- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
02
-
01
01
-
01
31
-
12
30
-
12
29
-
12
28
-
12
27
-
12
26
-
12
25
-
12
24
-
12
23
-
12
22
-
12
21
-
12
20
-
12
19
-
12
18
-
12
17
-
12
16
-
12
15
-
12
14
-
12
13
-
12
12
-
12
11
-
12
10
-
12
09
-
12
08
-
12
07
-
12
06
-
12
05
-
12
04
-
12
03
-
12
02
-
12
01
-
12
30
-
11
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
Tổng số lần về
00  11       1     1  1      1    1 11    3    2   1     1  1 1       111    111  1  2      27
01  1   2     1 1       1  11     1      1 1   2 11 1 1 1         1  111      1  1  1  2   229
02   1    21        11    1  11      11 11  1 2       1           111     1      1 1    1 1 25
031    11  1     21                  1  1                11      121    1 1      1 1    11  21
04       11  11   1   1                                  111 1 1 1  1 1   11 1       1  1   19
05          1       1  1      11 1       11                1    121 1   2  21   11     1   123
06 1  1111      11  1    2   1   11 1     1    11  11   1 1       1   1    1                24
071  2 2 1  21             1  1  1       1 1   1 11 1       1  112   1  1    1    1    11   29
081     1    1 1      1    1 1  1  12      11 1  1  1 1    11111  2    11      1 1    11  1 31
09   1           1   1    212  1 1   1      1     1   2   1  1     2     1      1        1  22
10       1                                 32 1    1       1121   1     1 1      2    2 11 123
111            1 11  1          1 1         1 11 1111    11   11                          1 19
12              3 11  11        1   1  1 1 11       1  1  1                1 11  11   1     22
13               1          1   1 2   1   1          1 1    1    1      1       1  2 11 2   19
14       1    2   11     11   1 11     11 1 1  31  1           1    1  1   1       1    1  126
151 1 11   1       12  1   211   1           1  1     11    11       1 1 1        1    11   26
16                  11 1 1       1       1 11   11  1       1 1      1    1       1  11     18
17  1             212 1         21         1         2 1            22  1     1 1 1   1   1 24
182    1      1    1  1 11  1111         2   1 1 1  1  1     1         1    1        1 1    24
19  1     111 1   1     1      1    1        1     1 11 21          1 1 1     11 1  12111   28
20  1      1        1    1             1 1  111  1  1 1      1 1 1 1     111      1   1     21
21        1 1    21                1 1    1          2 1      1    1 1        1     1  1 1 119
22       1            1    1 31  111  1 1     11   221 11       2 11   11       2           29
231   2    1 1  1       11 1        1112      1   2 1   3 1 1       1 1       1 1       1 1 29
24   1    1    1     1                   11112       1  11       1 1  1  1 1 1        1   1 21
25 1                  2 12  1 2  1 1    11 1  11  11 1        11    11     11  1  2 1 1 1   31
26    1  1  1 11  1    12   1            1      1  1 2 11            21        1 1211 1 1  129
27 21    1   11  11 3            2 1  2     212     1  1 2 1  1        1     11            131
28     1    1 1  1 111      1  1    1  1           1  1  111                 1  1     111 1 22
29 1 1  11    1               11     1 11         1     1     1  1 1    1   1  11          120
303 1      11 1    12     1 1    12   1      11     111       2     1112     1      11 1  1 33
31  1   11           1 1 1    1   1 1       1 1       1                  1      1   1       15
32 1     2      2  11 1          11     11 21 1  21   1             1  1  1 1 1      1  1  229
33        1      2 2 1  1  1  1      2    1  1     2    1   2   2 1   2   1112111  1  1  1  34
34  1 2     1         11 1  1     1 1 112    1   1 1  11  1 1     111 1   3 1        1    1 31
35              1       11  11   1 1 1   1           2  1 1  1   1  1    1 11             2 21
36  1   1     1 2              1       1                           1   1   112    1         14
37     1  1  1 1    11          1        11 1  1   1  1                    1       1     11219
381  1    1   1        1  1  111 1 11 1          1      1  1   1  1  1     1       111      23
39   1 11  1   11    11 1 11       1   31       1   1   1 11 1  1 1 1     2          1  1   29
40   21  2           1  2   1   2   1        1  3        1   1    211  1 1                  24
411   11  11 1 1       1         1   1  1  1          11 1   11     111 1  2   1   11       26
42    1  1  1      11  1       11  1     1      2 1  1              1  1     1     11 11    21
43        1            1 1 11 2    2        11      1   11   1   1    1 1    11    1     1 123
44  111    1 1        1   1  1  1  11          2  1 1   1   1   2      1           1  11    23
451   2                1 1   1       2 11    1  1 1    1 21 1       1  1  1 1 11    1  1   127
4612     11 1 1     1     1    2 11   1  21  11 111 12   11       1   11     11 1 1         34
47  11 1    1   1                             1       1      1  1 1 11  1212   1      11    21
