- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
22
-
04
21
-
04
20
-
04
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
24
-
03
23
-
03
22
-
03
21
-
03
20
-
03
19
-
03
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
14
-
03
13
-
03
12
-
03
11
-
03
10
-
03
09
-
03
08
-
03
07
-
03
06
-
03
05
-
03
04
-
03
03
-
03
02
-
03
01
-
03
28
-
02
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
22
-
02
21
-
02
20
-
02
19
-
02
14
-
02
13
-
02
12
-
02
11
-
02
10
-
02
09
-
02
08
-
02
07
-
02
06
-
02
05
-
02
04
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
30
-
01
29
-
01
28
-
01
27
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
19
-
01
Tổng số lần về
001        1 1     2     12      2    2     1  1      11       1 1 1      1  1       1 1  1 24
01     11  2   11 2      1                        1            1      1 2   1       11 1 1  19
02  1  1111    1        1     1       11        1  1     2  1    112111  1   1  11 1 1   1  29
03    1          1   2   11 11    2                     1 1    1           21 111     1   1 21
04     1              1 1    1  1    1    1 1        11  1   1  1    1  112 111  1     11   24
05        1            1        1 1  2  1      11             1 11  12       1     1      1 18
06  1                   11      11 1 11131   1111  1       2  1  1   1  1   1               25
07     1  11  1    111   1  1         1 111   2 11      1                 1             1   20
081 1  1    1 1  1  12  1 1             1 1               21    1   2       1     1     11 124
09    1           1 1      1 111      1   1  21    1111      1 11          1   1     11     23
10  2    1  2  1  121 2  1          1       1   1         1  11     1       1  1  1   2     25
111          1         1 2   2 1      1  1    1   1    11      1       1 1    1    11 11 1  23
12  11     1   1      1 2   1      1 2  1             2    1   1 1  1 1 1 1        11 2     25
13 112   1       1 11 1   1    21  11  1     1  1  1   1     2 1   1   1 1                  26
14    11       1        1             1 1  1   32          11  2            1       1   3   21
151        22  11 1    1      12    1 2        1 1 1  22    1  1 2   1 21   2  1 1 1     1  36
16 1   1   111  2        1       1      1   1      1      1 1        1       1     1    1   18
17    1   1         1  1       12      1   1  2  1       1   11         11    1  1 11 11    23
18  1 111   11   1 1 1 11   1 1     2 1    1   111       1 1 1           1        1     1 1128
191           1       1        1    1          1  1231  1  11   1  2       1       1 1      22
20      1              1 1 1     1    1 1                1 2 1   11   1         1  11       17
211 1 2 1     11 1   1     1  1               1      1    1 1       1  1       1  11 1 3   125
221 1 111 1  11  1   1 1    2 1        1    11      2     1       1 11       1 1  1  11 11  30
23  111       21 1      1    1   1   1   1  1 11        1 1  111  2         11 1            25
24     1   1         1   1  1 1   1 1 1       1111    2  1   2    1       1     21          23
251    1   1 1                   1 11 11 11            11  1      111 111  1 1    1      1  24
261           2   1 1  1   1 1  1      1  11      21 21          1     1 1       2  111 1   27
27 2      1         1      1 12 1  21 1 111  1    12    1 1   1     1  1    1  1  1   1     29
28  1     1    11211     1   1 1          1  1        1  1 1   1 1         1        1   1 2 23
29     1 111  12  1    1   11 1          1  1  2   21 11 11     2  1   1  1  1  1 11   2   135
30 11  1          1      1       11  1     112       1    1   11     2     1 1      1  1    22
3111 1 111 211         1    1 1      1  1    12    11    11       1       1     1          227
32    1  11 1            2 2    1  1        1 1         11           1  1 11     1  12    1 23
33 1 1    1      1 1               312 1               11      1   1     1 1  1  2 1 1     124
34 1 12                       1 22         1  12             2 1            1     11       120
35   121        1  1 1    2       1    1 1   1  1    11   11    1 11  1    2    11 11 1     29
36    1     1  1    1    1   1     1 12    111                      1    1    1      1  111 20
37111       1         1      1 1   11   1    111     1 1      1     3    1       1        1123
38 12 111  1    11  1     1        1 111      1     1     1   1 11   1 1   2    1         1 27
39    111     11 1      1        11     11 1 1     111  12         2  1          1    1  1  25
40  11 11      1 11 1 1  2        211    2      1        1           1      1 1 1     1    125
41  11  1  1 2 1   1  1 1        1        11   11        21   1  1     1  1  1   1   1      25
42          1  11     1   11    1   1 111   1   1        1    111    11       2   1   1     23
43 11 1     1 1111  1 1       1 1  11   11  1         1       1         1  1   1  1 1 1  2  27
44  21  1   1   1 1    1  3 1  1   1 1    11  1       1  1  1   1      1      2     11    1129
45 1 1          11    2     1  1  1  1 1     1             1    1                21 1  1    19
