- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
24
-
03
23
-
03
22
-
03
21
-
03
20
-
03
19
-
03
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
14
-
03
13
-
03
12
-
03
11
-
03
10
-
03
09
-
03
08
-
03
07
-
03
06
-
03
05
-
03
04
-
03
03
-
03
02
-
03
01
-
03
28
-
02
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
22
-
02
21
-
02
20
-
02
19
-
02
18
-
02
17
-
02
16
-
02
15
-
02
14
-
02
13
-
02
12
-
02
11
-
02
10
-
02
09
-
02
08
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
30
-
01
29
-
01
28
-
01
27
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
Tổng số lần về
001   1 1   11  1 1   12     1  1      1  1   1    11    1     11           1               21
01 1     2   11   1   1      1 1         2 1      1  11             111 1    1   2          22
02  12   11 11  1     11    1 1            2  1           1  11 1 11  1       1         1   24
031  1      1     1 1 1    1  11      11     1   1  1       1     1 1       1 11   21     1125
04       11  1            1   1    4           1      11      1    12  1 1  1               19
05      11 1   2    1 1     1   1   11  2 1   11 1    1  1  1       1          2    11 1    26
0621 1    1     11  1  1        1  1      2     1      1 1  1 1           1    1  1         21
07   1  11 12 2          1             1    121        1  1           1 1   1 11          1 22
08 1    11        21        1    1   1 1 11  1    111 1        1     1  1 1 11 1    1 1     26
09              1    1   1 2  1   1 1 1      11              2  3 2   1      111 2         226
10      11  21     11  111               11    1211   1          1      1   3  1 1 1  1    128
111    11              1  1 1           1  1   1  11          1 1      2   2    1 11  2     22
1211     211 1 1     11               11     12 1         1   11       1          1      11 23
131  111 12       1        2      1  1  1 1  2 1 2  111  1    1      11                  1  27
14   12    1 1 1  1    2    1        11  11   1 1  1 21  1       1    1 1          1 112 1 131
15                 11   2   1 1 1     1 1   1 1  1     1  1  1  1 2 1 111   21 1        11  28
16 2 1 1         1 1  1 11 1     1  1  1    11     111     11  1          11      1 1    1 127
17      1   1     1       2     1   2  1   1       2   1  1    1   21 1   11    1    2      24
18   1 111 2     11  1 1      1      1   2 1           1                   1      1 1  11   21
1911  1 1                 1   11         1            1        11 1   11 1  211   12       123
201    1 2    1    111111 1   1     1      111           1    1  1 11      11        1      25
21   11 1  1        1     11     12   1    1 1   1     1  1  2      1  2 1      1        1 125
22  31    11   11  1   1   21 2           1  1  1     1    1           1 111   1 1 1  1    230
2311   1   1   1         111 1  1       2  1          1               1   1 1  1 1 1  1 1   22
24 1 1   1    11     111   1   2 1        1 1  11 11            1     111 121  1  1         28
25  1                      1 1  1  1  1 11    2      1         1  1 11 1   1 1  1 111   1   23
26    2   11    1  1  1     2       2   2 1 1      121       1 1   1  1           11   21   28
271            21  1    1    1 2  1   1      1    11   1 1   1 1   1 1  1 1      1 1 1  11  27
28  1        1     11 1  1        1  1  2 1        11    1      1 1    11 1               1121
29         1   1 1                  11     1          1    1   1 1   11 1      11   11  11 120
30    1          1    1     2               3 11   1     1   1 1   1    11                  17
31      1    1  111   1         132 12            21        1   11       2             11 3129
32 12     2         11  1       12  1  1      1 122 11 1   1  1 1     1           1         27
33 1  1                  12      1       1 11  11         12 1     121  1    1111 1      1  26
34       1   12  2  1       1 11 21  2 1        1      2  1 1    1      1     11  1 1  1    28
35    1            11  2 1           1     1     1   1   1   11   1     1 1   1 1    111    21
361 1    112  1     11  1    1          1   11  1   1 11 11   1 1 2 1     1    11 12   1    32
371            1 1  1  1              1  12  1      1                  1     1     1     12 17
38   1 11      1         1   1   1 2    2  2   1      1         11 1      1  1      11 1    23
39  111    1          1    1   12  1     11 1 1     1    11   1 11  1  1  1  1  1    1  11  28
40    1     111          11  1 1      1    1 1   1        1      1   1 1    1     12   1 1  22
41     1      1 1              1     2   1       1 1       2     11 2    1 2 1   1          20
42    1    1 1 1 1   111    1       1  1   1  1 1 1          1       11 111     1    1  1   24
43  11    1   1    111 1 2 11 1   1  2 21     11          22 1     1    1113    2    1 1   138
44 1                 2  2   1     11  1   1          1   1 1       1111  31 1 2    1        25
45  1 11 1  11  2                  1  1         1     1            1 2        1       11    18
46  1  1  1 11  1     1  1  11        1    1                     1 11 11 2  1   1 1    1    23
