1   1   2 1  2   1 1    1    1 1       27
82          1        11 2       21 1      1 1   1       1     1      11 11        1         19
83 1   1    11       2  1   2     1   1            1         11  1         1  1    1 11 1   21
84   1 1     1  121  1  1                             1 1          1 2   1 11             1220
85 1 1         1    1       1 11     1    1    1               1    1    112  21    1     1 21
86111  1  1  1  1 1      1        1  1 1  11   12   2 1          1    111    1 1    1 11    29
87    2  1     1  1  11 1  1   1     1 1 121  1 111   1      1  1   1  12            21  1  31
88  2 1          1  11 1    1           11   1 1       111 1  1   1    12     11      1 2   26
892     1  1       1    11             1  2  1     1  1         1   11  11 1      1    1    21
90 1   1    1     2   2   1 1   11 11 11  1     1    1   1      1   11         2            24
91 1     1      1  1       1     2          1 1         1   2      1         1  111         17
92 11      1     1        1 1 11   1        1      1     11 1 2 11         1  1    1 11 1   24
931          1      1       1      11 1      11    21     2   1       1  1111  1111         24
94               1 2         1  1 1 11 11  111       1  1 11 1  11      1       11   1      24
95        1  1    1 11  1      1 211       1         1     1112 1        1   1              21
96     1  1 12       11   1112 1  1  1 1 2    11 1        1    111   1  1 1   1  1 1 1 1    33
97   2    1     2  1      11      2  1                    11 1 1    1  1    1      1    1   20
981  12            1 1         1 21   1   1  1    1 1    1 1        1       1       21   1  23
99       11 1 1 2  1  11 1  2   1        1       1  1  2 111  1  11  2 1         1     1    29