Thống kê giải đặc biệt gan

Biên ngày:

Chọn loại giải:
 
 
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Lần về Ngày về cuối Chưa về Gan cực đại
00 98 13/02/2024 64 ngày 379
Từ ngày 16/03/2017 đến ngày 30/03/2018
01 99 19/02/2024 58 ngày 508
Từ ngày 11/07/2022 đến ngày 01/12/2023
02 94 10/09/2023 220 ngày 609
Từ ngày 01/09/2016 đến ngày 03/05/2018
03 90 18/02/2024 59 ngày 324
Từ ngày 12/03/2006 đến ngày 30/01/2007
04 82 15/12/2023 124 ngày 484
Từ ngày 09/12/2006 đến ngày 06/04/2008
05 93 19/10/2023 181 ngày 362
Từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/11/2022
06 90 20/02/2024 57 ngày 924
Từ ngày 18/10/2016 đến ngày 30/04/2019
07 79 08/03/2024 40 ngày 466
Từ ngày 29/09/2000 đến ngày 08/01/2002
08 88 09/07/2023 283 ngày 439
Từ ngày 16/12/2001 đến ngày 28/02/2003
09 97 02/04/2024 15 ngày 435
Từ ngày 06/04/2018 đến ngày 15/06/2019
10 101 09/04/2024 8 ngày 438
Từ ngày 22/12/2000 đến ngày 05/03/2002
11 91 22/12/2023 117 ngày 455
Từ ngày 09/05/2001 đến ngày 07/08/2002
12 75 06/04/2024 11 ngày 540
Từ ngày 31/07/2004 đến ngày 22/01/2006
13 78 12/01/2024 96 ngày 797
Từ ngày 23/03/2018 đến ngày 28/05/2020
14 90 22/09/2023 208 ngày 413
Từ ngày 29/05/2014 đến ngày 16/07/2015
15 99 31/07/2023 261 ngày 340
Từ ngày 12/12/2003 đến ngày 16/11/2004
16 96 23/12/2023 116 ngày 515
Từ ngày 20/06/2010 đến ngày 17/11/2011
17 102 27/12/2023 112 ngày 489
Từ ngày 09/12/2005 đến ngày 12/04/2007
18 88 07/01/2024 101 ngày 603
Từ ngày 07/10/2012 đến ngày 02/06/2014
19 85 26/03/2024 22 ngày 551
Từ ngày 02/02/2007 đến ngày 06/08/2008
20 70 29/12/2023 110 ngày 645
Từ ngày 10/04/2011 đến ngày 14/01/2013
21 84 05/12/2023 134 ngày 436
Từ ngày 06/10/2012 đến ngày 16/12/2013
22 87 05/03/2024 43 ngày 484
Từ ngày 30/11/2003 đến ngày 28/03/2005
23 85 18/03/2024 30 ngày 574
Từ ngày 07/08/2018 đến ngày 03/03/2020
24 102 30/01/2024 78 ngày 358
Từ ngày 22/03/2020 đến ngày 15/03/2021
25 75 25/12/2023 114 ngày 546
Từ ngày 15/01/2002 đến ngày 15/07/2003
26 75 30/11/2023 139 ngày 705
Từ ngày 30/10/2016 đến ngày 05/10/2018
27 81 07/12/2023 132 ngày 487
Từ ngày 10/11/2002 đến ngày 11/03/2004
28 65 13/08/2023 248 ngày 455
Từ ngày 29/07/2014 đến ngày 27/10/2015
29 84 19/11/2023 150 ngày 386
Từ ngày 24/05/2001 đến ngày 14/06/2002
30 85 19/08/2023 242 ngày 384
Từ ngày 13/07/2011 đến ngày 31/07/2012
31 75 15/02/2024 62 ngày 589
Từ ngày 17/11/2012 đến ngày 29/06/2014
32 101 03/03/2024 45 ngày 353
Từ ngày 20/10/2017 đến ngày 08/10/2018
33 72 11/03/2024 37 ngày 552
Từ ngày 21/09/2000 đến ngày 27/03/2002
34 97 15/03/2024 33 ngày 384
Từ ngày 19/07/2020 đến ngày 07/08/2021
35 75 30/03/2024 18 ngày 509
Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 23/08/2018
36 111 19/03/2024 29 ngày 455
Từ ngày 30/06/2005 đến ngày 28/09/2006
37 81 21/02/2024 56 ngày 506
Từ ngày 18/08/2020 đến ngày 06/01/2022
38 87 10/04/2024 7 ngày 476
Từ ngày 24/06/2011 đến ngày 12/10/2012
39 106 06/03/2024 42 ngày 386
Từ ngày 07/10/2018 đến ngày 28/10/2019
40 66 04/01/2024 104 ngày 472
Từ ngày 07/05/2005 đến ngày 22/08/2006
41 88 09/03/2024 39 ngày 486
Từ ngày 02/12/2006 đến ngày 01/04/2008
42 77 25/03/2024 23 ngày 604
Từ ngày 03/11/2016 đến ngày 30/06/2018
43 87 24/12/2023 115 ngày 385
Từ ngày 28/03/2006 đến ngày 17/04/2007
44 85 20/03/2024 28 ngày 554
Từ ngày 11/09/2004 đến ngày 19/03/2006
45 93 27/03/2024 21 ngày 437
Từ ngày 08/11/2015 đến ngày 18/01/2017
46 78 29/01/2024 79 ngày 655
Từ ngày 22/06/2003 đến ngày 07/04/2005
47 88 08/04/2024 9 ngày 393
Từ ngày 29/04/2018 đến ngày 27/05/2019
48 90 29/02/2024 48 ngày 468
Từ ngày 18/01/2000 đến ngày 30/04/2001
