- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
08
-
12
07
-
12
06
-
12
05
-
12
04
-
12
03
-
12
02
-
12
01
-
12
30
-
11
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
Tổng số lần về
003    2   1     1  1 1       111    111  1  2       1   1  11      11      1    1 11  2  1132
01 1   2 11 1 1 1         1  111      1  1  1  2   2 1  1     1  1  2   1  1 1 1       1  1 31
02  1 2       1           111     1      1 1    1 1       1 12   1 11  1    1        11    124
03               11      121    1 1      1 1    11   2  1                 11   111 1    111125
04               111 1 1 1  1 1   11 1       1  1   11      211     111  3   1 1 11         29
051                1    121 1   2  21   11     1   12 1 1 2      11 1 1 1         1 1  1   131
061    11  11   1 1       1   1    1                 1  1           11   1   1     1  1 1   19
07 1   1 11 1       1  112   1  1    1    1    11    11        1  11   1     1  1       1 1 26
08 11 1  1  1 1    11111  2    11      1 1    11  1      2         3   1  2 1 1          1  31
09  1     1   2   1  1     2     1      1        1       1     1 1 1 1 1       111 1  2 121 27
10 32 1    1       1121   1     1 1      2    2 11 1  1  111 11  1 1 11     2  1  11  1     38
11  1 11 1111    11   11                          1            1 1  1   1  11   1  1 1      21
12 11       1  1  1                1 11  11   1       211    1 1        1  1            11 122
131          1 1    1    1      1       1  2 11 2                1 1    1   11 1      11  1 22
141 1  31  1           1    1  1   1       1    1  1 3   1            1  1   11          11 24
15   1  1     11    11       1 1 1        1    11             211 1    2 1    1      1 1    23
16 11   11  1       1 1      1    1       1  11            11   1 12      2 12      111    127
17 1         2 1            22  1     1 1 1   1   1    2    12  1   1 111    1   111        28
18   1 1 1  1  1     1         1    1        1 1     1  3    1111     1         1      1    21
19   1     1 11 21          1 1 1     11 1  12111     1  1  1    2  1 21 11      1 1     11 34
20  111  1  1 1      1 1 1 1     111      1   1     11        1 1       1  2          1 11  25
211          2 1      1    1 1        1     1  1 1 1        11  1 1 11   1 1     2   1      23
22    11   221 11       2 11   11       2                        11 11     1  111           25
23    1   2 1   3 1 1       1 1       1 1       1 1                1    1    12  1     1    22
241112       1  11       1 1  1  1 1 1        1   1                      1      1 1   2  11 23
25 1  11  11 1        11    11     11  1  2 1 1 1                      12 1        1   1  1 25
26      1  1 2 11            21        1 1211 1 1  1    1  1       1   2         1    1  1  26
27  212     1  1 2 1  1        1     11            1           1   11  11           22      24
28         1  1  111                 1  1     111 1  111      1 2                 11        19
29        1     1     1  1 1    1   1  11          1   1  1     1  1  1 2  1  3    1    1  124
30   11     111       2     1112     1      11 1  1      1  1 1          111111  1         128
31  1 1       1                  1      1   1         1 111   1             1       2       14
32 21 1  21   1             1  1  1 1 1      1  1  2 1      1                   1 1    1    22
331  1     2    1   2   2 1   2   1112111  1  1  1    1       1 1 2   2   1 1 2 11      1   37
34   1   1 1  11  1 1     111 1   3 1        1    1   1    1   1          11           12   25
35           2  1 1  1   1  1    1 11             2      122      2        1 1    11    1   24
36                         1   1   112    1           1              1  2     1 111 1   1   17
371 1  1   1  1                    1       1     112 1  1     1  1  1       1 11  1  1    1 22
38       1      1  1   1  1  1     1       111       1 11 1111 2 11 11  1             1  1  26
39      1   1   1 11 1  1 1 1     2          1  1   21      1  1          1   1   1  1 1  1 24
40   1  3        1   1    211  1 1                  1  11   1     1       2       1         20
41 1          11 1   11     111 1  2   1   11                 11    1     1 12   1   11   1 26
42      2 1  1              1  1     1     11 11      1 11           1 1   1  1    111 1    22
43  11      1   11   1   1    1 1    11    1     1 1        1 1   1     1         1         19
44     2  1 1   1   1   2      1           1  11    1      1    1111   1 2  1   1 1  1 11   27
45   1  1 1    1 21 1       1  1  1 1 11    1  1   1       1           1      1  1     11  124
461  11 111 12   11       1   11     11 1 1         21    1       11   2   11   11   1    1 32
47    1       1      1  1 1 11  1212   1      11       1   1 1      1     1   1      1  1 1126
4821    21           121    2   121                  2 111   1                 1      2   1 26
