- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
Tổng số lần về
00 1  11   21              1       1 1 1 121    11 1 1 1 12                   12 1 1     1 230
01  11   1      1          2          1          1 11111  1   1  1            1           1 18
02      1 11        31 1    1  2   2 1  11  1 11   1         1 2 1 1 1 1      1  1         130
03    1 1        21 1    1 1  1    1 1       1  11  1     1      1   1 1    1   1     1    123
041 11          1    1     121112 1112 1              11      1      2     1  1   1         27
05 1     1 11 11        11111111 1  1 1   1              11          1 1    1      11       25
061     3 1 1   1     1 1     1          1111  1   111     1      2     1     11     1      25
07 1  1  1       1  112 1  11  11      1     1   1  1         11     1 2     111     1  11 129
08        1     1   11111    1  111  1           1         1       1       11    1     11 1 21
091   1 1 1 1   211          21       1  1   1 11 1   1 1 1 1        1    1   111 1 1     1 30
10 2 211         1      11         1 1         1     2 2     1       11 1      11       1   23
11         11   1 1    1        111               11 1 1      13   2            21  1111  1127
12  1 1  21  1 1  1  1    1  1 1   1  11 1  11 1          1             1 1    1            23
13   1 11211   1   1    1              1   1  1   1    1    1 1 11     11  2    1       1   25
14 1  2  1     1    1    1     1  1        1  1  1 1    1    1     1 1         1  2         20
152      1   11           1        1 1  1        1  1       1  12            1  1 1   2112  24
16   1 1 1    1  111   1       2  121      112  1      11  1         1   1       1  1121 1 132
171    1 1 1 1   1    1  21  11 11       1 1 1        1    1     1 1  11       1 11    2   129
181   1     1    11 1 1  1      1    1 2   1    1    1  1  1      1           1      1 11 1 23
19    1     122 1   1     1         1 1 1     1               1 2 1 1 1                 11  21
20    1 1     1    1             11     1  1 1 1 131      121        11 1  11      1      1 26
21               2       1   3  1 1       1      1      11  11         1 1    1 21 2   1    23
22   1           1     1 1    1 11 2  1            1      1   1 1   11   1 1 11    1        21
23   1  1  11           11 1 1  1 1    1       1    1      1    1   1 2     1 1 1  1  1    124
24       111 1          1  1    1    2 1   2 1         11   1  1 11      1   1  1  1    111 26
25      1  1 1 1     1        1         1  1      1   2       1       1     11    1  2      18
261  1      1  1           1 1   2           11         1  1  1  1         11  1  221      123
27  1      1  11     1  111    1    1  1                     1   1 1         11111          19
28  2  1 1      1     1           3 2 1        11     1     1 1 11   11  11    1      2   1 27
291   11  1  1        2   1   1 1     11  1        1      1           3     2   1111  1   1127
30            21    1 2  1 1   1         1      11  1 1       1          1     12     1     20
311    11   1 1    11 1 2  1  1 21              12  1       1 1  11    1       1    1  2   129
32           1    11   1   11      1 1 1                   1    131     1  1     1 12  1    22
33          11    1      1  11  1 1 1       1 1 11        1  1 11         1        2    1   21
34 21      11 11   1  1   1 1   2    11      11   122   21  2  11    1    1      111        34
35      1    1   1     1    11  1       1 111 2    1   1 1  1   21    1  1        1 1 11    26
36 1      12      1              21     1  1  2 1        2          1   1                   17
37 1        1 1 1 1         11   1    1       11 1 11  1 2       11      1 1 1     1      2 25
381  11   2 1  1    11   1        1   11         1 1  1     211   11   1 1     1            25
39               1        1   21      11                                      1 111    12   14
40     1121    2  1           1     1   1 1    1     11   1111     21     1 1   11  12     130
411  1       1     1  12        1        11  11      1      1  1  1 2 1 111     1 1     11  26
421        1   1   1 11      2              1 1    11   2 1 11  1111   11    1              24
43   2   1  1      1  1  1         1  11  1    1 1 11    1   212  1    11  1 11             27
44 1   1  1  1   1  1  1  1    2 1         1     11           1  1  11  11  11  1        12127
451   11      1      1  1 1 1  11 1  1      1     11121  1 1            1     11  1     1 1 27
46  11 1      1  111     111                         1            2      1 1     1  3 1 1 1 22
47    1211        1         2     1      11 11       1   1      1 1  1  1   12     1  1  1  25
48 13  1 111  1    1    11     21   1    2 1 1    1        1      1    1   1    2         1 28
49  11       1     211          1         1  2    2 11             1                1   111 20
