- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
25
-
04
24
-
04
23
-
04
22
-
04
21
-
04
20
-
04
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
24
-
03
23
-
03
22
-
03
21
-
03
20
-
03
19
-
03
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
14
-
03
13
-
03
12
-
03
11
-
03
10
-
03
09
-
03
08
-
03
07
-
03
06
-
03
05
-
03
04
-
03
03
-
03
02
-
03
01
-
03
29
-
02
28
-
02
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
22
-
02
21
-
02
20
-
02
19
-
02
18
-
02
17
-
02
16
-
02
15
-
02
14
-
02
13
-
02
12
-
02
11
-
02
06
-
02
05
-
02
04
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
30
-
01
29
-
01
28
-
01
27
-
01
Tổng số lần về
00    1           1        1 1  1         1 1  111  1 2 1          1 1  1       1    1      19
011  11 1 1   1      1       1  12   1   1                1112     111        2     1      125
02  2  1     11      11 12     2     1 1   1    1     1                  12  1          11  23
03   1     11         1   2   1          12   1 1 1              1121  1              1   1223
041 1    1    1    1   1 1  1            1111       1 1   1  21 1   1     1    1 11  1      25
05        111     11    1 1          1  1   121 1 1      11  1     1  21 1 112111 1     1   32
06 1  1   1131 1 2112    21   1 1 12  1     1 2  2 1   11     1 11   1             1      1139
071     1     11      1           1   2      1    11 1  1   2    1    11        1   11 13  126
081 1                  1 1     1  111 1 1         2   2    1 1 21  111 1 1    1    1    1 1 28
091    11 12   121  1 1       1 11       11                     11     1   2  11 1    1   1 27
10 1   1   1    11   1                  1 11  1    1    1   1   1     1       1        1   118
11 1 1      1  1     211   1  11        1 1    1  212 1  1   2 21      11              1 1  30
12   1     1 2  11      1  11              1 1    1 1            2   1 1   1 11            222
131 111   1   12   22     1 1     112           1  2   1 11 1     1 11       1    2  3      34
14 3   1 11         11  1   2       1                 11   1  1    1     1     1     2 1    22
15 1  122                 11   1  1         1 1   11 1 1  1   1 1    12        1   1   1    25
16  2    21   1         1  12    1   1   121   1 1           11               1         1   22
171   11  1 1      1211 11  1   1  2            1   1   12 1   1 2          1   1     1     28
18  11 111  1      1   1 11     1 11        111      2    1     1                   11      22
19  12   1        1          311 1     1 1    1  2     1 1  1   1   1 1  1    1 1  1  1  1 129
20         1    11         1 1  13         1   1   2  11  1     1 1   2     1        11 1   24
21           111  1 1    1   11111 1      1   22     1          1        11   1          11 24
22         1                 1   1             2      1111           121          1        115
23 1    1 11 1 1    1 31 1     1  1    1   12              1  1   11  2 1  1 1111  1  1 1   33
24   1  12     1   1  11 2   2 111  1 1  11  11     1  1   1  2       11          1      31 33
25   1                 111     1    1 1  1 11     1      1         1        1   11 1   1  1 19
26    1    1  1       1 1 2   1 11  3 1            1 21  1 111 1  2 1  1       2          1 30
27 1    1  1  11           1  12 2 1 1  1 1   1         1 1 1111 1  1 1 1  1   2 1         131
2811 1 1  1  1  12           12        1       1  11      1      1   1      1 2 1  1 11 1 1129
29 1   1  11       2   1               1 1  1            11     12     2 2   2   2     2 12 28
30  1 11 11 1  1    2         11      1  2           11  1       11       11 11             23
3122   2 1 1   1  1    11     1         1   1   1 1               1      1  111 1 1  1 111 129
32        1   11     11  1 1  1 1 11 1  11   1       1 1     1     1 1    1 1    1  1       24
33       1         1   1            1    11     1  11 1   1   11   1           1 1  11    1221
34  1 2     1  11  1  1       1      1     1  1       1   1          1     1        3       19
35              1   1     11            11 11  21  11  1   1  1     1    1  1  3            22
36       1   1 2 11  1                 2   2   1 11            1  1    11 1        1111     23
37       1      1  1 11    21   11      1 1 1    11 2    1  1     11 1          1 1  1      25
38     1 1   1                 11 11    1   11  1   1      1 3      1   1 11     31   11 1  27
392  11 1     1   1              1 1       2  3      1      21  12    1 1  1211    111111  135
40   1      1  1   1    1  1 11   2   111               1   1 1    1  2       1   1         21
41 2       11 1   11     21 1     1   1        1                1   1    1            1     18
42     1  1      1   1 11   1                   1   1 1    1   1   1 111     1 1     1      19
43 11  1         1  1 1    1    1   1 1       1 2 1  1 2 11            12   1        1      24
441    2     1   1  11  1    1111   21 11 11  1       1        21  22 1  1  2   1  11 1     36
45   1     1  1 1    1         1 1111 1212    11       2   1  11       2 1  1   1 1       1 30
46  2        1  112  1        1 1 1              1  1           11        1      1          17