48  1   1      1                1 1  11   21    21           121    2   121                 23
491  1   1    1   2    11 12    1     1   12  1           1   12 1 1        2  1     1   1  28
501                1 1         11 1  1 1          1       1           111   11    1 1  1    18
51    1     12  1 1     1   1 1  1      1 11              1     1                       1   16
52        1 11  111       11 2   1 1             1 1           1   11  12111111      1 1  1 29
53             1    1   111    1    1     1     1     1            1   1 1      1   11    1118
54     1       1 1 1   1   1 11         1 1      1       11  2  1 1112                  21 125
55   1    1  1     1     1     1    111 12            1    1    12     2 1               11 22
56   1 1 1  1         1  1  1     1 1  1       11       1    11  1    1   1 11     11 11    24
57 111   11            2111    2       1    1     2 1        1    1   1            11   11  24
58     11 2             1   1     2    11 1            1 1 11                 1        1   118
59    1        1           3    1                 11 1 1         12  1          2    1  1   18
6012    1  1  11      1 1  1   31          1 1 1      1  1       1 1     2    1 11  1  1    28
61           1 2      1         3  1    1   11  11          1 1    2        21    1121      25
62        12       1 121   1    1     113           21       21      11 3 1 1            1  29
63 1   2 1     1 1        1 1                          1    1   1          1  1111  111 1   20
64          11        1   1 11    1  1      11        1 1   1  1       1 1       1     1    18
65 11 1    1   1  1  12  1          11    1     1     1       11      11  2      1 1      1 24
66 1    2 1  2  1              21   2  1 1  1 1   1  2      1    11         1     1   1     25
67   1 1   1    2 1    1    1 1 11          11  1 1 1  2 1  1   2  1    11  1   1   1    1  29
68       1 1  1    1    11 1          1                1 111  1      1        1  1 11     1 19
69 1  2 11   11   11  11  1  11  11 11 1    1    1  1    1 2    1  1            1           28
701   1    111  11            1      1  1         1 2 12 1 1  1         1   1    11 1    1 126
71     1         1     1       2      111              1             11111    11 11      1  19
72       1 1  1   1   11 1    1        31 1  1 11 1     1      1       11 1  11   11 2      28
73 1 11 1  11  11  111     1 1    2   1 1  1     112                  1        111121     2 32
742    2    1 1  1            11        1  1       1 1  1   1 1      1   11   1             20
75 11    111111 1 1    1  1 1      11     1     1111  1 1 121 1          1     1 1       11133
76  1   1 1  1211    1  11   2  1 1    1 1  1  1 1        1121 1                  2         28
77 1        1  1             1     1   1     1        1   1      1 2        11 2 1 1     1  19
78      11  1         1  1   1     2       1 21     1 1 1 11  1 1          1  2    1     21 26
791 1 1    11      1         11 1     2        1    11 1   1   11        1 1 1 1    111  1  26
80  111  1 1 1 1 1     111 2   1   2  1        1                 1         2       11  1 11 26
81  1      1  1          11      1          1   1 1    11  1 1       1   1 111 2 1          21
82 111  1  121    1111      11     1     11   11 1        1 11        1  1  1  2     1    2 31
8311 1           3   1 1  1       1  1     1   1 1 1      1 1  1    1 1   1   2            225
84   1 1  1       2 21  111 1    1 1 1    2  1  11 1   1 21 1  1  1 1      1          1    132
85     3 1  111 1    1    1                      1       1 1  1      1   1       1      1   18
86    1               1    1    1  1 11  1 1                            1     121    1  11 118
87  1   1    1   1 3    1 1           1 1   1 1            2 1  1     1      1   11  11 1  125
88 1  1 1 1       1    1      1       1       11   1                 21   1  1  1 2        120
89  1  11   1          1    1       11   1       1   12  1      2    11          1 1    1   21
90  1   1 1   1121 1 1  1     111  1  1  1             1  1    1211            1 1   11 11  30
91 111 11  1 1 1    1  11    1   1  1     1  1  1111 1  1  1 111 2   1   1   1  11 2   2    37
9212          11 1 1 1  1 1    1    2 1   1  11   1  2    1      1111    1     1      11 1  30
931 111   1    1     1  1 11 1       1     1      11       1   21 1         11  1 2   1     26
94              1    11  1                  11  11            1 11 1                 111  1117
9511 12 1  1   1  2       1 2    1 1       1 1     1        1    1        1   1     1       23
96 1 1    1    111   1    1 1     1  1 11  1           11                   1   11       1  20
97 1      11     1  11           1   1        4 1        1   1 21   1           2   1       22
98      1    1 1  1111     1  2   2 1    1     1       1   1       2        1  1       1  1 23
991    11             1   1   1    21 2        1        1  1   2       1  11             21 22