4912  1           1   12 1 1        2  1     1   1  2 11   1  211   3    1 1 1   111  1     34
50        1       1           111   11    1 1  1     1 1   2              11   1    21      20
5111              1     1                       1        1     21           1  11       11  14
52       1 1           1   11  12111111      1 1  1     11 1 1    13   1  11          1  1  30
531     1     1            1   1 1      1   11    112 21  1  1  11  1 1     1 1    2   11   28
541      1       11  2  1 1112                  21 1      1      1 11       1          1   123
55            1    1    12     2 1               11   2   1121  1  2   1   1 1 1   121     129
56     11       1    11  1    1   1 11     11 11            11        1   1    11 2     1 1 24
57  1     2 1        1    1   1            11   11     11    11  1      1     1          1 120
581            1 1 11                 1        1   11         11      1    1   1   11  1 1  18
59        11 1 1         12  1          2    1  1   2    1 2           1 1   1 1  1 11 1    25
60 1 1 1      1  1       1 1     2    1 11  1  1          11    2            1  11          21
61  11  11          1 1    2        21    1121           1 2    1    1          1        11 24
62          21       21      11 3 1 1            1       11 1 1221 11  1      1    1 1  1   30
63             1    1   1          1  1111  111 1       1        11     1         1  1 1   120
64  11        1 1   1  1       1 1       1     1      2 111    1     1  2   1    1     1 2 125
651     1     1       11      11  2      1 1      1 1   1        1       1     1        1  119
66  1 1   1  2      1    11         1     1   1              11      11 11 11       1   12  23
67  11  1 1 1  2 1  1   2  1    11  1   1   1    1     1   1   1  1  2      1   1 1 1 1   1 30
68             1 111  1      1        1  1 11     1    11         1   1  1   1 2   1    1   21
69  1    1  1    1 2    1  1            1              1          1       1        1 1   1 116
70        1 2 12 1 1  1         1   1    11 1    1 111    2       1    1        2   1 2     27
71             1             11111    11 11      1     1         1 1  1 12 212 1    1  12  129
721  1 11 1     1      1       11 1  11   11 2            1     11   1 1   1  1     2    11128
73 1     112                  1        111121     2      1111  1                 1         122
74 1       1 1  1   1 1      1   11   1               1 1    11 1 11          1  1 1        20
751     1111  1 1 121 1          1     1 1       1111         1   1  1  1 1            1  2 27
76  1  1 1        1121 1                  2           11   1 1 1      1      1   1 2        21
77   1        1   1      1 2        11 2 1 1     1            2     1    1   3 2           123
78 1 21     1 1 1 11  1 1          1  2    1     21  1  1        1                  1       22
79     1    11 1   1   11        1 1 1 1    111  1   1  1      131          1   1    1  1  127
80     1                 1         2       11  1 11   1     11      12   1    111    11   1 22
81  1   1 1    11  1 1       1   1 111 2 1          11 1 1            11 1           1      23
821   11 1        1 11        1  1  1  2     1    2    1  1  1       1121  1   1 1   111   130
83 1   1 1 1      1 1  1    1 1   1   2            22    2     1  1       1          11 1  125
842  1  11 1   1 21 1  1  1 1      1          1    1     1 1 1 1 1        11   22         1 29
85       1       1 1  1      1   1       1      1     12  2         1 1  2   1  11  2       22
86 1                            1     121    1  11 1   1  2 1     1    1              11    18
87  1 1            2 1  1     1      1   11  11 1  1 1 1   1 11               1  11  1     124
88    11   1                 21   1  1  1 2        1        1    1 1 1      11   1 1      1 21
89       1   12  1      2    11          1 1    1           1       11  1 1       2 1       20
90             1  1    1211            1 1   11 11  1  2    2  1      1     1     1      1  23
911  1  1111 1  1  1 111 2   1   1   1  11 2   2    1 2          1   21   2    1   1    11 137
921  11   1  2    1      1111    1     1      11 1         1    1        1      1  1  11 1 125
93 1      11       1   21 1         11  1 2   1          21  11  1    1             1 1  1  24
94  11  11            1 11 1                 111  111 1   1                11 1 1     1  1  22
95 1 1     1        1    1        1   1     1        11  1   1            2                 14
96 1           11                   1   11       1     111  1     1  1  11       1  1  1    18
97    4 1        1   1 21   1           2   1       1         11      1    1   1  1         21
98     1       1   1       2        1  1       1  1        11   1 11 22  1        1  1      21
99     1        1  1   2       1  11             21     2                   1 1 1 1       2 19