- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
25
-
04
24
-
04
23
-
04
22
-
04
21
-
04
20
-
04
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
24
-
03
23
-
03
22
-
03
21
-
03
20
-
03
19
-
03
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
14
-
03
13
-
03
12
-
03
11
-
03
10
-
03
09
-
03
08
-
03
07
-
03
06
-
03
05
-
03
04
-
03
03
-
03
02
-
03
01
-
03
29
-
02
28
-
02
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
Tổng số lần về
00            1       1       1           1        1 1  1         1 1  111  1 2 1          117
01   1   1    1 1     11 11  11 1 1   1      1       1  12   1   1                1112     126
02     1 1    1  1          2  1     11      11 12     2     1 1   1    1     1             21
03  1   11    1    1         1     11         1   2   1          12   1 1 1              11222
041    1 1   1  121    11 1 1    1    1    1   1 1  1            1111       1 1   1  21 1   29
05      1 1  1  11  1   1         111     11    1 1          1  1   121 1 1      11  1     126
0611  1     111 1          1  1   1131 1 2112    21   1 1 12  1     1 2  2 1   11     1 11  42
07    1  13  11 1 1     1 1     1     11      1           1   2      1    11 1  1   2    1  26
08   11         1      1  1 1                  1 1     1  111 1 1         2   2    1 1 21  124
09     1  1               1    11 12   121  1 1       1 11       11                     11  21
10  1    1   1          1  1   1   1    11   1                  1 11  1    1    1   1   1   18
11     11    1      1 1    1 1      1  1     211   1  11        1 1    1  212 1  1   2 21   31
12   1       1   1      1    1     1 2  11      1  11              1 1    1 1            2  19
13  11 1            21  1 1 111   1   12   22     1 1     112           1  2   1 11 1     1 33
14   1     2       2 1     3   1 11         11  1   2       1                 11   1  1    123
15        1          1   1 1  122                 11   1  1         1 1   11 1 1  1   1 1   22
16 11   1   1     111       2    21   1         1  12    1   1   121   1 1           11     27
17 11  111          1     1   11  1 1      1211 11  1   1  2            1   1   12 1   1 2  31
18       1        1  1 1    11 111  1      1   1 11     1 11        111      2    1     1   24
1911 1 11    1              12   1        1          311 1     1 1    1  2     1 1  1   1   26
20       12  1    2 1   1          1    11         1 1  13         1   1   2  11  1     1 1 26
21             111   1   1           111  1 1    1   11111 1      1   22     1          1   24
22      21 1   1 1                 1                 1   1             2      1111          15
231 21 1        1 1 1 1    1    1 11 1 1    1 31 1     1  1    1   12              1  1   1131
24         1  1  1           1  12     1   1  11 2   2 111  1 1  11  11     1  1   1  2     29
25 1   111       1    11     1                 111     1    1 1  1 11     1      1         120
26 1       31      1          1    1  1       1 1 2   1 11  3 1            1 21  1 111 1  2 31
271     1      1      1  1 1    1  1  11           1  12 2 1 1  1 1   1         1 1 1111 1  28
28    1      1 11     2   11 1 1  1  1  12           12        1       1  11      1      1  24
291   1 2   1        11 11 1   1  11       2   1               1 1  1            11     12  24
30            1        11   1 11 11 1  1    2         11      1  2           11  1       11 22
31   21 1    1 1 11       22   2 1 1   1  1    11     1         1   1   1 1               1 26
32 2  1 2  11   11 1     2        1   11     11  1 1  1 1 11 1  11   1       1 1     1     131
3321         2     1  11 1       1         1   1            1    11     1  11 1   1   11   123
34      11     1    1   12  1 2     1  11  1  1       1      1     1  1       1   1         21
3512  1          1       1              1   1     11            11 11  21  11  1   1  1     22
36    1 1         2      1       1   1 2 11  1                 2   2   1 11            1  1 21
3711  2      2    11 2 3         1      1  1 11    21   11      1 1 1    11 2    1  1     1134
381  11        1     1         1 1   1                 11 11    1   11  1   1      1 3      21
39    1      11  1   1 1  2  11 1     1   1              1 1       2  3      1      21  12  27
40  1  11  1  111  2112      1      1  1   1    1  1 11   2   111               1   1 1    130
41   111 111     1 1 2  1  2       11 1   11     21 1     1   1        1                1   26
421 2   1    1   1 1  1111     1  1      1   1 11   1                   1   1 1    1   1   124
431  1 11  1        1  1 1 11  1         1  1 1    1    1   1 1       1 2 1  1 2 11         27
44                        1    2     1   1  11  1    1111   21 11 11  1       1        21  226
45             1  1  1 1     1     1  1 1    1         1 1111 1212    11       2   1  11    27
46 1            1     1     2        1  112  1        1 1 1              1  1           11  18
47     11 111      1  1      1  2 1 1   1  1    11 1  2    1111           1  1   2          27
