- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
27
-
05
26
-
05
25
-
05
Tổng số lần về
001              1       1 1 1 121    11 1 1 1 12                   12 1 1     1 2   1      26
01    1          2          1          1 11111  1   1  1            1           1   1 1  1  18
02        31 1    1  2   2 1  11  1 11   1         1 2 1 1 1 1      1  1         1     1   129
03     21 1    1 1  1    1 1       1  11  1     1      1   1 1    1   1     1    1  3   11  26
04    1    1     121112 1112 1              11      1      2     1  1   1             2  11 28
051 11        11111111 1  1 1   1              11          1 1    1      11         1    1  24
061   1     1 1     1          1111  1   111     1      2     1     11     1      1   1     22
07     1  112 1  11  11      1     1   1  1         11     1 2     111     1  11 1 1   1    28
08    1   11111    1  111  1           1         1       1       11    1     11 1  1 1  1   23
091   211          21       1  1   1 11 1   1 1 1 1        1    1   111 1 1     1 11 2111 1135
10     1      11         1 1         1     2 2     1       11 1      11       1    1    12  21
111   1 1    1        111               11 1 1      13   2            21  1111  11    1  11130
12 1 1  1  1    1  1 1   1  11 1  11 1          1             1 1    1            1       1 20
13   1   1    1              1   1  1   1    1    1 1 11     11  2    1       1             18
14   1    1    1     1  1        1  1  1 1    1    1     1 1         1  2         1 1  2   121
15 11           1        1 1  1        1  1       1  12            1  1 1   2112            21
16  1  111   1       2  121      112  1      11  1         1   1       1  1121 1 1         130
17 1   1    1  21  11 11       1 1 1        1    1     1 1  11       1 11    2   11         26
181    11 1 1  1      1    1 2   1    1    1  1  1      1           1      1 11 1  1     1  23
19122 1   1     1         1 1 1     1               1 2 1 1 1                 11       11   22
20  1    1             11     1  1 1 1 131      121        11 1  11      1      1  1 1      26
21     2       1   3  1 1       1      1      11  11         1 1    1 21 2   1     1111  1  28
22     1     1 1    1 11 2  1            1      1   1 1   11   1 1 11    1          111  11126
231           11 1 1  1 1    1       1    1      1    1   1 2     1 1 1  1  1    1    1 1   23
24 1          1  1    1    2 1   2 1         11   1  1 11      1   1  1  1    111    1  1 1127
25 1 1     1        1         1  1      1   2       1       1     11    1  2      1         17
261  1           1 1   2           11         1  1  1  1         11  1  221      1        1 22
27  11     1  111    1    1  1                     1   1 1         11111          1 12 11   23
28    1     1           3 2 1        11     1     1 1 11   11  11    1      2   1  1  1     25
29 1        2   1   1 1     11  1        1      1           3     2   1111  1   11     1  1 25
30  21    1 2  1 1   1         1      11  1 1       1          1     12     1      1  11  1 24
311 1    11 1 2  1  1 21              12  1       1 1  11    1       1    1  2   11    11   29
32 1    11   1   11      1 1 1                   1    131     1  1     1 12  1     1 11     25
3311    1      1  11  1 1 1       1 1 11        1  1 11         1        2    1     3   1 1 26
341 11   1  1   1 1   2    11      11   122   21  2  11    1    1      111                1132
35 1   1     1    11  1       1 111 2    1   1 1  1   21    1  1        1 1 11       1      26
36      1              21     1  1  2 1        2          1   1                         1 1116
371 1 1 1         11   1    1       11 1 11  1 2       11      1 1 1     1      2        11 26
381  1    11   1        1   11         1 1  1     211   11   1 1     1            111      225
39     1        1   21      11                                      1 111    12   1 2  1    18
40   2  1           1     1   1 1    1     11   1111     21     1 1   11  12     1    1    228
41 1     1  12        1        11  11      1      1  1  1 2 1 111     1 1     11   1 1 1 1  28
42   1   1 11      2              1 1    11   2 1 11  1111   11    1              1  11    126
431      1  1  1         1  11  1    1 1 11    1   212  1    11  1 11                   1   25
44 1   1  1  1  1    2 1         1     11           1  1  11  11  11  1        1211        126
45  1      1  1 1 1  11 1  1      1     11121  1 1            1     11  1     1 1  1 1 1 11 29
46  1  111     111                         1            2      1 1     1  3 1 1 1           19
47      1         2     1      11 11       1   1      1 1  1  1   12     1  1  1  1 1 11 11 26
48  1    1    11     21   1    2 1 1    1        1      1    1   1    2         1      1    21
