- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
27
-
05
26
-
05
25
-
05
24
-
05
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
25
-
04
24
-
04
23
-
04
22
-
04
21
-
04
20
-
04
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
Tổng số lần về
001  1 1 111  1    11  11  1    1    2    1     111   1111 11  2   1  11   1 1   11  1 1   137
01  1         1  2 11    1 1  2        1  3       1 1          1 1  11  1     2   11   1   127
02    1            12 1    1  11 1 113 1    1       1 1      111  1 111  12   11 11  1     134
03                     1 1          1   1       1  1   1   1 11    11  1  1      1     1 1 118
04 1  11     1     1    1 2    1          2     1 1  1                1       11  1         18
05  11       1 11      1    1  11    1   11  1 1    1    111     1   1       11 1   2    1 127
06  2             2 111 1   2              1             1 11       1  21 1    1     11  1  23
07   2 1  1     11  1 12  1   1  1    111  1 111          1    1      1   1  11 12 2        31
08   1   1 1 1 1   1       1     1  1       2        1                1 1    11        21   19
09    111  1 11   1     1 1 1    2       1                        22                 1    1 19
10          1     1  211  1       12            1  1 1      1     1          11  21     11  22
11 11  1   1  1            1   1                  11  1                1    11              13
1211 1      1         11    11   1      1 11     1          1 11 1 1   11     211 1 1     1128
13  1   2  1 21   1 1 1           1     1   11 1 1 1         1 1       1  111 12       1    27
141     1     1  1   1      11  12            1     1 1 1  1      1   1   12    1 1 1  1    24
15   1       11      11                12 21   1   1  1  1    1       1                 11  19
16  211 11     1   1    1    1  1 1      1     1   1  1        1        2 1 1         1 1  124
171  1     1   1      3                     11   1  2 1     1     1  1       1   1     1    19
18 1   1       1  11      1       22        11       1   11 111 11 1 1    1 111 2     11  1 31
1911 2    11             1        1  11  1  1         211    1 1 1 211 11  1 1              27
20 1    2 11    1 3 12  1    2    2    1                  1        1  11    1 2    1    111130
21   1   1  2        1        1        1 1 1  1        1   1 1  1         11 1  1        1  19
22 11          1            1  111            1 1     1 21               31    11   11  1   22
231       11  1 1       1  111   1         11  11   11 2 11    2 1  1 111   1   1   1       30
24  1          1 111 1        11                   1   11   1         1 1 1   1    11     1120
2511                      11 1   11     1    1   1 1   1             1   1                  14
26   1 1         1             12  1  1    111  11   1        1     1      2   11    1  1  123
27    1  11  1           1  1   1  1       1   11 1        1   11 1    1            21  1   21
2821   21 112   2  11 1                    1 1   1 1        1 1 1 1      1        1     11 128
291   1 1    1 1           1   1  1   1         1    1      1 1  1  1 1         1   1 1     19
30 1        11           12  13                1   11   11 11    1  111    1          1    124
31 11        1            2         1      1    1   11 1  1   1  1   2       1    1  111   122
32      1    1    1        2    1 11      111   1   1 1   1     1   11  12     2         11 25
33   211 1 1 2   1 1          1   11        2        11  1  1  2 1      1  1                24
34 1  11       2      1    2   2      11 1           1       1 11 11          1   12  2  1  26
35 1  1    1       1  1     11     1 1    1 1 1 111   11     2     11 1    1            11  25
36  1   1     1      1   1  1 1   1 1    1 2     1 1     1   1  1    1 1 1    112  1     11 27
371    1    1          11 1 1 2     1 2              1  1   1      1   1            1 1  1  20
38              1  12  1         1 112      1      11   1  1      1 1     1 11      1       21
391 11    1 21    212      11        1      1    12  1   1 1      111    111    1          130
40     22 1  11 1    11  1   1 1      1  1 1     1       1    1  1         1     111        24
411        111       1         1        1   1         1   21   1  111       1      1 1      19
421      1   1   2    1 1  11   1  1       2   1 2   1      1 3 1     1    1    1 1 1 1   1130
43          11      1       1  12   1             1 11 11 1              11    1   1    111 21
44 12       2 1               11   111 12     1   1 1  11       1       1                 2 23
45    1  1           1   22 1   1 1 11 1  1       1  1 1 1 11 1          1 11 1  11  2      29
46     1  1    1        11   11     1 11  1   2          1      1  1     1  1  1 11  1     123
47     1  1           1         11   2 1  1 1 1 1 1               1  1    1 1    11   1 1   21
481 1  11  1  1  1   1        1    1                   2   1   1 12     11    1     1 1  1  23