47   1 1    11   1 1    1 1 1   2                21           11 1 1         2    1 1 1 1   24
48 11    1     1 1  1    1    1  1         1     1   1    11       11               1  111  20
4911      11 1     12 1      1 1    1 11   1         1 1    1 12 1  1    11   11  1       1130
50 1       11     1  1 1   211 1   1           1     12    11  11         21 1  1  1      1128
5111   31    1            2    1  2    1  1      1 21  1   11  1    1    1   1         1    26
52  11 11 11111  2 1    21  1     1 1111 11      1   1      2 12   1  2   12 1   1 1111  1 144
531               1  1    1   1                   1   12        11 1  1          1   1 1    16
54   12     1       1      2 1 11    2  1        1  12          1       11 1          1     22
55                 1 1            2          1 1         1 211 1     11 1                1  16
56 1     1   1    12 1 1       1   1        11        11             1        1  1       1  18
57  1111              1        1  1       1   1111  1 1                 1 2    1  1    1  2 22
58     1      12        1 1     1    1  1  1   1    1    1     1 1          1  1    211  1  22
59     111   1       1  2  1   1      2  1    1   1       1  11 1 1 1 1   1 111 2  1        28
60         1 11 1  1 1             1           1   111            1       1 1         1 1   16
611 2              111   1 1      11  1            1        21    1         1    1  1      120
62 1   1 1         1  11     1   11   1 1                21  1   1 1 1  1         1 11   11 24
631        1   11    11   2  2  1   1  11 111      11    1   1         1         11    1    25
64   1 1    11  11  1  11  1  1     1 1     1     1 1  1  12 1     1 1       1      1  1 2  28
65   1    131     2      21        1 1 1    1  111   11   1 1 1  1   11   1     11 2     11235
66        2  111   1         1      1           1         11  1    1            11     1    16
67 1  1       1             1  1 2                1   11      1   1  1     1 111       1    18
68      1   11 1       12   122   1     111       1   1   1 2  12  1         1      1       27
69              1        1   1              1      1 1 2 1         1    1    1111    11 1   18
70    111 1       1           1 1 2   1   1 1 1 1            11 1     1   1        1   11 1 23
71  1 1 1 1 11        1 1     1 11  2        1             11 1  1   1   1   1        1 11  24
72   1   1 1111      1     1  1 11    2 1   1 1   1       1           11     1 1      1 111 26
73 1 1  11     1 1  1        1  1  1 1 1 1        1  1   1 1   1 11        1     1  11 11   26
74            1        1      1        1 1 11   1      1  1      1   111   1     1  1 1  1  19
75             1 12 1        11  11 11    1   1             1  1         1  11      1     1 20
76        1 1 1 21        1                    1  2       1    1  1     1             1   1 16
77 1 11     1    2    1 1   111  212  1              1         1  11             11     2   25
78                            1    1 2 2     1     3            12       1     1     1    1118
79 2            1                       12  1      11 11            1 11   1 11 1 1 1 2    123
80   1  1      1 1     11       11         111       1   1     21 1 1      1     1111       23
81  11 1   1     1    1         1     1    111        11                   1   1     1      16
82 11 111 1        1 111 1         1111   1    13 1       1 1      1                  1     25
83    1        11  1 1  1  11  1       1     2 1  1  1   1        11    11 1  1             22
84    1   1   1 1     1 11         1  1 1  1 1   1     1 1  2          11      22   1    1  25
851    1 1  1   1 11   1  1 1 11    1   1 1 1 1                      1       1   1   1 1  1 23
863    1      1 111       1    1       1      1  11   1  1   12   1 1         1 1       1 2127
87      11        1      1 2    1   1  1 1 1     2 11      21 1  2   2            1  12  1 129
88 11   1     1  12 11              11          11 1   1   11            11   1     1   1   22
89      1     1         1  1 1  1 1 1       1  11  1 1      121   1  2  1     11     11 1   26
901 1         11  1 1   1   1 1    1     1    11 1       11  1     1    11       1         223
91   1     1  111  1     12     11 1    1   1     1   1     1     1    1 1  112 1  1        26
921 2         1  11   1  1 1     21         1  11 1 21 1         2   1              1 11    26
93       1  1     1          1 2         1 1  212   1     1  1    1 1       1   1    2      22
94 1   21 1    1        1    1   111   1111   1  1  1     12           1    1 2  11     1 2 30
95  1   1 1 1  1     1   1   1 2         1     2     1   1  1               1 1       1   1 20
962   1 1     1 1111 1 1     1     1   1             1          1    1 2 1       12      1  24
97  1 1     11  1  13     1    12        2   1    1          12 1 1    11     1  2  12    1 31
98 1       1    11        1 1 1     1                    1 1     1  1           2  1    1  117
991       2 1        21  21 1      11  1  1  1 21   2 1      11 1      1 1 1     1      1   30