49 1     211          1         1  2    2 11             1                1   111 1    1   121
50    1 1     1 1  1         1    2 1  1  1  11 1  1 1      1    1       1  1         1     21
511           1                 1  1 12        11     11   1   13         1    1        2 1 21
52       1 11 1  1     1         211        131   1 1           1 1      1              1   21
53              12      121    1          1          1   1  1    12       1  11 1      1  1 21
54     1 12  2 11            111        1    1 21  1      211   1 1      1 1             2 128
551 1     1  1 1     1   1  1          1        1       1  1  1   1         1     1  1  11  19
56       1   1  1   1       1   1 1    1 1                  1             11 11  1 21     1 19
57          1   1    1      1   1      1 1 111             112            11     1111    1  21
58  1        1 1        1   1   1    1      11        1   1            1    1       1       14
59     1     1  11                1 11  1    1  11   1           21            1      1   1 18
602    1  1  1            1   1 1   122  1 11 1      11   1   1  1          21              25
61          111         11 11 2 1 1 111    1 1          1          1 1   1     1      11    23
62      1 1 1 1 1 11  11  31      2   1 2 21            13 1 1112          1  2  1          35
63 1 1   1 1           1    1 11  1 1 1  11   1   1     112    1  141   1    1    1  11     31
64 12 1   1   1  1           1 11  1        1 1    1   1    1   1      2   1  1    1  1 2 1 26
65     1 21       2 1      1      1  111    2   1 1 1       21    1   1   1   1        1    25
66  1     1       1131                1        1            21        1        1  1      1  17
6721 1 1  11                  11     1   1  2             1   1   1        1 2 1 1 1        22
681     11        3   1   11   1     1   1  2      1 2          1         1   11    2  1 11127
69 11   1  1 1  1     1        1      1      3  11  12 1 1       1 1    1      11           24
70  1 2   1112  1       11       1      11 111     1          21  12       12  1   111   1  32
71     1 1   1111   11  1 1 1 1 11 1   1  1 1  1         1   1                 1 1   11 1 1 27
721  1 11     1     1 1  1    23 1            11  1   1111        1111 1    11    2         30
731              1     1  2 1         1 2 1    1    1 121 11 1   2       111 1 1   1    1   28
74 1111 2    111   1   1   1 1  1   1   1        11    1      11    3              1 1      26
75  1     1  11                      11              1   1     111     1  1 1   1 1    1   118
76     1       1    1         1 1 1    1     11  1  2     11   12   1 111  1    2           24
77         11       1  1     11   2 11   1 1   1 1                   2          11  12     122
78      1     1   1 2    11       1         1 11     1  12                     1111         19
79 3  11     2    11    1        1    2     1   111  1     1 1       1 2 112 2  1  2  1     33
80       1     1 2 11         1    11 1           1         2 1  1  1 1        1 1   2    1 22
81    2 1  1            1111 1     1  1 1     11 1 2 1        1   1 1      2   1   1   1   228
82         1            1 1 1 1           1        11 2       21 1      1 1   1       1     18
83 2          1  11    1  2  1   1   1    11       2  1   2     1   1            1         122
84 1  11 1     1    1       1      1 1     1  121  1  1                             1 1     18
85   11 11  1    1     1 112     1 1         1    1       1 11     1    1    1              21
86      1  1    1 11      1     111  1  1  1  1 1      1        1  1 1  11   12   2 1       26
87  11  1  1 1       1         2    2  1     1  1  11 1  1   1     1 1 121  1 111   1      130
881            11      1       1  2 1          1  11 1    1           11   1 1       111 1  21
891   1       11   1   2   111  2     1  1       1    11             1  2  1     1  1       23
90    1  1 11         1    11 1  1   1    1     2   2   1 1   11 11 11  1     1    1   1    27
91   1  1     1      1   1    11 1     1      1  1       1     2          1 1         1   2 19
92 12  2 11     11  11 2  1 11   11      1     1        1 1 11   1        1      1     11 1 30
93   1    11    2  1     1 111  1          1      1       1      11 1      11    21     2   24
9411 21    1     11    11     1                1 2         1  1 1 11 11  111       1  1 11 129
95   1                        2         1  1    1 11  1      1 211       1         1     11119
96         11    1       2 1         1  1 12       11   1112 1  1  1 1 2    11 1        1   28
97   2   1        1  1     1 1     2    1     2  1      11      2  1                    11 121
98   13    1       1    2      11  12            1 1         1 21   1   1  1    1 1    1 1  26
99    1 1  12     1  2       111       11 1 1 2  1  11 1  2   1        1       1  1  2 111  32