49      1    11 1  1   1 1   2 1        121  1  2   1    1  1          11      11 1     12 129
501 1          1     1 1 11             1 1  11     11  1  1 1          1       11     1  1 21
51         122        112    1  1  1   1 1  1   1 1   1      1 1 1    211   31    1         30
52 2 1  1     1 11 1  1111      1  11  1 1      1 11     12     111  1   11 11 11111  2 1   39
53   1  221    1     1  1  1  1   1 1      112      1 1   1            1               1  1 23
541   21   2 1  1  1  1  1 1    111      11       1   211 1 11       1    12     1       1  31
55       1       1 1       1     1  1     1 2111 1  1                 1                 1 1 17
56 1            2       1    1      1 11       1 1   1     2 1          1     1   1    12 1 21
57   2 1  1  1   1 2      1 1 1      11 111   121              1  1      1111              127
58  1 1211 1  1 21  1  2       1        11    1            1     111  1     1      12       27
59 1          11  1     11      1 1 1 1  11  12   122  1  1 1   1  1        111   1       1 30
60   11   1         1  1 11       2    1   1 2 1     1 1 1    1     11          1 11 1  1 1 26
611     11  1 1  11   1 12               1     1        11   1         1 2              111 22
62  1 2   1 1      1    11      1 3            111       1      1 11 1  1   1 1         1  125
63 1  1    11  1           1       1            11   21 121      1   1 1        1   11    1124
64  1       1  1                 11  121           1          1 1 1 1     1 1    11  11  1  21
6511      11    1   2 1       11   11         1               1           1    131     2    22
661   1  1  11 1 21 1      1   1   2     1     11 1 1  1 1       1  11         2  111   1   30
67 1     1      1 1  1111 1 1 11     1   1 1   1  11 1 11               1  1       1        24
6811     1        1  1  1 1      1    112    111 132        12   1    1      1   11 1       30
69                   1          11  1 1 11    11 1         1  1    23 1              1      19
70                  1  1 1        11        1    1    1 1    1       11    111 1       1    17
71            1  1                 2             1   111     1    1 1    1 1 1 1 11        118
72  2         1        1   1   11 1    1   1     21       11 1     1      1   1 1111      1 24
73 1        1    1   1   11 1111    11   2  1      11      1     112    1 1  11     1 1  1  29
74  1     11                        1        1 1  1   1 1111 21 2  11 1            1        21
75       1      11  21 1  1 1 1  1 1  1   12 11         1   1  1 2                  1 12 1  28
761      1       1          12 1   1   11   1     1     2       1              1 1 1 21     21
77          1     111  1    1    1   1  11    12       1                1 11     1    2    121
78       111 1 11  12 1         1    121                    2 1    3                        21
79   1  211   1        111  1   1 1 1        1   11  2     1    1       2            1      23
80          1  1   1 1 1   2   1       1  1  1 21     11     11 1         1  1      1 1     23
81        11  111     11  1   1     11 3  1 1     1211   11  1   1       11 1   1     1    131
82     11     11  1   1  1 1     1     211   1          1  1     1  1   11 111 1        1 1127
83        1 1 11 1 2        13 1    1  1              1 1 1  1       1     1        11  1 1 24
84  111               1     21 11        11         1         112    11    1   1   1 1     123
85  1          1           1    1    1  1  1     1    1 1 211          1    1 1  1   1 11   21
86 1  11 1    1  12  1  1 11 1 1    11  1 1  1 1           11 1 1      3    1      1 111    32
871   1 211     1 1       1     1 1   1 1   1      1              1          11        1    19
88        1               1      2   1             1      1 1  31     1 11   1     1  12 11 22
89 1     1        2 11  11   1             2       1 1 121  1     2 1        1     1        23
90211  1 1     1             1   1    1    1  1    11 1  1 1  1  1     1 1         11  1 1  25
91   1 2 1      1       11 1             11   1 1               1   1     1     1  111  1   20
92 1 1                   11  1   2  1        11 2   1          21     11 2         1  11   124
93     1 1    21  1  1 1 11   1    1         12 1 1  112  1   1     1 1       1  1     1    28
94        11  1 11 1          1     112 1                11  1          1   21 1    1       21
951  12   11 1  11    111     11      1 1    1                 1 1  1 1  1   1 1 1  1     1 27
96  112         1  111 11    1      1   2  1        1  11 1     111  1 2   1 1     1 1111 1 33
97      21 1      1  1  1     1  1            1 1           1   11   2   1 1     11  1  13  25
98    2   1 2   1          11   1  1  3     11 1   11     11  2   1  2  1       1    11     29
991       11   212                   1   1    1  2          11         1       2 1        2122