Thống kê chu kỳ đặc biệt

Xem đến ngày (từ 2001)

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầu Max gan
- Đầu 0 ra ngày 11/06/2024 (17409) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 4 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 01/06/2024 (12612) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 14 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 13/06/2024 (29826) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 2 ngày 85
ngày
- Đầu 3 ra ngày 08/06/2024 (63333) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 7 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 25/05/2024 (09743) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 21 ngày 66
ngày
- Đầu 5 ra ngày 12/06/2024 (86255) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 3 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 15/06/2024 (40369) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 0 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 02/06/2024 (27070) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 13 ngày 62
ngày
- Đầu 8 ra ngày 14/06/2024 (80287) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 1 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 28/05/2024 (47490) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 18 ngày 56
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôi Max gan
- Đuôi 0 ra ngày 02/06/2024 (27070) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 13 ngày 57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 07/06/2024 (04651) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 8 ngày 71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 01/06/2024 (12612) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 14 ngày 78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 08/06/2024 (63333) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 7 ngày 68
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 03/06/2024 (35024) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 12 ngày 87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 12/06/2024 (86255) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 3 ngày 61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 13/06/2024 (29826) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 2 ngày 66
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 14/06/2024 (80287) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 1 ngày 68
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 06/06/2024 (66688) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 9 ngày 106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 15/06/2024 (40369) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 0 ngày 71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổng Max gan
- Tổng 0 ra ngày 12/06/2024 (86255) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 3 ngày 54
ngày
- Tổng 1 ra ngày 10/06/2024 (44465) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 5 ngày 70
ngày
- Tổng 2 ra ngày 31/05/2024 (06102) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 15 ngày 84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 01/06/2024 (12612) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 14 ngày 77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 29/05/2024 (60031) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 17 ngày 62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 15/06/2024 (40369) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 0 ngày 58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 08/06/2024 (63333) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 7 ngày 68
ngày
- Tổng 7 ra ngày 02/06/2024 (27070) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 13 ngày 54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 13/06/2024 (29826) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 2 ngày 67
ngày
- Tổng 9 ra ngày 11/06/2024 (17409) đến 15/06/2024 vẫn chưa ra là 4 ngày 91
ngày

Hướng dẫn sử dụng