- Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt

Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox


Thống kê tần suất loto của Xổ Số Miền Bắc trong 90 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
27
-
05
26
-
05
25
-
05
24
-
05
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
25
-
04
24
-
04
23
-
04
22
-
04
21
-
04
20
-
04
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
Tổng số lần về
00 211    1  11      1 11               1       111   1 1  1     1        1 1     2     12  25
011     2   1 1  1      1    1   1  1 1    1    2   11   1            11  2   11 2      1   26
02       1111      1    11           1    1     1    12     1      1  1111    1        1    21
03 1 1 1     1  1  1              1  1           1  11               1          1   2   11 118
041 1  111  2   11  211              1 1     13  1   11  11 1         1              1 1    28
051    1  1               1 31  1    1    1      1      11  1            1            1     17
06       1    2 1 1     1    1                 2111                1                   11   15
07   111         1       1  1           1     2 1    1    2           1  11  1    111   1  122
08       1   1      1 1 1  1  11   1     1   1                1  1 1  1    1 1  1  12  1 1  23
09  1  1          1        1  1  1 1 1      1      1 1               1           1 1      1 15
10         211        12   1 1 2    1 1      1 1     1 1 1111      2    1  2  1  121 2  1   34
111   1             1 1 1 11    1  21 1122   1111  1 1 1     1 1 1          1         1 2   31
12                 1    11211 1     1  1 1      21 1      1  2     11     1   1      1 2   126
13    1     1     1    1   1   1         1 1               1 1    112   1       1 11 1   1  20
141       1   1    1   1 1 1       1  1 111 1   1 2 1   11           11       1        1    23
151   1     1                 1      1  1              1 2    2  1        22  11 1    1     20
161      11   1   1  1 1 1        111  1  11      1   21    1  11 1   1   111  2        1   29
17  1 2    1    111           1   1 1       1           2     1      1   1         1  1     18
18        1 1  1 1 1    11  1 11 1     11 1    2     1    1    11  1 111   11   1 1 1 11   132
19        1      1  21  1  121      1 1         1   1         1  1           1       1      18
20   1    1         1 1    1        1   1          2           11      1              1 1 1 15
21    1   1    1  11  1  21 111 2   1   1      1            1    1 1 2 1     11 1   1     1 28
2212      11 1  1        1        1    1   11  1  11 11  1  111  1 1 111 1  11  1   1 1    234
23           1 1  2  1 1     21     1 121    1   1  1  11   12     111       21 1      1    30
24  1   2 1 1     1      12       2211  1      1 1      1      2      1   1         1   1  126
25          1 11  21    1 1   11    11            11  1   2  2  11    1   1 1               24
26   1    11               1         111    1     2 11           1           2   1 1  1   1 19
271    1     1   1   1           1     111   1           1 1  111 2      1         1      1 20
28         1   1 1  11     1 1               1 1 2        1     1  1     1    11211     1   22
291 1        1     1     1     11    2    1  1      1      1 21 1     1 111  12  1    1   1128
30 11     1 1    1 1      111 1    2    1    121    2 1     1     11  1          1      1   26
31 1           11    12       1  1       1 1 1 1     2111  1   3 11 1 111 211         1    133
32 1                 2              2 1    1     1 11       212 1    1  11 1            2 2 24
33      1  1    1 1    1          1            1     1 1  1111    1 1    1      1 1         18
34  1   1   1  11 1           11   1  111              2   1      1 12                      19
35       1 1     1   1  1  1    1                                   121        1  1 1    2  16
361 11 1 1    11 1      1 11    1  1     11 2       1    1 21        1     1  1    1    1   27
3711   11    1  1         1    11      1              1     1 2  111       1         1      19
38       1        111 1   1 11 2 1       1     111 1   1          12 111  1    11  1     1  28
39113 11 2 1           111      1       1111        11 23            111     11 1      1    32
40      121        11 12   11 1   1  211   1 1   1      1     1 1  11 11      1 11 1 1  2   34
41     1      1                  1  1   1       1     1            11  1  1 2 1   1  1 1    17
42 1                  1    1     11      1       1 1  1 1     1            1  11     1   11 17
43        1 21      11 1         1     1       1        1         11 1     1 1111  1 1      21
44 11  1    1        1          3 1      1     1 1  1     1 1 11   21  1   1   1 1    1  3 129
45  1 1    1    11              1     1 2  111     1           11 1 1          11    2     122
46   1          1 2  1      1  1 2    111 1  1   1    1  2   1 11      1 1 11  1  2 1  11   31
47     111 2   1     1  111    2    1             1       11            111     1       21  23
