- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
Tổng số lần về
00    2      1 2    1          11 1 1  1    1   1     1  1   11    1 1 1 1 1  1 1 1     1   26
01   1    1  2  2   111 1        11 22     1 21    1  1   111 1  11    1         1  1     1 32
02 1 1 1  1  11   2    1            1    1 11    1  12 1      1     1    1    1       11    24
03 1  1 1    1        1    1         1   2  1   1   1   11   2   1           3    11  1  1  24
04      11   12  11       1        1  1 1             1  21  1  11  2   1       11      2   25
05               1 1  1  1   1   1         12  2 1        1   11 1        1 1               18
06  2     1        1      1     12    1   11           1  1  1  1      1            1       17
07   1    1     1  1 12  1   1     11   2      1  1          21      1  1 11 11   1    1111231
08   1 1     2               1  11  1   11   1   11         1         1 2    12             20
09 3   1 111 1 1   1    1 2  11 1         1 1    1         1  1   1   1        1       1    25
10    1  1             1  1    1 1 1   1        2  11    1 1   2  1  1  1  1 2111       1  127
11  1   2 11       1   1  1  1  1 11       1  111 1              1      1 1          1 1 1  23
12  12    1        1  1  1 1  11111   1          1    11 1 1     2 1   1      1      1   11 27
13      1     11  12     1 111  1   1  1     1     1    1           1      1   1           221
14 1                     2 2 1  1  11   11   1  1 11 1     1  12  1 1 12        1    1    2130
15  1   1   1  11             1  21 11  1111     1    1   1111 2         1        11     1  27
16    21   1  1   1 1 1 11             21   3   1     1   1 1            1    1    1  1 1  126
17      1            311   1    1                             1         1   1   2  1        14
18       11  1   1  1 1       1 1     1 2                     1      1        1       11  1 17
19     1         11 22 1             1  1 11    111                    1111    1         2  22
20   1         211  1       1        1   1 1 1        1 1   11        1   1        1  1 1 1 21
21          1   1      11   1  2 1                  2   11   1         1       1   1   21   19
22     1    2  1    1 11     11  1     1 22 1  122              1   1    1      11  111   1 30
23  11  11 1     1         12      1   1 1 11 1   1   1 1 1         1      12  1        1  126
24  2   1 11111   1    1          1   3  11        1          1 1       1     1      1 1 2  25
251         2     1 1 1       1 1    1     1  111             1 1 1 2        1     1     1  21
2611    1 1    11 1 11       1  1  1    1    11    1        1 1             11    11   1   326
27              1        11       1       1   1       1   1  1 1  2  1 1    1 1          1  17
28      2 1    1   2 2 1      2      1  1  1 11 1           11     1 11            2   1  1 26
29    1      2  1  1  1 11 1      1           1    1      1     21 1  1               11  1 21
301   1  211      1      21 1    122 1     1 1      1 1 11   2 12    21   1      1  3    2  38
312   1   1  1 1 11 1 112  1       1    1 1     22 1   1 11 1 1 1  111 1      23  2      2  41
32111                1         1  11      1       1          1        1 1           1      114
33  11  1    11 1  1    1        1  1     1  11    11   1      1 2        11     1    1     23
341  11   1       1  1  11 1    1     1     1     3      21  2     11 1       1 2   1  1 1  29
35 2 1 21        1    11  11 1 1     1   1 11    11    2       1           3 1   11 111     31
36     1 2          2     1  1     1 1  1    1    11      1  1           2       1      1   19
37          2     11             11    1  1       1  2 111    1  1  13     1             1  22
3811           1    111      1        1       1      1  1 1 1    11            1 1          17
39   1               1  1 1  1   1 11 1         1     211     1      11   1 111      1    1 23
40    1    11      2 1   1    1   1  111     1  11                  1  11          11    1  21
41     1    11          1  1 1          1 121     1  1    111 1      1         1  1       1 21
42         11    1 1      1    1                         11     1 1          111  1 112     18
4311      1       1 2    1    1   21     11 1      1   11   1 1 1 11  1 1      1   1   11   28
44                  1       11    12        1   11        111 1      2  1   1  1       1  1222
45       1      1       1      2  11    1  1            1 11         1 2   2        21   1  21
46             1121    1  1 1 1 1      1     1  1 1      1     1    1   1 1 1       1       21
47   1     11       1             1            21    1     11    1    2  1  1  1  1 112   2 24
48     1  1       1 11 1             1 2 1       1        1     1   1   1      11           17
49  111     1  1             11 1              2  1    2  21  11  1       1 1          1   123
