Thống kê giải đặc biệt ngày mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

24/03/2000 về 41255 sau đó 25/03/2000 về 42956
03/04/2000 về 93355 sau đó 04/04/2000 về 92455
04/04/2000 về 92455 sau đó 05/04/2000 về 14813
10/04/2000 về 18755 sau đó 11/04/2000 về 05345
19/10/2000 về 36055 sau đó 20/10/2000 về 68375
28/11/2000 về 10455 sau đó 29/11/2000 về 23180
15/01/2001 về 19155 sau đó 16/01/2001 về 86037
19/02/2001 về 82155 sau đó 20/02/2001 về 05915
25/04/2001 về 55355 sau đó 26/04/2001 về 64134
13/11/2001 về 27055 sau đó 14/11/2001 về 07253
01/01/2002 về 69855 sau đó 02/01/2002 về 31012
03/03/2002 về 41355 sau đó 04/03/2002 về 55928
18/03/2002 về 77855 sau đó 19/03/2002 về 88049
05/08/2002 về 06255 sau đó 06/08/2002 về 41343
21/08/2002 về 24755 sau đó 22/08/2002 về 68472
29/12/2002 về 03355 sau đó 30/12/2002 về 51409
31/12/2002 về 05655 sau đó 01/01/2003 về 62617
13/01/2004 về 58455 sau đó 14/01/2004 về 19564
07/05/2004 về 05155 sau đó 08/05/2004 về 27937
05/08/2004 về 58355 sau đó 06/08/2004 về 26218
06/01/2005 về 92955 sau đó 07/01/2005 về 39270
13/03/2005 về 85755 sau đó 14/03/2005 về 54000
10/05/2005 về 25355 sau đó 11/05/2005 về 31884
23/06/2005 về 15455 sau đó 24/06/2005 về 54539
11/08/2005 về 11055 sau đó 12/08/2005 về 08878
25/05/2006 về 98555 sau đó 26/05/2006 về 29464
02/07/2006 về 59455 sau đó 03/07/2006 về 47925
05/12/2006 về 35755 sau đó 06/12/2006 về 54859
11/01/2007 về 18955 sau đó 12/01/2007 về 31651
10/02/2007 về 61955 sau đó 11/02/2007 về 96297
19/02/2007 về 33855 sau đó 20/02/2007 về 11200
06/03/2007 về 92355 sau đó 07/03/2007 về 33057
13/04/2007 về 62455 sau đó 14/04/2007 về 53289
03/08/2007 về 56655 sau đó 04/08/2007 về 19490
04/09/2007 về 43255 sau đó 05/09/2007 về 54379
17/09/2007 về 11055 sau đó 18/09/2007 về 36594
21/09/2007 về 08155 sau đó 22/09/2007 về 85726
26/12/2007 về 15555 sau đó 27/12/2007 về 56983
07/05/2008 về 63955 sau đó 08/05/2008 về 87688
29/10/2008 về 71155 sau đó 30/10/2008 về 88111
27/08/2009 về 67655 sau đó 28/08/2009 về 88306
17/09/2009 về 16555 sau đó 18/09/2009 về 96996
05/11/2009 về 07855 sau đó 06/11/2009 về 75510
01/04/2010 về 50055 sau đó 02/04/2010 về 96948
09/04/2010 về 45855 sau đó 10/04/2010 về 81754
07/06/2010 về 41555 sau đó 08/06/2010 về 69800
24/10/2010 về 92355 sau đó 25/10/2010 về 78869
16/04/2011 về 81055 sau đó 17/04/2011 về 76870
19/11/2011 về 83255 sau đó 20/11/2011 về 22704
03/01/2012 về 62755 sau đó 04/01/2012 về 53209
29/01/2012 về 32455 sau đó 30/01/2012 về 13526
20/02/2012 về 26155 sau đó 21/02/2012 về 09766
23/03/2012 về 47455 sau đó 24/03/2012 về 38800
05/08/2012 về 93255 sau đó 06/08/2012 về 80272
21/08/2012 về 60055 sau đó 22/08/2012 về 50353
04/02/2013 về 87155 sau đó 05/02/2013 về 23094
06/08/2013 về 61755 sau đó 07/08/2013 về 38906
01/09/2013 về 71955 sau đó 02/09/2013 về 81661
12/10/2013 về 63255 sau đó 13/10/2013 về 31391
22/12/2013 về 21155 sau đó 23/12/2013 về 64738
05/04/2014 về 04655 sau đó 06/04/2014 về 56709
22/04/2014 về 55155 sau đó 23/04/2014 về 09163
16/07/2014 về 57055 sau đó 17/07/2014 về 91216
27/08/2014 về 63755 sau đó 28/08/2014 về 10260
16/10/2014 về 89055 sau đó 17/10/2014 về 96621
04/03/2015 về 14455 sau đó 05/03/2015 về 89462
27/05/2015 về 83155 sau đó 28/05/2015 về 16661
08/10/2015 về 44655 sau đó 09/10/2015 về 34881
13/05/2017 về 58255 sau đó 14/05/2017 về 30587
27/05/2017 về 15355 sau đó 28/05/2017 về 25467
12/06/2017 về 83555 sau đó 13/06/2017 về 78061
28/08/2017 về 66755 sau đó 29/08/2017 về 83998
06/11/2017 về 03355 sau đó 07/11/2017 về 71038
30/09/2018 về 68455 sau đó 01/10/2018 về 29665
06/11/2018 về 70455 sau đó 07/11/2018 về 89911
04/03/2019 về 11155 sau đó 05/03/2019 về 02286
16/07/2019 về 68355 sau đó 17/07/2019 về 75609
14/02/2020 về 51855 sau đó 15/02/2020 về 47417
27/03/2020 về 33555 sau đó 28/03/2020 về 91159
25/02/2021 về 35855 sau đó 26/02/2021 về 55600
30/03/2021 về 49255 sau đó 31/03/2021 về 06996
21/04/2021 về 84355 sau đó 22/04/2021 về 56292
29/08/2021 về 58755 sau đó 30/08/2021 về 83986
04/09/2021 về 29855 sau đó 05/09/2021 về 17061
12/12/2021 về 09055 sau đó 13/12/2021 về 98112
17/02/2022 về 38755 sau đó 18/02/2022 về 29996
22/02/2022 về 41055 sau đó 23/02/2022 về 25351
13/07/2022 về 95155 sau đó 14/07/2022 về 32850
27/07/2022 về 09155 sau đó 28/07/2022 về 56590
01/08/2022 về 46555 sau đó 02/08/2022 về 36335
30/08/2022 về 96955 sau đó 31/08/2022 về 92467
02/02/2023 về 60755 sau đó 03/02/2023 về 52766
27/04/2023 về 80755 sau đó 28/04/2023 về 13196
12/06/2024 về 86255 sau đó 13/06/2024 về 29826