49 93 13/04/2024 4 ngày 612
Từ ngày 25/12/2012 đến ngày 29/08/2014
50 76 16/04/2024 1 ngày 402
Từ ngày 06/01/2010 đến ngày 12/02/2011
51 70 30/08/2023 231 ngày 435
Từ ngày 31/05/2009 đến ngày 09/08/2010
52 85 01/04/2024 16 ngày 684
Từ ngày 09/07/2011 đến ngày 23/05/2013
53 90 13/03/2024 35 ngày 708
Từ ngày 14/07/2007 đến ngày 21/06/2009
54 94 14/10/2023 186 ngày 458
Từ ngày 16/11/2011 đến ngày 16/02/2013
55 93 27/04/2023 356 ngày 583
Từ ngày 08/10/2015 đến ngày 13/05/2017
56 94 11/04/2024 6 ngày 464
Từ ngày 01/08/2019 đến ngày 07/11/2020
57 94 17/12/2023 122 ngày 432
Từ ngày 06/04/2007 đến ngày 11/06/2008
58 82 31/12/2023 108 ngày 527
Từ ngày 18/05/2003 đến ngày 26/10/2004
59 89 15/11/2023 154 ngày 472
Từ ngày 23/10/2015 đến ngày 06/02/2017
60 103 10/12/2023 129 ngày 399
Từ ngày 01/09/2008 đến ngày 05/10/2009
61 81 01/03/2024 47 ngày 375
Từ ngày 15/07/2005 đến ngày 25/07/2006
62 86 09/11/2023 160 ngày 790
Từ ngày 03/07/2003 đến ngày 31/08/2005
63 79 02/06/2023 320 ngày 472
Từ ngày 20/09/2011 đến ngày 04/01/2013
64 95 03/04/2024 14 ngày 423
Từ ngày 24/05/2016 đến ngày 21/07/2017
65 105 17/09/2023 213 ngày 362
Từ ngày 16/07/2004 đến ngày 13/07/2005
66 101 05/04/2024 12 ngày 445
Từ ngày 21/04/2018 đến ngày 10/07/2019
67 89 16/03/2024 32 ngày 528
Từ ngày 26/05/2012 đến ngày 05/11/2013
68 80 11/09/2023 219 ngày 821
Từ ngày 31/01/2006 đến ngày 01/05/2008
69 74 15/04/2024 2 ngày 581
Từ ngày 22/10/2015 đến ngày 25/05/2017
70 107 14/02/2024 63 ngày 544
Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 09/05/2020
71 93 22/03/2024 26 ngày 511
Từ ngày 03/12/2001 đến ngày 28/04/2003
72 74 07/08/2023 254 ngày 408
Từ ngày 24/03/2019 đến ngày 05/05/2020
73 94 12/04/2024 5 ngày 562
Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 22/09/2021
74 76 07/04/2024 10 ngày 498
Từ ngày 10/11/2020 đến ngày 23/03/2022
75 82 25/01/2024 83 ngày 542
Từ ngày 06/05/2005 đến ngày 30/10/2006
76 82 05/02/2024 72 ngày 433
Từ ngày 20/09/2000 đến ngày 27/11/2001
77 83 09/01/2024 99 ngày 477
Từ ngày 15/11/2009 đến ngày 07/03/2011
78 90 20/12/2023 119 ngày 555
Từ ngày 13/02/2009 đến ngày 22/08/2010
79 86 28/03/2024 20 ngày 714
Từ ngày 25/06/2011 đến ngày 08/06/2013
80 86 30/12/2023 109 ngày 867
Từ ngày 19/03/2008 đến ngày 03/08/2010
81 95 05/06/2023 317 ngày 853
Từ ngày 07/11/2009 đến ngày 09/03/2012
82 105 23/03/2024 25 ngày 430
Từ ngày 18/01/2023 đến ngày 23/03/2024
83 83 04/07/2023 288 ngày 345
Từ ngày 15/08/2009 đến ngày 26/07/2010
84 93 07/02/2024 70 ngày 717
Từ ngày 20/12/2019 đến ngày 06/12/2021
85 89 11/01/2024 97 ngày 330
Từ ngày 03/06/2000 đến ngày 29/04/2001
86 79 13/01/2024 95 ngày 494
Từ ngày 26/10/2009 đến ngày 04/03/2011
87 81 18/08/2023 243 ngày 459
Từ ngày 29/08/2018 đến ngày 01/12/2019
88 92 22/02/2024 55 ngày 456
Từ ngày 17/04/2016 đến ngày 17/07/2017
89 88 17/04/2024 0 ngày 569
Từ ngày 25/08/2021 đến ngày 17/03/2023
90 76 27/09/2022 568 ngày 514
Từ ngày 19/06/2001 đến ngày 15/11/2002
91 102 11/11/2023 158 ngày 416
Từ ngày 02/10/2002 đến ngày 22/11/2003
92 81 20/03/2023 394 ngày 433
Từ ngày 22/04/2021 đến ngày 29/06/2022
93 83 14/08/2023 247 ngày 861
Từ ngày 07/08/2001 đến ngày 16/12/2003
94 92 17/02/2024 60 ngày 440
Từ ngày 26/06/2014 đến ngày 09/09/2015
95 86 03/01/2024 105 ngày 483
Từ ngày 20/12/2011 đến ngày 16/04/2013
96 92 14/04/2024 3 ngày 436
Từ ngày 20/09/2018 đến ngày 30/11/2019
97 89 15/07/2023 277 ngày 602
Từ ngày 27/01/2005 đến ngày 21/09/2006
98 95 18/01/2024 90 ngày 497
Từ ngày 27/12/2014 đến ngày 07/05/2016
99 89 17/03/2024 31 ngày 806
Từ ngày 13/06/2004 đến ngày 28/08/2006

