- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
Tổng số lần về
00   21     1  1  11 1   1    1   112            12   1    1 111 111 1   1  111   11     1  33
01  1  2 11  1  1        1 1 1   1   1 1      1       2 1 1     2 1   1     11           1  25
02       1     1  12        11  11    1  1                   1     1 1     1      1    1 1  18
03  1    1      1       1          1 1   1   11       1  11        1  1 1  1 1   1  111 1 1 23
04   1  111111  1   2   1 11 1    11        11 12          1   1     111  2       1    1    30
05            1   11111 1        1       1  1 1   1   1    112 1    2  1 1 1  1  1 1  1   1 28
0611    1 1 1                  111                11 11    1        1  1   2        1    1  19
071   1 1 2            1 1 2  11    1      12 2        1  1   111    1           1   111    27
08  1  1     111     21 1 1   1   11111  2     1     1     112 1    1       1 1 2      1    31
09 1    1   1  11    1  11  1 1    1   1     11    1  11    2               2       111     24
10    11   1   1 121      1  11    11        1      11   11 1  1 1     11 1 11  1 1    1 12 32
11 1    111 1 1   1                    1  1                 1 2 111                   1    117
12  11  1     1  1 1   2 11 1    211        21         1   1 1   12  1  1    1  1      1    29
131            3  1                  1      1    1  1  1111      1   11 21               11122
14         1     1   112  11   1 11              11  1  1      1 2    2         2 1    2 1  26
15   1     2    1   11      1  11        11     1  2   1 2    11   1        1 1 11  1       25
16   1     11  1       111   1  1  11  21 1     2 1 1 1    1                    1          123
17  1        2   1  21 2     11   1         1       1  11    11  11          11    1   1    24
18                       1  11           11     11 1 1                  11      1       1  114
19 1  1 1121       1  112  1  1    1  1  1  1  2     1   11         1 1  2 1   1    12     133
20 11  11  1   1   1     1   1112     1       1  11112    1     11      1    1  1  1 11 1   31
211           111   121  1      11     1  1           1 11    1               2    1 11 111 25
22 21  2      11    1   1        1      11  112       2  1  12    11 1                2     27
23       1        1   1   1      1             2    1      1  111   11   21     112 1       22
24 11               1 1          1      3 11 1      2          11 12 1        11      1   1 23
25     1      1  11           2  21 1    1 1     2         1   11   2    1 1          12    24
26    11   2    1   2  1 1       1   1    11   1         1  1  2  1    11     12  11       127
271  1    2   111   1     1    11   1                1 1        1  1 1    1          1  1  121
28  1  1           1               1    2    1    1     11                              1   11
29  1 1  1 1            1 1   11        1 1     1 11            11   1      2  1 1         121
30                             1  1 21    11          1 1 11       1   1   11      11    11 19
31      11     11    21   212     11  13 1         1 1 1 11     1 1        1 1        1   1 30
32   1     11      1      1    1          1 1   1    1    1      1 1   1 12       1 1     1 20
33    111   1 1 2 2     11      1   1 1     12 1               11  11       1   2        1  26
34    11  1  12  1   1  11    1        2         1 1    1                   11         1    19
35      1 11     1 1  1 1  1      1   2      1 1 1  111      111    111 1      1    1    1 229
36 1 1 1   1 1    11      11  1 1 1   1   1  1  1       1 1 1  1              1 1 1       1 24
37        11 1            11       11   1    1  1       1 1      1       11 1 1   1 2  11   22
38    1 11      11 1 1   111 1   121   11 1     12 1   1      21       1  1  11       11 11135
39     1    12       1 1             2    2    2 1      1    1         1             11   1 19
40     1   1    1     1        2 11  11    2 11211   1 1         1   1            1 12      26
41    1      1  11                11           11  1  1                  11 1   1        12118
42 1   11                2  11  2    1     2  1    1  1       1   1   11  1 1111          1 25
43 1 1          1     2 1  1   1 1 1  1  12  1     1     1   1   11   121  1  11   1 1  11  31
44      1 11111    1   1 1              11 1     11 1  2 1   1     1  2     1               23
45     11  1    1  1  1     1       1  11   111      1 11  11           1 13    3  11       28
46  1    11 1 1  1         2     111          1       21   12   1                1  2   1   23
471       1   113   1        2 1       12   1    11     1   1 1    11         1 1  2     1 128
48  1        1   2  1     1     1  1 1  11       11   1 2   111                1     1  21  24
49  11   11    1       1        1  1 1     11 1   1   1 112 11   1 1 1          1122111     32