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 55 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
263964
662672
351902
501512
122614
862921
005592
172094
112651
382981
871811
621211
601161
631911
062942
532722
041702
691541
481101
881831
791891
571971
251642
781391
841181
372431
491281
341151
801751
451131
551561

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0121312
111117
2669
3768
4486
51178
615159
77912
89810
9121113

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 6(15 lần) - 9(12 lần) - 0(12 lần) - 5(11 lần) - 1(11 lần) - 8(9 lần) - 7(7 lần) - 3(7 lần) - 2(6 lần) - 4(4 lần)
Chạm đuôi : 6(15 lần) - 0(13 lần) - 1(11 lần) - 9(11 lần) - 7(9 lần) - 8(8 lần) - 4(8 lần) - 5(7 lần) - 3(6 lần) - 2(6 lần)
Tổng : 9(13 lần) - 7(12 lần) - 0(12 lần) - 8(10 lần) - 2(9 lần) - 6(9 lần) - 5(8 lần) - 3(8 lần) - 1(7 lần) - 4(6 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 5 sau khi ra 55 vào Thứ 4

Ngày 13/06/2024 giải đặc biệt về 29826 - 2 số cuối là 26 - đầu 2 - cuối 6 - tổng 8
Ngày 28/07/2022 giải đặc biệt về 56590 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - cuối 0 - tổng 9
Ngày 14/07/2022 giải đặc biệt về 32850 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5
Ngày 22/04/2021 giải đặc biệt về 56292 - 2 số cuối là 92 - đầu 9 - cuối 2 - tổng 1
Ngày 28/05/2015 giải đặc biệt về 16661 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 05/03/2015 giải đặc biệt về 89462 - 2 số cuối là 62 - đầu 6 - cuối 2 - tổng 8
Ngày 28/08/2014 giải đặc biệt về 10260 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6
Ngày 17/07/2014 giải đặc biệt về 91216 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 30/10/2008 giải đặc biệt về 88111 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2
Ngày 08/05/2008 giải đặc biệt về 87688 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6
Ngày 27/12/2007 giải đặc biệt về 56983 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1
Ngày 22/08/2002 giải đặc biệt về 68472 - 2 số cuối là 72 - đầu 7 - cuối 2 - tổng 9
Ngày 26/04/2001 giải đặc biệt về 64134 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 25/07 sau khi ra 55 vào ngày 24/07

