Thống kê chu kỳ đặc biệt

Xem đến ngày (từ 2001)

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầu Max gan
- Đầu 0 ra ngày 20/09/2023 (40303) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 6 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 22/09/2023 (22714) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 4 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 23/09/2023 (76922) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 3 ngày 85
ngày
- Đầu 3 ra ngày 26/09/2023 (45236) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 0 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 31/08/2023 (73040) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 26 ngày 66
ngày
- Đầu 5 ra ngày 13/09/2023 (56650) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 13 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 21/09/2023 (52566) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 5 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 25/09/2023 (68779) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày 62
ngày
- Đầu 8 ra ngày 03/09/2023 (31186) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 23 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 14/08/2023 (16893) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 43 ngày 56
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôi Max gan
- Đuôi 0 ra ngày 15/09/2023 (13720) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 11 ngày 57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 04/09/2023 (08811) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 22 ngày 71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 23/09/2023 (76922) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 3 ngày 78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 20/09/2023 (40303) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 6 ngày 68
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 22/09/2023 (22714) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 4 ngày 87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 19/09/2023 (50925) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 7 ngày 61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 26/09/2023 (45236) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 0 ngày 66
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 05/09/2023 (06367) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 21 ngày 68
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 24/09/2023 (62778) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 2 ngày 106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 25/09/2023 (68779) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày 71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổng Max gan
- Tổng 0 ra ngày 24/08/2023 (57973) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 33 ngày 53
ngày
- Tổng 1 ra ngày 17/09/2023 (22365) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 9 ngày 70
ngày
- Tổng 2 ra ngày 21/09/2023 (52566) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 5 ngày 84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 20/09/2023 (40303) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 6 ngày 77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 23/09/2023 (76922) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 3 ngày 62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 24/09/2023 (62778) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 2 ngày 58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 25/09/2023 (68779) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 1 ngày 68
ngày
- Tổng 7 ra ngày 19/09/2023 (50925) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 7 ngày 54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 02/09/2023 (06380) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 24 ngày 67
ngày
- Tổng 9 ra ngày 26/09/2023 (45236) đến 26/09/2023 vẫn chưa ra là 0 ngày 91
ngày

Hướng dẫn sử dụng