- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
25
-
04
24
-
04
23
-
04
22
-
04
21
-
04
20
-
04
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
24
-
03
23
-
03
22
-
03
21
-
03
20
-
03
19
-
03
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
14
-
03
13
-
03
12
-
03
11
-
03
10
-
03
09
-
03
08
-
03
07
-
03
06
-
03
05
-
03
04
-
03
03
-
03
02
-
03
01
-
03
28
-
02
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
Tổng số lần về
00  111     1   11 1  21       11  1 1   2   2 12  11 3       1  1         1    1    1      31
01     1  1   1   11  1       11    111  2 11    11  1 1       1 11  1  1         1         25
02     11       1   1    2   1     1       1       1      1   1 1             11  11   1  1120
031    1  2      1   1     1 11    1      1 1   1  11     1     1   1 1      2       1      22
04         13 1   1    11   2  3 1      1   122  1  1  1     1121       111         1  11  135
051 1      1        21  1          1    1      1  21  1111    1    1    1  1 1       11     24
06     1   1      11  2    1      1        2 12     12 2      1                       11  1123
07   1 2  1     1 1      1112 1 1   3 1           1     1   1          1  1      1      11 126
08   1  111 1  2 1                1 1    11    1   1     1 1         11      11     11   1  23
09                   1  1           1  1     1        11           1     1 1212    12 22    22
10   1111  13 1   1    2        1 111      11    1  1    1  1           1   1          1    25
11 211        1 1      11          1       1111              1          111        1   1    19
121       1    1  1 1        1     1     1  1     1   1    1       1 1 1   1      1  1   2  20
13    1 1   12           1   2   1    11 11  1          1 1  1 11112 1  1 1  2 1       1  1 31
1412 1       11  1  1                 1  1 1    1         1          1   1 1 1 1  1   1 1   21
15    1      1  11  1 1   1 2  12       111  1           11      11 1   1        2     11  127
161     1  1   1 11  2        1  1   111       1      11 11     1  1         2 11   11     127
171   1 21  1   1           1  1     1    2        2        32       11 1  21  1  1      1  28
18    21 1  1       2   1 1 11 1            1 1     1 1       1        1        2  1      1 22
191  1    1   11    11    1    1 1 1   1       1    1    2               1          2     1121
20  211 1     2 121 1           1  11         11         1 1 1  12   1    1 11 1 1     1    30
21       1     1         1 11    1   1  1     1  1 1    1  1   2     1 1    1             1221
22    2 1          1  1      1       1          11      11        1           21  1 1 1  11121
23 1   1     1        1 11 11     1    11  1          21  1 1         1 1     1 11          22
24                      11 1  2     12 11  3     1   1    1121           1            1  2  24
2512  11         11  1  2     1 11         121 1      2 11         11  1    1   1      11   29
26121   111          1    2       112   1          1     2  11   1             1 1   1   1  25
27       11   1  1  1  1      11   1 11     11 1   312      3  11 2       1   1 1   1 1     32
281 1     1                     1111                      1                   1          1 111
29   1 1     1    2      11 2    1  11     1   1    11  1  1     11  1 1 2 1 1     2    1   29
30     1    1      1  1      12   1  1 1      1 1 11 1    2 111312   1      1 1 1     1     31
311    1              2 1           2     2 11   1        1 1 1    2   1   1      2         21
32         1         1 1  11     11                1    2     1  1  1    1  1    1 1  11 2 122
33     1   2   2  11     1       11  1 121    1 11   1      112     1 1       1  1   1    1 29
34 1   1    11          11       11         11    11 1 1     1 2      1  11 1 1 11 1 1      26
35     111 111   1  1       1          1       1  211   1   1    11  12 1    1          1 1 26
36     1  1               1 1  1       1    1    111                 1     1 131  11    2  122
37                 1    1            21 1 1      1   11             1   1 1          1     115
38  1    11211    1 2 2   21    1       1 11                  1                1   1      1 23
39  1          11  1    21  111   11        1 1   2   1 2   1   1  1     1        22        27
4011  111     1 1  1 1  2 3 1      1      2   1    2       1 2   1        1                 26
41  11   1    111 1 1  2  1   1       1 1       1   1          1       1  1     1      1    21
42 2  1112       1         1   21   1  11        1      1                1         1        19
431      1 1     11    1   1            1 2 11      1  1    2      1   1    1  1 1   1      22
441  2    1 1 2 1   1    1    1   1  12      1                 2      1 1    1  1  1      1 24
45  1    1 1     12  1 2 1        1  1  1 2  1  1    12   11   1 1      111    11  1        30
46     1     11  11          1        13   1      1     1  1  11          1211  1  1  1     24
471   1     11         1              1   1     21   1  1    12     1 1  1   1 1    1  1 11 24