501   1        1 11     1   1  2              1  1   1 1    1         1  111             1  19
51  1 21 1    1    1    1        1 1 1  1                  1    11      1    1              17
521111  1   1 1   12  1 1  11 1               2        12         1 11 1  1  1  1       1  129
5311              1                 1    22  1      1    1      11  11 11 1   1       2     21
54   2 11  1 11   1       1 1 1 2   2  1    1    1 1  1    1 1  1   2  3  1 1  111   2 1   137
55  211    1  1   1  1     2 2    1  3         1     11          1  1                1    1 23
56     1  11  1         1   1    1  1    1          12      1   1 1 2 1     11   1 3   1    25
57  1   1 11       1  1  1 1  1       2    1   1        11   12 1 1     2211    1       1   28
58         1  1          1 2        1         2 1 1   1111  1               1  112  12  1   24
59 1     111           1             11     1 1    11 1        3  1      1 1     1   11   1224
60 1  1      1   1          1  1     121   1  22  1  1 1   11   1    11    11 11 1    1  1  30
61  1 1      1    21             1   1     11    11       1       1        1 2       1  1 1 20
62       1      1    11 1   11 1      1   11 11    112      1                            1  19
6312            1   1             1 1     2 1  1 1         1  1       1   111          1    19
641 11 1    2 1         1 11               1  1        1 1  1      1 1   1   1  1     1 1   22
65 11     2   1      2   1   1 1 1             11 1 1   1  1       1   2  111    11    1    26
6611 1   1 1 111 1   111      1    1         1     1 1 1       2   2  1    11    1 1 1  1   29
67    211     1 1 1       2 11  1        21   1    211   1        1  1   1 1   1   11  1    29
68 1  2   11        1 2   1   1 1      1  1         1 1    1   1    1 1  1 1 111 1 111    1 29
69         11                   21    2  1 1 2    2  1  1 1      1          1  1      1  1  21
7012    2     11  1   1     1 1      1       1     1 2    11       1 1     1      2211  2  130
711 1  1 2 3     2     1  1   1 1              11 1 1       1    1                      1 1 22
721 1  2 2    11 11   1 1  111 2 2      1 1       1  1  1   1   1       1        1    11    30
73 11 11      11 1          2 11    1 11    1      11 1     1 1   2     1    1    1 12      28
742   1     2       11 1111     1 1 1     112  1          1     1 1   1  11     11    1   1 29
75        1  21          1  1   1  1     1       1  1  11      1 2 1     1   2    3  1 1  1127
76  12  11      1     1        1  1 11   1   1  11 11      1      1 1  2 11   1           1 26
7711 1 2 1 2    11    121  1   1    2        21          1              1 1  1 1    11    1130
78  1     1 1  1                                 1    2    1   1          1  1  121        116
79     1       1 1       1   1       1      1  1 1  1     1     1112   1            11  1   20
80       1              1   1              1   1  1 111    11  11               31  11 11   21
811      1       1               111    2   1       1   1    1     2 1 21     2    1    1  123
821   1 1  1 1 1   2   1              11      11       1   1  1    1    2     1 1  1  1 1   24
832     12  11 1    11         1 1      1 1   11   2 1 1   1 2111  11 11    1111        1  136
84  1 11   1  1 11     1            1  1         1 11       1  31        1    1  1    1     22
85  111 1          1    111 1      1    1    1 1 1  2  1   1     11  1           1  1 1     24
86         1    1    1 2     12 1        1          1  2          2      1  2            1 120
87         1 1         1   111 1       1 11  1     1       1 1   1 1    2 2     1     1     22
88            1          1        1   1 1          1   111    1       2     1      1   1 1  16
89  1                1   1    1  1  1 1   1  1    1 1 2          1       1    11111   11    22
90     1  1   1  1 22 11        1 111  31          1  1111   1   1 1     1111   1 1     1 1 34
91   1        111    1        11   2         1 1 11  1  1          2             1         119
92       1  11  1    1    1   2   122                       1     1        11   1     1     19
93     1  1 1  1111    1  2 1            1 1         1  1 11       1   1  2  1      11 1    25
94 1 1  11  1 1 1   2    1  1        1      1  1         2         1111        12 11      1 26
95   1  111     13       1 2   2  1  1211    1 1   1 111        1111  1  1 11     2      1  36
96 1         1  2      1 111 11  1     2 1    1        1  11    1  1       1 111  11        26
971    1    1 11        1 111  1 1     11 1           1  1  11 1                  1 1  11 1 24
98          1  11  1    2       1    2 11  1  1 2    1   1   11      12  3       112        29
991     1             1 111111 1      2  1 11 1121  1 1 21  1    1  1     1 1       1    1  32