501 111   12    1 1     1 1  1         1    2 1  1  1  11 1  1 1      1    1       1  1     27
51 1    1   1           1                 1  1 12        11     11   1   13         1    1  20
521    1 1 1       1 11 1  1     1         211        131   1 1           1 1      1        24
531                       12      121    1          1          1   1  1    12       1  11 1 20
54  1     1      1 12  2 11            111        1    1 21  1      211   1 1      1 1      27
551 1  2  1 1 1     1  1 1     1   1  1          1        1       1  1  1   1         1     20
56 1               1   1  1   1       1   1 1    1 1                  1             11 11  116
57       2 1          1   1    1      1   1      1 1 111             112            11     120
58  1 11   1  1        1 1        1   1   1    1      11        1   1            1    1     17
59  1            1     1  11                1 11  1    1  11   1           21            1  17
60 21 1  1  2    1  1  1            1   1 1   122  1 11 1      11   1   1  1          21    30
61 21 1 1             111         11 11 2 1 1 111    1 1          1          1 1   1     1  26
62     1          1 1 1 1 1 11  11  31      2   1 2 21            13 1 1112          1  2  136
63   1 1     1 1   1 1           1    1 11  1 1 1  11   1   1     112    1  141   1    1    30
64      1    12 1   1   1  1           1 11  1        1 1    1   1    1   1      2   1  1   22
65     1         1 21       2 1      1      1  111    2   1 1 1       21    1   1   1   1   25
66        1   1     1       1131                1        1            21        1        1  16
67       1  21 1 1  11                  11     1   1  2             1   1   1        1 2 1 122
68 1 1     11     11        3   1   11   1     1   1  2      1 2          1         1   11  24
69 1 12  1   11   1  1 1  1     1        1      1      3  11  12 1 1       1 1    1      11 29
701  1  1     1 2   1112  1       11       1      11 111     1          21  12       12  1  31
711 11           1 1   1111   11  1 1 1 1 11 1   1  1 1  1         1   1                 1 126
72  11111 2 1  1 11     1     1 1  1    23 1            11  1   1111        1111 1    11    35
73     1   11              1     1  2 1         1 2 1    1    1 121 11 1   2       111 1 1  28
74           1111 2    111   1   1   1 1  1   1   1        11    1      11    3             24
75 1    2     1     1  11                      11              1   1     111     1  1 1   1 18
76        11     1       1    1         1 1 1    1     11  1  2     11   12   1 111  1    2 26
77  11    1          11       1  1     11   2 11   1 1   1 1                   2          1121
78   2            1     1   1 2    11       1         1 11     1  12                     11120
79  111      3  11     2    11    1        1    2     1   111  1     1 1       1 2 112 2  1 33
80     1  3        1     1 2 11         1    11 1           1         2 1  1  1 1        1 123
811     1       2 1  1            1111 1     1  1 1     11 1 2 1        1   1 1      2   1  26
82 2    1 1          1            1 1 1 1           1        11 2       21 1      1 1   1   21
831 1    1   2          1  11    1  2  1   1   1    11       2  1   2     1   1            124
84       1   1  11 1     1    1       1      1 1     1  121  1  1                           17
85   1  2  1   11 11  1    1     1 112     1 1         1    1       1 11     1    1    1    25
86    1           1  1    1 11      1     111  1  1  1  1 1      1        1  1 1  11   12   24
87            11  1  1 1       1         2    2  1     1  1  11 1  1   1     1 1 121  1 111 28
88    1   1 1            11      1       1  2 1          1  11 1    1           11   1 1    19
891         1   1       11   1   2   111  2     1  1       1    11             1  2  1     123
90 1            1  1 11         1    11 1  1   1    1     2   2   1 1   11 11 11  1     1   26
91             1  1     1      1   1    11 1     1      1  1       1     2          1 1     16
92  1 1 1  1 12  2 11     11  11 2  1 11   11      1     1        1 1 11   1        1      131
93         1   1    11    2  1     1 111  1          1      1       1      11 1      11    222
94 1   1    11 21    1     11    11     1                1 2         1  1 1 11 11  111      26
95      1      1                        2         1  1    1 11  1      1 211       1        16
96211                11    1       2 1         1  1 12       11   1112 1  1  1 1 2    11 1  31
971      1     2   1        1  1     1 1     2    1     2  1      11      2  1              20
981 1 1        13    1       1    2      11  12            1 1         1 21   1   1  1    1 26
99 1   1        1 1  12     1  2       111       11 1 1 2  1  11 1  2   1        1       1  28