- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
Tổng số lần về
00    12   1    1 111 111 1   1  111   11     1  1    1   1 1 211       1 1  1      2    2  34
01 1       2 1 1     2 1   1     11           1   1     1  1          1 111  1   1 1   2    24
02                1     1 1     1      1    1 1   1    1 1    2     2         1 1           16
0311       1  11        1  1 1  1 1   1  111 1 1  1        11  11 1         1         1 2   26
041 12          1   1     111  2       1    1    11 1           1          1 1    1   1 1   22
05 1   1   1    112 1    2  1 1 1  1  1 1  1   1      1    1  1      1      1    12     1  128
06     11 11    1        1  1   2        1    1          1     1 1   111  1     11         121
07 2        1  1   111    1           1   111      1   1 1   1     11  111  1    1         124
08  1     1     112 1    1       1 1 2      1    1 11     1   1 1      1        1     1  2  24
0911    1  11    2               2       111     1 1    2 111    1   1 111  1  2            27
101      11   11 1  1 1     11 1 11  1 1    1 12 2         21          1      1  1          27
11               1 2 111                   1    1       1 1 1  11    1 111    1    1     12 22
121         1   1 1   12  1  1    1  1      1      11 11       11 1  1  1   111        1 1  26
13    1  1  1111      1   11 21               111 31    1          1            11 1     11 26
14    11  1  1      1 2    2         2 1    2 1       11  2 1             21 11           2229
15   1  2   1 2    11   1        1 1 11  1        1        11        1      1         1 1   21
16   2 1 1 1    1                    1          1 1 1  2  1 1   11    11  11       111      23
17       1  11    11  11          11    1   1    111      1    1               12   1      121
18   11 1 1                  11      1       1  1 1         1  1 1 1    1     112 1  1   2  23
19  2     1   11         1 1  2 1   1    12     111 1 1          21           1 1 1      2  27
20 1  11112    1     11      1    1  1  1 11 1   1        11 12     1   1    11 111 1      233
21         1 11    1               2    1 11 111  1 11  11   1      1  1      11  2 11 1  1 28
2212       2  1  12    11 1                2        1  21  1111    111    1 1         1     28
23  2    1      1  111   11   21     112 1             1 1  1  11   1          2   21   1   29
241      2          11 12 1        11      1   1       1 2211  1  1   1     11    1       2 28
25    2         1   11   2    1 1          12           11  1 11       1   1   1    1     1 22
26  1         1  1  2  1    11     12  11       1  1  1      1 1      1   12    11 1    1   26
27        1 1        1  1 1    1          1  1  1 12   11 1    11 1    111       1          22
281    1     11                              1   1            1 1  1         1      1  1    12
29   1 11            11   1      2  1 1         1 2    2    1   2         11  2    1   1 1  25
30         1 1 11       1   1   11      11    11 2 2  1     1       1  111 11        111    27
31      1 1 1 11     1 1        1 1        1   1     1  11     11           1       11  2  122
32   1    1    1      1 1   1 12       1 1     1 1         2      11  1   1 1       11 11  125
332 1               11  11       1   2        1     1 2  1         1 1     1  1      1 1 11 23
34    1 1    1                   11         1      11  1 11  1           1 11 1             16
351 1 1  111      111    111 1      1    1    1 2  1  1 1    112  11  11112   1 112     1   39
361  1       1 1 1  1              1 1 1       1 1    1 1  1 1 1     311  1    1  1      11 26
371  1       1 1      1       11 1 1   1 2  11        1  1    11     1       1    1   11  2126
38   12 1   1      21       1  1  11       11 11111 21   1   1    21     1         111 1  1134
39  2 1      1    1         1             11   1  2  111 1  1    1    11  1       1 111 1 2 27
4011211   1 1         1   1            1 12         13  1        1 11  111  1    1     2    29
41  11  1  1                  11 1   1        1211     2     1  112   1 1  1   11 1        127
42 1    1  1       1   1   11  1 1111          1 1 1 1          1   2               11   11 23
431     1     1   1   11   121  1  11   1 1  11      1    1   1     1 2      1  1      1    26
44    11 1  2 1   1     1  2     1                111    21 2    1 1     1   1   1 11       26
4511      1 11  11           1 13    3  11           1       1                     1   1    21
46 1       21   12   1                1  2   1       2  1   1   12 1 1         11  1    1   25
47    11     1   1 1    11         1 1  2     1 1             1           11  1211      1   22
48    11   1 2   111                1     1  21         1       1       11 11     1     1  122
49 1   1   1 112 11   1 1 1          1122111         1  1    1      3    1  1         1     30