48        1      12 1  1        21      11   1        1   2     1       11          1       19
491   1 2      1   1     11   11 11 12      1   1   1   1111     2    1     2        1      28
50    2     1 1 1           1          1             1        1            1  1   1      12217
51  1  11  1   1    1             1       1  1       1     1 1   1      1  111 1   1      1 20
52   1     1 111 1 1  1      1  12 1    1   1 1 1  1   11        11     2    2  2  1        29
53 1  1 1  2  1          1     1 1   1   1  1 1   2  1  2        21    1  11        1       25
54     1 1    11     1 1  2  11  1    1  11   1           11 111 1  1         1  1  2     1 27
55     1   1  1 1           1   1    11    1      1    2 1   1       111 1        11 11   1 23
56   2      1  1     1  1       1      1   2   1    1   1      1  11    11 1         11    122
57          1                            1    2   1 1    11 21         21     1 1      1    17
58  1111       1        1           2      1     1                  1  11         1      1 116
591      1        111  1 1  1   1           1       1         11            1  1        1  117
60 1 1       1 1    1 1 1   1      2      1     1 11  2    1   1     1      11      1       22
61   11  1        1       1  1    1   11   1     12        1   2   1     111    11   1 2   126
62 1         11  1      1  1 2 1    11    1 211   1     1   1 2     1     1  1 1    1    11 28
63   11    1          1    11        1  1         1        1 1 12   1    1  1  21  11       22
64 1     2       11111   1 1 1 1   13111        1 21 11           1   1        1  2    1  1 32
65     1    1  1   12 1       11 1 1      1          1      1    1  1 111   1     1      1  22
66     1  1111  1 11        1     1   1   2   11     11 2 11 1    1    1  2      1          27
67 21         114   1 11  1  1 1  1   1  12     1  2 11  1   1  1 1   1  1 1 1   121     11241
68  11211                 11 11      1     1   1  11     1   1   3 1     1    11 1 1 1   1 129
69  1 1 1 1              11   1     11 1    11  2  1   1 1      1        11      1       11 23
70  1 1 1     1   11      1   1 1    1   11 2            11    1    1    1            11   122
71     1    1    1      1    1    111    1   1         2 2 1    1                1    1   3 21
721  2      1  1 1    11 2 1    1 23          3                1 1   11  1 1 1              27
73   1  1111 1  11    1 1    112  11 11   1          1   1      2          111      1       27
74 1      1     2  1 1 1    1    1      2  1    1  1  11 1      1       1        1 112 1    25
75 1          1 11  1  1      1 1          2 1      1      1  1   1                   1    117
76 1      1 11      111    1     211       1     1     1 1  11      1  1   2    2   212 11  31
771 111    1    1 11       1  1   1  1   12       112    1 1    21 1   11         1         28
781 122  1   11    1   1    1  1      11              1121        1       1  1             124
79           1 1           1  1 1  1        22     11 12      21    1  1 1           11     23
80 1   11  11 1 1 1  21 11  111      1  1            1     1    1 1 1            1    11 1 128
811     11   2             1                21  1  1   2  1     11    1     1 1  1        1 21
821   2      1   1 11  1  1      11   2  1  1 1  1112             1  1       11   2211     132
83  1    1 2   1  1   11         11      1       1          1       1 1 1   2        1 111  22
84  1 1 1  11 2  1 1   1     1 21     221  1  21      1 1   1     1     2   1  1  1         32
85   1               1  311 1 21 1 1       2       1           11 1 1  11 1  11  2   1  1 1 30
86 1 2                1   11 1         1   1     1         2 1    1  21    1  11   1   1    22
871      2    1  1     2          1   1     11 21  1 1     1  1     1  1  1   1    1   1    24
881     11 1  1  111  3              11  221      1 1111  1             21   2 1    1 11 12 36
8911   1  2  1 11  21                  1    2  11   1 2 1   1           11    11    1      127
90     2    11  1   11    1 1       1 1          2 1      2         1       21 1      1 11  24
911     11     1 1      111  21  111     1     1  1 1       1 1 1      11 1      1    1     26
92111     1  2      1 1        1 1     11   115      1         1 1  1  1           1      1 26
93      1           121 1  1       1       1 1          11 1                       11  1 1  17
94            21                1 1         1    1 11     1  111   1 1      1     11    1 1 20
951 1  1    1      1    1       1   1    111 1 1                     1   1     11    112    21
96 2 1 11       1               1             1 111       1  1    1 11  1    1  11 11 2     24
971  1  111  2 1    11 1 3  22                         1  1   11  11    1   2  1121   1     33
98  1 1   2    1 1     1 11               1  1  21        112    1       11    11      1 1 126
99   1 11     11 1          1    11    1  11   2            11  1          1         1      19