46      1 1 11  1  2 1  11   1  1 12      2          1  2      1               11   111     26
47       111     1       21      1  1   1  11     1      1  11       1         211  1       22
48       11          1          1 21   1     1   11         2 1        1 1   1 1       1 1  20
492    1     2        1      1 2       1 1  2   1   11    1       2         1   1 1   1  1 125
50          1  1   1      1221    1        1    3 1      1 1     1 1 12 1 1   11 211    3   33
511      1  111 1   1      1   1         11  11      2      1 1 1 1      1    11  1   1   2127
5211     2    2  2  1           1      11  1   1  112   2 1 1   111    11               11  29
5321    1  11        1               1        1    1    1         1 1 11  11   1 1 1      1 21
541  1         1  1  2     1         1 1 2    1       1  111  1 1    12  1     1     1  12  27
55    111 1        11 11   1 21                  1        1 11  11     11 1   1       12  1 26
56 11    11 1         11    1 1         1  1      1 3  1    1     1   1   1     1     111  125
57      21     1 1      1     1    2      1    1  1   11  11  1   1         1   21    11   125
58   1  11         1      1 1               1  211121     1    1   1     2                  20
59           1  1        1  1 1 1    1   11   1    11 1     111     1                 1     18
60    1      11      1          1    1    1     112   11 1  1    1 1   111   1 1      1 1   24
61  1     111    11   1 2   1              1           1     12 1      1           1       119
62   1     1  1 1    1    11 1      1 1  11             1           11 1     1  1    111 21125
63   1    1  1  21  11         1  1   1   1   1  1                1 1       1       1     2 20
64 1   1        1  2    1  1 1               1      1       1    1   1  1 1 1      11       18
651  1 111   1     1      1    1  11    1     1  11  1       2             1    1       1   21
66 1    1  2      1               1   11     1   111    1         22111  1    1         1   23
67 1   1  1 1 1   121     112  31  1  11   2                 1      1     111        1  1   29
683 1     1    11 1 1 1   1 1     1    1        1    11 1           1 3      1       1      24
69        11      1       11 2            1  1       1                    1  1              12
70   1    1            11   11        11    1  1  1       1            1     11111    1  11 21
71                1    1   3  1  2     111          1   1    1  11       111  1         11 123
721   11  1 1 1               1   1          1  1 1 1  1   1            1    1   3111  1   124
73          111      1           1   2    1 2 1    1  1          1   1  111  211       2    24
74       1        1 112 1        1           1      1          1    1      1 111            16
75 1                   1    1        11  111  12 11           1 1      1   111 11    2     124
76   1  1   2    2   212 11     1          1         1  1  1   1  1 1  1    1     1      11 26
771 1   11         1          2 1  1     1 1 1             21 2  1 2  211 1 1 1     1 1   1 30
78 1       1  1             1 1  2  1  1               1          1       1            11   14
79   1  1 1           11     2    1 1            221 1 11       1  11  11  12      1       228
80 1 1            1    11 1 1    1      111          2      1     11111 11   11    11   11  27
811    1     1 1  1        1 11  11 111 1  1    1    1   1          111 1       1   1       24
82 1  1       11   2211     1  1 1              1   2 111  11   21             1   2   1    28
83   1 1 1   2        1 111        11  2   1   111    1  1 2   2     1 1   11 1 1  1        30
84 1     2   1  1  1                1              11   2   2  1 1      1 1 1 11        1   21
85 1 1  11 1  11  2   1  1 1 1 1 12 1  1     1 1 2 112 1  1   11   1   1 11 1   1 1     122144
86 1  21    1  11   1   1      1    1   2   1   1   1  2    11           11  1 1  11      1 27
87   1  1  1   1    1   1     1 1 1   11   1  2    1   3  1      11          1    1         23
88       21   2 1    1 11 12     1 1     1 11    1   1     1 1     1 1  21 1  21 11    1    33
89       11    11    1      1  2     1     1      11 1   1        2  1     1  11     1      21
90   1       21 1      1 11       1      1 1 1            1  1 1           1      1 1    1  19
91      11 1      1    1        1        1 1 1   1    11     2 11  1      1   1 2  111    1126
921  1  1           1      1    1   11   12            2    2  11 1     1            1 1    21
93                  11  1 1   1 1   1    1       1       111     1 1  1 11 1       112      22
94  1 1      1     11    1 1  1  1  1        1  11    1  1 1  1  1    2   1      12      1 126
95    1   1     11    112        1        1 2    3      1   11   111  1  1        1 1     2 27
96 1 11  1    1  11 11 2     1  1 1 1       1     3     1        1      1       1 1 1    1  26
97 11    1   2  1121   1     1 2        1   1    1            3       1   1  1       1     125
981       11    11      1 1 1 1  1 1   11 2    1 11     1  11   2   1  1 1  11    1    1    30
99          1         1         1 1  2      2        121  1     1  1 1   1 1    1      1   121