Ngày 25/07/2000 giải đặc biệt về 77824 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6
Ngày 25/07/2001 giải đặc biệt về 88717 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 25/07/2002 giải đặc biệt về 50994 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3
Ngày 25/07/2003 giải đặc biệt về 51616 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 25/07/2004 giải đặc biệt về 24550 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5
Ngày 25/07/2005 giải đặc biệt về 90260 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6
Ngày 25/07/2006 giải đặc biệt về 68361 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 25/07/2007 giải đặc biệt về 22050 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5
Ngày 25/07/2008 giải đặc biệt về 90298 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7
Ngày 25/07/2009 giải đặc biệt về 06732 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5
Ngày 25/07/2010 giải đặc biệt về 00484 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2
Ngày 25/07/2011 giải đặc biệt về 19804 - 2 số cuối là 04 - đầu 0 - cuối 4 - tổng 4
Ngày 25/07/2012 giải đặc biệt về 37818 - 2 số cuối là 18 - đầu 1 - cuối 8 - tổng 9
Ngày 25/07/2013 giải đặc biệt về 08904 - 2 số cuối là 04 - đầu 0 - cuối 4 - tổng 4
Ngày 25/07/2014 giải đặc biệt về 74199 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 25/07/2015 giải đặc biệt về 15890 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - cuối 0 - tổng 9
Ngày 25/07/2016 giải đặc biệt về 29835 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8
Ngày 25/07/2017 giải đặc biệt về 97164 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0
Ngày 25/07/2018 giải đặc biệt về 43841 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5
Ngày 25/07/2019 giải đặc biệt về 22382 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0
Ngày 25/07/2020 giải đặc biệt về 22508 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8
Ngày 25/07/2021 giải đặc biệt về 82380 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8
Ngày 25/07/2022 giải đặc biệt về 69502 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2
Ngày 25/07/2023 giải đặc biệt về 75659 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4

Thống Kê Giải Đặc Biệt Ngày Hôm Sau Là Gì?

 

Thống kê kết quả giải đặc biệt ngày hôm sau là bảng dữ liệu cung cấp các chỉ số xoay quanh giải đặc biệt, trong đó có sự so sánh giữa ngày hôm trước và hôm sau trong lịch sử mở thưởng trước đó. Dựa vào bảng dữ liệu này, anh em lô thủ có thể dự đoán kết quả giải đặc biệt ngày mai hiệu quả hơn.

 

Có thể hiểu một cách đơn giản hơn thì bảng thống kê đặc biệt ngày mai giống như một “cuốn lịch sử” ghi lại những lần giải đặc biệt đã về trong quá khứ. Việc của người chơi xổ số là phân tích những lần xuất hiện này cùng các yếu tố xung quanh để từ đó đúc rút ra các kinh nghiệm, quy luật giải đặc biệt của riêng mình. Sau đó áp dụng vào các trường hợp giải đặc biệt sẽ về trong thời gian sắp tới.

 

Tuy nhiên, việc dự đoán giải đặc biệt ngày mai vẫn cần rất nhiều yếu tố về kinh nghiệm, tư duy, phân tích và may mắn. Nếu anh em không có các tố chất này thì khi theo dõi bảng thống kê đb ngày hôm sau, anh em sẽ bị rối và mất phương hướng, dẫn đến kết quả dự đoán không còn chính xác nữa.

 

Vì Sao Nên Xem Thống Kê ĐB Ngày Mai Tại KetQua.Org?

 

So sánh bảng tổng hợp giải đặc biệt ngày hôm sau tại KetQua.Org thì không có nhiều khác biệt về tính năng với các website xổ số khác hiện nay. Tuy nhiên, nhiều lô thủ vẫn muốn tra cứu tại KetQuaOrg chỉ vì một nguyên nhân: thiết kế đơn giản.

 

Bản chất của bảng tổng hợp giải đặc biệt ngày mai đã có rất nhiều dữ liệu phức tạp như: tổng hợp dãy số đặc biệt đã về, thống kê chạm ngày mai, thống kê đặc biệt theo thứ, thống kê giải đặc biệt về đúng ngày,v.v.. Điều này khiến anh em lô thủ dù có nhiều kinh nghiệm cũng cảm thấy rối rắm và khó nghiên cứu.

 

Vì vậy, khi tra cứu tại KetQua.Org, anh em sẽ cảm thấy dễ theo dõi và tìm hiểu hơn. Trong khi nhiều trang xổ số khác thường thần thánh hóa công cụ và làm nó trở nên phức tạp thì chuyên gia tại KetQua Org lại tối giản, chỉ giữ lại các chỉ số quan trọng nhất. Anh em nên truy cập website và cảm nhận rõ ràng hơn.

 

Cần lưu ý với anh em rằng, bảng tk giải đặc biệt cho ngày mai chỉ có tính chất hỗ trợ anh em dự đoán chuẩn hơn. Dù sao thì kết quả đặc biệt vẫn có tỷ lệ dự đoán chuẩn cực thấp nên anh em đừng đặt kỳ vọng quá cao nhé! Chúc anh em may mắn!