Thống kê chu kỳ đặc biệt

Xem đến ngày (từ 2001)

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầu Max gan
- Đầu 0 ra ngày 19/03/2023 (86903) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 2 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 06/03/2023 (39919) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 15 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 15/03/2023 (67724) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 6 ngày 85
ngày
- Đầu 3 ra ngày 17/02/2023 (18435) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 32 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 04/03/2023 (06743) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 17 ngày 66
ngày
- Đầu 5 ra ngày 03/03/2023 (37856) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 18 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 21/03/2023 (81664) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 0 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 18/03/2023 (57570) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 3 ngày 62
ngày
- Đầu 8 ra ngày 17/03/2023 (59389) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 4 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 20/03/2023 (24192) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày 56
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôi Max gan
- Đuôi 0 ra ngày 18/03/2023 (57570) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 3 ngày 57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 16/03/2023 (89581) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 5 ngày 71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 20/03/2023 (24192) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày 78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 19/03/2023 (86903) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 2 ngày 68
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 21/03/2023 (81664) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 0 ngày 87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 13/03/2023 (17375) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 8 ngày 61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 11/03/2023 (47076) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 10 ngày 66
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 08/03/2023 (73787) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 13 ngày 68
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 05/03/2023 (58118) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 16 ngày 106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 17/03/2023 (59389) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 4 ngày 71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổng Max gan
- Tổng 0 ra ngày 21/03/2023 (81664) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 0 ngày 53
ngày
- Tổng 1 ra ngày 20/03/2023 (24192) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày 70
ngày
- Tổng 2 ra ngày 13/03/2023 (17375) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 8 ngày 84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 19/03/2023 (86903) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 2 ngày 77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 12/03/2023 (56695) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 9 ngày 62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 09/03/2023 (68205) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 12 ngày 58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 15/03/2023 (67724) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 6 ngày 68
ngày
- Tổng 7 ra ngày 18/03/2023 (57570) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 3 ngày 54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 18/02/2023 (44971) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 31 ngày 67
ngày
- Tổng 9 ra ngày 16/03/2023 (89581) đến 21/03/2023 vẫn chưa ra là 5 ngày 91
ngày

Hướng dẫn sử dụng