47   1  2 1 1   1  1    11 1  2    1111           1  1   2             1  1     1 1     1  126
48   1   1   1    1     1       1 1 1 1              1 1  21  11      1 1     1          1 121
491       1         1 1         2     1  2       11      1    1  1       111    11          19
50   1     1 1  1          1            1          1  1 2  1    1 1       2     12 1 1 1   122
51 1  1 1   1        1     1    1 1      11   1 1   11 1 1111 1        2               1  2 25
52 1    1   13  12  1        1       1111         1     1       1 1 11     1  1   11  2 2 1131
53              2 1   1   1 1        1         1     1  1      1    1   1             1     14
541 121     1  1     1    1  1        1  1  1  1  1           1    1           11     1  2  22
55  11    11   111         1     1               1 1   1 1        3    1      1    111  1   22
56           2  1  111    1 1 1    1 1         1    1   1 1           1 1 1      2  1   1 1 23
57     1    11    1    1  1      1   1     2 1     2  1   21   1    11 2     2 1     1  1   27
5811   1      1 11     1   111 1    2              11   11 1     1  11             1    1 1 24
59      1   1 1   1           1         1        1         1     2   1   1   1   1 1 1  2   18
601   3         1      1      12 1   1 1 1 1   21       1211      1 1           11  1      128
61    1 1  1           2                  1  1  1    1    1                  2  1 1    4 1  19
6211      11           1        1  2 1  1 1   1         1 11         1 111   11     1 1  11 25
63      1          1  1  11     1   1 1      1  1         1 1 1   1                   1   2 17
64  1    1  111 1 2     1  1   2  1 11 1   2 1           1  1  2 1  1   21  1  112 1    1  136
65       1 1    1   1      1     1   1   12     1 1   1  1  1 1 1 1111  11 11    1       1  27
661  1  1   1    2                        1      2    2    11     1 1     1  11   1     11 122
67             1  1   1      1    1  1 1               1  1 1            11    1   11       15
68  1      11    11  21     1   1  1 1      11  1  1                  2   11 1      2   1   24
69  11 2 11   1        1 1   1 1  2   1  1   2   1          1 1   1    1111  1     1        27
70                11      1              11         12  1    1 1   11  11  1   1    1  1    19
7111        1 1   1  1   1 111 1   1 1 1 1   1   1    11   1  1    1  1   1          112  1 29
72  1        1        1 1 1 1 1      1 2          1 1                    11    1   1 1   1  18
73    1   1     2  1 1    1111       2    1  1     1   11 1 1              12   1 12    1   27
74                         1            1       12    1 21  1  1     2   1    1  11 1  1    19
75   1 1   21 1  11  11  111              2  2              2   1 1     11        1 1       25
761      21    1   1  1   1             1   1    1      1   22     111  1          1        21
771    1            1     1           1     2      1     1   11 1  1     1211     2  11 1   23
78   11 1 1   1    1   1     1 1  1    1   1 11   1  21        1     1      12  1 1    1  1128
79 1           1 1   2 1         4     1      1 111  1            111       1      1     1  22
80  1    23    1  1   1  2  1      11   1               1    2   1      1  2 1    11  11 1  28
811 1 1            11  1           1    2 1 1   2   3  1  1       1     2   1   1 1      1  25
82      1  1 21     1       1 1   1 2  111 21                 1 1 1        1              1 22
83  2        1  11     111 1       1   1   1         2 1     1                    1  1     119
84 1  1         2   1            1 11        11111         1   1 1 1 1  1  1     1 1   1    23
85      1 1  1 1  2     1      1   1 1       1   2    11        1 1   1    1  1 1       1   22
86  1 1          1 12  12 2 1       1 1 1      1      11 1 3   1           1   1  1      11 28
87 1    21        1   111  1          1    1 1   1   1          1              2      11    19
8811 11    11 11  1     1     1   11   1     1      1 1    1            1 121 1   11 1   1  28
891 1   1 1   1     1       1       11 1     1 1                  1 1 1      11     1 1     19
90    1    1     2       1  112                   11 1               1    1           1  2  17
911              1 1  1      1        2     3  1   21  1     2     1 1    11    1           22
92 1   3                21   1 11 1 11      1   1    1  1 1   1    1           111 1  1  21230
93       2  12     1  12          11  1     111  1  2   11   1   1   1      1 1 1 1 2       29
941     1            1  1 1  1         1111    1   111 1   1     2       111     1  1       23
95 1  1 1     2           1 31       1      1 12 111         12 3 1    111   1 1    1       31
96   1   1    1     11      11 11  1  11   1    1       1      2            1   1     1     20
97   11 1   2  2   1 1          111   111      1            1 11         1  1    1          22
98    1  1    1         11      1 1     1    11  121        1    1  1   1   1  1    1  2    23
99  1                  11 11               1    1      12      1   11     1  1        1   1 17