501  1     1    1        111 1    1         1         1  1        1 1      2       2111     21
51  1         12             1    1 1         1     1   211          111   1  11            19
52  1       1 1     1    1  1     1   1  1 11      1                  1   1    1111   1     19
53211 1     1  1 1 1  1   1   1         3 1     1  1 1   1   11  2   1   1    1  1          28
54       32       1                 1   1 1          1  1 1     1    11  1    1 1   1 1    121
55  1     11 1        1 1     2 1     1   1  1      1     11  1    1  1   1   111      1 21 26
56  1   1    1  1      1       1 1111  11    1    1        1      1      11   1 1       1   21
571          11 1 1    1    1              1  1         1  1   1           11      1       116
581   11 2   1             1 1       1    1  1                        1      1  1    2 2    18
59      1        1      1      1   11 1   2  1   1 1 1    1     1 2  21  1  11 1            24
60   1  1 1           1  1 1              11 1 1   1       11  1 1111  1    12  1  1  1     25
611  11 1      1     2  11 1  1    13          11  11 11 2   1   1  2 1  11 2          1  2 35
62 3 1 1 1                   1 1      1 1       2 1  1   4 2  31     1       1  1  1  1  1  30
63       1  1      1 11      112  11        12              1     1  11 1   1     1   1    123
64 1        1   1    1 1  1   11              2  1 1    1     1    1 1      1       11      19
65  1      1 11    1  1     1  1 11          111 1  2   1  1       11               1  11   23
66       1 1      1    1  1  111    1  11  1 11           111           1  1   1      1  1 224
67  11 1        11 1   2 11 1      11 11   11        1         1   1     1 1     1 1    1 1 26
68    11       11       11 1           1        13 1 21             1  1      1      2    3125
69                    1 1    1  121  2 1               1  1        1      1   1  111 1      19
70   2    1   1   1 1            2             1    1 1       1 111    1      2 11  1 11   124
71 2 1  1 1 2    1 1     11 2   2    1   21 1    1   1         1     11 1  1       2        29
72       11    21  1   1 1  11 1    1  1     1        1    2 1     1         1             121
73      1   1    11    21  1 1  11 1   1 12   1 11   1     1 1 1 11    11      1        11  30
7411 1 11     1              1        1 1   1   2                 1 1          2     1      17
75  1  1  1     11   1  1 1   1 1 11   1    1             1     1 1     1 1          11   1 22
76        1 1   11 1       1   1  1   1  1  1 1 1  11  1    2        1   11   1   3 11      27
771    1   1   1     11 21      2        1      1 1   1      11    1      1  1    1         21
78 1  1  1      1 1 1 11       11            1 12  1 1 1     1   111  11              1111 128
79  11 111      1 121 1 1 1 1   2   1 1    1 1         1   1    1      1     2 111  1       30
80    11  1     1        1   1    1 111     1 1    1    1            1     1 1    1   1 1   20
81    11     1 1     1  1  112   1    1    1      1 1 1 1    1 2 1 1        1      111   11 28
82 1  1 1 1 11   1  1 1  1        1 211   1   11                1    11  2   1   1     1 1  27
83 1 1   1    1  1   2        1 1   1 2                1 11  1   1  1   1    1   11   1 1  125
84 1  1 1 112 11  1        1   1      1        2  2   1         1            11   1  1      23
85         11   1          1   11        2       11   11   1 1   1        2            211  21
86      1  1 1   12 22    1 1               11       21    1  1   1   11   1       111   1  27
87 1   2               1              1    1              1   1    1      113   11    112  121
881 1111         2 1  11 1 12      1111 1          121         1    1   1        2 1 1 1   132
89      1     1 1   1  1                1 11  1     1 1   1  1  1  1 1 111   1          1   21
90   11 11   11 1  1  1  1  11 1 112  1         1       1       1      2   1 1 2  111       30
91  1                    11         1  1 1      11              11  1   2      1            14
921     11    11           1  1  2     1 1             2     1    1 1 21  1    1            21
93            1   1 1  11     1   1   1               1 1        2 1    11 1       1111 1   21
94        1  1             1 11   11    1  111              1  1     1   1 1   1            17
95           111   1    1 111   1          11  1             12   111    1 11      1  1  1  24
96  11 1 2          1         21   1  1      1 1    111   1 1      1                        19
97  1    1  1      1   1     1    1     21  11 1   11  1  1  2   1    1 2     1  1   21    129
98             1     2   2111 1     1  1  11        1 1           1      1   1           11 20
991                  1    1       1    21               11  11   11              2  1 2     18