50           1 1 1  1     1   2 1 2       2 21  1     1    1        111 1    1         1    24
51   11     1 11   1   1      1    1  2    1   1         12             1    1 1         1  20
52121 1 1        11             1              1       1 1     1    1  1     1   1  1 11    20
53         2 1      1  1    1  1    1111 2   211 1     1  1 1 1  1   1   1         3 1     130
54      1     21         1    1     1  1 1 1        32       1                 1   1 1      19
5521   1    1111   23       11  1     1        1     11 1        1 1     2 1     1   1  1   29
561            1  1  1  11            1   1 1  1   1    1  1      1       1 1111  11    1   22
571 1 1    1 1     1 11      11    1  1 1    1          11 1 1    1    1              1  1  22
58 1         11      11      1     1        11   11 2   1             1 1       1    1  1   19
59        1       21 1   1         111   1         1        1      1      1   11 1   2  1   20
60  1 1  1  1 1                      1 1 1      1  1 1           1  1 1              11 1 1 18
61  1   12  11     1  1    1  1          2   1  11 1      1     2  11 1  1    13          1129
62   11         1       1   2           1 11  3 1 1 1                   1 1      1 1       221
631           1    11  1       1 2   1              1  1      1 11      112  11        12   23
641   1   111  1122       2 1    11  1 1      1        1   1    1 1  1   11              2  28
65  1       2             11  11 1   2  1      1      1 11    1  1     1  1 11          111 24
66 1111  1             1 1 1   2    1     1         1 1      1    1  1  111    1  11  1 11  26
67    1       1  1      1              11      11 1        11 1   2 11 1      11 11   11    23
68 21        1 1      1        1 1          1    11       11       11 1           1        118
691  11 1  111 11    11        11    11     1                    1 1    1  121  2 1         26
70             1  1 1   1  2     1     1   1    2    1   1   1 1            2             1 18
71        11     2     1  2  2  1   1         2 1  1 1 2    1 1     11 2   2    1   21 1    31
721      1 1    1 1 1      1      21       1        11    21  1   1 1  11 1    1  1     1   25
7311 11     1     1  1 11    11 1 1   1            1   1    11    21  1 1  11 1   1 12   1 132
74                  1      1  1 1  2         11 1 11     1              1        1 1   1   218
75         1     1    2 1 1  2       1 12 11   1  1  1     11   1  1 1   1 1 11   1    1    28
76 1        1            1    1       3    2         1 1   11 1       1   1  1   1  1  1 1 122
77    1          1 1  1        1    1      1 1    1   1   1     11 21      2        1      120
781  1   11           11 1  11 1    1   1     1  1  1      1 1 1 11       11            1 1226
79 1    1 1       1  12   1  1          2      11 111      1 121 1 1 1 1   2   1 1    1 1   31
801211   1 1    11       1  11    1 1     1      11  1     1        1   1    1 111     1 1  27
811      1      1   1         1          1 1     11     1 1     1  1  112   1    1    1     20
82    1 1       1 1     11   1  1    111      1  1 1 1 11   1  1 1  1        1 211   1   11 29
83    1111   21        1211  1 1    1 1       1 1   1    1  1   2        1 1   1 2          28
841   1   1             1           12  1     1  1 1 112 11  1        1   1      1        2 23
85 1  1           1    1   1    1  111     1          11   1          1   11        2       18
861         111 1    1   1  11 1   11  1           1  1 1   12 22    1 1               11   27
87   1 1 11  1 1 111 1 1  113  1            1 1   2               1              1    1     24
88   1 1       1        1  11     1      1  11 1111         2 1  11 1 12      1111 1        28
89  1    1  3 1     2    1 12 11    2 111 2 1      1     1 1   1  1                1 11  1  31
90 1 1 2111                 1 1 111   1    2    11 11   11 1  1  1  1  11 1 112  1         134
911  1  31       2     1                 211   1                    11         1  1 1      120
921 2  3    1     1   2    1    2            1     11    11           1  1  2     1 1       24
93    1     11     1 1            1    1    2            1   1 1  11     1   1   1          17
94  11                 1   1    11      1            1  1             1 11   11    1  111   18
9521 211 11  1                 1 1         1            111   1    1 111   1          11  1 25
96  11  1     1  1   2 11     1   1   1        11 1 2          1         21   1  1      1 1 25
97 1 1                11  1 2        2 2 1     1    1  1      1   1     1    1     21  11 1 25
98       1    1   1 1   1   11              1             1     2   2111 1     1  1  11     21
992 1     1      1 2      1              111 1                  1    1       1    21        18