- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
26
-
04
25
-
04
24
-
04
23
-
04
22
-
04
21
-
04
20
-
04
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
24
-
03
23
-
03
22
-
03
21
-
03
20
-
03
19
-
03
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
14
-
03
13
-
03
12
-
03
11
-
03
10
-
03
09
-
03
08
-
03
07
-
03
06
-
03
05
-
03
04
-
03
03
-
03
02
-
03
01
-
03
28
-
02
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
22
-
02
21
-
02
20
-
02
19
-
02
18
-
02
17
-
02
16
-
02
15
-
02
14
-
02
13
-
02
12
-
02
11
-
02
10
-
02
09
-
02
08
-
02
07
-
02
06
-
02
05
-
02
04
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
Tổng số lần về
00    11  1  11 12 1 1 1       2           1         1              2  1    1    11   1   1225
01       11 1    1   1       1   11     1  1     3 1  1  4 1    1 1         2    1  11    1 28
02  1        1   1  1   11            1       1         1      1        12  2        12     18
03       1 1    111 2 1  2 1   1       2 11         1           1     1   11    11     11  126
04   1     2  1    1 11      11 2  2         1        1       1         1   1  1 1 1 1      22
05   1   1 1      1 1     11  1  1             1 1  2 111 1 1          1   11         1   1124
06          1111  1 2           1          1      1 1    1 1       12   1        11    2    21
07 1   1 1  1  1       1 1   1  1  1      1 11    1  1              1   1    2  1 1  2      23
0811        12      1 11  1 1 1  1    1            1 2    1    11   1   1      1 1        1 24
091 1      11  1  21   1  1 1 1 11   1 2    1 1     2 1      1      12             1    11  29
10 11 1   1    11  1   111 1    1    2 1 3     2    1       11       2    1       11        28
11 1  11    1  11 2        2 1     11     111  12 11      1 1            1    1   1     2  129
12 1  1       1       2    11    1    21 111    11   1  1 1  111   1  1   1 11 1   1      1131
13 1 1             1     1   1 1        1 12           1          1    111    1     2  121 123
14  1            12    1  1 12 11      1   11       11  1          11         12   1 11  2  27
151 11    11    111    1      1 1   2   2  1    11   1 1 1      1 1  1   1 1      2    2    30
16   1     2   2   11      1 111 11    1 1        1 12  11        1                  1    1 24
17  1    1     1   111     1   1        1  1 1  1      1         1     11    1              17
181  1  1             1            2     111   11    1         11  1 2     11   1 111       23
193 2   1 111   11     1111 1  111       1  1 1     1 31  1     11      211  1      11  2   39
20  1 2      1  1    1 1 1     1  11 1   1    1   1   1        1    1      11 11   11   1   25
212        1              21     1   1  1     1    1 111      1   11            212  1 1 1  25
22  11     2 1   12    11  1   1    1  111      1     1   1  1     1  1       1             23
23  1      1  2  2 1        1   1    1 1    22 111  1     1211    11 1   11    1   1 1 2  1 35
24        11  1 1            1 11 1       1    111      1 1 11   11   1      11   1   1 1   24
25       2      2   1 1  1   1 1    1      1     211 1  2 1   1    1 1  1  1  1 1    1      27
261 1        1   11   1 1      1  211                 1   1111 1 2  11      1   1        1 126
271   1  1  1       1    111  1   1        12         1   1   21 2   113 3   11         11  32
28         1     1       11  12     1   1     1   1      31      1  1  1       1   1     1  21
29  1   2   1      2                         1         1  1111112  1       2 1 1   1  2     24
30 21 121   1     1   11 1     1   1 11   1      1 1 1  1      3      1         1   1      128
31  1   1       1  1        11     11  1        1 1 11 1 11  1     1   1  12     1  1  1  1 26
32111                      1     1 1          1       1    1 1  21 121  1 1  1     2 1      23
33      1  111     1 1  1    1 1111     111  1  1          111   1    1  2   1 1    1 1  1  29
34    1  1   11 2  1    11        1  21 31   1    1             1     2 1 1    1  21        28
35    1 1   1              1      11211         111 11  1               1  1     1       1  20
36 11 21  1  1      111  2  2    1 1            111    1  1   2         1  11 1  1 1      1 30
371       1         1   1   1        1   1     1        1 22112  11 1 11 11    1 1        1 27
38      1111    1 1  1   1     1 1   11  111   11122       22      1  1 1   1       1 11    33
39 1         1      1 21   1111           1   2 1       1   1     1  11   1       1 1 1    124
40    1 2   1 1       1       1 1 2      1  212        1   12 1   111      1  1   1   12  2133
41  11    1 1 2   1 11 11   111      11 1   3 1    1   1  1   1         1  1 1  1           29
42  1 1       1      1       21  1 1 1     1   1    1  1 1      1 11  1   1  1  1   11111   27
43       2  1  1  1   1 1111 2     111   111 11 1  1      1      1 1 1 1                1 1 29
441      2   2  1 1    1       1   2  1   1    1 1  1      111  1 11 11               1 1   26
45 2         1  1   1  1      1111      1 1           1 1        11  1 11       1  1      1 22
46   1          11  1     1 1          1     1 2    1   11      1  11        1 1 2  1    11124