Thống Kê Giải Đặc Biệt Lâu Chưa Về Là Gì?

 

Thống kê đề gan hay thống kê giải đặc biệt gan lâu chưa về được hiểu là bảng tổng hợp thông tin về 2 số cuối giải đặc biệt đã lâu chưa xuất hiện. Khoảng thời gian đó có thể là 1 ngày hoặc vài chục ngày. Dựa vào số ngày ít hay nhiều chưa về của bộ đề đó mà anh em sẽ phán đoán được tỷ lệ về của chúng trong phiên mở thưởng kế tiếp.

 

Bảng Thống Kê Đề Gan Tại KetQua.Org Có Gì Hot?

 

So sánh bảng thống kê giải đặc biệt gan tại KetQua.Org với nhiều website xổ số khác trên thị trường thì không có quá nhiều khác biệt. Anh em lô thủ vẫn được cung cấp các chỉ số như: ngày về gần nhất, số lần xuất hiện, bao nhiêu ngày chưa về (tính tới hiện tại), gan cực đại.

 

Anh em có thể so sánh trong cùng 1 khoảng thời gian, số ngày đề chưa về hiện tại so với số ngày chưa về lớn nhất để tính toán thời điểm đề về thời gian tới. Ví dụ, bộ đề 00 có tổng 35 lần đã về trong lịch sử, trong đó gan cực đại là 379 ngày (Từ ngày 16/03/2017 đến ngày 30/03/2018) mà ngày chưa về hiện tại mới chỉ có 35 ngày. Như vậy, 35 so với 379 ngày là cực nhỏ nên nếu anh em đánh tất tay bộ đề 00 thì tỷ lệ mất trắng là cực cao.

 

Bảng thống kê giải đặc biệt gan tại KetQua.Org giúp lô thủ theo dõi các dữ liệu của 100 bộ số (từ 00 đến 99) chi tiết nhất. Anh em không cần mất nhiều thời gian làm quen với bảng thống kê vì các chuyên gia xổ số tại KetQua Org đã thiết kế cực tối giản để theo dõi. Dù anh em là cao thủ lô đề chuyên nghiệp hay chỉ là tay “gà mờ” mới tập tành bắt đề thì đều sử dụng được.

 

Kinh Nghiệm Bắt Đề Gan Của Lô Thủ

 

Chia sẻ với anh em một kinh nghiệm nhỏ giúp bắt đề gan chuẩn hơn (Lưu ý: thủ thuật này không giúp anh em chắc chắn trúng đề 100%). Tại tính năng thống kê đề gan của KetQua.Org, anh em chọn lọc dữ liệu theo tổng đề. Khi đó, các tổng từ 0 đến 9 sẽ được hiển thị chi tiết.

 

Anh em tìm xem tổng nào có số lần về và số lần chưa về cao nhất nhì. Ví dụ tổng 0 có số lần về là 892 lần và số ngày chưa về là 27 ngày. Thật may mắn, gan cực đại của tổng 0 cũng khá nhỏ so với các tổng đề còn lại (54 lần). Do đó, anh em nên đánh các bộ đề có tổng 0 trong 7 ngày tới.

 

Các đề có tổng 0 là: 00 - 19 - 91 - 28 - 82 - 37 - 73 - 46 - 64 - 55. Có tất cả 10 bộ số (giảm rất nhiều số so với việc đánh bừa trong 100 bộ số). Nếu anh em muốn giảm bớt các số trên để gia tăng cơ hội trúng thì cần áp dụng thêm một số thủ thuật kết hợp. Tham gia cộng đồng KetQua Org sẽ được chia sẻ ngay nhé!