481 1    1        1        11      1 23       111 1  1  1  11           1  1     1 2        25
491 1    111  11     2 11    11  1            1   2 3     11           21  11   1   1     1 30
50    1 1 1 11  1     11     1 1    1           1      1 1      1  11       11 1  11        22
511  2 1 1  11     12111        4      1 11      2                   1     1    1          126
52 1      1 1 1 1     1  1   11      2    11 1  1   1                     1 1    1  211 1   24
53     1         112          111 1 1 21 1    11  1  1         21          1   2         1  25
541 1    1    1   1   21                      12                     111  11   1  1  1  2  223
55            1 1           1 1 1  1 1  1   1      1        1     1 1      1 1 1  1  111  1223
56   1     112       1          11 1     1    1 2  1  1 1 1        2                  1     20
57      1  1          1   1  1            1   1  111      21 1    1                 1   21  19
58  2    1    1    11       1    1 1 1 1 1 1       1 11    1  1   1  111   1    1   1      126
59                  1  1 1      1 1     1     111 1  1   1 2      1 1       1  1      1 1   20
602       1          1          11  1 1 1         11   11    1  1 11 1    1 1     1         21
61   1  1 1          11 1   12 1  1  1              1        1   11         1 1     1   1 1 21
621    11    1       1   1             2 11 11     1   1   1   11         1 1 2  31      1 127
63   21   11  1  1 1     11    1 11 1  1   111      2       1      12 1  1       1   1 1 1  30
64    1  1 1    1  11   1 1             11   1 111       1      1 1         2    21  1  1   24
65       11          211  1  1      11  1  1        11 1 1    1      1   2            1     21
66     1 1  1                      1   11      1 2    1 1 1 1   1 11       2 1 112    1    226
67    1      1        11      1   1   11   2     2  1      1    1             1 211  1   1  22
68      1      1     1    11 11   1      1   1   1            1               1     12  2   18
692   1    1   1          1   1   1    1          11     1  11   1                  1    1  17
70      1    11  1   11  1 2  1  2    1             1  1 1          11212 1     1111 11     30
71  1   1    11   1 1  1  11   3   1              1     1              2 1        21      1 22
72   1    1  1  2       1      111  1        1         1     11   1 2 1         1  1   1 1  22
73 1    1 2 1    1        11 1  1      11        1     1   1  1 1212 11        1  1  2      28
74   1   1     11 11          1       1   1  21          1211  1  2 21     1   1      11   128
7511 22    1 1 1   1     2 1  1   2      1  1 12  2       1 1   1   1    1    1 1  1  1    133
76 111          11  1  121  111 1   1        1  1      1  1  1  1 12 11 212       1      1  33
77 11   1             11   12              1   1      1  1                   1   11   2  2  19
78 1  1       1    3   2       1  1  1      1 1      11  111     1   1 1    1    1    1     24
79 1    1            1          11 2     1    1  1   1  1 11 1    1   1111111 11 1 1 1 1 2  31
80121          1      1  1 1      1      11     1    1         1  1 1 11       11 12   11   25
81   1   2  1 11 1 1      1 11          22 1       1   3      2 1 1 1           1   1     1 28
82   11 1                1   2 1 1                   1  1     11 1  1  1 2 12             1 21
83 1       2      2  21  11           1     3 12          1     12      1           2       24
84  2      1  1                          111   1    11    1   11   1   11      1     1   1  19
85    1 1 1  1   1   1 1                11  1 1  1   111        2      2  2  11 1      211  28
86 1     11       1         1 1  11 1  12  1  2   1    1 1      2 1 2 2      1    1       1129
87 1  1   1    11         11   1            11 1        1        1     11   1   11     1  2 21
88          11   1 1        1 1 2     1    1      1   1    1      1   1  1     1    1  1    19
89  1  1   1 1 1    1  111  11   11   1      1  1             11      11     1      1   1  124
90  1  1 1   1 11  1    1         111     1     21         1       1 1  11 1 11  1          24
91   1 1      2  2               1 1     2  2        21      2          111             2   22
92          11  1        11   1 11              1   11     2  1    1 1               1    2 19
93  2 1    1    11  1      1 1        1   1     2      111 2  1    11 1 1   11       12     28
941 1 1        1    1 1 2  1    1  111   1       1       1      1   11 1 12   2   112     1 30
95       1 1    1112           1   11 1   1    1 1  2  112     1 1 21 1              1 2    29
96 1           12    1     1   1 1 1 111   1          1 1    4   21 1  1  12          111 2 32
97   1  2  11      11   11 1 1                 11      1    1  1                1   1   1   19
98 1           3   1       1     1  1          1  1   11 11          2  1     11      1     20
99        1  1 21          2 1 1       1            1 1 1       11    1   1  1      1   1 1 21