48 1        1 21             1   1   1    1     1       1 1 1 1              1 1  21  11    21
49 1 11  2     1      21211       1         1 1         2     1  2       11      1    1  1  26
501 1      1 1  1  1 11      1     1 1  1          1            1          1  1 2  1    1 1 21
51  2                      1  1 1   1        1     1    1 1      11   1 1   11 1 1111 1     22
521  1   111  1    2       1    1   13  12  1        1       1111         1     1       1 1 27
53  1 1     21     1  1                 2 1   1   1 1        1         1     1  1      1    18
54  1      111   1     1  1 121     1  1     1    1  1        1  1  1  1  1           1    123
55 1 1 2    2 2  1     1 1  11    11   111         1     1               1 1   1 1        3 27
56   1         2   1   1             2  1  111    1 1 1    1 1         1    1   1 1         20
57    2       11111            1    11    1    1  1      1   1     2 1     2  1   21   1    25
58 121 1    1      11     11   1      1 11     1   111 1    2              11   11 1     1  27
591            1 1  1  1        1   1 1   1           1         1        1         1     2  15
60 1 3 11   11          1 1   3         1      1      12 1   1 1 1 1   21       1211      1 32
61 1       11  1112           1 1  1           2                  1  1  1    1    1         18
62       1  1 2         2 11      11           1        1  2 1  1 1   1         1 11        21
63        1 1   1  1            1          1  1  11     1   1 1      1  1         1 1 1   1 18
64 1 1       212        1   1    1  111 1 2     1  1   2  1 11 1   2 1           1  1  2 1  32
65  1 11  1         2            1 1    1   1      1     1   1   12     1 1   1  1  1 1 1 1125
66     1 1      11    2   1  1  1   1    2                        1      2    2    11     1 20
67111 1         1   1                  1  1   1      1    1  1 1               1  1 1       16
68      1  11 1  1      1   1      11    11  21     1   1  1 1      11  1  1                22
69  1  11 2  1       12     11 2 11   1        1 1   1 1  2   1  1   2   1          1 1   1 30
70   1 1   1           11                 11      1              11         12  1    1 1   117
71   1 2        1   1    111        1 1   1  1   1 111 1   1 1 1 1   1   1    11   1  1    128
72        1      1211   2   1        1        1 1 1 1 1      1 2          1 1               20
731   1   1     1    11 1     1   1     2  1 1    1111       2    1  1     1   11 1 1       26
74    1  1 1  1                                    1            1       12    1 21  1  1    15
75  1    1    11  1 1        1 1   21 1  11  11  111              2  2              2   1 1 27
76        1 1    1  1   111      21    1   1  1   1             1   1    1      1   22     123
7711 1  11  1 1 2 1111 1111    1            1     1           1     2      1     1   11 1  129
78         1           11    11 1 1   1    1   1     1 1  1    1   1 11   1  21        1    22
79  1    12      12 1      1           1 1   2 1         4     1      1 111  1            1126
80       1        1     11  1    23    1  1   1  2  1      11   1               1    2   1  23
81 1      1     1  1 1 1  1 1 1            11  1           1    2 1 1   2   3  1  1       1 25
821 1    1 2                    1  1 21     1       1 1   1 2  111 21                 1 1 1 25
831 1          12      1    2        1  11     111 1       1   1   1         2 1     1      22
8421         1      1      1  1         2   1            1 11        11111         1   1 1 122
8511        1            2      1 1  1 1  2     1      1   1 1       1   2    11        1 1 22
86    2     1     1 11      1 1          1 12  12 2 1       1 1 1      1      11 1 3   1    29
87            11 21 1 1    1    21        1   111  1          1    1 1   1   1          1   22
88  3     1   1      1    11 11    11 11  1     1     1   11   1     1      1 1    1        24
89    111 111      1 1    1 1   1 1   1     1       1       11 1     1 1                  1 21
90 1       11  2              1    1     2       1  112                   11 1              17
91 1               1 11   1              1 1  1      1        2     3  1   21  1     2     122
92     2 1 1 1 11 1        1   3                21   1 11 1 11      1   1    1  1 1   1    128
93   1        1   11     2       2  12     1  12          11  1     111  1  2   11   1   1  28
941   1    11  11   22 1  1     1            1  1 1  1         1111    1   111 1   1     2  29
95   1   1   1       1     1  1 1     2           1 31       1      1 12 111         12 3 1 29
96       111  1        1     1   1    1     11      11 11  1  11   1    1       1      2    22
97    1 1   1  2   1  1  1   11 1   2  2   1 1          111   111      1            1 11    27
981       3       1  1   2    1  1    1         11      1 1     1    11  121        1    1  24
991  1 1    1          1    1                  11 11               1    1      12      1   117