- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
03
-
03
02
-
03
01
-
03
28
-
02
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
22
-
02
17
-
02
16
-
02
15
-
02
14
-
02
13
-
02
12
-
02
11
-
02
10
-
02
09
-
02
08
-
02
07
-
02
06
-
02
05
-
02
04
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
30
-
01
29
-
01
28
-
01
27
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
02
-
01
01
-
01
31
-
12
30
-
12
29
-
12
28
-
12
27
-
12
26
-
12
25
-
12
24
-
12
23
-
12
22
-
12
21
-
12
20
-
12
19
-
12
18
-
12
17
-
12
16
-
12
15
-
12
14
-
12
13
-
12
12
-
12
11
-
12
10
-
12
09
-
12
08
-
12
07
-
12
06
-
12
05
-
12
04
-
12
03
-
12
02
-
12
01
-
12
30
-
11
Tổng số lần về
00  1        1       11  1  1     1  1 2 11 1   1      1     1  11     1 1   1      1    21 25
01         112    1  1     1           1 1   11 1   1  1 1 1 1 211 1    1 1    13  1 11 1 2135
021   1  11   1    1    111    1  11          1    2 1 1  2      1 1   11 1   1 111  1      29
03  1       11      1        1   1  12      1    1  2         11 1   2 1 1 21  1      1 1  127
04 1  11  1  11 1 1 1       11 1   1   1 1  1 1 11    1 1 1    1  1    1 1    1 21    11   133
05  11     1            1 11  2         1      11     1     1        2     1 1 2            19
06   11  11  1      1 1  2               111 1     1    11      1       11   1        1 2  124
07     11 1         12     11 12 11 1        1   1               1 1              1  1111   23
08 11   1   11    1      1    2      1 1    1       11   1    11       1         1   11  1  22
0912 22          1 1       1  1 1      1    1       11      1     11 1   1    1  111  11    27
10    1     1     1      11   11 1      1     1  1      11      11  2      111 2        1 1 24
111   1     1  11   1  2       2     1 11  1   12          1      1      1 11      1        23
12  1   2  11 1   1  1  1       1                  1  1     11 1   1   11 1 1    2  1   1  125
13    1  1 1    12 1   1  1      1        1 1   1    2  1              1                    17
14   1 1    1 1 1 11     1  11 1    1 11              1  11  1 1          2 11             124
15    11  1  1   1 1 1    1  1 1        1       1            1       1             1        15
16 11     1   1 2   1   2   1         1  2     1     1       2  1   2  11    11  1 11   1   28
17      1  1         1  11         1  3  12  11 1    1 1   1    1  11 1   1   1         1 2 27
181      1    1   11     111 1     11    1  1    111      1  1      11  1  1    1           23
19 2     11    1   1   1   2      2     1           11     1    1  1   1121         11      24
20    1        1 1            1     1     1      121   1   2    11           11 21        3 23
21       121   21  1    1  1    1        1     1 111  2 1             1                 1   21
22 1 1  111 11      1     1 1  2    11       2 1  1       2  1 1 1   2            1111      29
23           1  1    1             2 1  1 111         1          1     11      1   2 2     120
24   1  2   11          1 1 11  11    1       11    1  2      13      1   1   11   1     1  27
25    11               11    1  1  2           1 2  1 1   1    1  1           12   21   1 2126
26  1   1      1     1    11 11 1 11 1      1 1                 11    1          1   1      19
27 1 1        1 1 1   1 12 11     11    1   2   1       1   1   1    2   1     1   1   1   127
28      1 1     1           1   1    1    11 3   2   1  1    1     11 2 1 1        1   11   25
292    1      1     11  21111  1 2  1       1   2 1 1  2  11   1       1    1      1    2 1133
30   1     2   111            111         1 1  11     1    1 1    11   3  12      3 1 1     29
31          21    1 1    1    1111  1  22     1 1  3   1 1 11 1   1    1  11 2  1    1     134
321  11 2 1   1                   112 11 3            1   11 12       11   1  1      1   1  28
33  1    1 1  1  1  111            1     2 1  1 1 1 1    1  112   11      1    1       2 11 29
341 1           1 12          1 1 1    11                    1 1     1  31  2    11         22
35     1 1    1 1 111  1 1    21     1        1       211 1   11    1      11 1  211 1      30
361    2  1          121    11           11       11    1      1   11 1   2    1         1  23
37  1     1 1      11   1     1 1 2    1  1              1 111 1 1  1 1  2        1   1   2 26
381      1   1     1   3 1    1     111 1    1        1    21   1 1         1   1       2   24
392                    1  1       1 11    111  2 111   1  1        11          11           21
40         1   1    1     1            2     1      111 1       21   2          1    1      18
41    1                      11                2              1  1  1    1   2 11 1 11     117
421            1    1    1            1    1    1                 1  11 1    1    1 2  1    16
43  1          2 1 1           11      1        11      1  11         1  1 1  1          2  19
441      1            2 1     1         1   1      111  12             1          1 1  1   119
451           1111     1 2  1   2  1 3  1          1  11   1   1       1    1  1   1    1   26