47   1 1  1          1             1   1     12112  1   1    1          11121 1 11          25
481    1  111         1       1      1 1 1         1        1 2  321    1      1 11  1  1   26
49 1           1   1           1 1 11111   1       1   1 1             1             21 12  21
50      1 1 1         11 2  1       1            1  1  1 1                  1        1      15
51       1 1    11  1 111    2                    2     1  11         2     111   1 1 1   1125
52       1  1 111     2    1      1  1     1      1111    1 2         1   11 1  1       1  125
53 1 11  1      1  1 1  1     1 11        1  1 11     1        1   1      2         1 11    23
54   1      1  111 1     111  1    11      1      1    12  1   1  1 2  1    11         11   27
55 1 2         1        1 1    2 1   1  1    1 1    11   1   1    1        1  1 1     1    123
56 1         1 1         1  1    1 2   1    11 1               1     1       11    11 11   121
5711 1  2   1      1    1      1      1   1  1  1      1    1   1 1           1           1 19
581        1   1 2  1       1   11 1         11          1     1 1    11  11  1 1  1        22
59     1  1    1 1   2            1    1          11           11        111     1          16
60   11311   1  1    2     1    1   1 3111 1    1            11 1   2              1        28
61 1  1  1    1   1    11    1    1    1      1 1 11 2  1   1   11 1 1 11      1 1  11 1   130
62 1  1  1   1  1         2 11          2   1     1   11     1  12        11   11 11    1   26
631  1 1  2       1  1  1      1        111       1     1          1      1  1           21121
64 1 11                 1  1      1     1      1             1      1              1       112
65  1 1    1       2 1 11 1  1  1   1   1   1 1 1      1   1 2  1 1               21        25
66          1  1 2          1  1  1 11  1   1 11  111  11     1  111  1  1   11 21   1  11  32
67 1   11 12 1   11   2       1   1 1  1                      1             1   1    11   1 21
681 1          1           1  1     1  1   1121  1 1  1    1    1  1      1   11 12 1      126
691          1          1   1   11    1    11    2                     11  1          1     15
70   1  1     2           1    1  1 1        11      1             1 11    1       111      18
711  1 2 21   1     1    1      1     2   1     1      1       1 1        11   21  11       25
72  1 1     1      1   11 1         1       1 11  1                   1      1       1   2 118
7312  1     1 11    2 1     1 1 1   1  1 1               1   1 1     112      1         111128
74    1      1 1  11  1   1  1   1 11      1  1       1        2    1        1         1 21 22
75    11    1  11  1       11 1      1     1   1   1  12    1 1          1     1  1    1    22
76       1    1   1       1 1  1  1 1           11   11        1 1   1       211       1 1  21
77          1 1   1   1   1 1 1 2  1  1   11     11   1  1 2 11       11 1     1  1    1    27
78   1       2    1    1  2         11 1      1   1 11 1      1   1 1  1        1  11   1 1 24
79 1        1 1  1   2 2  11             1121      1     1    1 1    1   2  1    3          26
80         1              11       11   1 1     1         1       11         11        1    14
81     111 1 111    12   1 11 1     1     1      11 1    1     1 111          112           28
8211   111  1 1               2                 1      13      11 1111        1     11  1   24
83   1 1         1      1   1    1     1           21 1 1       11    1             11      17
84  2   1    11 1   1 1 1                    1     1  1       1          12  1  1     1    120
85   11 1           1   1    1         1     1 11  1  1  1 12  1111   1 1   2       11      26
861 1  2 1     1        111           11 1  3 1      1                  1 1     1     1 11 124
87   1 12 1  1       1 11      111      2 1  1       12           1  1  1 1   11 1     1   128
88        1     2  1       1      1     12   1           21111 1           1   1 1    1 1   22
89     1 11  1         111    1 2 2     112 1  1       1   1    1        1                2 24
902       1               1                       1  1     1    1       11       2          12
91     1                   1     1   111  1               3 11         111    112  111   2 125
92                  11       1   11      1         11 1 1  1  1      1 1 1111      1   1  1 21
93  1   1      2     1   1         1  1       11 1       11          1        1    1  2 1 1 20
94   1    1                      11   2      1   1 1 1        2     1  1 1 1     1  1 1  1  20
95 11 1    1     11 1  1             11      1 2 1  1    1  1  1      11    1     1 1  1   125
96   1    1   11   1 11           1  11  1     1   1     1    1  1    1     11       1   1  21
97   11 1 11  1  1 1 11  1 1     1   1      1       1   1  1 1      1  1     1         11 1 25
981    21 1   1  111   1    1        11      1     1   1  11            111 2 11  1         26
99      1 1    1   1    1   1 1 1 1       1   1      1 1     2 1  1 11 1    1     1         22