461  1       1   3       11      2  1               11   2  1 1   1                   12 1  22
47 1  1 11 1      2   1     1          1       1       11 21  1   1 1    1    2    12       25
482          1 11   1     1   2     11                      1 1  1                1  2  1   18
49 1     1  1 1  1    11   1            1 112  11  1  1    1   1  1 1 11      1   1     1   26
501        1      11 1      11  1               1      1     2                         2 1  15
51        11 1   1   111   1 1      1   2    1              1 1     12  1       1 11   1  1125
52 211 1      1    1 1 2  1      111     1     1      1               1    1 111 1   11     25
53      1    1  1     1    112 2  1  1     1                 1     111 1  1 1   1  1     1  23
54  1  2  2    11 1        1     1  11           2        111   1 11       113 1 1  1   1  130
55  111  12 1 1            11    11     1    1        11 11 11    1      1  112 2 1 11     233
56   1          1     1 1     11   1    1  11 1      1  11   1  1                1    1   1 19
57 1   21   1 1        1  1  1          1  2  1    1                        2   1     1 1 1 20
58 1      1  1 1 1      1      1 1  1     3  1 1 11         1  11         11      1         22
59   1 1    1  1   12   1 1     11    1   11 2    3      12      1  1  11         1   1     28
60               2    1   1         1 2     1  1 1             1 3    11      1   1      1  19
61 1   1 1 1          11     1       1   1    1  12  1 12 1   1    2         1      1 1     24
62      1 11 1    11     1     1 1          1  1   11            1 1  1   1   2          22 23
63  1 1 1    211 1    1  11      1   1      1 12     11  1         1            1 1        124
64  1  1         1  2      11      12  1              1  1     1      1     1               16
65   1           1         1 1  1 1   1      121            1   1              1       11  117
66   1    2     11  1   1        11      2 1 11       1       1  1 1112  1 1                24
67  1   1  11    11   1    1       1    1                 1              1   1              13
68 12  2          2         1 1                11 1 1112  111     1   2  11 2   1   11 1   132
69 1    1   1     1       1     1 1   1  11            1       1  2   2    1    11     1 1  21
701 11        11         1   11            2       1    1    11  121   1111      2   1 1    26
711      1    2    221 1    2         1    1  1   1             1   1     1         1   11  22
721   1 1  11    1     1     1  112    1 1    1  1  21   1      1111 1  11  11    1  111  1135
73  2      1   1       1            1     1    1  11   1 1    11  1      1  1 2        1 1  21
74   11   1    12  2  1    1 1  1  11 1 1 1         1  2    1  1   1                        23
751  1    1         1 12  1    1      21 1 1 1      1    1      2   1  1  1     2  12      128
76      1   1 1   11                   1 12    11 1  1     11       11  1   11  1           21
77   2  2       3    1    1  1                   1  1 1111              1  21  1   22       25
78   1     1   1 2      21 1       11  11  11     2121       1    111   1    2     1  1  1  31
791 1 1 2    11   11 1         1 1         11      1    1   1      1   1111       1  2 1 11 28
802   11    11   1     11 1 11 11  1            2     11 1 1  1 11       1 2  1       1     29
81 1     1    1   1        11  1 111   1   1       1 1    1               11   1      1 11 122
82       1                21       1         1    1  1  2        1   1           1          13
83 2       1       12     1 11             1      1     1 1   1   1        1        1 1    119
84  1   1     11  1        1 1 11 11 1     1 1     2          2 21    1  1   1      1  1  1 27
85    211     12  1   11 1     1 1   1 1      1 11  12  1   1       11     1  11 1 11111    34
86       11    21       1   1         2  1   1   211        12       12      11  1     2 11 28
87    1  2     111    1         2         2  11    1 1  1     11    211  1  1   1    1      26
88 1  1     12  1   1   11   2   1 111 1  1 1 1        1      1    1             21   2  1 129
89 1   1  1 11     1 11     1         2      21 1   111     1     1       1 1    1    11   126
90                1   1 1  1       11 1 1     1 11       1          1   2   1 1  1          18
91     2   1               1     31  2212  1   11 1  1  1  1 11        1  1            1 11 29
92  1    2             1             1    1    2 2  1   1   1      1 1      1  31   1     1123
93  12      1       1111      1    1     1 111   111  1  11 1   111 1   1            1  12  30
9412     1 11        11 1  1    1 1 111 12  1             11      1      1 1  1  1    1     27
95  1 2     1 1   1  1  11  1 1  11 1   1  11 1   1      1 2 1          2  2      1      1  29
96   111 2 2       1 1            1        1           1111           11     1 1   1111     23
97 1   1   11 1      11  11     2      1              1    111 1     1  1 1  1 1   1  1   1 25
98   1     1         11 1    12   1                 11   1    1 2 1              111    1   20
99 1   1 1 1 1       2      1      1  1   1  12     1     111 1  1 1      1       1     1   24